O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Občinski statut - določitev meja krajevnih skupnosti

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 24/19961. Razveljavi se del 6. člena statuta Občine Bohinj ( Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95), ki se nanaša na območje, ki je z uveljavitvijo navedenega akta prešlo iz KS Koprivnik - Gorjuše v KS Srednja vas v Bohinju. 2. Dokler se s statutom Občine Bohinj ne določi razmejitev med krajevnima skupnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Sprememba namembnosti kmetijskega zemljišča

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 24/1996Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986 - 2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986 - 1990, oboje dopolnitve 1994, za območje nove občine Domžale ter odlok o lokacijskem načrtu za rekonstru...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Izvolitev sodnikov za prekrške - sodno varstvo

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Ustavno sodišče, Prekrški

, Pravna praksa, 24/19961. Prvi odstavek 6. člena Zakona o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Ur. l. RS, št. 82/94) in drugi odstavek 278. člena Zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83 itd.) nista v skladu z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Iz predpisov

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Ostalo

, Pravna praksa, 24/1996Osnova za odmero invalidnine vojnega invalida: od 1. 7. 1996 se uskladijo za 6,5 %, tako da usklajena odmerna osnova znaša 98.619 SIT... glej sklep v Ur. l. RS, št. 54/96 Uskladitev pokojnin in drugih prejemkov: od 1. septembra 1996 ... glej sklepe v Ur. l. RS, št. 55/96 Statut Odvetnišk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Posojilo članom nadzornega sveta in uprave delniške družbe

Saša Prelič, 28.11.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 24/1996Osebe, ki nastopajo v vlogi članov posameznih organov oziroma delniške družbe, so spričo svojega statusa lahko s strani družbe deležne različnih ugodnosti, ki se izražajo zlasti v obliki različnih prejemkov; zakon o gospodarskih družbah(*1) pa omogoča tudi, da jim družba odobri posojilo, pri tem pa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Zemljiški kataster

Stanko Pristovnik, 28.11.1996

Civilni sodni postopki, Zemljiški kataster

Stanko Pristovnik, Pravna praksa, 24/1996Ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja po določbah 11. do 17. člena ter prenos posestnih meja v naravo po določbi 33. člena Zakona o zemljiškem katastru (Ur. l. SRS štev. 16/74 in 42/86) ni zavezujoče nadomestilo za sodno urejanje spornih mej, ni predpogoj za vložitev predloga za ureditev mej v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Sistem pokojninskega varstva v Kanadi

Nataša Belopavlovič, 28.11.1996

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 24/1996V začetku tega leta so se začeli preliminarni razgovori v zvezi s pripravo bilateralnega sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Kanado. Doslej s Kanado še nismo imeli sklenjenega sporazuma, čeprav smo bili zanj ves čas zainteresirani, saj živi v tej prekomorski državi precej...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Opravljanje pomorske pilotaže

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Pomorski in rečni promet

, Pravna praksa, 24/1996Uredba o načinu opravljanja pomorske pilotaže in Uredba o koncesiji za opravljanje pomorske pilotaže (obe objavljeni v Ur. l. RS, št. 70/95) se odpravita. Uredbi, ki urejata vprašanja pomorske pilotaže, kot da je ta dejavnost z zakonom določena kot gospodarska javna služba in kot da teh vprašanj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Predlagana reforma zadružnega prava v Avstriji

dr. Franci Avsec, 28.11.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Franci Avsec, Pravna praksa, 24/1996Avstrijski zakon o pridobitnih in gospodarskih zadrugah z dne 8. aprila 1873 je eden najstarejših še veljavnih zadružnih zakonov v Evropi. Več kot stodvajsetletno veljavnost tega zakona zgodovinarji pripisujejo njegovi "liberalni" zasnovi, ki se je lahko dolgo prilagajala spremembam gospodarskih raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Obvezna vsebina statuta javnega podjetja - delniške družbe

Saša Prelič, 28.11.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 24/1996Katere določbe je potrebno upoštevati pri sestavi statuta delniške družbe, če se upošteva (ne)usklajenost 282. člena zakona o gospodarskih družbah in 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah? Na podlagi zastavljenega vprašanja sklepamo, da se bo gospodarska javna služba zagotavljala v oblik...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Vojaški invalid - zavarovalna doba s povečanjem

Jože Kuhelj, 28.11.1996

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 24/1996Po 212. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se zavarovalna doba s povečanjem šteje med drugim tudi vojaškim invalidom od I. do VI. skupine. Ali se takšnemu zavarovancu šteje s povečanjem tudi pokojninska doba, ki jo je pridobil kot prevzemnik kmečkega gospodarstva (čas študija, sl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Odločanje na skupščini družbe

Damjan Belič, 28.11.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 24/1996Zakon o gospodarskih družbah pri določanju potrebne večine za sprejem posameznih odločitev v družbi uporablja različne izraze oziroma besedne zveze. Tako na primer v 319. členu govori o treh četrtinah pri sklepanju zastopanega kapitala, v 266. in 296. členu pa o večini oddanih glasov.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Upravni postopek - uporaba podzakonskega akta

Stanko Pristovnik, 28.11.1996

Upravni postopek in upravne takse

Stanko Pristovnik, Pravna praksa, 24/1996V postopku, ki ga vodijo geodetski upravni organi, uporabljajo Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel (Ur. l. SRS, št. 2/96), ki v 2. odstavku 14. člena določa: "Meje parcel iz prejšnjega odstavka se ugotovijo in zamejničijo v mejnem ugotovitvenem postopku; morebitno nesog...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Zneski povračil v državnih organih

Taja Plešnik, 28.11.1996

Uprava, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1996Kakšen naj bo način plačila stroškov za prenočevanje v hotelu, kije nižje kategorije od de luxe? Ali gre povrniti stroške na podlagi računa, izstavljenega za stroške nočitve, ko pa je znesek v hotelu nižje kategorije od kategorije de luxe višji od maksimuma, določenega za povračilo stroškov prenočev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Prenehanje delovnega razmerja presežnim delavcem - letni dopust

Vojko Čujovič, 28.11.1996

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Vojko Čujovič, Pravna praksa, 24/1996V PP, št. 22-23/96 mag. Tanja Dobrin z Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v rubriki Vprašanja - Odgovori zagovarja stališče, ki je po mojem mnenju pravno sporno. V svojem prispevku trdi, da je obseg pravic delavca do letnega dopusta odvisen od trajanja nepretrganega dela v koledarskem letu, v ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Varstvo lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Lastnina in druge stvarne pravice, Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 24/19961. Določbe 1. točke 8. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje (Ur. l. RS, št. 51/91 in 14/93 ter Uradno glasilo občin Mozirje..., št. 3/95) niso bile v skladu z ustavo in zakonom, kolikor so dopuščale le gradnjo izrecno naštetih objektov in ne tudi drugih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Položaj mladoletnika v kazenskem postopku - Skladnost zakona z mednarodno konvencijo

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 24/1996Določbe prvega in drugega odstavka 473. člena Zakona o kazenskem postopku (Ur.l.RS, št. 63/94 in 70/94) in drugega stavka v drugem odstavku 16. člena Pravilnika o izvrševanju pripora (Ur.l. SRS, št. 22/81) niso v neskladju s točko c) 37. člena Konvencija združenih narodov o otrokovih pravicah.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Izvršitev občinskega proračuna - izkazani pravni interes

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Ustavno sodišče, Proračun

, Pravna praksa, 24/1996Izvršitev proračuna in proračun sam ne posegata v pravice, pravne koristi ali pravni položaj pobudnika niti kot člana občinskega sveta niti kot občana, zato ni podan njegov pravni interes za vložitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti proračunskih odlokov, ki jih je spreje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Pogoji za ustanovitev in delo družbe in podjetnika

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 24/1996Zakon o zavarovalnicah (Ur. l. RS, št. 64/94) z določitvijo najnižje potrebne izobrazbe za opravljanje poslov iz 50. člena določa pogoje za ustanovitev in delovanje družbe in podjetnika in zato ne posega v pravico do proste izbire zaposlitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Varstvo kmetijskih zemljišč - graditev objektov

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Ustavno sodišče, Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 24/19961. Izpodbijana določba 50. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84 itd. in Ur. l. RS, št. 26/90 itd. - ZUN), ki kot splošno pravilo določa, da si mora investitor za graditev objektov in naprav in druge posege v prostor pridobiti lokacijsko dovoljenje, je te...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Šale in anekdote

Jaka Repanšek, 28.11.1996

Ostalo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 24/1996Moštvi iz Nebes in Pekla se srečata na nogometni tekmi. Tik pred koncem pride do pretepa, v katerem nastane precejšnja premoženjska škoda. Sveti Peter zahteva od Satana, da povrne škodo, le-ta pa si izgovori nekaj časa, češ da se mora posvetovati s svojimi pravniki. Čez nekaj dni pokliče Nebesni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Slovenski notariat po prvem letu obstoja

Jože Dernovšek, 28.11.1996

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 24/1996Po dobrem letu dni, odkar je bil po polstoletni prekinitvi pri nas ponovno vzpostavljen notariat, je treba odgovoriti na vprašanje, kako notarji izpolnjujejo naloge, ki so jim bile zaupane z zakonom o notariatu (ZN).
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Kaj delajo...

Miloš Likar, 28.11.1996

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 24/1996"V Belinki delam že dvajset let, vseskozi sem član vodilne ekipe. Podjetje je že od nekdaj povezano s tujino ne zgolj prek uvoza surovin in izvoza izdelkov, marveč zlasti preko tehnično tehnološkega sodelovanja s tujimi partnerji. Belinka je našla svoj pravni okvir v številnih licenčnih pogodbah za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

O značilnostih davka na dodano vrednost

Branka Neffat, 28.11.1996

Davek na dodano vrednost in trošarine

Branka Neffat, Pravna praksa, 24/1996Novembrski članski sestanek je bil posvečen davku na dodano vrednost, katerega splošne značilnosti in predlagano ureditev v novem slovenskem zakonu je predstavil Andrej Šircelj, direktor oddelka za davčno svetovanje v družbi Deloitte-Touche. Davek na dodano vrednost naj bi pri nas, kot je znano, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Spomin na ugledna domačina - kolega

mag. Janez Kramarič, 28.11.1996

Odvetništvo in notariat (vključno tarifa)

mag. Janez Kramarič, Pravna praksa, 24/1996Pretežni del programa letošnjega Dneva belokranjskih pravnikov (v drugi polovici oktobra) smo izpolnili s spominsko svečanostjo, namenjeno dvema domačinoma, pokojnima strokovnima kolegoma: dr. Martinu Malnariču, pravniku, kulturnemu zgodovinarju in etnografu ob njegovi 111. obletnici rojstva in Mati...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24

Leto objave

< Vsi
1996(32)
> November(32)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEFGH IJK L MN OP QR SŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov