O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Prva Delovnopravna klinika

Patricij Maček, 30.3.2017

Delovna razmerja

Patricij Maček, Pravna praksa, 12-13/2017Za vse študente, željne poglabljanja znanja iz delovnega prava, in tiste, ki jim ni vseeno za njegovo udejanjanje v praksi, je bila v študijskem letu 2016-2017 prvič organizirana Delovnopravna klinika po vzoru že obstoječih pravnih klinik na PF Univerze v Ljubljani. Delovnopravno kliniko, katere namen je spodbuditi zanimanje (bodočih) pravnikov za področje delovnega prava, sta organizirala predstojnik Katedre za delovno in socialno pravo na PF Univerze v Ljubljani dr. Luka Tičar in študentska koordinatorka Sara Bagari iz Gibanja za dostojno delo in socialno družbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Pravni interes za uveljavljanje pravnega varstva v postopkih javnega naročanja

dr. Klemen Pohar, 30.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 12-13/2017V praksi javnega naročanja je včasih intuitivni odziv ponudnikov, katerih ponudba je bila izločena iz postopka, ugotoviti, ali izbrana ponudba izpolnjuje vse zahtevane pogoje, in v primeru njihovega neizpolnjevanja to uveljavljati v postopku pravnega varstva. Vendar pa je pravno varstvo v postopkih javnega naročanja s tega vidika razmeroma omejeno, zato v večini primerov takšen pristop ne more biti uspešen. Običajno namreč ponudnik, čigar ponudba ne ustreza zakonodajnim in razpisnim zahtevam, niti teoretično več ne more pridobiti javnega naročila, zato mu pravo ne daje možnosti izpodbijanja naročnikove odločitve. Kljub temu v praksi včasih prihaja do tovrstnega uveljavljanja pravnega varstva, o enem od takih primerov pa je nedavno odločalo tudi Sodišče EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Pritiski po razkrivanju virov

Toni Tovornik, 30.3.2017

JAVNO OBVEŠČANJE

Toni Tovornik, Pravna praksa, 12-13/2017Novinarji so pozvali KPK, naj preneha s stopnjevanjem pritiskov na njihovo delo. KPK pa v odzivu izpostavlja nujnost zagotavljanja nedotakljivosti prijaviteljev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Kolektivni delovni spor - reprezentativnost sindikata - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - prekluzija

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Delovna razmerja, Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017Iz določbe 9. člena ZRSin je mogoče sklepati, da je 15 odstotni prag članstva za priznanje reprezentativnosti predviden le v primeru sindikatov v organizaciji (pri delodajalcu), ki niso včlanjeni v zvezo ali konfederacijo za območje države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Odškodninska odgovornost - škoda zaradi poplav - kršitev razpravnega načela

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017Odškodninska odgovornost človeka ali pravne osebe za škodo, ki je posledica naravnega pojava (na primer obilnega deževja), je lahko vzpostavljena šele posredno - prek umetno vzpostavljene vzročne zveze za opustitveno ravnanje. Prvi pogoj za to je, da bi odgovorna oseba z določenim ravnanjem lahko preprečila škodo, ki je posledica naravnega pojava, ali pa jo vsaj zmanjšala. Drugi pogoj pa je ta, da konkretni osebi sploh lahko pripišemo položaj odgovorne osebe. To je mogoče le, ko bi ta osebo škodo ne le lahko, marveč s konkretnim ravnanjem tudi morala preprečiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A) (Ur. l. RS, št. 10/17) - velja od 14. marca, uporabljati pa se začne 13. aprila. 2. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uredi
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Problematika (pre)splošno opredeljenih omejitev delovne zmožnosti

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017Pobudnik (delavec) je na Inšpektorat RS za delo (IRSD) podal prijavo zoper svojega delodajalca (invalidsko podjetje), saj je menil, da je ta s prestavitvijo na drugo lokacijo znotraj poslovne stavbe, v kateri mora delavec opravljati delo, kršil omejitve, ki izhajajo iz odločbe Zavoda RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Vlada RS

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 127. redni seji (23. marec 2017): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obr
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Problematika odpovedi iz krivdnega razloga

Klemen Starič, 30.3.2017

Delovna razmerja

Klemen Starič, Pravna praksa, 12-13/2017Krivdni razlog spada med redne odpovedne razloge pogodbe o zaposlitvi, pri njem gre po 3. alineji prvega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) za kršitve pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja. Drugače kot pri izredni odpovedi gre pri krivdnem razlogu za "lažje" kršitve delavčevih obveznosti. Da je odpoved zakonita, mora delavec izvršiti vsaj dve kršitvi. Za prvo kršitev bo delavec (navadno) prejel pisno opozorilo, po drugi kršitvi pa mu lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi. Članek kritično obravnava in prikazuje nekatere zaplete, ki se v praksi pojavljajo pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Ali bi kazalo točkam VEM dati pooblastilo za vložitev določenih vlog, ki merijo na izbris d. o. o. iz sodnega registra?

Jelka Lugarič, 30.3.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jelka Lugarič, Pravna praksa, 12-13/2017Občasno se na AJPES obrnejo poslovodje ali družbeniki družb z vprašanjem, ali se lahko na točki VEM vloži predlog za izbris družbe iz sodnega registra? Predpisi točkam VEM ne dajejo nobenih pooblastil za vlaganje predlogov za izbris družb iz sodnega registra. V tem prispevku se osredotočam na vprašanje, ali bi bila ureditev, po kateri bi bile točke VEM pooblaščene tudi za vlaganje določenih vlog, ki merijo na izbris družbe iz sodnega registra, smiselna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Listina EU

Lora Briški, 30.3.2017

Ostalo

Lora Briški, Pravna praksa, 12-13/2017Listina EU (ang. EU Charter) je aplikacija Agencije EU za temeljne pravice (FRA), ki se ukvarja z zbiranjem in analizo podatkov v Evropski uniji (EU) ter na ta način v sodelovanju z institucijami EU, državami članicami in ostalimi mednarodnimi, evropskimi in nacionalnimi organizacijami igra pomembno vlogo pri uresničevanju temeljnih pravic za vse prebivalce EU. Cilj FRA je prispevati k popolnemu spoštovanju temeljnih pravic v celotni EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Sklepčnost tožbe - listine kot del trditvene podlage - neupravičena pridobitev - vzročna zveza med prikrajšanjem in obogatitvijo

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017Od navedb stranke je treba ločiti priloge k tožbi, ki so praviloma listinski dokazi, namenjeni ugotavljanju resničnosti njenih navedb. Sklicevanje na priloge se lahko nanaša le na dokaz že danih navedb ali na njihovo natančnejše substanciranje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Problematika zastaranja (izvršitve) odvzema premoženjske koristi

Marko Štante, 30.3.2017

Civilni sodni postopki

Marko Štante, Pravna praksa, 12-13/2017V zadnjem času obsojenci, ki jim je bila s sodbo odvzeta premoženjska korist, po preteku dveh let od pravnomočne obsodbe ugovarjajo zastaranju odvzema premoženjske koristi (če sodišče v primeru neplačila ni začelo z izvršbo), kot tudi zastaranju samega izvrševanja odvzema premoženjske koristi. V vseh primerih smiselno enako navajajo, da Kazenski zakonik (ne KZ in ne KZ-1, v nadaljevanju Kazenski zakonik) nima določb o trajanju in zastaranju izvršitve odvzema premoženjske koristi, in se sklicujejo na pravno praznino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Hrvaški notarji - in slovenski CoVL - niso "izvršilna sodišča" po pravu Unije

Zoran Skubic, 30.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 12-13/2017Marca je Sodišče (EU) razglasilo več pomembnih sodb s področja notariata. Tako je v zadevi Leopoldine Gertraud Piringer odločilo, da pravo Unije ne nasprotuje avstrijski ureditvi, v skladu s katero lahko zgolj notarji overjajo podpise na listinah, ki so potrebne za nastanek (prenos) stvarnih pravic na nepremičninah, in tako izključuje možnost, da bi se v tej državi priznala tovrstna overitev, ki jo je opravil odvetnik s sedežem v Češki republiki, pa čeprav v skladu s češkim pravom. Istočasno pa je Sodišče v dveh drugih odločitvah ocenjevalo hrvaško ureditev notariata tako z vidika Uredbe (ES) št. 805/2004 (evropski nalog za izvršbo) kot tudi Uredbe (EU) št. 1215/2012 (izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah) in ugotovilo, da hrvaška ureditev, ki (zgolj) za tamkajšnje notarje določa pristojnost izdajanja sklepov o izvršbi na podlagi verodostojne listine, nima čezmejnih učinkov. Tako sklepa o izvršbi, ki ga izda notar na Hrvaškem na podlagi verodostojne listine in zoper katerega ni bil podan ugovor, ni mogoče potrditi kot evropski nalog za izvršbo, ker se ne nanaša na nesporni zahtevek v smislu člena 3(1) Uredbe št. 805/2004. Odločitvi utegneta imeti pomembne implikacije tudi glede obravnavanja (tudi domnevno) neplačanih parkirnin slovenskih turistov na hrvaški obali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Novi protekcionizem, zaščita domačega gospodarstva in do kod segajo nacionalni interesi v pravu WTO

dr. Irena Peterlin, 30.3.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Irena Peterlin, Pravna praksa, 12-13/2017Leto 2017 se je z vidika mednarodnih gospodarskih dogajanj začelo zelo pestro. Zaključila sta se dva zelo pomembna svetovna dogodka, ki nakazujeta trende na področju globalnega razvoja in mednarodne trgovine ter prihodnosti EU. V Davosu se je zaključil Svetovni gospodarski forum (WEF) in Združene države Amerike (ZDA) imajo novega predsednika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2017
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Vsebina PP št.12-13/2017

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/20173-4 UVODNIK mag. Andrej Del Fabro Družinski zakonik je v dobro otrok in družin 6 UPRAVNO PRAVO - ODMEV Alenka Dolinšek Zaradi obsega zahteve bi bilo ovirano delo sodišča 7-8 CIVILNO PROCESNO PRAVO Maja Pangeršič Stopničasta tožba - institu
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Pravni napovednik

Patricij Maček, 30.3.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 12-13/2017Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 30.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 12-13/2017Sodbe Sodišča
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Pravica do sodnega varstva v primeru namestitve v psihiatrično bolnišnico

Alenka Antloga, 30.3.2017

Varstvo človekovih pravic

Alenka Antloga, Pravna praksa, 12-13/2017Senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je v primeru pritožnika Marca Brauerja soglasno odločil, da je prišlo do kršitve prvega odstavka 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP). Pritožnik je zatrjeval kršitev pravice do sodnega varstva, ker Zvezno sodišče Nemčije ni dovolilo vrnitve v prejšnje stanje zaradi zamude roka za vložitev pritožbe zoper kazensko sodbo prvostopenjskega sodišča, s katero je bil pritožniku odrejen ukrep zdravljenja v psihiatrični bolnišnici, in je posledično pritožbo kot prepozno zavrglo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Stopničasta tožba - institut, ki ga uvaja novela ZPP-E

Maja Pangeršič, 30.3.2017

Civilni sodni postopki

Maja Pangeršič, Pravna praksa, 12-13/2017Državni zbor je 17. februarja 2017 sprejel novelo Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), katere cilji so poenostavitev, racionalizacija in pospešitev postopka, uskladitev postopka z novejšimi svetovnimi trendi ter poenotenje sodne prakse. Novela ZPP-E, ki se bo začela uporabljati šest mesecev po uveljavitvi, torej v začetku septembra 2017, prinaša v slovenski pravni red nov institut, t. i. stopničasto tožbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Togost načela formalnosti v zemljiškoknjižnih postopkih

Tomaž Mavri, 30.3.2017

Varstvo okolja

Tomaž Mavri, Pravna praksa, 12-13/2017Na podlagi 147. in 148. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) je zemljiškoknjižni postopek strogo formalen, saj v njem zemljiškoknjižno sodišče odloča le o tem, ali so podani pogoji za dovolitev vpisa v zemljiško knjigo, in sicer na podlagi listin, za katere zakon določa, da so podlaga za vpis, in na podlagi stanja vpisov v zemljiški knjigi. Pa je takšno postopanje morda tu in tam preveč togo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Vpogled v posnetke videonadzora

Toni Tovornik, 30.3.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 12-13/2017Ali lahko detektiv oziroma odvetnik za določen dan vpogleda v posnetek posamezne kamere, ki jo podjetje uporablja za videonadzor garaž, in ali je treba za to predložiti posebna zaprosila ali druge papirje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017 30. marec 1962 - Evropski parlament Evropska parlamentarna skupščina se je preimenovala v Evropski parlament. 2002 - Kraljica mati V 102. letu starosti je umrla angleška kraljica mati, Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon. 31. marec 1492
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Uravnoteženost, transparentnost in davkoplačevalci

dr. Jože Mencinger, 30.3.2017

Poravnava davkov in prispevkov

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 12-13/2017So tri besede, ki zaznamujejo zdajšnji čas. Razprava o dogajanjih v družbi brez uporabe vsaj ene ali pa dveh med njimi je komaj mogoča; v politiki so najbolj zaželene kombinacije vseh treh.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12-13

Leto objave

< Vsi
2017(42)
> Marec(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF GH IJK L M NOP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov