O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Volitve v državni zbor

Avtor ni naveden, 7.4.1994

Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 7/1994Načelo sorazmerne zastopanosti političnih interesov v državnem zboru, ki ga kot načelo volilnega sistema določa zakon o volitvah v državni zbor, ni v nasprotju z načeli splošnosti, enakosti in neposrednosti glasovanja na volitvah (2. odst. 80. člena ustave).
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Zakon o pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 7.4.1994

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 7/1994Tožnik ne more umakniti tožbe brez privolitve toženca, če je ta pri sodišču že pismeno odgovoril na tožbo (1. odst. 193. čl. ZPP). Problem je sprožilo Višje sodišče v Celju Obrazložitev: Po določbi 1. odst. 193. člena ZPP lahko tožnik brez toženčeve privolitve umakne tožbo, dokler se toženec ne spus...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Zakon o izvršilnem postopku

Avtor ni naveden, 7.4.1994

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 7/1994Določba 31. čl. ZIP ureja zgolj postopek sodišča v primeru, ko zaradi smrti stranke pride do prekinitve izvršilnega postopka. ZIP pa ne ureja vprašanja, kdaj pride po samem zakonu do prekinitve postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Zakon o pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 7.4.1994

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 7/1994Po 2. odst. 186. čl. ZPP mora tožnik v primeru, ko je pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta, pa predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, navesti vrednost spornega predmeta v tožbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Gospodarski spori

Avtor ni naveden, 7.4.1994

Intelektualna lastnina

, Pravna praksa, 7/1994Sojenje v sporih o avtorski pravici V sporih o avtorskih pravicah ter v sporih, ki se nanašajo na varstvo ali uporabo izumov in tehničnih izboljšav, vzorcev, modelov in znamk ali pravice do uporabe firme ali imena, se stranke med postopkom ne morejo dogovoriti, da sodi sodnik posameznik (2. in 5. od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 7.4.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 7/1994Rok za pritožbo zoper sklep o priporu tujca, ki mu je treba po 3. odst. 8. čl. ZKP vročiti sklep o priporu tudi v jeziku, ki ga uporablja v postopku, začne teči, ko mu je bil vročen tudi prevod sklepa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Nejasna delovna naloga in kršitev delovne obveznosti

mag. Damjan Mozetič, 7.4.1994

Delovna razmerja

mag. Damjan Mozetič, Pravna praksa, 7/1994Ni kršitve delovne obveznosti, če je delovna naloga nejasna in je odredbodojalec na zahtevo delavca ni hotel dati v pisni obliki. Odločba SZD RS, Sp 590/93 z dne 15. 7. 1993 V procesu lastninjenja podjetja je dal nadrejeni delavec vodji oddelka podjetja nalogo, naj izdela vizijo lastninjenja tega de...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Stanovanjski zakon-zakonska določba brez sankcije

Avtor ni naveden, 7.4.1994

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 7/1994Ustavno sodišče ni sprejelo pobude za oceno ustavnosti določbe stanovanjskega zakona, po kateri so lastniki stanovanj in stanovanjskih hiš dolžni v treh letih po uveljavitvi zakona vpisati lastninsko pravico v zemljiško knjigo, ker je ugotovilo, da pobudnik dejansko izpodbija primernost zakonske dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Prenos nepremičnin bivše SFRJ na RS

Avtor ni naveden, 7.4.1994

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

, Pravna praksa, 7/1994Izpodbijana določba uredbe, po kateri je do prehoda premoženja bivše SFRJ prišlo 25. 6. 1991 (dan razglasitve temeljne ustavne listine), ni v neskladju z ustavo. Sklep US RS, št. U-I-130/93 z dne 10. 2.1994
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Zakon o sodnih taksah

Avtor ni naveden, 7.4.1994

Sodni registri in sodne takse

, Pravna praksa, 7/1994Vlogo stranke lahko sodišče zavrže kot prepozno le, če gre za prekoračitev prekluzivnega roka. Zato ne sme zavreči kot prepozne zahteve stranke, naj sodišče izda odločbo o odmeri takse (1. odst. 27. čl. ZST), čeprav je izterjava takse že odstopljena upravnemu organu. Zakon o sodnih taksah namreč ne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Potrdila po 25.a členu ZLPP-pri notranjem odkupu delnic

Branka Neffat, 7.4.1994

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Branka Neffat, Pravna praksa, 7/1994Ali upravičenci (zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci) lahko uporabijo potrdila iz 25. a člena ZLPP za notranji odkup delnic, če za interno razdelitev delnic zamenjajo z lastniškimi certifikati (tudi ožjih družinskih članov) vseh 20% družbenega kapitala? Uredba o pripravi programa preoblikovanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Kontrola cen-prenos pristojnosti na državne organe

Avtor ni naveden, 7.4.1994

Uprava, Trgovina

, Pravna praksa, 7/1994Zakon o cenah (Ur. list RS, št. 1/91-I) in predpisi Vlade Republike Slovenije, ki so bili izdani na njegovi podlagi in katerih ustavnost in zakonitost predlagatelj izpodbija, niso v neskladju z ustavnimi določbami o lokalni samoupravi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Položaj tujcev-državljanov bivših republik SFRJ

Avtor ni naveden, 7.4.1994

Tujci

, Pravna praksa, 7/1994Ni utemeljena trditev, da je zakon o tujcih v nasprotju z ustavo zaradi tega, ker imajo položaj tujcev tudi državljani drugih republik prejšnje SFRJ, ki so se naselili v Sloveniji. Ti so namreč imeli pravico, pridobiti si slovensko državljanstvo, če so se v šestih mesecih po uveljavitvi zakona o drž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Pridobitev državljanstva z naturalizacijo

Avtor ni naveden, 7.4.1994

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 7/1994Določba 2. točke prvega odstavka 10. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije, ki preprečuje dvojno državljanstvo, ni v skladu z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 7.4.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 7/1994Št. 15, 18. 3. 1994 Državni zbor je sprejel izjemno pomembna zakona. Prvi ureja referendum o spremembi ustave, zakonodajni referendum in posvetovalni referendum o vprašanjih iz pristojnosti državnega zbora ter način uresničevanja ljudske iniciative za spremembo ustave in za sprejem zakona (Zakon ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 7.4.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 7/1994Št. 16, 25. 3. 1994 Državni zbor objavlja nekaj odlokov o kadrovskih spremembah na sodiščih, javnih tožilstvih, SDK, Agenciji za prestrukturiranje in privatizacijo, svetu Banke Slovenije in nekaterih drugih organih. Vlada je sprejela uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Visoki komisar za človekove pravice

Miha Pogačnik, 7.4.1994

Človekove pravice

Miha Pogačnik, Pravna praksa, 7/1994V Generalni skupščini Združenih narodov je bila 20. decembra 1993 soglasno sprejeta resolucija A/RES/48/141, s katero je bil ustanovljen institut Visokega komisarja za človekove pravice (High Commissioner for Human Rights). Naš namen je v kratkem osvetliti naravo in naloge tega instituta. Institu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Pravna praksa v luči evropske konvencije o človekovih pravicah

mag. Miro Cerar, 7.4.1994

Človekove pravice

mag. Miro Cerar, Pravna praksa, 7/1994V dneh od 14. do 18. marca je v Salzburgu potekal mednarodni seminar na temo Pravna praksa v luči evropske konvencije o človekovih pravicah (s posebnim ozirom na zastopanje v postopku pred konvencijskimi organi). Seminarja, ki ga je organiziral avstrijski inštitut za človekove pravice pod pokrovitel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Konvencija med RS in Švicarsko konfederacijo o socialnem zavarovanju

Nataša Belopavlovič, 7.4.1994

Socialno varstvo in zavarovanje

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 7/1994V Ljubljani so se v dneh od 15. do 18. marca začela prva pogajanja o slovensko švicarskem sporazumu o socialnem zavarovanju. Med državama se trenutno, v skladu z dogovorom, še vedno uporablja konvencija, ki sta jo leta 1964 sklenili Vlada FLRJ in Švicarski zvezni svet. Ta konvencija sodi v vrsto ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Sklad za socialni razvoj sveta Evrope

mag. Aleksander Čičerov, 7.4.1994

Skladi

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 7/1994Slovenija je 15. maja 1993 postala polnopravna članica Sveta Evrope (v nadaljevanju SE), s tem pa so se odprla vrata tudi v "bančno" institucijo te organizacije, ki se imenule Sklad za socialni razvoj ali kratko CEF (Council of Europe Social Development Fund). Ker v Sloveniji prav sedaj potekajo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Lastnina na fizičnih delih stavb

Tone Frantar, 7.4.1994

Lastnina in druge stvarne pravice

Tone Frantar, Pravna praksa, 7/1994Pri ČZ Uradni list Republike Slovenije je v začetku tega leta izšlo delo akademika, prof. dr. Alojzija Finžgarja z naslovom "Lastnina na fizičnih delih stavb (etažna lastnina)". Ta naslov je, kot je v opombah navedel avtor, enakovreden pojmu "lastnina na posameznih delih stavb". V delu obravnavani p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Spomin na dragocenega sodelavca

Dušan Skok, 7.4.1994

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 7/1994Podrobna bibliografija profesorja Finžgarja ne bo smela mimo navedbe, da je 38 različnih zapisov objavil v našem časopisu. Pred skoraj točno desetimi leti je prvi iz stare garde učiteljev na ljubljanski pravni fakulteti prebil led nezaupanja v novo pravniško (prakticistično naravnano) publikacijo in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Osnova za odpravnino

mag. Damjan Mozetič, 7.4.1994

Delovna razmerja

mag. Damjan Mozetič, Pravna praksa, 7/1994Osnova za odmero odpravnine delavcu, ki je trajni presežek, je izplačana plača za zadnje tri mesece dela in ne morebitna višja plača po kolektivni pogodbi. Odločba SZD RS, Sp 783/93 z dne 26. 8. 1993 Skupina delavcev, ki jim je kot trajnim presežkom prenehalo delovno razmerje, je vložila na sodišču ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 7.4.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 7/1994Št. 17, 1. 4. 1994 Državni zbor objavlja Zakon o filmskem skladu Republike Slovenije, s katerim Republika Slovenija ustanavlja javni sklad z namenom, da nanj prenese del nacionalnega kulturnega programa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Družbeno podjetje in podjetje v družbeni lastnini

dr. Marijan Kocbek, 7.4.1994

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 7/1994Med pojmomo družbeno podjetje in podjetje v družbeni lastnini obstajajo pomembne vsebinske razlike. Ne gre za različno poimenovanje iste pravne kategorije, ampak da dve pravni kategoriji, ki imata v statusno pravnem smislu zelo različen pravni pomen. V praksi (tudi v raznih postopkih, npr. revizijsk...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7

Leto objave

< Vsi
1994(30)
> April(30)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEF GHIJK LM N OP QRS ŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov