O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Izplačevanje pokojnin iz republik bivše Jugoslavije v Slovenijo

dr. Lev Svetek, 3.9.1992

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 16/1992Eno od perečih vprašanj, ki jih je sprožila osamosvojitev posameznih republik bivše Jugoslavije, je tudi prelivanje dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz ene republike v drugo. Gre predvsem za začasno rešitev tega vprašanja, saj bodo morali biti odnosi na področju socialne varnosti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Upravljanje gozdov v družbeni lastnini

Avtor ni naveden, 3.9.1992

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 16/1992Odlok vlade (o upravljanju gozdov v družbeni lastnini, za katere zakon o denacionalizaciji določa obveznost vračanja, do izvedbe denacionalizacije - Ur. 1. RS, št. 33/91 in 3/92) ni v skladu s 120. in 153. členom ustave, ker nima podlage v zakonu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Primeri iz sodne prakse (upravni spori) o pridobitvi in prenehanju državljanstva

Vasilij Polič, 3.9.1992

Upravni spor, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 16/1992Obsežno smo predstavili pridobitev državljanstva RS in objavili nekaj odločb s področja pridobivanja oziroma prenehanja državljanstva - po naši sodni praksi v zadnjih letih - že v prilogi k prejšnji številki -15/92! Sprejem v državljanstvo po 40. členu novega zakona (1992) Z izpodbijano odločb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Obnova kazenskega postopka

Avtor ni naveden, 3.9.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 16/1992Določbe zveznega zakona o kazenskem postopku, ki predvidevajo možnost obnove kazenskega postopka v škodo oproščenega ali obsojenca v nasprotju s 7. odst. 14. člena mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah, nasprotujejo pravnemu redu Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Občinski zazidalni načrt

Avtor ni naveden, 3.9.1992

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 16/1992Določba odloka o zazidalnem načrtu, ki dovoljuje izgradnjo večjega števila privezov v marini kot predvideva srednjeročni plan občine, ni v skladu z zakonom in se odpravi. Odločba US RS, št. U-I-5/92 z dne 9. 7. 1992, objavljena v Ur. l. RS, št. 38/92
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Ocena neveljavnih predpisov

Avtor ni naveden, 3.9.1992

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1992Ustavno sodišče ni pristojno ocenjevati predpisov, ki so prenehali veljati pred vložitvijo pobude. Sklep US RS, št. U-I-118/91 z dne 9. 7. 1992
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Sklep IS in javni razpis

Avtor ni naveden, 3.9.1992

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1992Ustavno sodišče je ugotovilo, da izpodbijana akta ne vsebujeta določb z naravo splošne pravne norme in sta le dejanji v postopku za uresničevanje zakona. Zato ustavno sodišče po 160. členu ustave za njuno oceno ni pristojno. Sklep US RS, št. U-I-83/91 z dne 9. 7 1992
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Ustanovitev javnega zavoda

Avtor ni naveden, 3.9.1992

Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 16/1992Odlok Skupščine občine Piran o ustanovitvi Centra za korekcijo sluha in govora Portorož kot samostojnega javnega zavoda ni predpis in ustavno sodišče za njegovo oceno ni pristojno. Sklep US RS, št. U-I-69/91 z dne 9. 7 1992
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Ustanovitev zavoda

Avtor ni naveden, 3.9.1992

Zavodi

, Pravna praksa, 16/1992Ustavno sodišče je postopek ustavilo, ker je ugotovilo, da izpodbijani odlok kot ustanovitveni akt individualno določenega zavoda ni predpis, ampak posamični akt in zato za oceno njegove zakonitosti ni pristojno. Sklep US RS, št. U-I-79/91 z dne 9. 7. 1992
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Prostovoljna vključitev v zavarovanje

Jože Kuhelj, 3.9.1992

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 16/1992Z novim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92), ki velja od 1. aprila 1992, je bila v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja vpeljana, za sedanje razmere pomembna novost - možnost prostovoljne vključitve v (pokojninsko in invalidsko) zavarovanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Sklenitev najemne pogodbe za določen čas

Branka Neffat, 3.9.1992

Obligacije

Branka Neffat, Pravna praksa, 16/1992Vprašanje: Po II. odstavku 148. člena stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 18/91) lastnik lahko z imetnikom stanovanjske pravice, ki gradi stanovanjsko hišo ali kupuje stanovanje, izjemoma sklene najemno pogodbo za določen čas in odkloni sklenitev kupoprodajne pogodbe. 1. Kako in kdo naj ug...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Predkupna pravica na stanovanju

Branka Neffat, 3.9.1992

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Branka Neffat, Pravna praksa, 16/1992Vprašanje: Podjetje je lastnik stanovanja v objektu, ki je razglašen za kulturni spomenik. Ali je podjetje dolžno ponuditi stanovanje v odkup občini, če je zahtevo za odkup vložil najemnik stanovanja, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine pa s prodajo soglaša? Odgovor: Stanovanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Najemna pogodba z uporabnikom stanovanja

Branka Neffat, 3.9.1992

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

Branka Neffat, Pravna praksa, 16/1992Vprašanje: Imetniku stanovanjske pravice je bil dodeljen kredit za gradnjo stanovanjske hiše. Hišo je dogradil se iz stanovanja izselil, na dan uveljavitve stanovanjskega zakona pa je bil v stanovanju njegov sin, brez ustrezne odločbe, saj mu je lastnik ni izdal. Kako je s sklenitvijo najemne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Upravičenec do uporabe stanovanja

Branka Neffat, 3.9.1992

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Branka Neffat, Pravna praksa, 16/1992Vprašanje: Kdo ima (oziroma je mišljen) po 155. členu stanovanjskega zakona pravico do uporabe stanovanja? Odgovor: Pravico do uporabe stanovanja po 155. členu stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 18/91 ) ima upravičenec, ki je stanovanje dobil z odločbo občine.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Predlog za novelo zakona o prekrških

Zdenko Pavlina, 3.9.1992

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 16/1992V številki 15 Poročevalca z dne 27. 7. 1992 je bil objavljen predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških, s predlogom zakona, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje in upravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 3.9.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 16/1992Št. 40 (14. 8. 1992) Edini vladni akt je tokrat sklep, ki določa merila in postopek za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva. V prilogi Mednarodne pogodbe (št. 11) pa so objavljeni dokumenti o notifikaciji sporazumov nekdanje SFRJ s Finsko in I...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Nova statistična zakonodaja RS (I)

Slobodan Dujić, 3.9.1992

Statistika

Slobodan Dujić, Pravna praksa, 16/1992Po izvedeni politični in pozneje tudi pravni osamosvojitvi Republike Slovenije ter njenem mednarodno pravnem priznanju je samoumevno, da je nevzdržna sedanja situacija na področju normativnega statističnega sistema kot večinoma tudi na drugih normativnih področjih. Iz zornega kota izločitve iz jugos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Odprti vprašanji stečaja

dr. Šime Ivanjko, 3.9.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 16/1992V zvezi s stečajnimi postopki se vsakodnevno zastavljajo vprašanja, na katera pozitivna zakonodaja ne daje odgovorov. Pravna stroka se doslej s stečajnimi vprašanji ni veliko ukvarjala. Izkušnje iz tujih držav pa nam veliko ne pomagajo glede na posebnosti prehodnega obdobja, v katerem se obstoječa d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 3.9.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 16/1992Št. 39 (7. 8. 1992) Kot prvi zakon iz snopiča volilne zakonodaje je zdaj objavljen zakon o volitvah predsednika republike. Snopič vladnih aktov sestavlja med drugim odlok, ki ureja carinjenje blaga, za katero ni treba predložiti dokumentacije, odlok o začasni prepovedi uvoza breskev, odlok, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 3.9.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 16/1992Št. 38 (l. 8. 1992) Dve zakonski noveli sta objavljeni seveda na prvem mestu: zakona o državljanstvu (nove možnosti za potomce staršev, ki so po poreklu slovenske narodnosti) in zakona o bankah in hranilnicah (HKS pri kmetijski ali obrtni zadrugi). Vlada je objavila med drugim naslednje: več a...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 3.9.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 16/1992Št. 41 (21. 8. 1992) Predsedstvo Republike Slovenije objavlja dve imenovanji: dr. Danila Türka za veleposlanika RS pri OZN in dr. Štefana Faleža za veleposlanika pri Svetem sedežu. Vlada z odlokom določa najvišje cene učbenikov in šolskih potrebščin. Po odredbi pristojnega ministra je od dn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Wolfgang Gitter: Arbeitsrecht

dr. Mitja Novak, 3.9.1992

Delovna razmerja

dr. Mitja Novak, Pravna praksa, 16/1992V Heidelbergu je pri založbi Decker & Muller izšla nova izdaja DELOVNEGA PRAVA avtorja Wolfganga Gittra, profesorja Pravne fakultete Univerze v Bayreuthu: gre za prvo izdajo po združitvi obeh Nemčij, ko tudi v novih petih zveznih deželah veljajo na področju delovnega prava nova zakonska določila, v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Statistika poroča...

Avtor ni naveden, 3.9.1992

Statistika

, Pravna praksa, 16/1992TABELA 1: Podjetja po vrstah in po področjih dejavnosti, 30. 06. 1992 > TABELA 2: Podjetja po lastnini in poreklu kapitala, 30. 06. 1992 > TABELA 3: Zavodi, organizacije in skupnosti po področjih dejavnosti, 30. 06. 1992 > Gornji podatki so vzeti iz Registra podjetij in organizacij, ki ga Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 3.9.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 16/1992Št. 42 (31. 8. 1992) Vlada je pripravila več svojih odlokov, ki zadevajo tekoče ukrepe ekonomske politike, zato med drugim spreminja obveznosti glede davščin pri uvozu, finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pridelavo hrane, k cenam nekaj novih učbenikov pa je dala soglasje;...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Varstvo javnega reda in miru - poslovni čas

Avtor ni naveden, 3.9.1992

Gostinstvo in turizem, Varstvo okolja

, Pravna praksa, 16/1992Določbe odloka skupščine občine, ki posameznim gostinskim obratom dovoljuje obratovalni čas tudi po 22. uri, niso v neskladju z 19. členom zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Ur. 1. SRS, št. 15/76 in 29/86).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 16

Leto objave

< Vsi
1992(32)
> September(32)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGHI JK LMN OP QRS Š T UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov