O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Ustavitev postopka-umik pobude

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1995Glede na umik pobude je ustavno sodišče postopek ustavilo. Sklep US RS, št. U-l-64/95 z dne 8. 6.1995.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Pravica do sodnega varstva

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 16/1995Samo dejstvo, da je sodišče že prej v zadevi odločalo v isti sestavi, ne predstavlja kršitve pravice do sodnega varstva, saj iz tega nikakor ne izhaja, da bi zato sodišče bilo pristransko.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Skladnost podzakonskih aktov-nepristojnost sodišča

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Sodišča

, Pravna praksa, 16/1995Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa zavrnilo, ker je pobuda očitno neutemeljena. Ustavno sodišče ni pristojno za presojo skladnosti navodila z odredbo kot medsebojne skladnosti dveh podzakonskih aktov, temveč le za oceno skladnosti podzakonskih p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Prepozna vloga

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1995Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če ne oceni, da iz podatkov v spisu ne izhaja, da gre za posebej utemeljen primer, ki bi izjemoma dovoljeval odločanje o ustavni pritožbi, vloženi po izteku 60-dnevnega roka. Sklep US RS, št. Up-81 /95 z dne 5. 7. 1995
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Ustavno sodišče RS je obravnavalo...

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1995Na seji 14. septembra 1995: * Začasni poslovnik občine Krško z dne 23. 12. 1994 in začasni statutarni akt občine Krško z dne 23. 12. 1994 s predlogom začasnega zadržanja njunega izvajanja. * 2., 5. in 33 čl. ter postopek sprejemanja Pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Ur. list R...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Nosilci ustavnih pravic-fizične in pravne osebe

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1995Nosilci ustavnih pravic so tako fizične kot pravne osebe, zadnje le, kolikor se posamezne pravice glede na svojo naravo nanje nanašajo. Predvsem v premoženjskem pogledu ni mogoče razlikovati med fizičnimi in pravnimi osebami. Glede premoženja so varovane ustavne pravice pravne osebe kot take (kot ce...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Ustavna pritožba-brez očitne kršitve ustavne pravice

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1995Ustavno sodišče ne sprejme ustavne pritožbe, če zatrjevana človekova pravica in temeljna svoboščina očitno ni bila kršena. Sklep US RS, št. Up-99/94 z dne 20. 6. 1995. Če iz ustavne pritožbe izhaja, da ustavne pravice z izpodbijanimi posamičnimi akti očitno niso bile kršene, je ustavno sodišče ne mo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Ustavna pritožba - nesprejem

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1995Ugotavljanje, ali je sodišče pri svojem odločanju prav uporabilo materialno in procesno pravo, samo po sebi ni stvar ustavnega sodišča v postopku zaradi ustavne pritožbe, saj ustavno sodišče ni instanca rednemu sodstvu. Sklep US RS, št. Up-109/94 z dne 5. 7. 1995 Ustavno sodišče ne sprejme ustavne p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Zakon o državni statistiki

Slobodan Dujić, 21.9.1995

Statistika

Slobodan Dujić, Pravna praksa, 16/1995Po več kot treh letih od začetka zakonodajne procedure in po različnih zapletih je državni zbor sprejel novi statistični zakon. (*1) Večina omenjenih zapletov se je nanašala na določitev statusa nacionalni statistični instituciji. Osnovni problem, ki se je postavil pripravljalcem zakonskega predloga...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Ustavna pritožba -lastninska pravica na stanovanju

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ustavno sodišče, Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 16/1995Ustavno sodišče ne sprejme ustavne pritožbe, če oceni, da v konkretnem primeru očitno niso bile kršene človekove pravice in temeljne svoboščine pritožnikov. Ustava ne zagotavlja absolutne pravice do pridobitve lastninske pravice na stanovanju tistemu, ki stanovanje zaseda, tako kot tudi ne zagotavlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Ustavna pritožba-pravica do povračila škode

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1995Prvenstveni namen rednih in izrednih pravnih sredstev je odpravljanje dejanskih in pravnih pomanjkljivosti odločb nižjih sodišč. Šele po njihovem izčrpanju, če seveda obstojijo tudi druge predpostavke, je mogoče uveljavljati odškodnino. Sklep US RS, št. Upl--29/93 z dne 17. 5. 1995.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Uporaba načela sorazmernosti v evropskem naddržavnem pravu

dr. Lovro Šturm, 21.9.1995

Pravoznanstvo

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 16/1995EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE V STRASBOURGU Sodna presoja v okviru Evropskega sodišča za človekove pravice iz Strasbourga se v številnih primerih izrecno ali posredno opira na uporabo načela sorazmernosti, ki ga glede na uporabo angleščine ali francoščine kot delovnih jezikov tega sodišča...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Kršitev varnostnih ukrepov-kaznovanje na kraju prekrška

mag. Tanja Dobrin, 21.9.1995

Prekrški, Varstvo pri delu

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 16/1995Ali lahko v skladu z veljavno zakonodajo delavci v podjetju izvajajo kaznovanje z denarno kaznijo na kraju prekrška, če se ugotovi, da določeni delavec krši predpise o varstvu pri delu? Na podlagi 1. odst.1. člena Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91 ) ostaja ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Odpravnina ob upokojitvi

Marta Klampfer, 21.9.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Marta Klampfer, Pravna praksa, 16/1995Delavki je bila po dolgotrajnem zdravljenju in bolniškem staležu zaradi nesreče izven dela priznana invalidnost in popolna nezmožnost za delo tako, da je bila invalidsko upokojena. Ali pripada delavki nagrada ob odhodu v pokoj v smislu 58. člena kolektivne pogodbe delavcev v gostinstvu in turizmu in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Delovno razmerje za določen čas-letni dopust

mag. Tanja Dobrin, 21.9.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 16/1995Z delavko je bilo sklenjeno v zavodu s področja vzgoje in izobraževanja delovno razmerje za določen čas treh mesecev. Ali se lahko pri izračunu sorazmernega dela letnega dopusta, do katerega bo upravičena delavka, uporabi določba pravilnika o delovnih razmerjih, ki je bil v zavodu sprejet že v letu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Bolniški stalež-izračun izrabe letnega dopusta

mag. Tanja Dobrin, 21.9.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 16/1995Delavec je po mnenju zdravniške komisije zmožen opravljati delo 4 ure dnevno, za ostale 4 ure pa je odrejen bolniški stalež. Takšna odsotnost traja že 2 meseca in je zato delavec v tem času izrabil tudi svoj letni dopust. Kako se mu v tem primeru izračuna izraba dopusta: po urah ali po delovnih d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Nadzor nad bolniško odsotnostjo z dela

Marta Klampfer, 21.9.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 16/1995Delavec je dolžan javiti, da je v "bolniški", v roku 24 ur, vendar pa to obvestilo delodajalcu ne pove, kakšen režim zdravljenja je delavcu predpisal zdravnik. * Ali lahko delodajalec zahteva od delavcev, da v podjetju povedo, pri katerem zdravniku in v katerem zdravstvenem zavodu imajo svojo karto...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Upravljanje družbenega dela pred vpisom preoblikovanja v register

Andrej Simonič, 21.9.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 16/1995Podjetje se nahaja v postopku lastninskega preoblikovanja. Delavski svet je že imenoval nove organe bodoče delniške družbe. Pred vpisom lastninskega preoblikovanja v sodni register je delavskemu svetu prenehal mandat. Ali morajo delavci v vmesnem obdobju izvoliti nov delavski svet? Ali sme nadzorni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Odsotnost z dela zaradi bolezni-regres za letni dopust

mag. Tanja Dobrin, 21.9.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 16/1995Delavec je odsoten zaradi bolezni že od 1. 1. 1995 in tudi pred tem. V podjetju s področja dejavnosti trgovine je bil izplačan regres za letni dopust 25. 5.1995 vsem delavcem, razen tistim, ki so bili v bolniškem staležu pred in po 1. 1. 1995. Tako je odločil delavski svet, saj naj bi se izplačal te...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Izvršba na delnice začasnice

Andrej Simonič, 21.9.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 16/1995Ali je možna izvršba na delnice oziroma začasnice, vplačane z lastniškimi certifikati, na podlagi določb ZIP? Ali je za izvršbo potrebno soglasje delniške družbe? Kako naj se opravi poizvedba o dolžniku? Na podlagi določb zakona o izvršilnem postopku (ZIP) upnik lahko zahteva izvršbo na dolžnikove p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Pridobitev in odmera pravic iz pokojninskega zavarovanja

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 16/1995Določbe 4. odstavka 39. člena in 4. odstavka 52. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št.12/92 in 5/94) niso v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Občina-avtonomija organizacije

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 16/1995Določbe 28. člena, 6., 7., 8. in 11. alinee 29. člena, 30. in 31. člena, 4. odst. 33. člena, prvega stavka 5. odstavka 35. člena, 2. odstavka 42. člena, prvega odstavka 50. člena in 2. stavka 2. odstavka 99. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 in 14/95) niso v neskladju z u...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Še enkrat o obračunu plačil

dr. Miha Juhart, 21.9.1995

Obligacije

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 16/1995Kolega Mitja Radoševič se v svoji reakciji (glej PP, št. 15/95) na moj odgovor glede obračuna plačil, objavljen v PP, št. 13/95, opravičeno sprašuje o argumentaciji "kategoričnega" stališča o načinu vračunavanja, če dolžnikovo plačilo ne zadošča za poravnavo vseh upnikovih terjatev. Ker sem pri odgo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Sporazumna zastavna pravica-stroški postopka

Dida Volk, 21.9.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

Dida Volk, Pravna praksa, 16/1995V letu 1990 je novela zakona o izvršilnem postopku prinesla novost: v tretji del zakona, kjer je urejeno zavarovanje, je bilo vrinjeno novo (22.a) poglavje z naslovom: Zastavna pravica na nepremičnih in premičnih stvareh na podlagi sporazuma strank (v nadaljevanju: Sporazumna zastavna pravica).
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Sodobni načini poravnavanja obveznosti v prometu blaga in storitev

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, 21.9.1995

Plačilni promet

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 16/1995SESTAVINE PLAČILNEGA PROMETA Plačilni promet obsega gotovinska in brezgotovinska plačila. Predmet plačilnega prometa je denar v gotovinski in brezgotovinski - depozitni obliki. Denar v gotovinski obliki se v plačilnem prometu pojavlja kot plačilni instrument, medtem ko potrebuje depozitni denar za s...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 16

Leto objave

< Vsi
1995(35)
> September(35)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČ D ĐEF GHIJ K LMNOP QRS Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov