O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Vključujoča družba in sodobni izzivi

Matej Cerar, 9.4.2015

Pravoznanstvo

Matej Cerar, Pravna praksa, 14/2015Državni svet RS je 27. marca 2015 gostil prvi posvet na temo vključujoče družbe, ki sta ga pripravila Inštitut za razvoj vključujoče družbe in Inštitut za ustavno pravo. Na posvetu so predavatelji pod moderatorstvom dr. Igorja Pribca s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predstavili svoje poglede na stanje vključenosti posameznih skupin prebivalstva v Sloveniji in izzive za v prihodnje. Posvet je prevevalo prepričanje, da mora biti vključevanje vrednota in moramo k njej stremeti, saj nas razlike bogatijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Kako kazenska sodišča po svetu uporabljajo možgane

Miha Hafner, 9.4.2015

Kazenski postopek, Sodišča

Miha Hafner, Pravna praksa, 14/2015Izjemno hiter razvoj nevroznanosti v zadnjih letih je pripeljal do številnih novih spoznanj o delovanju človeških možganov. Nove metode raziskovanja možganov in nova dognanja nevroznanosti so kmalu našli pot tudi v sodne dvorane. Zaradi izjemne občutljivosti vprašanj, ki segajo do samih temeljev kazenskega prava, so sodišča pri soočanju z dokaznimi predlogi s področja nevroznanosti postavljena pred najzahtevnejše izzive današnjega časa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Položaj starih staršev v družinskem življenju

Lena Šutanovac, 9.4.2015

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 14/2015Družina v širšem pomenu poleg zakoncev in njunih otrok obsega tudi stare starše in druge sorodnike. Ne gre zgolj za skupino ljudi, ki jih vežejo sorodstvene vezi, ampak gre za enoto, ki se poleg tega tudi medsebojno vzdržuje, se vzgaja in skrbi za svoje člane. Prekinitev stikov med bližnjimi sorodniki ima zato lahko velike posledice na družinske člane, še zlasti tiste najmlajše, za katere je družina mikrookolje, ki jih močno izoblikuje. Tako mnenje je zavzelo tudi ESČP, ki je v zadevi Manuello in Nevi proti Italiji obravnavalo meje dopustnega omejevanja stikov med starimi starši in vnuki. Pritožnika sta zatrjevala kršitev 8. člena EKČP, saj so jima državni organi kar 12 let onemogočali neposredne stike z vnukinjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

FIDIC v. ZJN-2

mag. Maja Potočnik, 9.4.2015

PRORAČUN

mag. Maja Potočnik, Pravna praksa, 14/2015V slovenskem pravu javnih naročil velja pravilo, da dodatnih gradbenih del in dodatnih storitev, ki so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev ter ki niso bile vključene v prvotno javno naročilo, ni mogoče oddati brez izvedbe postopka javnega naročanja. Če bi bile dodatne gradnje ali dodatne storitve naročene brez izvedbe novega postopka javnega naročanja, bi šlo za nedovoljeno spremembo predmeta javnega naročila, ki je sankcionirana kot prekršek, ter posledično ničnost tako sklenjene pogodbe ali aneksa k pogodbi. Nadalje je splošno sprejeto tudi stališče, da je dodatne gradnje in dodatne storitve po postopku s pogajanji brez predhodne objave mogoče oddati zgolj izjemoma. Naročniki so se (že skoraj) sprijaznili s stališčem, da aneksov pri javnih naročilih, pri katerih je cena dogovorjena kot ključ na roke, ni dovoljeno sklepati. Ko pa je med naročnikom in izvajalcem sklenjena ena od pogodb FIDIC, vse to kar naenkrat ne drži več. Ali med pogodbami FIDIC in splošnimi pravili javnega naročanja obstaja kolizija?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Od 31. marca do 6. aprila

Irena Vovk, 9.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015 Torek, 31. 3. Sklad za reševanje bank. Banka Slovenije je v skladu s konec leta 2014 sprejetim Zakonom o organu in skladu za reševanje bank vzpostavila poseben sklad za reševanje bank. Ustanovitvena sredstva v višini 191,07 milijona evrov so vplačale banke in hranilnice, z
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Otrokove pravice v Sloveniji

Vlasta Nussdorfer, 9.4.2015

Kultura in umetnost

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 14/2015Ob 25-letnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah je izšel zbornik Otrokove pravice v Sloveniji - od normativnih standardov do učinkovitega varstva (Ministrstvo za zunanje zadeve RS in založba FDV Univerze v Ljubljani, zbirka Mednarodno pravo, urednica Irena Jager Agius, 2014, 274 strani), ki vsebuje prispevke vladnih in nevladnih strokovnjakov s področja otrokovih pravic. Konvencija je popolnoma spremenila naše razumevanje otrokovih pravic, saj je jasno in nedvoumno tudi otroka opredelila za nosilca političnih, socialnih in kulturnih človekovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Omejevanje pravice javnosti do dostopa do informacij kot kršitev pravice do svobode govora

Maja Lubarda, 9.4.2015

Varstvo človekovih pravic

Maja Lubarda, Pravna praksa, 14/2015Glede na nedavno sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) se omejevanje pravice javnosti do dostopa do informacij lahko pod določenimi pogoji šteje za kršitev pravice do svobode govora po 10. členu Evropske konvencije za človekove pravice (EKČP). V takem primeru mora biti prosilcu zagotovljena možnost učinkovitega pravnega sredstva. Pravno sredstvo pa je učinkovito le, če je zagotovljena njegova izvršitev v razumnem času.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Sodišče o odstopu vlog pripornika pristojnemu organu ni obvestilo tudi vlagatelja

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Pobudnik je zaradi zdravstvenih težav na okrožno sodišče naslovil več vlog za premestitev iz pripora v ustrezno zdravstveno ustanovo. Ker na svoje vloge ni dobil nobenega odgovora, se je pritožil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Sodnik mora spoštovati roke

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Okrajno sodišče v Novem mestu je v zapuščinskih zadevah na naroku junija lani zapuščinsko obravnavo končalo in sklenilo, da sklep o dedovanju izda pisno. Ker dediči pol leta pozneje sklepa še niso prejeli, so za pomoč prosili Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Ureditev bivalnih razmer prebivalcev romskega naselja Goriča vas

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Pripadnik romske skupnosti iz romskega naselja Goriča vas navaja, da s šoloobveznimi otroki živi v človeka nevrednih razmerah, brez dostopa do osnovne infrastrukture (voda, sanitarije, elektrika). Župan je sicer že večkrat obljubil ureditev naselja, vendar rezultatov še ni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

mag. Nataša Belopavlovič, 9.4.2015

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 14/2015Pravico do povračila stroškov prevoza na delo in z dela zagotavlja zakon, za nas, ki smo javni zavod, pa to natančneje ureja kolektivna pogodba dejavnosti oziroma aneks k tej pogodbi. Ker imamo veliko delavcev vozačev, ki prihajajo na delo iz različnih krajev in z različnimi javnimi prevoznimi sredstvi, nas zanima, kako naj ravnamo v primeru, ko je razdalja, ki jo ima delavec od doma do postajališča javnega prevoznega sredstva, krajša kot dva kilometra, prav tako pa je krajša tudi pot od postajališča do službe. Seštevek obeh poti, torej poti od doma do vstopne postaje ter od izstopne postaje do delovnega mesta, pa pomeni razdaljo, ki je daljša od dveh kilometrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Odstranitev časopisnih člankov o obsodbi za kaznivo dejanje

Irena Vovk, 9.4.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015Posameznik je bil konec prejšnjega leta pravnomočno obsojen na pogojno zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost. Zdaj pa zaradi več novinarskih prispevkov v tiskanih in spletnih medijih v zvezi s tem sodnim postopkom ne more dobiti nove zaposlitve. Kako naj doseže umik novinarskih prispevkov o obsodbi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Meje umetniškega ustvarjanja v času prestajanja kazni zapora

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Ali lahko obsojenec na prestajanju kazni zapora svobodno izbira slikarske motive v okviru delovne terapije in prostočasnih dejavnosti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Smrt stranke je razlog za ustavitev postopka

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Št. 3.2-35/2014, 18. november 2014 Pobudnica je marca lani v imenu svoje matere vložila pritožbo zoper odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero je bila zavrnjena zahteva njene matere za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo v višjem znesku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Tožba za nedopustnost izvršbe - aktivna stvarna legitimacija

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Za izločitveno tožbo in za ugovor tretjega v izvršilnem postopku velja, da mora tožnik oziroma tretji v izvršilnem postopku verjetno izkazati, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki izvršbo preprečuje. Tožnici pa imata le položaj upnic z obligacijsko pravico do izpolnitve darilne oz. prodajne pogodbe, katerih predmet je sporna nepremičnina.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Pridobivanje diagnoz v postopku delitve neprofitnih stanovanj v najem

Irena Vovk, 9.4.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015Ali lahko Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana v postopku odločanja o dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem zahteva od prosilcev, da priložijo potrdilo z diagnozo o bolezni oziroma o bolezenskem stanju?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Vlada RS

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 29. redni seji (2. april 2015): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini; - predlog zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja; - poslovni in finančni načrta Eko sklada, Slovenskega
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

O ustavni spremembi: pot do odločitve o (ne)dopustnosti razpisa referenduma

Zagorc Saša, Štajnpihler Tilen, 9.4.2015

Pravoznanstvo

dr. Saša Zagorc, dr. Tilen Štajnpihler, Pravna praksa, 14/2015Vsako predrugačenje ustavnega okvira glede dopustnosti zakonodajnega referenduma, bodisi (neposredno) s spremembo Ustave bodisi (posredno) s spremembo ustavnosodne prakse, spremeni pravna in politična razmerja med nosilnimi deležniki, tj. Državnim zborom, Ustavnim sodiščem, predlagateljem referenduma, predlagateljem zakona in volivci. Njihova vloga se posledično prilagodi novi realnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko repu
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Upravljanje javnih podjetij lokalnih skupnosti

Mužina Aleksij, Pohar Klemen, 9.4.2015

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Aleksij Mužina, dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 14/2015Že odkar je Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN) v prehodnih določbah razveljavil tretjo alinejo 26. člena in 27. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS), ki sta urejala sprejemanje poslovnega poročila in imenovanje direktorja javnega podjetja, se postavlja vprašanje, kdo in kako je pristojen za upravljanje javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je lokalna skupnost. Nejasno je namreč, ali je ZUKN posegel v ZGJS le glede javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ali tudi glede javnih podjetij lokalnih skupnosti. Po nekaj letih negotovosti se zdi, da se je nedavno, šele leto in pol po prenehanju veljavnosti ZUKN, tehtnica dokončno prevesila v prid ene od možnih razlag obsega razveljavitve ZGJS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015 Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Predpostavke za izpodbijanje dolžnikovih neodplačnih pravnih dejanj v stečaju

Aleš Velkaverh, 9.4.2015

Civilni sodni postopki

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 14/2015V praksi se vse pogosteje srečujemo z izpodbijanjem neodplačnih pravnih dejanj dolžnika v stečaju. Neodplačne posle (na primer darilne pogodbe) praviloma sklepajo fizične osebe, zato je razumljivo, da se z vse večjim številom osebnih stečajev povečuje tudi število takih izpodbojnih tožb. Kljub temu pa mnoga vprašanja v zvezi s pogoji in posledicami izpodbijanja neodplačnih pravnih dejanj še niso bila podrobneje obravnavana. Mednje spada tudi vprašanje, ali morata upravitelj in upnik, kadar izpodbijata neodplačna pravna dejanja v stečaju, dokazati še dodatno predpostavko, ki iz zakona izrecno ne izhaja, in sicer da je bil dolžnik insolventen že v trenutku, ko je bilo dejanje opravljeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Pravni napovednik

Irena Vovk, 9.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015 9. april 1626 - Francis Bacon Umrl je angleški državnik, filozof in mislec Francis Bacon. Zavračal je Aristotelov pogled in filozofijo ter si prizadeval, da bi dobila ugled eksperimentalna znanost. Velja za znanstvenega utemeljitelja empirizma. 10.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

US: Približali smo se mejam svoje zmogljivosti

Irena Vovk, 9.4.2015

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015"Če vam premik ure povzroča težave, se obrnite na Ustavno sodišče," je z iskrico, ki jo je predsednik Ustavnega sodišča mag. Miroslav Mozetič prebral v enem od dnevnih časopisov, 31. marca na novinarski konferenci začel predstavitev dela tega sodišča v preteklem letu. Prepričan namreč je, da je iskrica zelo povedna. "Me pa vse bolj skrbi, da nam take in podobne misli hočejo povedati, da je v naši državni skupnosti nekaj hudo narobe."
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14

Leto objave

< Vsi
2015(42)
> April(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF GH IJKL M N OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov