O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Je ZENPP v neskladju z ustavo?

dr. Blaž Kovačič, 13.4.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazenski postopek

dr. Blaž Kovačič, Pravna praksa, 14/2006Že ob sprejetju zakona o evropskem nalogu za prijetje in predajo (ZENPP)1 so se v strokovni javnosti pojavila stališča, da je v določenih pogledih zakon sporen, saj predvideva zelo skromna procesna jamstva za posameznika, čigar izročitev (predaja) se zahteva.2 Leta 2005 so zakone, s katerimi je bil ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Evidentiranje nepremičnin

Demšar Božidar, 13.4.2006

Geodetske službe, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Demšar Božidar, Pravna praksa, 14/2006V Poročevalcu DZ, št. 116/2005, je bil 20. decembra 2005 objavljen predlog zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN). Omenjeni predlog pravzaprav spreminja le nekaj določb že veljavnega zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE),1 ki mu je dodan register nepremični...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Odločitev po 28. členu ZPol kot podlaga za druge zahtevke

mag. Sašo Murtič, 13.4.2006

Uprava

mag. Sašo Murtič, Pravna praksa, 14/2006Zavedam se, da je pritožba na podlagi 28. člena zakona o policiji (ZPol) pomemben institut državljanskega nadzora nad policijo, hkrati pa bi rad opozoril, da gre vendarle za alternativno obliko reševanja sporov med policijo na eni ter posamezniki in skupnostjo na drugi strani, ki ne more nadomestiti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Varstvo starejših delavcev – invalidov pred odpovedjo

mag. Nataša Belopavlovič, 13.4.2006

Delovna razmerja, Zaposlovanje in brezposelnost

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 14/2006V gradbenem podjetju zaposlujemo 16 invalidov. Z osmimi smo sklenili novo pogodbo o zaposlitvi, preostalih osem pa je že več let na čakanju na novo delovno mesto, saj do 1. 1. 2006 odpuščanje invalidov ni bilo mogoče. Vsi invalidi, ki so na čakanju, so gradbeni delavci z osnovnošolsko izobrazbo in g...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Pisno opozorilo pred odpovedjo in sodno varstvo

mag. Nataša Belopavlovič, 13.4.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 14/2006Smo sindikat, na katerega se delavci pogosto obračajo v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Večkrat so nam zastavili vprašanje, ali je mogoče ugovarjati pisnemu opozorilu iz prvega odstavka 83. člena ZDR, s katerim delodajalec delavca opozarja na izpolnjevanje delovnih obveznosti in na možnost o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Žalitev sodišča v vlogi – predlog stranke za kaznovanje

Avtor ni naveden, 13.4.2006

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 14/2006Sklep Cp 13/2005 z dne 1. 12. 2005 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani III Cp 2245/2005) ZPP – člena 11, 109 V določbah Zakona o pravdnem postopku ni podlage, da bi stranka lahko predlagala kaznovanje za žalitev v vlogi po 109. členu ZPP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Irena Vovk, 13.4.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/20061. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu vrednostnih papirjev – ZTVP-1B (Ur. l. RS, št. 28/06) – velja od 2. aprila; – agencija za trg vrednostnih papirjev mora podzakonske akte, izdane na podlagi zakona, uskladiti z določbami tega zakona do 2. oktobra (tj. v šestih mesecih po njegovi uv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Razveljavitev sporazuma o zavarovanju denarne terjatve – premoženjsko stanje dolžnika

Avtor ni naveden, 13.4.2006

Obligacije, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 14/2006Sodba II Ips 471/2004 z dne 23. 2. 2006 (v zvezi sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 1762/2003 in sodbo Okrožnega sodišča v Kranju P 153/2003) ZOR – drugi odstavek 61. člena in člena 65 ter 966 ZIP – člena 251.b, 251.c Stališče, po katerem bi zastavitelj po tem, ko bi se izkazalo, da je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Predodelitev otroka v varstvo in vzgojo

Avtor ni naveden, 13.4.2006

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 14/2006Sodba II Ips 646/2005 z dne 16. 2. 2006 (v zvezi s sodbo VSL IV Cp 1003/2005 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani P 3840/2003) ZPP – četrti odstavek 421. člena Pri oceni ali zahtevajo koristi otroka, da se zaradi spremenjenih razmer izda nova odločba o njegovem varstvu in vzgoji, je treba pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Globus

Dean Zagorac, 13.4.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 14/2006ZDA: obvezno zdravstveno zavarovanje 5. 4. – Zakonodajalec ameriške zvezne države Massachusetts je sprejel zakon, ki bo od vseh rezidentov zahteval, da so zdravstveno zavarovani, sicer jim grozijo globe. V spodnjem domu je bil sprejet s 155 glasovi proti dvema, v senatu pa soglasno. V tem se kaže v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Videz kot okoliščina za ugotavljanje identitete

Avtor ni naveden, 13.4.2006

Ustavno sodišče, Uprava

, Pravna praksa, 14/2006Odločba US RS, št. U-I-152/03 z dne 13. 3. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 36/06. Prvi odstavek 35. člena Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 49/98, 66/98 – popr., 93/01, 56/02, 79/03, 43/04 – ur. p. b., 50/04, 102/04 – ur. b. p., 14/05 – popr. ur. p. b., 53/05, 70/05 – ur. p. b., 98/05 in 3/06 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Pravica do sojenja v razumnem času

Matija Longar, 13.4.2006

Človekove pravice

Matija Longar, Pravna praksa, 14/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in ne odražajo stališč institucije, v kateri je zaposlen. Scordino proti Italiji (št. 1), št. 36813/97, 29. marec 20061 Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je 29. marca 2006 objavilo devet sodb, ki so zadevale vprašanje učinkovitost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Plačilo trošarine za zeliščne cigarete, ki ne vsebujejo tobaka

Jasmina Cigrovski, 13.4.2006

Davek na dodano vrednost in trošarine

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 14/2006A.C. Smits-Koolhoven proti Staatssecretaris van Financien (C-495/04 z dne 30. 3. 2006) Nizozemska državljanka Smits-Koolhovenova se je ukvarjala s prodajo na debelo t. i. zeliščnih cigaret. Cigarete niso vsebovale tobaka, sestavljene pa so bile iz zelišč, zlasti iz ustnatic. Cigarete, ki sicer ni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Investicijski skladi v Latviji

Boštjan Koritnik, 13.4.2006

Skladi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 14/2006Vzajemni skladi so v Latviji izredno mlada oblika kolektivnega investiranja, njihov pojav pa sovpada oziroma sledi uveljavitvi zakona, ki je to področje prvi pravno uredil: 1. julija 1998 je začel veljati zakon o investicijskih družbah (Ieguld?jumu sabiedr?bu likums).1 Vendar pa pri tem ni šlo za ur...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Izključna pravica za davčno pomoč nasprotuje pravu Skupnosti

Jasmina Cigrovski, 13.4.2006

Davčne službe, Varstvo konkurence, cene

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 14/2006Servizi Ausiliari Cottoro Commercialisti Srl proti G. Calafiori (C-451/03 z dne 30. 3. 2006) Dejavnost družbe Servizi Ausiliari Cottoro Commercialisti Srl s sedežem v Milanu je bila pomoč in svetovanje v računovodskih in upravnih zadevah. Ko so na skupščini leta 2003 sprejeli nov statut, s kateri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Upokojevanje javnih uslužbencev

mag. Nataša Belopavlovič, 13.4.2006

Uprava, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 14/2006Kar nekaj bralcev se je na PP obrnilo z vprašanji, ki se nanašajo na 162. člen zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2 – ZJU), in z ugotovitvijo, da drugi odstavek tega člena spravlja javne uslužbence ob bonuse in ob višje pokojnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Bolnica ali bolnišnica, krotitelj ali krotilec?

mag. Nataša Logar, 13.4.2006

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 14/2006S slovenskimi slovarskimi priročniki je križ. Zlasti eden – premalo jih je! Pa naj bo eno- ali večjezičnih, malega ali srednjega obsega, splošnih, terminoloških ali kako drugače specializiranih. Tisti, ki ima med obstoječimi največjo težo (dobesedno in preneseno), tj. SSKJ (1970–1991), je konceptual...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Ministra in sekretar v zavetju žanra

Tomaž Pavčnik, 13.4.2006

Vlada, Sodišča

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 14/2006Skušam se postaviti v vlogo neodvisnega opazovalca, opazovalca porodnišnice, v kateri ležim zadnji dan novembra nekega zame neskončno daljnega leta. Trudim se biti neodvisno, hladno oko, ki nevidno lebdi nad stajicami s tisti dan rojenimi štručkami iz mesa in krvi. Zamišljam si, da to vsevedno, lede...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Pridobivanje zemljišč

Avtor ni naveden, 13.4.2006

Ustavno sodišče, Cestni promet

, Pravna praksa, 14/2006Odločba US RS, št. U-I-325/04 z dne 16. 3. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 33/06 Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99) je, kolikor pod zaporedno številko 29 kategorizira krajevno cesto št. 190413 Korzika1–Korzika7 na zemljišči...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Dodatek za rekreacijo – pravni interes

Avtor ni naveden, 13.4.2006

Ustavno sodišče, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 14/2006Sklep US RS, št. U-I-199/04 z dne 9. 3. 2006 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino dodatka za rekreacijo v letu 2004 (Ur. l. RS, št. 55/04) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Pacientove pravice – objektivna neodvisnost pritožbenih organov

mag. Viktor Planinšec, 13.4.2006

Zdravstvena in lekarniška dejavnost, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 14/2006V svetu so pred nekaj let začeli reformo zdravstvenega varstva, ki je usmerjena v varstvo pacienta in njegovega občutljivega odnosa do zdravnika oziroma do zdravstvenega osebja. V preteklosti so bile sprejete številne mednarodne konvencije in deklaracije (v okviru OZN, Svetovne zdravstvene organizac...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Uresničevanje javnega interesa

Avtor ni naveden, 13.4.2006

Ustavno sodišče, Zavarovalništvo

, Pravna praksa, 14/2006Sklep US RS, št. U-I-305/05 z dne 23. 3. 2006 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 42. člena ter drugega in tretjega odstavka 53. člena Zakona o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št. 13/00, 21/02, 50/04 in 76/05) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Bogata bera

Dean Zagorac, 13.4.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 14/2006Glede na to, da letošnji redni občni zbor Pravniškega društva Ljubljana, ki je potekal 6. aprila, ni bil volilni, so se lahko udeleženci bolj osredotočili na vsebinsko plat delovanja društva. In te vsebine je bilo kar nekaj. Poročilo društva, ki ga je podala predsednica Branka Neffat, kaže, da je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Referendum za ustanovitev občin

Avtor ni naveden, 13.4.2006

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 14/2006Sklep US RS, št. U-I-183/06 z dne 23. 3. 2006 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka I. 1. točke Odloka o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter določitev oziroma spremembo njihovih območij (Ur. l. RS, št. 23/06) se zavrže. Odlok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄14

Sredstva – javne okoljske dajatve

Avtor ni naveden, 13.4.2006

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 14/2006Odločba US RS, št. U-I-13/04 z dne 23. 3. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 35/06 Člen 21 Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode v Občini Laško (Ur. l. RS, št. 84/99) se v delu, v katerem ureja obveznost plačila priključne takse, odpravi. Odlok o pogojih za priključitev in v...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14

Leto objave

< Vsi
2006(37)
> April(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFGHIJ K L M N OP QR SŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov