O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Razmejitev pristojnosti med državo in samoupravnimi lokalnimi skupnostmi

Avtor ni naveden, 6.10.2011

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2011Členi 6, 11, 12, 13, 14, 15 in 16 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav, in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu

Brigita Rajšter Vranović, 6.10.2011

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 38/2011Delodajalec mora tako po delovnopravni zakonodaji kot tudi po zakonodaji, ki ureja varnost in zdravje pri delu, zagotavljati delavcem varne in zdrave delovne pogoje. Za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu mora delodajalec v ta namen sprejeti ukrepe, ki jih določa Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Obdavčenje plač pri zunajsodni poravnavi

mag. Nataša Belopavlovič, 6.10.2011

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2011Z nekdanjim delavcem smo se zunajsodno poravnali in mu na podlagi poravnave izplačali plače za tri pretekla leta. Opozarjamo pa, da je bila podlaga za poravnavo sodna odločba, izdana v isti zadevi, na katero se v poravnavi tudi sklicujemo. Tako nas kot tudi delavca zanima davčna obravnava tega dohodka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Katere človekove pravice so vredne več

Alenka Križnik, 6.10.2011

Človekove pravice

Alenka Križnik, Pravna praksa, 38/2011Živimo v času, ko se moramo naučiti premostiti predsodke o duševnih boleznih in najti razumno pot, da bomo znali ločevati med ogrožajočimi in zgolj motečimi posledicami teh bolezni za osebo in družbo ter nikakor delovati tako, da bi osebe s težavami v duševnem zdravju stigmatizirali. Centri za socialno delo so s sprejemom Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) postali eden od možnih predlagateljev za sprejem osebe na zdravljenje brez privolitve na podlagi sklepa sodišča. Sprašujem se, kakšen cilj je zakonodajalec zasledoval z uvedbo tega postopka. Z njim se je namreč razširil krog subjektov, ki lahko predlagajo, da se oseba pridrži na zdravljenju brez privolitve na podlagi sklepa sodišča, pogoji zanj pa so povsem enaki pogojem za sprejem v nujnem postopku, zaradi česar se zdi nesmiselno podajati predlog za sprejem brez privolitve, če torej že pred tem zdravniki niso ocenili, da oseba nujno potrebuje tako zdravljenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Pogodba o dosmrtnem preživljanju med prednikom in potomcem

Klemen Golob, 6.10.2011

Zakonska zveza in družinska razmerja

Klemen Golob, Pravna praksa, 38/2011Pogodba o dosmrtnem preživljanju se v slovenski pravni praksi uporablja v različne namene. Pogosto je ta namen tudi obid zakona, in sicer s tem, ko se ta pogodba sklene med enim od prednikov in enim od potomcev. Pogodba je namreč odplačna, kar privede do tega, da s pogodbo izročeno premoženje - kakršnokoli pač je - ne spada v zapuščino tistega, ki ga izroča. Eden od potomcev tako na račun preživljanja svojega prednika prejme določeno premoženje. Taka pogodbena ureditev pravnega razmerja med prednikom in enim od potomcev pa pride v navzkrižje z marsikaterimi prisilnimi predpisi. Med njimi so najpomembnejši predpisi, ki urejajo družinska in dednopravna razmerja. Ob upoštevanju zakonske dolžnosti preživljanja staršev pa se odplačna narava pogodbe o dosmrtnem preživljanju nujno prevesi bolj ali manj v darilno pogodbo. V nadaljevanju prikazani miselni konstrukt velja smiselno tudi za druge podobne pogodbe obligacijskega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Napačen pravni pouk - pravočasnost pritožbe

Avtor ni naveden, 6.10.2011

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2011Napačen pravni pouk ne sme imeti škodljivih posledic za stranko. Pritožba, ki jo je zoper izredno odpoved tožnik pravilno vložil pri toženi stranki, je glede na smiselno upoštevanje tretjega odstavka 24. člena in prvega odstavka 25. člena ZJU pravočasna, če jo je tožnik vložil v roku osem dni od seznanitve s tem, da je zaradi upoštevanja pravnega pouka tožene stranke napačno uveljavljal direktno sodno varstvo namesto notranjega varstva pri delodajalcu
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 6.10.2011

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 38/2011Izvajanje storitev za trg dela V skladu z Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD) nov Pravilnik o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela opredeljuje storitve vseživljenjske karierne orientacije za bre
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Zastaranje odškodninske terjatve zaradi imisij - pojem sukcesivno nastajajoče bodoče škode

Avtor ni naveden, 6.10.2011

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2011Nepremoženjske škode, ki se pojavlja zrcalno z njenim vsakokratnim vzrokom, ni ustrezno enačiti z bodočo (čeprav sukcesivno nastajajočo) škodo, ki izvira iz že zaključenega škodnega ravnanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Nadzorni odbor občine - njen samostojni organ ali zgolj odbor občinskega sveta?

dr. Miloš Senčur, 6.10.2011

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Miloš Senčur, Pravna praksa, 38/2011Upravno sodišče je v upravnem sporu med razrešenimi člani nadzornega odbora občine kot tožniki in občino kot toženko zavrglo tožbo prvih zoper sklep občinskega sveta občine o imenovanju novih članov nadzornega odbora, s katerim so bili tožniki predčasno razrešeni. Glavni razlog za zavrženje tožbe je sicer izražen v stališču, da izpodbijani sklep občinskega sodišča ni ne po vsebini ne po obliki akt, ki bi ga bilo mogoče izpodbijati v upravnem sporu, vendar pa je sodišče hkrati zavzelo tudi stališče, da članom nadzornega odbora občine mandat poteče ex lege s prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta, čeprav je bil ta izvoljen na predčasnih volitvah. To stališče zastopa absolutno vezanost trajanja mandata nadzornega odbora na mandat občinskega sveta in ga s tem postavlja na raven delovnih teles občinskega sveta, kar pa ni v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi (ZLS). Če je mandat nadzornega odbora res brezpogojno vezan na mandat občinskega sveta, se upravičeno postavi vprašanje, ali ne bo zato v praksi onemogočen kakovosten, stalen in neodvisen nadzor nad delovanjem lokalne skupnosti pri porabi javnih sredstev, kar je navsezadnje tudi interes lokalnega prebivalstva. V prispevku bom s pomočjo logične, sistematične, historične in teleološke metode razlage ureditve, ki jo vsebuje ZLS, poskušal prikazati spornost navedenega stališča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

ZPCP-2C - nadaljevanje erozije obligacijskega prava

Matjaž Ujčič, 6.10.2011

Obligacije

Matjaž Ujčič, Pravna praksa, 38/2011Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) je bil takoj po sprejetju deležen številnih kritik in razprav. Junija letos je Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2C), s katerim je še bistveno bolj posegel v obligacijske odnose med gospodarskimi subjekti. ZPCP-2C je med drugim uzakonil obvezni tridesetdnevni plačilni rok za voznino ter solidarno odgovornost pošiljatelja in prejemnika za plačilo voznine. V nadaljevanju bom predstavil določbe ZPCP-2C v zvezi s plačilom voznine in izpostavil neprimernost sprejete ureditve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Predlog novele ZDavP-2E prinaša več pooblastil bankam in možnost sodelovanja tujih davčnih inšpektorjev pri izvajanju davčnega nadzora v Sloveniji

mag. Mojca Kunšek, 6.10.2011

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 38/2011Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo in dalo v javno razpravo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2E), ki v slovenski pravni red prenaša določbe Direktive 2010/24/EU o vzajemni pomoči v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi z dne 16. marca 2010 in omogoča večja pooblastila davčni upravi ter bankam in hranilnicam pri izvajanju davčne izvršbe. Predlog novele ZDavP-2E predvideva začetek uporabe večine navedenih določb že s 1. januarjem 2012, določbe poenostavljene izmenjave dokumentov o davčni izvršbi z bankami in hranilnicami pa naj bi se uvedle s 1. junijem 2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Različni pristopi prekrškovnih reform

Čas Petra, Orel Nuša, 6.10.2011

Prekrški

mag. Petra Čas, mag. Nuša Orel, Pravna praksa, 38/2011Področje prekrškov je eden tistih temeljev, na katerih se gradi pravna država, saj prekrški zajemajo zelo široko področje bivanja državljanov in se zato z njimi v vseh državah tako ali drugače srečuje večina prebivalstva, je na Konferenci o regionalnem sodelovanju organov, pristojnih za odločanje v zadevah prekrškovnega prava, in izmenjavi izkušenj pri oblikovanju prekrškovne prakse poudarila regionalna svetovalka pri Evropski banki za obnovo in razvoj mag. Mihaela Ristovska. Konferenca je potekala 20. in 21. septembra v Beogradu, pod pokroviteljstvom veleposlaništva Nizozemske pa jo je organiziralo Združenje sodnikov prekrškovnih sodišč Republike Srbije v sodelovanju z USAID in Institutom ISC.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Konec slovenskega kapitalizma

Hinko Jenull, 6.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Hinko Jenull, Pravna praksa, 38/2011Le še vprašanje časa je, kdaj se bo dobri stari socializem vrnil v Slovenijo in kapitalizem že drugič poslal na smetišče zgodovine. Pravzaprav se že vrača, tiho, neopazno, preoblečen v nove fraze, za katerimi desni politični razred skriva svojo zadrego, ker je nasprotoval vrednotam, na katere zdaj prisega, levi pa, ker jih je zavrgel. Dvajset let po ideološki likvidaciji svojih očetov bo generacija sinov revolucije in kontrarevolucije dokončno razrešila svoje Ojdipove komplekse v znova oživljenem boju zoper bogatenje in za pravice malega človeka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Optima hereditas a patribus traditur liberis gloria virtutis rerumque gestarum

Janez Kranjc, 6.10.2011

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 38/2011Gre za del Ciceronove misli iz spisa o dolžnostih (De off. I, 121). Slovensko bi se celotni odlomek glasil: Najboljša dediščina, ki jo starši lahko izročijo otrokom, bolj dragocena od slehernega premoženja, je slava njihovih kreposti in del; če jo onečastijo, je treba tako ravnanje obsoditi kot greh in zločin.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Osnove prekrškovnega prava

Maja Tratnik, 6.10.2011

Kultura in umetnost

Maja Tratnik, Pravna praksa, 38/2011Pred letošnjim poletjem je izšla knjiga Osnove prekrškovnega prava (GV Založba, Ljubljana 2011, 446 strani) avtorjev Suzane Gril in Rafaela Viltužnika. Knjiga, kot v predgovoru zapišeta avtorja, prinaša pregled pravnih okvirov, ki urejajo področje prekrškov kot dela kaznovalnega prava, in oris materialnih temeljev, ki veljajo za vse predpise, v katerih so določeni prekrški, ter podrobneje opisuje prekrškovni postopek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Sklanjanje imen v uradnem pisanju

dr. Nataša Hribar, 6.10.2011

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 38/2011Tema za tokratni kotiček mi je praktično padla z neba. Najprej me pokliče znanka, češ da potrebuje mojo pomoč - kako se glasi Tine Dolenc v šestem sklonu? Popoldne pa se name obrne še nekdo, ki ima v službi težave s sklanjanjem imen - njegov sodelavec v uradnih dopisih imen dosledno NE SKLANJA. V njegovih besedilih se torej pojavljajo primeri kot v pogovoru z doktor Jože Cafuta smo ugotovili; po ugotovitvah Irena Zupan ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Sodna praksa

Irena Vovk, 6.10.2011

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2011Znanja o vsebini in uporabi zakonodaje Evropske unije ni mogoče pridobiti le iz pravnih virov EU, upoštevati je treba tudi sodno prakso nacionalnih sodišč, zato je Evropski svet države članice pozval k uvedbi evropskega identifikatorja sodne prakse (ECLI). Slovenija pa je postala prva država, ki je preizkusno uvedla novi sistem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Vrnitev k osnovam

Matej Tomažin, 6.10.2011

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 38/2011Hitrost današnjega življenja nam pogosto premeša mnogo kart, zato se ne gre čuditi, da se na več področjih vračamo k osnovam. Tudi na kapitalskih trgih in pri investiranju. Danes, ko smo priča nenehnim obratom, precejšnji negotovosti in spremenjenemu odnosu do tveganja, je smiselno obnoviti tiste osnove, ki nam lahko zagotovijo miren spanec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

dogodki - izjave

Irena Vovk, 6.10.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2011od 27. septembra do 3. oktobra Torek, 27. 9. Delovanje v EU. Poslanci so podprli deklaracijo o prihodnjih usmeritvah za delovanje Slovenije v institucijah EU v obdobju od julija 2011 do decembra 2012 (že sedma po vrsti, ki jo sprejemajo v parlamentu). Deklaracija je sicer precej obsežna
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Finančna pomoč Grčiji in ukrepi za ohranitev stabilnosti evra v mejah nemške ustave

Maja Smrkolj, 6.10.2011

Ustavno sodišče

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 38/2011V začetku septembra je drugi senat nemškega zveznega ustavnega sodišča v pilotski sodbi odločil o treh ustavnih pritožbah, ki so se nanašale na zakonodajne ukrepe za ureditev finančne pomoči Grčiji in zagotovitev stabilizacije evra, ter vse tri pritožbe zavrnil kot neutemeljene. Hkrati pa je v zvezi z ukrepi za ohranitev stabilnosti evra podal tudi svojo obvezno razlago zadevne zakonodaje in s tem določil ustavne meje teh ukrepov ter smernice za odločitev tudi o preostalih številnih pritožbah zoper ukrepe reševanja in ohranjanja stabilnosti evra, ki so še vložene pri nemškem ustavnem sodišču.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 6.10.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2011Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Fotokopiranje oziroma skeniranje osebne izkaznice

Irena Vovk, 6.10.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2011Posameznik je želel na turistični agenciji rezervirati karte za nogometno tekmo v Italiji. Agencija pa je za rezervacijo zahtevala tudi kopijo osebne izkaznice ali potnega lista. Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Nepravilno zavrženje ovadbe zaradi napačne opredelitve otroka

Avtor ni naveden, 6.10.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2011Varuhu je pobudnik posredoval sklep Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru z dne 3. maja 2011, s katerim je bila zavržena ovadba v delu, ki se nanaša na kaznivo dejanje kršitve tajnosti postopka po drugem odstavku 287. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), ker so podane okoliščine, ki izključujejo pregon. V obrazložitvi tega sklepa je okrožna državna tožilka ugotavljala, da "konstitutiven element kaznivega ravnanja osumljene po drugem odstavku 287. člena KZ-1 predstavlja posebna skupina oseb - otroci, torej osebe, ki še niso dopolnile štirinajstega leta starosti. Iz zbranih podatkov izhaja, da je osumljena dovolila objavo informacij in fotografij o osebi, ki je že dopolnila štirinajst let, torej o osebi, ki jo zakon uvršča v kategorijo mladoletnikov in ne v kategorijo otrok, ki so subjekt materialnopravnega varstva po II. odstavku 287. člena KZ-1." To po oceni tožilke pomeni, da dejanje, ki se je očitalo osumljeni osebi v pisni ovadbi, ni kaznivo dejanje, saj "ni izpolnjen konstitutiven zakonski znak kaznivega dejanja po drugem odstavku 287. člena KZ-1, torej da je osumljena dovolila objavo informacij in fotografij, ki se nanašajo na otroka, saj iz zbranih podatkov izhaja, da je mladoletnica še pred očitano storitvijo kaznivega dejanja, v mesecu oktobru (dne 29. 10. 2008), dopolnila štirinajst let".
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Razsojeno

Toni Tovornik, 6.10.2011

Prekrški

Toni Tovornik, Pravna praksa, 38/2011Sodišče prve stopnje je 30. decembra 2010 storilcu prekrška s sklepom izreklo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je imel vozniško dovoljenje na dan 31. avgusta 2009, ko je dosegel 18 kazenskih točk v cestnem prometu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Kaj zajema nadomestilo plače, do katere je upravičen pilot med letnim dopustom

Katarina Vatovec, 6.10.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 38/2011Luksemburško Sodišče je nedavno izdalo dve sodbi s področja letalskega sektorja. V zadevi Prigge in drugi je veliki senat Sodišča odločil, da kolektivna pogodba za letalsko osebje Deutsche Lufthansa, na podlagi katere preneha delovno razmerje pilotov pri starosti 60 let - ker naj takrat ne bi več imeli fizičnih sposobnosti za opravljanje svoje poklicne dejavnosti - ni v skladu z Direktivo 2000/78/ES. V obravnavani zadevi Williams in drugi pa je Sodišče obravnavalo vprašanja glede nadomestila plače, ki ga prejmejo prometni piloti letalske družbe British Airways med izrabo plačanega letnega dopusta.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 38

Leto objave

< Vsi
2011(41)
> Oktober(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEFG H IJ K LMNO PQR S ŠT U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov