O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Pravice zavarovanih oseb do zdravljenja v tujini

Avtor ni naveden, 10.4.2014

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2014Prvi odstavek 135. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja je bil v neskladju z Ustavo. Ta ugotovitev ima učinek razveljavitve. Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 299/2009 z dne 5. septembra 2011, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 720/2008 z dne 21. januarja 2009 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 3715/2006 z dne 5. septembra 2008 se razveljavijo in zadeva se vrne Delovnemu in socialnemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje. Pritožnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Težave pri prijavi stalnega prebivališča - institut zakonskega prebivališča

Avtor ni naveden, 10.4.2014

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2014Varuh je prejel več pobud posameznikov, ki so iz različnih razlogov ostali brez stalnega prebivališča, a ga tudi niso mogli prijaviti na centru za socialno delo (t. i. zakonsko prebivališče), saj četrti odstavek 8. člena Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb) tako prijavo pogojuje s prejemanjem materialne pomoči na območju, na katerem posameznik dejansko živi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Odločitev o odškodnini za materialno škodo v primeru izbrisanih

dr. Neža Kogovšek Šalamon, 10.4.2014

Varstvo človekovih pravic

dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 14/2014Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je 12. marca 2014 v primeru Kurić in drugi proti Sloveniji, ki se nanaša na popravo krivic izbrisanim prebivalcem Slovenije, izdal drugi del sodbe, v katerem je odločil še o višini odškodnine za materialno škodo. S tem se je pred ESČP končal skoraj osem let dolg postopek, ki ga je skupina enajstih izbrisanih sprožila 4. julija 2006. Spomnimo, da je veliki senat o zadevi Kurić odločil že leta 2012, ko je v korist šestih pritožnikov ugotovil kršitev 8., 13. in 14. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), določil višino odškodnine za nematerialno škodo in državi naložil sprejetje odškodninske sheme, odločanje o materialni škodi pa je bilo pridržano.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Gradivo izvajalcev zdravstvene dejavnosti ni arhivsko gradivo

Avtor ni naveden, 10.4.2014

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2014Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih je v neskladju z Ustavo, kolikor med javno arhivsko gradivo uvršča tudi gradivo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki so po tem zakonu opredeljeni kot javnopravne osebe, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacientov. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do uveljavitve drugačne zakonske ureditve se za gradivo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki so po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih opredeljeni kot javnopravne osebe, ki je po tem zakonu opredeljeno kot javno arhivsko gradivo ter vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacientov, ne uporablja ureditev po tem zakonu in po izvršilnih predpisih, izdanih na njegovi podlagi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Poenostavitev sodnih postopkov

dr. Marko Novak, 10.4.2014

Pravoznanstvo, Sodišča

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 14/2014Z razvojem civilizacije postajajo sodobne družbe kompleksne in to velja tudi za njihove pravne sisteme. V takih družbah ti po logiki inercije postajajo zapleteni. Da sistem ni priča imploziji, ga je treba sproti razbremenjevati in s tem dosegati njegovo večjo učinkovitost. Temu se danes ne more izogniti noben pravni sistem t. i. zahodnega sveta, vendar bo med temi bolje delujoč tisti, ki se bo izzivom časa znal prilagajati. Njegovo učinkovitejše delovanje bo med ljudmi imelo tudi pozitivne vsebinske posledice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Uporaba pravil o zastaranju in prekluziji lahko čezmerno omeji pravice stranke

Aleš Velkaverh, 10.4.2014

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 14/2014Pravila o zastaranju in prekluziji določajo, da upnik zaradi poteka časa izgubi pravico do sodnega varstva pravic (zastaranje) oziroma pravica preneha (prekluzija). S tako posledico zakon omejuje pravice upnika, vendar iz utemeljenih razlogov. Upnik namreč ne sme biti pasiven in mora poskrbeti za pravočasno varstvo svojih pravic, prav tako pa je treba v nekem trenutku zagotoviti dokončnost ureditve pravnega razmerja. Kljub temu je lahko uporaba pravil o zastaranju (in prekluziji) v nekaterih primerih tudi vprašljiva. V zadevi Howald Moor je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) obravnavalo vprašanje, ali je v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP) stališče, po katerem odškodninska terjatev zastara, še preden je lahko upnik ugotovil, da je nastala škoda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Začetek poskusa v primeru sostorilstva

dr. Matjaž Ambrož, 10.4.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 14/2014Začetek poskusa, torej razmejitev poskusa od pripravljalnih ravnanj, je eno težavnejših in spornejših vprašanj kazenskega prava. To vprašanje dobi še dodatno razsežnost v primeru sostorilstva. Ker ni nujno, da vsi sostorilci delujejo v istem hipu, so možni položaji, ko nekateri sostorilci že začnejo uresničevati svoj prispevek k dejanju, drugi pa sploh še ne pridejo na potezo, ko dejanje že propade. Ti položaji odpirajo vprašanje, ali naj se začetek poskusa presoja za vse sostorilce hkrati ali pa za vsakega posebej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Omejitev izplačila starševskega nadomestila navzgor in navzdol

Jamnik Nataša, Trtnik Urška, 10.4.2014

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Nataša Jamnik, Urška Trtnik, Pravna praksa, 14/2014Republika Slovenija ob rojstvu otroka staršem zagotavlja pravico do starševskega nadomestila (porodniško nadomestilo, nadomestilo za nego in varstvo otroka ter očetovsko nadomestilo). Starševsko nadomestilo določa trenutno še veljavni Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) in pripada staršem, ki so zavarovanci za starševsko varstvo (plačujejo prispevke za starševsko varstvo). O starševskem nadomestilu odločajo centri za socialno delo, upravičenci pa prejmejo odločbo, izdano v upravnem postopku. Izplačilo starševskega nadomestila je omejeno navzdol in navzgor. V skladu s 43. členom ZSDP izplačilo starševskega nadomestila, razen porodniškega nadomestila, ne more biti višje od dvainpolkratnika povprečne mesečne plače v Sloveniji. Izplačilo starševskega nadomestila ne more biti nižje od 55 odstotkov minimalne plače. Omejitev starševskega nadomestila navzgor je bila tudi predmet ustavne presoje, Ustavno sodišče pa neskladja z Ustavo ni ugotovilo. V zvezi s tem se največ vprašanj upravičencem do starševskega nadomestila in strokovni javnosti postavi ob prejemu odločbe od pristojnega centra za socialno delo. V odločbi je naveden bruto znesek starševskega nadomestila, do katerega je stranka upravičena. Kadar je ta v znesku "minimalne plače" ali dvainpolkratnika "povprečne plače", se znesek bistveno razlikuje od zneska, objavljenega na spletni strani Statističnega urada. Poglejmo si, zakaj je do te razlike prišlo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Vsebina PP št.14/2014

Avtor ni naveden, 10.4.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2014stran 3 UVODNIK dr. Janez Pogorelec Je referendum sploh še dopustno razpisati hkrati z volitvami? stran 6 JAVNA NAROČILA Marko Zupanc Nadaljnji razvoj doktrine in-house na področju javnega naročanja stran 9 <
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Socialno podjetništvo - priložnost, ki potrebuje učinkovito podporno okolje

Rodman Karmen, Kokalj Andreja, 10.4.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Karmen Rodman, Andreja Kokalj, Pravna praksa, 14/2014V članku Socialno podjetništvo v Sloveniji - priložnost ali utopija je Jasmina Tkalčič nagovorila bralce Pravne prakse s predstavitvijo pojma in temeljnih značilnosti socialnega podjetništva. Izpostavila je pomen aktivnosti države za krepitev in spodbujanje socialnega podjetništva tako na področju izvajanja promocijskih aktivnosti in informiranja o socialnem podjetništvu kot tudi pri dodeljevanju (nepovratnih) sredstev prek javnih razpisov in prenosu dobrih podjetniških praks iz Slovenije in tujine. "Vodilo socialnega podjetništva je torej spodbuditi zaposlovanja najranljivejših skupin, in ne ustvarjanje dobička."
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Slovenski zdravstveni sistem na razpotju - kako naprej?

mag. Januša Grumerec, 10.4.2014

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Januša Grumerec, Pravna praksa, 14/2014V teoriji in praksi že dlje časa obstaja soglasje, da so spremembe zdravstvene zakonodaje nujne. Ni pa konsenza pri njihovih vsebinskih opredelitvah. Obstajajo skrajno nasprotujoči si pogledi na predlagane spremembe in s tem na nadaljnji razvoj zdravstva. Na eni strani so tisti, ki zagovarjajo povsem javno ureditev tako izvajanja kot tudi financiranja, na drugi strani pa tisti, ki zastopajo stališče, da je treba v sistem zdravstvenega varstva vnesti čim več tržnih elementov, ki bi skozi konkurenčnost povečali njegovo učinkovitost. V tem času, ko se države članice EU soočajo s prilagajanjem svojih nacionalnih sistemov zdravstvenega varstva spremenjenim razmeram (zlasti omejenim finančnim zmožnostim) in v ta namen eksperimentirajo z novimi oblikami financiranja in zagotavljanja zdravstvenih storitev, se zdravstvene storitve niso mogle izogniti pravilom notranjega trga. Tržno usmerjena pravila prava EU se uporabljajo tudi za ureditev razmerij, ko se pacienti in izvajalci zdravstvenih storitev obračajo na zakonodajo EU za uveljavljanje svojih pravic. Danes je zato nesporno, da ima pravo EU kljub omejeni zakonodajni pristojnosti na tem področju pomemben vpliv na nacionalne sisteme zdravstvenega varstva. Upoštevajoč začrtane smernice delovanja trgov v EU, vključno s trgom zdravstvenih storitev, v nadaljevanju predstavljam konkretne predloge, ki naj bodo osnova za razpravo o možnih predlogih zdravstvene reforme. Ta prispevek je zato zgolj izhodišče za nadaljnjo strokovno razpravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Odškodninska odgovornost zaradi kršitve bančne tajnosti v televizijskem intervjuju

Miha Bratina, 10.4.2014

Obligacije

Miha Bratina, Pravna praksa, 14/2014Kar je na začetku delovalo zgolj kot nerodna izjava predsednika uprave Deutsche Bank AG v televizijskem intervjuju na Bloomberg Television, se je nadaljevalo s približno dvomilijardno odškodninsko tožbo in končalo s poravnavo, težko dobrih 920 milijonov. Da gre za enega najdražjih intervjujev doslej, je dejstvo, a še pomembnejša je sporočilna vrednost primera, ki je v tem, da bi morali člani uprav (bank) tudi pri javnem nastopanju ravnati s posebno skrbnostjo. Primer pa izpostavlja tudi dodatna tveganja članov uprav pri njihovih ravnanjih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 10.4.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/20141. april - Letno poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije v letu 2013; - končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014. 2. april - predlog sklepa v zvezi s politiko zaposlovanja v
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 10.4.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 14/201410. april 1583 - Hugo Grotius V Delftu se je rodil nizozemski pravnik, diplomat, humanist, politični in pravni filozof ter eden od utemeljiteljev znanosti o mednarodnem pravu Hugo Grotius. Z delom O pravu vojne in miru iz leta 1625 je postavil temelje mednarodnemu pravu, v delu O svo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Dvojezičnost sodnih postopkov za vsako ceno

Zoran Skubic, 10.4.2014

Pravoznanstvo, Sodišča

Zoran Skubic, Pravna praksa, 14/2014Pravica do uporabe svojega jezika, še zlasti v uradnih postopkih, je zgodovinsko eden temeljev obstoja - in razvoja - vsake etnične skupine. Tega dejstva smo se Slovenci v preteklosti zelo dobro zavedali, še posebej glede občevanja in uradovanja v sodnih postopkih. Zato niti ne preseneča ureditev 11. člena Ustave RS, ki poleg slovenščine kot uradnega jezika na območjih občin, v katerih živi italijanska ali madžarska narodna skupnost, kot uradno priznava tudi uporabo italijanskega ali madžarskega jezika. Toda kaj se zgodi, če bi v sodnem postopku na omenjenih območjih narodnostnih manjšin "uradno občevanje" v upoštevnem jeziku manjšin pred slovensko sodnijo priglasil tujec, a državljan EU, ki ni pripadnik obravnavanih manjšin? Lahko naše sodišče njegovo vlogo zavrže iz razloga, da ni bila sestavljena v uradnem (slovenskem) jeziku? In če ne, ali je pri tem v luči prava EU in doktrine Bickel/Franz kakšna razlika med civilnimi in kazenskimi postopki?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Popoln zastoj

Irena Vovk, 10.4.2014

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2014Finančno stanje sodišč bo zaradi velikega primanjkljaja sredstev privedlo do popolnega zastoja dela sodišč najpozneje do prve polovice julija, je v pismu predsednico Vlade Alenko Bratušek opozoril predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša. S tem bodo po njegovem mnenju ogroženi dosedanji pozitivni trendi odprave sodnih zaostankov in občutnega krajšanja povprečnih časov trajanja postopkov ter tudi možnosti državljanov za učinkovito pravno varstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

razpisi

Avtor ni naveden, 10.4.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2014Ur. l. RS, št. 18/14 1. Podpredsednik Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani - Sodni svet RS; rok je 14. april. 2. Predsednik Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu - Sodni svet RS; rok je 14. marec. 3. Direktor javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut - Ministrstvo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 10.4.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2E Ur. l. RS, št. 19/14) - veljati začne 16. aprila. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, trans
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

dogodki - izjave

Irena Vovk, 10.4.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2014od 1. do 7. aprila Torek, 1. 4. Referendum 1. Poslanci so na izredni seji (43 za, 1 proti) sklenili, da bo referendum o noveli Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A1) v nedeljo, 4. maja. Z Ministrstva za notranje zadeve pa so sporočili, da se za dan r
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

EUR-Lex: dostop do zakonodaje EU

Irena Vovk, 10.4.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2014(http://eur-lex.europa.eu/homepage.html) Jeziki: slovenščina in 23 drugih uradnih jezikov EU Tip: samostojna spletna stran Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Facebooku in Twitterju, obveščanje o novostih ipd. Vzdrževanost: dobra Povezava z uporabniki:
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Je referendum sploh še dopustno razpisati hkrati z volitvami?

dr. Janez Pogorelec, 10.4.2014

Pravoznanstvo

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 14/2014Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. V zadnjih dneh se je med političnimi strankami razvnela huda polemika o tem, ali naj bo zakonodajni referendum o noveli Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih1
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Nadaljnji razvoj doktrine in-house na področju javnega naročanja

Marko Zupanc, 10.4.2014

PRORAČUN

Marko Zupanc, Pravna praksa, 14/2014V skladu s prakso Sodišča EU lahko naročnik (pod predpostavkami, ki sem jih na straneh te revije že predstavil) izpolni naloge v javnem interesu, ki so mu naložene, z lastnimi upravnimi, tehničnimi in drugimi sredstvi ter se pri tem ni dolžan obrniti na zunanje subjekte, ki niso del njegovih služb. Pravo EU na področju javnih naročil se (po t. i. doktrini in-house na področju javnega naročanja) ne uporablja, če javni naročnik nad izbranim subjektom (pravno ločenim od njega) izvaja nadzor, podoben nadzoru, ki ga izvaja nad lastnimi službami, hkrati pa ta subjekt izvaja (realizira) pretežni (bistveni) del svojih dejavnosti z enim ali več javnimi organi, ki ga nadzirajo. Vendar udeležba, čeprav manjšinska, zasebnega podjetja v kapitalu družbe, v kateri je udeležen tudi javni naročnik, izključuje možnost, da bi lahko ta naročnik nad tem podjetjem izvajal podoben nadzor, kot ga izvaja nad svojimi službami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Izredna odpoved delavca zaradi neizplačevanja plače

dr. Nana Weber, 10.4.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 14/2014Delodajalec v zadnjem letu ves čas zamuja z izplačilom plače. Pogosto plačo nakaže v več delih, po datumu za izplačilo, zadnje tri mesece pa nekaj delavcev plače sploh ni prejelo. Delodajalec sicer obljublja izplačilo, vendar pa nas zanima sledeče: • Kakšen je postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi? • Če delodajalec po prejemu odpovedi plače izplača, ali je odpoved še vedno zakonita?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Evropa

Irena Vovk, 10.4.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2014Torek, 1. 4. Manj smrtnih žrtev. Lani se je že drugo leto zapored občutno zmanjšalo število smrtnih žrtev na evropskih cestah. V primerjavi z letom 2012 je bilo lani osem odstotkov manj smrtnih primerov, kažejo podatki o varnosti v prometu. EU je tako na dobri poti, da med letoma 2010 in 202
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Nekaj besed o postopanju in oproščanju

dr. Nataša Hribar, 10.4.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 14/2014(a) Alkoholiki nič več ne postopajo po parku, bolje se prehranjujejo in čez dan so zaposleni. (b) Župan vse očitke odločno zavrača in odgovarja, da postopajo v skladu s pristojnostmi in zakonom. - Največja slovenska zavarovalnica zavarovancem svetuje, naj, če se soočijo s škodo zaradi naravne nesre
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14

Leto objave

< Vsi
2014(37)
> April(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG H IJ K LMN OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov