O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Avtomatizacija zemljiške knjige - avstrijska izkušnja

Aleš Galič, 18.3.1993

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Aleš Galič, Pravna praksa, 5-6/1993Odločilen pomen pri zagotovitvi pravne varnosti prometa z nepremičninami ima nedvomno zemljiška knjiga kot sodno vodeni javni register, v katerega se vpisujejo nepremičnine in stvarne (pa tudi nekatere obligacijske) pravice na njih. Načelo vpisa, ki pomeni, da stvarne pravice na nepremičnini nastane...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Položaj javnega tožilstva in družbeno vrednotenje njegove funkcije

Andrej Ferlinc, 18.3.1993

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 5-6/1993Nedavna ustanovitev društva delavcev državnih tožilstev je vsekakor prispevala k možnosti širšega preverjanja vloge javnega (državnega) tožilstva na način, kakor to že vrsto let uspeva sodniškemu društvu in upati je, da bo društvo v večji meri vzpodbudilo razprave o marsikateri strokovni trmi, ki za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Vknjižba etažne lastnine

mag. Lojze Cafuta, 18.3.1993

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Lojze Cafuta, Pravna praksa, 5-6/1993Razprava o vknjižbi etažne lastnine v pp, št. 4/93 (avtor dr. Alojzij Finžgar) je zelo dobrodošla in marsikomu odpira oči v ta problem. Celo pravniki se niso veliko ukvarjali s tako vknjižbo, ker so njihovi direktorji, to so bili direktorji investitorjev, večinoma gradbenih organizacij združenega de...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Uvedba krajevnega samoprispevka

Avtor ni naveden, 18.3.1993

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 5-6/1993Ker samoprispevek ni bil uveden, je postal izpodbijani sklep krajevne skupnosti o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka brezpredmeten, saj pravno ne učinkuje več. Sklep US RS, št. U-I-155/92 z dne 11. 2. 1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Zakon o pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 18.3.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 5-6/1993Ravnanje javnega pravobranilca kot zakonitega zastopnika družbenopolitične skupnosti, ki je ob pripoznavi tožbenega zahtevka nasprotne stranke nasprotovalo določbi 6. člena zakona o javnem pravobranilstvu, ima lahko vpliv le na notranje razmerje med njim in zastopano družbenopolitično skupnostjo in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Sodno varstvo pravic iz delovnega razmerja - zakaj ni dovolj učinkovito?

Avtor ni naveden, 18.3.1993

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 5-6/1993V javnih medijih se čedalje pogosteje pojavljajo kritike zaradi neučinkovitosti sodišč združenega dela in neustreznega sodnega varstva pravic iz delovnega razmerja. Razlogi za neučinkovitost so številni, prevladujeta pa dva: hitro naraščanje sporov, in premajhno število sodnikov. Kadrovska vpraša...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Zakonodajni postopek

dr. Albin Igličar, 18.3.1993

Državni zbor in državni svet

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 5-6/1993Sprejem nove slovenske ustave, z njo pa kvalitativna sprememba političnega sistema Slovenije narekuje ureditev zakonodajnega postopka po vzoru klasičnih parlamentov. Pri tem kaže upoštevati zlasti najstarejšo deželo demokratičnega parlamentarizma - Veliko Britanijo in državo, po katere ustavi je v m...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Obseg konkurenčne klavzule

mag. Damjan Mozetič, 18.3.1993

Varstvo konkurence, cene

mag. Damjan Mozetič, Pravna praksa, 5-6/1993S konkurenčno klavzulo naj bi organizacija zaščitila določene postopke, znanja in tehnologijo, ki so plod lastnih raziskav, dela in izkušenj, ne pa splošnih znanj, ki jih delavec sicer pridobi z delom v organizacijah iste panoge. (Odločba Sodišča združenega dela R Slovenije, Sp 153/92 z dne 5. 3....
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Nevarna dejavnost

mag. Damjan Mozetič, 18.3.1993

Varstvo pri delu

mag. Damjan Mozetič, Pravna praksa, 5-6/1993Prenos težkega bremena v določenih okoliščinah predstavlja nevarno dejavnost, čeprav breme ne presega teže, ki je določena kot maksimalna v predpisih o varstvu pri delu. (Odločba Sodišča združenega dela R Slovenije, Sp 1243/92 z dne 8. 10. 1992). Delavec je imel okvaro križnega dela hrbtenice,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Po reorganizaciji enotnega podjetja, prenehanje posameznih delov

mag. Drago Mežnar, 18.3.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 5-6/1993V primeru, če se iz enovitega podjetja ustanovi več podjetij in se tudi skupne službe organizirajo kot samostojno podjetje, se lahko novi subjekti med sabo dogovorijo, kakšne bodo njihove medsebojne pravice in obveznosti v prihodnje. To toliko bolj velja za bivše skupne službe, ki so doslej opravlja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Zakon o varstvu terjatev

dr. Marijan Kocbek, 18.3.1993

Obligacije

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 5-6/1993Zakon o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb, ki ga je državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 26. 1. 1993 (Uradni list RS, št. 7/93) je sporen tako s sistemsko - pravnega vidika dosedanje in tudi bodoče ureditve odgovornosti za obveznosti pravnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Varstvo potrošnikov v ZDA (IV)

dr. Franc Pernek, 18.3.1993

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 5-6/1993ZVEZNA KOMISIJA ZA TRGOVINO V letu 1915 je bila ustanovljena Zvezna komisija za trgovino ("Federal Trade Commission" -FTC), z objavo zakona "Federal Trade Commision Act of 1914". Njena glavna naloga je bila preprečiti nedopustno konkurenco.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Volilna geometrija

Bojan Bugarič, 18.3.1993

Državni zbor in državni svet, Pravoznanstvo

Bojan Bugarič, Pravna praksa, 5-6/1993S predavanjem prof. dr. Franca Grada o volilni geometriji se je 11. marca začel letni ciklus diskusijskih srečanj v okviru Svobodne katedre na Pravni fakulteti v Ljubljani. Uvodoma je dr. Grad opredelil pojem volilne geometrije. Običajno imajo politične stranke na nekaterih območjih države večji ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 18.3.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 5-6/1993Št. 12 (5. 3. 1993) Obsežno gradivo je poslal v objavo državni zbor: zakon o usklajevanju pokojnin in denarnih nadomestil za primer brezposelnosti v letu 1993 (za razdobje od 1. 4. do konca leta); nadalje zakon o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana ter...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Poslovodenje v novih pravnoorganizacijskih oblikah

mag. Drago Mežnar, 18.3.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 5-6/1993Zaradi čim hitrejšega vključevanja v evropske integracije procese in tudi prilagajanja sodobnemu evropskemu pravu z upoštevanjem direktiv Evropske skupnosti se je pokazala potreba po novem in popolnejšem urejanju statusnih vprašanj delovanja podjetnikov (glej teze za izdelavo zakona o gospodarskih d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij

mag. Anica Popovič, 18.3.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Anica Popovič, Pravna praksa, 5-6/1993Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (nadalje: ZLPP) je določil preveritev zakonitosti in pravilnosti že opravljenih lastninskih preoblikovanj v podjetjih, ki so se v času od 1. 1. 1990 do uveljavitve tega zakona (5. 12. 1992), kakorkoli statusno preoblikovala, reorganizirala, brezplačno pren...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 18.3.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 5-6/1993Št. 13 (12. 3. 1993) Obsežna in po vsebini pisana številka uradnega glasila je tokrat pred nami, začenja pa jo lepa zbirka novih zakonov: spremembe zakona o obrestni meri zamudnih obresti (1. in 2. odst. 2. člena 25 % namesto 30 %), spremembe zakona o zdravstvenem varstvu (med drugim postopek za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 18.3.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 5-6/1993Št. 11 (25. 2. 1993) Različni republiški upravni organi objavljajo v tej številki uradnega glasila vrsto odločitev, med njimi so pomembnejši: odredba o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za leto 1992 in povprečna stopnja davkov in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plače v RS, n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Odziv kazenskega pravosodja na nasilje v družini

dr. Alenka Šelih, 18.3.1993

Sodišča, Kazenski postopek

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 5-6/1993Pojem nasilje v družini je v bistvu eufemizem za pojem nasilja nad žensko znotraj družine in v svojem prispevku se bom omejila le na ta problem.* Ta pojav, ki ga v zadnjih desetletjih na novo odkrivamo, seveda ni nov: tako kot nasilje nad otroki je spremljal človeško družbo, toda gledanja nanj in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Davčne olajšave - zaposlovanje invalidov

Avtor ni naveden, 18.3.1993

Ustavno sodišče, Zaposlovanje in brezposelnost

, Pravna praksa, 5-6/19931. Določba 11. točke 18. člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92) ni skladna z ustavo, ker oprostitev 20 % prometnega davka od prometa proizvodov omogoča proizvajalcem teh proizvodov prednostno nastopanje na trgu, oziroma znižanje prodajne cene v višini oproščenega davka.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Sestavine zazidalnega načrta

Avtor ni naveden, 18.3.1993

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 5-6/1993Sestavine zazidalnega načrta, ki je veljal v času uveljavitve zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in za katere je občinski odlok ugotovil, da niso v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom občine, se uporabljajo do sprejema novih predpisov o urejanju prostora.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Upravičenci do denacionalizacije - različna obravnava fizičnih in pravnih oseb

Avtor ni naveden, 18.3.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 5-6/1993Različno obravnavanje fizičnih in pravnih oseb glede pravice do denacionalizacije podržavljenega premoženja pomeni kršitev ustavnega načela enakosti pred zakonom (14. člen ustave). Rok za uveljavljanje pravic, ki jih subjekti pridobijo na podlagi odločbe ustavnega sodišča, prične za te subjekte t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Iskanje po polnem besedilu

Anton Tomažič, 18.3.1993

Znanost in raziskovalna dejavnost

Anton Tomažič, Pravna praksa, 5-6/1993Programska oprema za delo na osebnih računalnikih se je v zadnjih desetih letih sicer izredno razvila, vendar so številne izboljšave in dopolnitve v posameznih kategorijah (urejevalniki besedil, baze podatkov, razpredelnice itd.) dostikrat le "kozmetične narave", saj sicer izboljšajo lastnosti progr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Sprejem sprememb zazidalnega načrta

Avtor ni naveden, 18.3.1993

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 5-6/1993Določba odloka občinske skupščine o sprejetju sprememb zazidalnega načrta, ki ni bila javno razgrnjena in dana v javno obravnavo, ni v skladu z zakonom. Odločba US RS, št. U-I-108/92 z dne 25. 2. 1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄5-6

Nadgradnja računalniško podprtega ustavnosodnega informacijskega sistema

dr. Arne Mavčič, 18.3.1993

Ustavno sodišče, Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 5-6/1993Informacijski sistemi se bodisi v obliki ekspertnih sistemov bodisi v obliki hiperteksta nadgrajujejo že na številnih področjih, relativno redko pa na pravnem področju. Vendar se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja doktrina o uporabi umetne inteligence v pravu. Od prvih razmišljanj o nadgradnji s...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5-6

Leto objave

< Vsi
1993(32)
> Marec(32)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF G HI JK LM NOP QRSŠ T UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov