O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Spletno naročanje na specialistične zdravniške preglede

Irena Vovk, 14.11.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2013Aplikacija za spletno naročanje pacientom omogoča naročanje na specialistične zdravniške preglede prek spleta, uporablja pa jo vse več izvajalcev zdravstvenih storitev. Pri posredovanju občutljivih osebnih podatkov (podatkov o zdravstvenem stanju posameznikov) po elektronski poti je treba zagotoviti višjo stopnjo zavarovanja. Poraja se torej vprašanje ustreznosti zavarovanja pri prenosu podatkov prek telekomunikacijskih omrežij in ustreznosti nabora podatkov, ki jih izvajalec zdravstvenih storitev pri spletnem naročanju zahteva oziroma pridobiva od posameznika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Prekrški - zahteva za sodno varstvo - izvajanje dokazov v korist obdolženca

Avtor ni naveden, 14.11.2013

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2013Izvedba dokaznega postopka, ob zagotovitvi vseh jamstev iz 6. člena EKČP oziroma 29. člena URS, je v postopku z zahtevo za sodno varstvo pogojena predvsem z naravo vprašanja, ki ga kršitelj obrazloženo izpostavlja v vloženi zahtevi za sodno varstvo. Ni ključno, ali kršitelj v zahtevi za sodno varstvo izrecno zahteva opravo ustne obravnave oziroma predlaga svoje zaslišanje ali izvajanje dokazov. V primerih, ko je ustni postopek zaradi narave izpostavljenega vprašanja obvezen, je mogoče odločiti na podlagi podatkov spisa le, če se kršitelj pravici do ustne obravnave nedvoumno odpove.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Nasprotovanje predlogu evropske direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb za oskrbo z vodo

Avtor ni naveden, 14.11.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2013Na Varuha se je obrnilo več posameznikov in skupin ter izrazilo nasprotovanje privatizaciji vode, ki naj bi jo omogočali predlogi direktiv EU, in sicer predlog direktive o javnih naročilih, predlog direktive o javnih naročilih naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev in predlog direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Odgovornost novičarskega portala za komentarje bralcev

Matej Cerar, 14.11.2013

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 44/2013Eden od temeljev vsake pravne države je, da so naše pravice in svoboščine omejene samo s pravicami drugih. Na videz jasno zapoved pa je v bogastvu življenja nemalokrat težko upoštevati. Nedavno je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) dodalo nov kamenček v mozaiku iskanja ravnotežja med pravicami, v konkretnem primeru med pravico do svobode izražanja in pravico do osebnega dostojanstva. Tako kot v zadnjem času pogosto je odločilo v prid slednji. Pomembno sporočilo, predvsem za medije, je, da bodo ti morali odslej bolj skrbno nadzorovati primernost številnih komentarjev bralcev internetnih člankov oziroma tvegati morebitno odškodninsko odgovornost po pravilih civilnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 14.11.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 44/2013Pregled slovenske zakonodaje Zdravstveno zavarovanje Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) opredeljuje nove pasivne in aktive dohodke, na podlagi katerih morajo zavarovanci plačati prispevek za zavarovanje. Med te bodo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Dnevi slovenskih pravnikov 2013 (2.)

Avtor ni naveden, 14.11.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/20134. sekcija Postopki v zvezi s premoženjem neznanega ali nezakonitega izvora Zoran Skubic, univ. dipl. pravnik, podsekretar na Ministrstvu za pravosodje RS Stališča avtorja v članku so njegova lastna in ne odražajo nujno stališč organizacije, pri kateri je zaposlen. Dileme o mehan
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Vpliv višje davčne stopnje na pogodbo o izvedbi javnega naročila

Maja Prebil, 14.11.2013

PRORAČUN

Maja Prebil, Pravna praksa, 44/2013Z 10. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A) je bilo določeno, da se ne glede na prvi in drugi odstavek 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) od 1. julija 2013 dalje davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po povišani stopnji, in sicer po splošni stopnji 22 odstotkov od davčne osnove po ZDDV-1 in po nižji stopnji 9,5 odstotka od davčne osnove po ZDDV-1. Zakonodajalec je s to spremembo višine davčne stopnje vplival na številna pravna področja, med drugim tudi na področje prava javnih naročil, na katerem se ponudnikom postavlja vprašanje, ali lahko od naročnikov v primeru že sklenjene pogodbe o izvedbi javnega naročila zahtevajo spremembo cene zaradi višjega davka, enako vprašanje pa se postavlja tudi ponudnikom, ki so svojo ponudbo oddali pred spremembo davčne stopnje, pogodba o izvedbi javnega naročila pa bo sklenjena šele po uveljavitvi višje davčne stopnje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Zdravniške ali pravniške napake?

dr. Aleš Galič, 14.11.2013

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 44/2013Dosedanji prispevki v tej reviji na temo priznanja izraelske sodbe proti slovenskemu kirurgu so med drugim osvetlili, čemu je sodni postopek priznanja tujih sodnih odločb namenjen. Vendar bi glede na to, kako se je javna razprava o tej temi razvijala, preden je prešla na strani Pravne prakse, in kako so se o zadevi izražali mediji, javnost ter celo politiki in nekateri pravniki (ne tisti, ki so pisali v tej strokovni reviji), bilo koristno spomniti predvsem na to, čemu delo sodišča pri odločanju o civilnopravnih razmerjih, vključno s priznavanjem tujih sodnih odločb v teh razmerjih, ni namenjeno. Ni namenjeno temu, da se domače državljane zavaruje pred tujci.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Pogled na priznanje izraelske sodbe - odškodninska odgovornost zdravnika

mag. Janez Tekavc, 14.11.2013

Civilni sodni postopki

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 44/2013Pridružil se bom razpravi o priznanju izraelske sodbe v primeru odškodninske odgovornosti eminentnega slovenskega zdravnika, ker menim, da je treba osvetliti nekatera dejstva, ki se nekako izgubljajo ob zelo načelnih stališčih posameznih avtorjev ali pa so bila celo spregledana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Priprava in sprejetje prostorskih aktov

Avtor ni naveden, 14.11.2013

Urejanje prostora

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2013Prvi odstavek 30. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Izola je bil v neskladju z Ustavo in zakonom. Ugotovitev iz prejšnje točke ima učinek odprave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Pogodba o izobraževanju delavca javnega zavoda

mag. Nataša Belopavlovič, 14.11.2013

Uprava, Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 44/2013Delodajalec (javni zavod) je s svojimi delavci do uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) sklepal pogodbe o izobraževanju. V njih se je delodajalec zavezal delavcu nuditi plačano odsotnost z dela za potrebe izobraževanja, dodaten plačan dopust za opravo strokovnega izpita in povračilo stroškov prvega opravljanja izpita. Delavci pa so se po opravljenem strokovnem izpitu zavezali ostati določen čas v delovnem razmerju pri delodajalcu. Delavka je v letu 2011 z delodajalcem sklenila pogodbo o izobraževanju, izobraževanje se je končalo 30. junija 2012, v pogodbi z delodajalcem pa se je zavezala, da bo obveznost po pogodbi (opravo strokovnega izpita) izpolnila do 30. junija 2013. Ker je delavka v avgustu 2012 nastopila porodniški dopust in se je na delo vrnila avgusta 2013, ji je delodajalec omogočil podaljšanje roka za opravo strokovnega izpita do 30. junija 2014 in z njo sklenil aneks. • Ali je delodajalec dolžan delavki v tem primeru zagotoviti pravico do plačanega dopusta in povrnitve stroškov prve oprave izpita, kot se je zavezal v pogodbi o izobraževanju, ali pa lahko v aneksu, s katerim je podaljšal rok za izpolnitev obveznosti, zapiše, da slednjega delavki zaradi 185. člena ZUJF ni dolžan omogočiti? • Ali lahko v tem primeru delavka od pogodbe o izobraževanju odstopi zaradi delodajalčeve neizpolnitve obveznosti? Ministrstvo za pravosodje je v dopisu 007-1107/2012/1 z dne 29. junija 2012 zapisalo, da ZUJF v že sklenjene pogodbe, ki veljajo v času njegove uveljavitve, ne posega. • Ali slednje velja tudi za aneks, sklenjen po uveljavitvi ZUJF, ki se nanaša na pogodbo o izobraževanju, sklenjeno pred uveljavitvijo ZUJF?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja

Avtor ni naveden, 14.11.2013

TRGOVINA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2013Peti odstavek 30. člena Zakona o potrošniških kreditih ni bil v neskladju z Ustavo. Člen 44 Zakona o potrošniških kreditih ni v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Posebna ureditev za obravnavo tajnih podatkov

Avtor ni naveden, 14.11.2013

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2013Zakon o pravdnem postopku je v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do uveljavitve drugačne zakonske ureditve sodnik posameznik ali predsednik senata sodišča, ki odloča o zadevi, s sklepom odloči o tem, na kakšen način se zagotovi seznanitev strank sodnega postopka s tajnimi podatki, ki so predloženi v postopek. Odločitev sprejme v skladu s 35. točko obrazložitve te odločbe. Zoper sklep iz prejšnje točke izreka te odločbe ni posebne pritožbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Naknadna odprava inšpektorjevega soglasja za odpoved

dr. Nana Weber, 14.11.2013

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 44/2013V družbi je bil sprejet sklep o prenehanju družbe s postopkom redne likvidacije. Vsem delavcem bodo odpovedane pogodbe o zaposlitvi. Imamo pa dve delavki na porodniškem dopustu, zato smo pred vročitvijo odpovedi pridobili odločbo inšpektorja za delo, v kateri z obema odpovedma soglaša. Delavki sta zoper odločbi inšpektorja za delo sprožili upravni spor. • Če bi bila v upravnem sporu katera od teh odločb odpravljena, ali bi lahko delavka v sodnem postopku uspela z zahtevkom za ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Vsebina PP št.44/2013

Avtor ni naveden, 14.11.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2013stran 3 UVODNIK dr. Marko Pavliha Olika in omika sta etična abeceda stran 6 MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - ODMEV dr. Aleš Galič Zdravniške ali pravniške napake? Pogled na priznanje izraelske sodbe - odškodninska odgovornost z
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Pravni napovednik

Irena Vovk, 14.11.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Med samoupravnimi sporazumi in karteli

dr. Jože Mencinger, 14.11.2013

Pravoznanstvo

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 44/2013Mlajši pravniki najbrž ne vedo veliko o Zakonu o združenem delu, TOZD-ih, OZD-ih, SIS-ih, samoupravnih sporazumih, družbenih dogovorih, prihodkovnih odnosih in podobnih stvareh, o katerih so učili na Pravni fakulteti v ne tako daljni preteklosti - pred tremi desetletji. Enako resno in zavzeto kot zdaj o gospodarskih družbah, s. p.-jih, d. o. o.-jih, d. d.-jih, pogodbah, zakonih, evropskih direktivah, kartelih in podobnih stvareh. Res je, da je gospodarski sistem takrat deloval samo zato, ker ni deloval in ker je življenje lahko teklo mimo utopičnih predstav. A takratno priseganje na samoumevnost "nekonfliktnosti interesov v samoupravni socialistični družbi" je zdaj le zamenjalo enako trdno prepričanje v samoumevnost dobrobiti "maksimiranja dobička" in "konkurenčnosti".
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Evropa

Irena Vovk, 14.11.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2013Ponedeljek, 4. 11. Izobraževanje in usposabljanje. Letni pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2012 kaže, da je šestnajst držav članic EU med letoma 2008 in 2011 zmanjšalo sredstva za izobraževanje, lani pa še šest držav članic. Poročilo tudi potrjuje zmanjšanje stopnje zaposlenosti
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 14.11.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 44/201315. november 1917 - Émile Durkheim V Parizu je umrl francoski sociolog Émile Durkheim, ki velja za ustanovitelja sodobne sociologije. Razvil je učinkovito metodologijo, v kateri je empirično raziskovanje kombiniral s sociološko teorijo. 16. november 1945 - UNESCO Ustanovljena je b
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Prijava znamke

Irena Vovk, 14.11.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2013(http://www.wipo.int/mgs) Jeziki: angleški, arabski, nizozemski, francoski, nemški, hebrejski, italijanski, portugalski, ruski, španski, kitajski (poenostavljen), kitajski (tradicionalni), japonski, norveški in turški Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Mult
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

dogodki - izjave

Irena Vovk, 14.11.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2013od 5. do 10. novembra Ponedeljek, 4. 11. ZBan-1B. Državni svet je sprejel odložilni veto na novelo Zakona o bančništvu (ZBan-1B), ki v sanacijo bank vključuje tudi imetnike podrejenega dolga, s čimer se bo po opozorilih svetnikov prizadelo številne državljane, ki prek raznih skladov varčuje
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

iAnonimnost

dr. Aleš Završnik, 14.11.2013

Pravoznanstvo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 44/2013Novi iPhone 5s omogoča olajšan vstop s čitalcem prstnih odtisov Touch ID, odklenemo ga s palcem namesto z vnosom varnostne kode. Priročno. Biometrija služi udobnosti, predvsem pa prodaji novega proizvoda, ki ga "nujno" moramo imeti - poleg preg
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Zaposleni pri "agencijah"

Irena Vovk, 14.11.2013

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2013Odbor Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide je 6. novembra soglasno podprl novelo Zakona o urejanju trga dela (predlog ZUTD-C), s katero želijo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predvsem zagotoviti večjo profesionalnost "agencij" in s tem večjo pravno varnost delavcev, zaposlenih pri agencijah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Olika in omika sta etična abeceda

dr. Marko Pavliha, 14.11.2013

Pravoznanstvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 44/2013"Omika je zadnja stvar, ki se je smemo nadejati v tej deželici pohujšanja in cankarjanskih likov," je upravičeno potožil bodeči novinar Boris Jež, jaz pa bi si drznil pridati, da med slovenske eksotične posebnosti spadajo še podalpska robatost, brezbrižnost, egoizem, pohlep in zavist. Primanjkuje nam že bontona kot smelega in olikanega vedenja, kaj šele omike, ki zajema kulturo, izobrazbo in vzgojo. Franc Terseglav alias Urbanus je pred skorajda stotimi leti sijajno zapisal, da so olika, lepo vedenje in prikupljive manire "vedno naraven sad notranje srčne omike in dušne lepote", prava vljudnost pa je "cvet duševne čednosti, globoke etične izobrazbe in resnične ljubezni do bližnjega, ki izvira iz spoštovanja do neskončnega dostojanstva človeške osebnosti".
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 14.11.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/20138. november - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani; - Poročili Slovenske odškodninske družbe o upravljanju kapitalskih naložb za meseca avgust in september 2013; - predl
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 44

Leto objave

< Vsi
2013(42)
> November(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEFG H I JK LM NOP QRS Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov