O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Pogodbe o zaposlitvi v državnih organih

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 23-24/1991Ali delavci v državnih organih sklepajo pogodbe o zaposlitvi pred nastopom dela, oziroma ali so dolžni skleniti pogodbe o zaposlitvi po 135. členu zakona o delovnih razmerjih? Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91) ne govori o tem, da delavci v državnih organ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Zemljiška knjiga in register podjetij ter vloga notarjev

dr. Marko Ilešič, 12.12.1991

Odvetništvo in notariat, Sodni registri in sodne takse

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 23-24/1991Notar je pravniški poklic, ki je pri nas mlajši in srednji generaciji praktično nepoznan, saj je bil notariat kot institucija ukinjen že leta 1944. Zanimivo je, da v večini drugih socialističnih držav ni prišlo do tako ostrega reza, ampak so notariat le bolj ali manj podržavili, ne pa čisto odpravil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Uporaba jezikov pred vojaškimi sodišči

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Obramba, Sodišča

, Pravna praksa, 23-24/1991Uporaba jezikov narodov in narodnosti Jugoslavije in njihovih pisav v postopku pred vojaškim sodiščem ne more biti urejena s poslovnikom vojaških sodišč prve stopnje. Po oceni USJ se smejo pravice in obveznosti strank v postopku pred sodiščem, zlasti pa z ustavo zajamčene svoboščine in pravice, urej...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 23-24/1991Lastnik nepremičnine ima pravico odstraniti veje in korenine sosedovega drevesa, ki rastejo v zračni prostor njegove nepremičnine oziroma v njegovo nepremičnino, če ga motijo (pravno pravilo par. 422 ODZ). Če lastnik drevesa prepove ali prepreči lastniku sosednje nepremičnine, da izvrši svojo pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 12.12.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 23-24/1991Ena ali več možnih rešitev? Pravno odločanje v večini primerov ne povzroča posebnih težav: uporabnikovo (npr. sodnikovo) predznanje in poznavanje pravne prakse, teorije in veljavnega prava je tolikšno, da relativno hitro izlušči pravno relevantna dejstva (konkretni dejanski stan), jih podredi ("s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Ostalo

, Pravna praksa, 23-24/1991Ur. l. RS - 1. I. - št. 27 (29. 11. 1991 ) V tej številki je seveda v ospredju zakon o denacionalizaciji s svojimi 96 členi in zahtevnimi postopki. Ob njem objavlja skupščina RS vrsto različnih imenovanj in razrešitev (tudi v pravosodju).
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Praktični pouk - zavarovalna doba

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 23-24/1991SPIZ je zavrnila zavarovančevo zahtevo za priznanje zavarovalne dobe za čas vajeniške dobe in sicer z utemeljitvijo, da je bil praktični pouk vajencev oziroma obvezno proizvodno delo sestavni del šolanja in da se zato po 3. točki 129. člena TZPZ v zvezi s 3. odst. 21. člena TZPZ ne more priznavati v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Delovna doba v tujini - listine za uveljavitev pravic

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Kako naj obravnavamo delovno dobo delavca v tujini, ko gre za: dopust, odpravnino, pokojninsko dobo, dodatek za delovno dobo? Katere dokumente mora predložiti delavec v primeru upoštevanja delovne dobe v tujini in kakšne pogoje mora izpolnjevati? Odgovor: Del odgovora na postavlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Novi položaj podstanovalca

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Imetnik stanovanjske pravice se je že v septembru leta 1984 izselil iz stanovanja, stanovanje pa je zasedel v celoti njegov prejšnji podnajemnik. Podjetje je leta 1986 vložilo zahtevo pri upravnem organu občine za izpraznitev stanovanja, ta pa je izdal odločbo o tem, da se mora podnaje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Dokup zavarovalne dobe - pravica do odpravnine obupokojitvi

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Delavcu, za katerega se je ugotovilo, da sodi med trajne presežke je podjetje ponudilo možnost dokupa dveh let zavarovalne dobe zaradi predčasne upokojitve. Ali delavec, ki je tako pridobil pravico do predčasne pokojnine, nima hkrati tudi pravice do odpravnine zaradi upokojitve? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Sklenitev najemne pogodbe - vrnitev lastne udeležbe

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Obligacije

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Imetnik stanovanjske pravice ne bo odkupil stanovanja, ampak bo z lastnikom sklenil najemno pogodbo. Ali ima pravico zahtevati vrnitev revalorizirane lastne udeležbe pred potekom roka, ki je določen s pogodbo (10 let). Ali se vrne celotni znesek plačane lastne udeležbe, ne glede na to,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Razrešitev sodnikov pred potekom mandata

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Sodišča

, Pravna praksa, 23-24/1991V neskladju z ustavo je zakonska ureditev, da lahko Sabor Republike Hrvatske razreši predsednika rednega sodišča in sodnike Vrhovnega sodišča Hrvatske tudi pred potekom dobe, za katero so bili izvoljeni, ne glede na pogoje, predpisane z zakonom, torej tudi ne glede na pogoje, ki zagotavljajo njihovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Prodaja stanovanja zavoda

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Zavod je pred leti kupil stanovanja za delavce ki so prispevali tudi lastno udeležbo. Sedaj je stanovanje kupila delavka zavoda in sklenila prodajno pogodbo z ustanoviteljem zavoda - občino. Ali je zavod upravičen do katerihkoli sredstev, ki jih bo občina oz. republika dobila od te pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Merila za regres za LD

mag. Drago Mežnar, 12.12.1991

Kolektivne pogodbe

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 23-24/1991V skladu z zveznim zakonom o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. l. SFRJ, št. 60/89 in 42/90) in republiškim zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90 in S/91) ima delavec pravico do letnega dopusta v minimalnem trajanju 18 delovnih dni.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Pravica obdolženca do obrambe pred vojaškim sodiščem

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Sodišča, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 23-24/1991USJ meni, da je obdolženec v kazenskem postopku pred vojaškim sodiščem prikrajšan pri pravici do obrambe, ki mu je zajamčena po določbi 182. člena ustave SFRJ, ker nima pravice, da bi si za zagovornika izbral odvetnika, ki ga sam želi, ne glede na to, da mu je, formalnopravno gledano, zagotovljen za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Mehika: spremenjena patentna zakonodaja

Alenka Košak, 12.12.1991

Intelektualna lastnina

Alenka Košak, Pravna praksa, 23-24/1991Mehika je letos spremenila patentno zakonodajo. Zakon z angleškim nazivom "MEXICAN LAW FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY" je bil objavljen v "Official Federal Journal" 27. junija 1991 in velja od 28. junija 1991 dalje. Tekst zakona s komentarjem je bil objavljen v World Inte...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Prodaja nepremičnine tujcu

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Javni pravobranilec je "zavrnil" pogodbo o nakupu poslovnega prostora, ker kupec ni predložil dokazila o državljanstvu. Ta postopek za pridobitev državljanstva teče. Kako je mogoče v tej zvezi razumeti 16. člen ustavnega zakona za izvedbo Temeljne listine o samostojnosti Republike S...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Zaščita računalniških programov - dogajanja in spremembev Evropi in svetu

Alenka Košak, 12.12.1991

Intelektualna lastnina

Alenka Košak, Pravna praksa, 23-24/1991V tem letu je bilo v Evropi, pa tudi drugje v svetu, narejenih kar nekaj pomembnih korakov v smeri harmonizacije pravnega varstva računalniških programov. Predlog usmeritev za uskladitev pravnega varstva računalniških programov (z angleško oznako: Proposal for a Council Directive on the Legal Pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Informacijska tehnologija in varstvo zasebnosti

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Človekove pravice, Poštni promet in telekomunikacije

, Pravna praksa, 23-24/1991V ponedeljek, 18. novembra 1991, je Janez Čebulj na Pravni fakulteti v Ljubljani obranil svojo doktorsko disertacijo z naslovom "Vpliv uporabe informacijske tehnologije v državni upravi na posameznika". V Sloveniji je relativno malo teoretikov, ki se ukvarjajo z vprašanjem varstva informacijske z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Ob množici prekrškov: dekriminacija, prenos v organskimandat

Zdenko Pavlina, 12.12.1991

Človekove pravice, Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 23-24/1991Že ob prenosu nekaterih kaznivih dejanj po spremembi republiškega kazenskega zakona na prekrške v jeseni leta 1989 je Republiški senat za prekrške v Ljubljani opozoril na preobremenitev občinskih sodnikov za prekrške ter pri tem predlagal, da se ob sprejemu novih republiških predpisov in občinskih o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Status sodnih odločb drugih republik bivše SFRJ vRepubliki Sloveniji po osamosvojitvi(*)

mag. Verica Trstenjak, 12.12.1991

Civilni kolizijski predpisi

mag. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 23-24/1991Države svoje pravosodne suverenosti ne morejo uresničevati zunaj svojih meja. Tudi sodne odločbe tako veljajo le na ozemlju države, ki je odločbo izdala. Dosledna uveljavitev tega načela pa bi povzročila, da bi o isti pravni zadevi odločalo več sodišč v različnih državah. Priznanje in izvršitev t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Predstavniški dom Brazilije: Zakon št. 997 iz leta 1991

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Intelektualna lastnina

, Pravna praksa, 23-24/1991Iz Brazilije smo prejeli besedilo njihovega najnovejšega predpisa, ki obravnava računalniške programe. Objavljamo prevod tega zakona, saj nam njegove zanimive rešitve lahko služijo kot spodbuda za razmišljanje o slovenskem predpisu, ki bo urejal to področje. Bralca naj opozorimo zlasti na te zani...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Predstavljamo tujo revijo

mag. Nelka Fikeys-Krmić, 12.12.1991

Intelektualna lastnina

mag. Nelka Fikeys-Krmić, Pravna praksa, 23-24/1991Izdajatelj: Law and Technology Press, P. O. Box 3290, Manhattan Beach, California 90266, USA; tel.: (213)470-9976 Glavni urednik: Michael D. Scott, svetovno znani strokovnjak za računalniško pravo in urednik več revij s tega področja Revija izhaja od julija 1982 Izhaja: enkrat na mesec M...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Notariat znova v Sloveniji

Janez Breznik, 12.12.1991

Odvetništvo in notariat

Janez Breznik, Pravna praksa, 23-24/1991Pred približno tremi leti se je predstavništvo tuje države obrnilo na takratni Republiški sekretariat za pravosodje in upravo z vprašanjem, katera institucija v Sloveniji bi lahko uradno potrjevala dejstvo, da so njeni državljani, ki žive začasno v naši republiki, volili na podlagi njenega zakona. N...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Ostalo

, Pravna praksa, 23-24/1991Ur. l. RS - 1. I. - št. 28 (6. 12. 1991 ) Morda najbolj splošen je tu odlok o obrestni meri zamudnih obresti, če zavezanec zamudi plačilo davkov, prispevkov, carine in drugih uvoznih davščin obrestna mera znaša 2,2 % za vsak dan zamude! (s tem je razveljavljen enak odlok, objavljen v Ur. l.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 23-24

Leto objave

< Vsi
1991(27)
> December(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF GHI JK LM NOP QRSŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov