O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 22.9.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36-37/2016 22. september 1862 - Proklamacija o sužnjih Ameriški predsednik Abraham Lincoln je izdal razglas, da so vsi sužnji v južnih državah ZDA svobodni. Tak status jim je bil dodeljen s 1. januarjem leta 1963. 23. september 1950 - Wood-Maccurranov zakon<
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Vloga pomišljaja

dr. Nataša Hribar, 22.9.2016

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 36-37/2016V slovenskih besedilih uporabljamo dve ločili, ki ju označujemo s "črtico"; dolgo črtico imenujemo pomišljaj, kratko pa vezaj. Da bi si to laže zapomnili, študentom običajno namignem, da ima daljša črtica daljše ime, krajša pa krajše. Če ste že kdaj prelistavali pravopisna poglavja o rabi ločil, ste najbrž opazili, da sta pri vsakem ločilu omenjeni t. i. skladenjska in neskladenjska raba. Kaj točno to pomeni? Skladenjska raba pomeni, da ločilo zaznamuje skladenjska razmerja med deli povedi, povedmi in deli besedila, neskladenjsko pa ločila uporabljamo v drugih vlogah, kar bom prikazala v nadaljevanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Evropa

Irena Vovk, 22.9.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 36-37/2016 Torek, 6. 9. Izgubljeni prihodki zaradi nepobranih davkov. V EU je bilo leta 2014 izgubljenih za skoraj 160 milijard evrov prihodkov zaradi nepobranega davka na dodano vrednost (DDV). Nekatere države članice EU so sicer izboljšale pobiranje prihodkov iz DDV, v poročilu ugot
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Od 7. do 19. septembra

Irena Vovk, 22.9.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 36-37/2016 Torek, 6. 9. Priporočila bankam za nepremičninski trg. Banka Slovenije je uvedla nova makrobonitetna instrumenta v obliki priporočil bankam za nepremičninski trg. Priporočila je uvedla kot previdnostni ukrep, da se prepreči čezmerna rast kreditiranja in čezmerni finančni vz
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Za brezplačno kontracepcijo

Irena Vovk, 22.9.2016

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 36-37/2016Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na seji 15. septembra ni sprejel predlaganega sklepa o določitvi nove terapevtske skupine zdravil hormonskih kontraceptivov, saj je odločil, da je treba nadaljevati razpravo o tem predlogu, v sklopu katere naj bodo podrobno predstavljeni strokovni razlogi za uvedbo novosti in soočeni z nekaterimi zadržki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Odvzem in zaseg (II)

Nataša Skubic, 22.9.2016

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 36-37/2016V zadnjih dveh kotičkih sem se ukvarjala z odvzemom in zasegom predmetov ter odvzemom premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Najprej sem ugotovila, da lahko pojem odvzem, kot se uporablja v obravnavanih institutih, prevedemo kot confiscation, pojem zaseg pa kot seizure, vendar pa razmejitev med angleškima pojmoma ni vedno jasna. Nadaljevala sem s pojmoma premoženje in premoženjska korist in ugotovila, da se za pojem premoženje v obravnavanem smislu najpogosteje uporablja samostalnik property, v zvezi s pojmom premoženjska korist (pridobljena s kaznivim dejanjem), ki je ožji od pojma premoženje, pa sem omenila samostalnik proceeds. Naslonila sem se na Direktivo 2014/42/EU, v kateri se samostalnik proceeds (of crime) uporablja v smislu premoženjske koristi (pridobljene s kaznivim dejanjem), kot jo poznamo v slovenskem pravu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Nekaj prvih lastovk - a pomlad je še daleč ...

mag. Matevž Krivic, 22.9.2016

Uprava

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 36-37/2016Nekaj prvih lastovk - a pomlad je še daleč ... Slaba prispodoba, če bi mislili le na to leto, saj letos lastovke še niti odhajati niso začele. A mislim seveda na precej daljše obdobje, kar na vse poosamosvojitveno, še zlasti na njegov drugi, vse bolj zaskrbljujoči del. In znotraj tega na nazadovanje - ali vsaj nenapredovanje - na področju uporabe prava v javni upravi in sodstvu. In na to, kako zaradi tega drastično pada ne le zaupanje v to "pravno državo", ki z vso svojo armado uradnikov in sodnikov prava ne zna (ali morda včasih tudi noče?) pravilno uporabljati, ampak posledično pada zaupanje tudi v pravo sámo. Kar pa je od tistega prvega še hujše in bolj nevarno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Pravica odločanja dijakov

dr. Nana Weber, 22.9.2016

Obligacije

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 36-37/2016Dijaki lahko v skladu z določbami Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) odločajo v zadevah, ki se nanašajo na položaj dijakov, in zadevah, ki jih je v obravnavo predložila skupnost dijakov. Namen prispevka je spodbuditi razmišljanje o ustrezni spremembi zakonodaje, ki s svojo nedoločenostjo in nejasnostjo omogoča (pre)široke možnosti odločanja dijakov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Varstvo staršev in nosečih delavk pred odpovedjo pogodbe

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 22.9.2016

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 36-37/2016Delodajalec mora pri določenih razlogih odpovedi pogodbe o zaposlitvi upoštevati tudi posebna pravila za kategorije delavcev, ki so pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi posebej varovani, in sicer so to predstavniki delavcev, delavci pred upokojitvijo, starši, invalidi in delavci, odsotni z dela zaradi bolezni. Pri vsaki varovani kategoriji delavcev Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, pred katerimi odpovednimi razlogi delodajalca so varovani ter koliko časa traja njihovo varstvo. V tem prispevku se bom osredotočila le na varstvo staršev in nosečih delavk.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Problematika varstva zaposlitve vodilnih delavcev

Tacol Tilen, Fortin Matevž, 22.9.2016

Delovna razmerja

Tilen Tacol, Matevž Fortin, Pravna praksa, 36-37/2016Minila so dobra tri leta, odkar je stopil v veljavo novi oziroma, bolje rečeno, prenovljeni krovni zakon s področja delovnega prava, tj. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ta zakon je v slovenski (delovno)pravni red prinesel kar nekaj sprememb, ki jih je sedaj že mogoče vrednostno presojati z nekaj časovne distance. Ena takih se nanaša na t. i. vodilne delavce, torej delavce, ki so bili v preteklosti znani tudi kot delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. V položaj teh delavcev je ZDR-1 v razmerju do predhodnega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) posegel predvsem pri vprašanjih konkurenčne klavzule, sklepanja pogodbe o zaposlitvi za bodisi določen bodisi nedoločen čas, še posebej zanimiva pa je vpeljava možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi predčasne razrešitve vodilnega delavca s položaja ali izteka mandata brez ponovnega imenovanja na ta položaj, uzakonjene v tretjem odstavku 74. člena ZDR-1. Prav slednja bo osrednji predmet obravnave tega prispevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Zaporska statistika

Irena Vovk, 22.9.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 36-37/2016Spletno mesto Ministrstva za pravosodje in Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) je od sredine septembra obogateno z vsebino zaporske statistike. V zavihku ?Zaporska statistika? so tako dodani različni statistični podatki, ki prikazujejo letno številčno stanje v slovenskih zaporih. Prav tako bo vsak ponedeljek objavljeno aktualno stanje zasedenosti zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Primernost vsebinskih omejitev avtorske pravice v digitalni dobi

mag. Dominik Kuzma, 22.9.2016

Intelektualna lastnina

mag. Dominik Kuzma, Pravna praksa, 36-37/2016Digitalizacija avtorsko zaščitenih vsebin se je intenzivneje začela na prelomu 20. v 21. stoletje. Kljub pretečenemu poldrugemu desetletju po objavi Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi avtorskopravna zakonodaja še vedno lovi korake z razvojem digitalne tehnologije. Ob pospešenem razvoju novih vsebin, medijev, elektronskih naprav in dostopnosti učinkovite digitalne tehnologije je prisoten občutek, da se avtorsko pravo upira spremenjenim okoliščinam, v katerih delujejo in ustvarjajo avtorji, in razvijajočim se potrebam elektronske izmenjave vsebin ter distribucije avtorskopravno zaščitenih del.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Vsebina PP št.36-37/2016

Avtor ni naveden, 22.9.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36-37/20163 UVODNIK dr. Matej Avbelj Kaj je pravni strokovnjak? 6-8 PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE mag. Dominik Kuzma Primernost vsebinskih omejitev avtorske pravice v digitalni dobi Kaj prinašata unitarni patent in enotno sodišče za patente? 11-12 CIVILNO PRAVO
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Premik paradigme dojemanja pravice do zdravega okolja

Maja Korimšek, 22.9.2016

Varstvo okolja

Maja Korimšek, Pravna praksa, 36-37/2016Zdravo, čisto, uravnoteženo, spodobno okolje. To so le nekateri pridevniki, s katerimi se opredeljuje standard kakovosti okolja, ki je predmet ustavnega varstva različnih držav. Vprašanje sodobnega časa je, ali zadošča varovanje okolja zgolj kot predpogoj uživanja človekovih pravic ali je treba pravico do čistega in zdravega okolja povzdigniti v univerzalno človekovo pravico in s tem omogočiti zaščito okolja samega, kar bi pomenilo odmik od antropocentrično naravnanega sistema, kot ga poznamo danes. "Okoljska etika ne pomeni zgolj varovanja okolja in ogroženih živalskih vrst, temveč predvsem spremembo temeljne paradigme človekovega odnosa do sveta."
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Kaj je pravni strokovnjak?

dr. Matej Avbelj, 22.9.2016

Pravoznanstvo

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 36-37/2016V državi, kjer vlada ustavna demokracija, igra ključno vlogo ustavno sodišče. To je varuh ustavnih vrednot, ki prevladajo tudi nad odločitvami večine, pa naj bo ta še tako številčna. Ureditev, ki ustavnemu sodišču daje tolikšno moč, od njega zahteva enakovredno odgovornost. V ustavni demokraciji je zato odločilno vprašanje oblikovanja in sestave ustavnega sodišča. V Sloveniji si ob tem vselej zastavljamo napačno subjektivno vprašanje: kdo je pravni strokovnjak, o katerem govori ustava, ko postavlja en sam pogoj za imenovanje na mesto ustavnega sodnika. Napačno vprašanje pa ni še nikdar vodilo do pravega odgovora. Do tega se je mogoče dokopati le z osredotočenjem na objektivni vidik. Zatorej ne kdo, temveč kaj je pravni strokovnjak?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Slovenska družba se je preselila v Italijo

mag. Jerneja Prostor, 22.9.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Jerneja Prostor, Pravna praksa, 36-37/2016Še nedavno bi morala družba, ki bi se želela preseliti v drugo državo in ji tudi pravno pripadati, najbrž svojo namero uresničiti z uporabo splošnih pravil prava družb. To bi na primer za slovensko družbo pomenilo, da bi morala izvesti likvidacijski postopek ali morda postopek prenehanja po skrajšanem postopku v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nato pa bi se v drugi državi ustanovila skladno s splošnimi pravili o ustanovitvi gospodarske družbe države članice gostiteljice. Izvedba teh postopkov bi bila zelo zamudna, ob upoštevanju potrebe po prodaji podjema zaradi pravila o poplačilu vseh upnikov v likvidacijskem postopku pa s podjetniškega vidika morda celo usodna. Potrebe poslovne prakse so tako pokazale, da bi bilo nujno družbam v primeru selitve omogočiti prenos sedeža, ne da bi morala družba zaradi tega prenehati in se potem na novo ustanavljati. Opozoriti velja, da v tem primeru ne gre zgolj za dejansko opravljanje poslovanja v drugi državi članici ali za prenos dejanskega sedeža v drugo državo članico, pri čemer bi družba ohranila pravno pripadnost državi ustanovitve, temveč gre za spremembo statutarnega sedeža družbe in s tem države, po pravu katere se presoja personalni statut družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Kaj prinašata unitarni patent in enotno sodišče za patente?

Gregor Maček, 22.9.2016

Intelektualna lastnina

Gregor Maček, Pravna praksa, 36-37/2016Poslanci Državnega zbora so z dnevnega reda junijske seje umaknili glasovanje o Zakonu o ratifikaciji Sporazuma o enotnem sodišču za patente (Sporazum). Eden od razlogov za umik, naveden v predlogu, je bil, da se strokovni javnosti in gospodarstvu omogoči več časa za opredelitev do Sporazuma in morebitnih posledic ratifikacije, ki javnosti niso bile zadostno predstavljene.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 22.9.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 36-37/2016 Sodbe Sodišča 13. september Vstavi izbrisano tabelo 14. september Vstavi izbrisano tabelo 15. september
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Spremljanje intenzitete nasmeha klicnih agentov

Irena Vovk, 22.9.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 36-37/2016Podjetje razvija produkt, ki bo telefonskim agentom v klicnem centru pomagal pri zagotavljanju čim boljše uporabniške izkušnje. Prek spletnih kamer, nameščenih na ekranih agentov, bi s programom merili intenziteto nasmeha vsakega klicnega agenta, ko bo na liniji s stranko. Ali obstoji pravna podlaga za tako obdelavo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Nepošteni pogodbeni pogoji in predpostavke odškodninske odgovornosti držav članic zaradi kršitev prava Unije

Zoran Skubic, 22.9.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 36-37/2016Učinkovito varstvo potrošnikov je sine qua non obstoja notranjega trga. Prost pretok blaga znotraj notranjih mej držav članic je namreč v bistvenem odvisen prav od - zaupanja. Če slednjega ni, lahko cveti kvečjemu čezmejna trgovina s cenenim blagom. Zato je že od same vzpostavitve Evropske (gospodarske) skupnosti eden ključnih ciljev acquis communautaire prav varovanje tega zaupanja. Kot enega večjih dosežkov na tem področju velja omeniti sprejem Direktive 93/13 o nedovoljenih pogojih, ki (interpretativno) določa, da mora nacionalno sodišče, če ima na voljo za to potrebne pravne in dejanske okoliščine, preizkusiti obstoj nepoštenega pogoja v potrošniški pogodbi po uradni dolžnosti. Toda kaj se zgodi, če sodišče te dolžnosti ne izpolni? Sodišče (EU) je bilo v nedavnem slovaškem primeru soočeno prav s to dilemo: pod katerimi pogoji je mogoče tovrstno neizpolnitev obveznosti nacionalnih sodišč iz direktive sankcionirati z uveljavljanjem (nepogodbene) odgovornosti zadevne države članice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Ustavna skladnost posebnega položaja upnikov finančnih zavarovanj

mag. Miha Šlamberger, 22.9.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 36-37/2016Finančna zavarovanja postajajo pomemben element naložbenih politik finančnih institucij ob velikem obsegu denarnih sredstev v finančnem sistemu, ki jih je treba ustrezno naložiti. Za znižanje tveganj pri takšnih naložbah je v tujini uveljavljena praksa uporabe finančnih zavarovanj. Za to se uporabljajo pravila in posebnosti, ki jih določa Direktiva 2002/47/ES.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Posredovanje seznama zavezancev za plačilo turistične takse občini

Irena Vovk, 22.9.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 36-37/2016Marina Portorož je od Urada za finance Občine Piran prejela dopis Dodatno obvestilo k novostim pri poročanju o obračunani in pobrani turistični taksi ter zaprosilo k posredovanju podatkov, v katerem jo naprošajo, da jim posreduje "seznam lastnikov plovil za leto 2016 z navedbo dolžine plovila, zneskom obračunane turistične takse ter datumom vplačila takse v proračun Občine Piran, v primeru, da je bila plačana".
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Izvršba na nepremičnini je povsem humana

Lena Šutanovac, 22.9.2016

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 36-37/2016Izvršba na nepremičnini je posebej strog ukrep, po katerem sodišče poseže v izrednih razmerah in le tedaj, kadar enostavno ni drugega premoženja za izvršbo. Nepremičnina se nato proda na dražbi, tržna vrednost pri tem služi zgolj za orientacijo in ni zavezujoča. Hrvaška pritožnika v zadevi Vrzić proti Hrvaški sta bila mnenja, da je sodišče s tem, ko je nepremičnino na drugi dražbi prodalo po tretjini tržne cene, ravnalo nehumano in s tem kršilo njuno dostojanstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Oprostitev vrnitve denarne socialne pomoči zapustnika

dr. Nana Weber, 22.9.2016

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 36-37/2016Ko je pokojni oče umrl, je imel na računu približno 700 evrov, drugega premoženja pa ni imel. Ta denar sem porabil za pogreb. Na zapuščinski obravnavi je država vložila predlog za omejitev dedovanja, ker je oče zadnjih deset let prejemal denarno socialno pomoč. Sem edini dedič, brezposeln, imam dva šoloobvezna otroka, tudi zakonska partnerka je brezposelna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄36-37

Odmera davka na promet nepremičnin pri razdelitvi solastnine

dr. Jernej Podlipnik, 22.9.2016

Poravnava davkov in prispevkov

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 36-37/2016Stranki sta na podlagi sklepa o dedovanju postali solastnici več nepremičnin, vsaka do polovice deleža. Naknadno sta s pogodbo o razdelitvi premoženja nepremičnine razdelili, pri čemer je pridobljeno premoženje posamezne stranke ustrezalo vrednosti dosedanjega deleža.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 36-37

Leto objave

< Vsi
2016(39)
> September(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G H IJ K LM NOP QRS Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov