O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Kritje vzdrževalnih stroškov

Avtor ni naveden, 14.1.1993

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 1/1993V neskladju z zakonom so določbe občinskega odloka, ki določajo drugačno merilo za določitev prispevka oz. nadomestila za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih v občini, in s katerimi je občinska skupščina svoje izrecno zakonsko pooblastilo za vsakolet...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Sprejem sprememb zazidalnega načrta

Avtor ni naveden, 14.1.1993

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 1/1993Ustavno sodišče ni sprejelo pobude in ni začelo postopka za oceno odloka občinske skupščine o spremembi zazidalnega načrta, ker je ob preizkusu pobude ugotovilo, da je bil odlok v skladu z zakonom javno razgrnjen na podlagi objavljenega sklepa izvršnega sveta občinske skupščine o njegovi javni razgr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Izobraževanje delavcev v carinski službi

Avtor ni naveden, 14.1.1993

Carinska služba, Poklicno izobraževanje

, Pravna praksa, 1/1993Niso v neskladju z zakonom določbe pravilnika o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev v organih carinske službe, s katerimi je direktor carinske uprave v skladu s svojim zakonskim pooblastilom postopek preverjanja znanja omejil samo na tiste delavce, ki osemletnega osnovnega ali štiriletnega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Ustavna pravica - omejevanje dokazov

Avtor ni naveden, 14.1.1993

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1/1993V nasprotju z načeli pravne države (2. člen ustave) je zakonska določba, ki omejuje dokaze pri uveljavljanju ustavnih pravic. Odločba US RS, št. U-I-20/92 z dne 12. 11. 1992 objavljena v Ur. l. RS št. 56/92
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Izkazan pravni interes

Avtor ni naveden, 14.1.1993

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1/1993Po stališču ustavnega sodišča je pravni interes izkazan, če izpodbijani akt zadeva pobudnikovo neposredno pravico, obveznost ali pravno korist. Pobudnik ni izkazal pravnega interesa za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega člena odloka. Sklep US RS, št. (U-I 71/92 z dne 12. 11. 1992)
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Navezanost arbitraže na podzakonske predpise

Avtor ni naveden, 14.1.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 1/1993Ustavno sodišče praviloma ne more ocenjevati ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki ne veljajo več. Ta sklep ustavnega sodišča pa ne pomeni, da je arbitraža dolžna pri svojem odločanju upoštevati izpodbijano določbo kot skladno z ustavo. Po 125. členu ustave so sodniki pri sojenju - analogno pa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Pristojnosti za preimenovanje naselij in ulic

Avtor ni naveden, 14.1.1993

Ustavno sodišče, Geodetske službe

, Pravna praksa, 1/1993Določbe v pravilniku direktorja Geodetske uprave Slovenije, s katerimi so določene pristojnosti posameznih organov krajevnih skupnosti, ter časovni razpored dejanj in opravil v postopku imenovanja, preimenovanja, združevanja, razdruževanja ali odprave naselij in ulic, niso v skladu z ustavo in zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Imenovanje in preimenovanje ulic

Avtor ni naveden, 14.1.1993

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 1/1993Ni v neskladju z ustavo in zakonom sklep skupščine občine o imenovanju in preimenovanju ulic, če je bila pred sprejetjem tega sklepa občanom dana možnost, da na svojih zborih in v organih krajevnih skupnosti dajejo svoje pobude in predloge za imenovanje in preimenovanje oziroma, če jim je bilo omogo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Odvetnik in delo v občinski komisiji

Avtor ni naveden, 14.1.1993

Lokalna samouprava, Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 1/1993Ali je združljivo opravljanje odvetniške dejavnosti s hkratnim opravljanjem plačane funkcije v statutarni in pravni komisiji občinske skupščine? Pri tem gre za problem, da odvetnik dopoldne rešuje konkretne premoženjskopravne zadeve s strankami, popoldan pa pri delu komisije daje zahteve po sprem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Vročanje v upravnem postopku

Vasilij Polič, 14.1.1993

Upravni postopek in upravne takse

Vasilij Polič, Pravna praksa, 1/1993Sekretariat za inšpekcijske službe Skupnosti obalnih občin Koper: Upravni postopek, ki ga vodi urbanistična inšpekcija, je nemalokrat odvisen od upoštevanja vseh dejavnikov, ki lahko vplivajo na izdajo odločbe in vodenje samega postopka, kar pomeni, da je pravilnost vodenja postopka nemalokrat od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Prepoved reje domačih živali

Avtor ni naveden, 14.1.1993

Lokalna samouprava, Živinoreja in mlekarstvo

, Pravna praksa, 1/1993V neskladju z ustavo in zakonom so določbe odloka občinske skupščine, ki prepovedujejo gojitev domačih živali, ne določajo pa območja, na katerem naj bi veljala ta prepoved in ne opredeljuje kriterijev, po katerih bi upravni organi lahko delovali. Odločba US RS, št. U-I-19/92 z dne 19. 11. 1992, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Zbornik znanstvenih razprav PF v Ljubljani - letnik LII

mag. Mateja Končina-Peternel, 14.1.1993

Ostalo

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 1/1993Pravna fakulteta v Ljubljani je ob koncu leta 1992 izdala LII. letnik Zbornika znanstvenih razprav, ki ga je založil ČZ Uradni list RS. Zbornik, zlasti njegov odgovorni urednik dr. Anton Perenič, vsako leto znova premaguje finančne ovire in se iz leta v leto vztrajno bojuje za njegov obstoj. Tako Zb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Evropsko združenje študentov prava - ELSA

Blaž Golob, 14.1.1993

Študenti

Blaž Golob, Pravna praksa, 1/1993Poleg poznavanja evropskega prava je spoznanje z načinom mišljenja evropskih pravnikov eden izmed temeljnih pogojev za uspešno sklepanje pogodb s tujimi poslovnimi partnerji. Program izmenjave študentov, v okviru ELSA (European Law Students Association), je preizkušena in uveljavljena metoda izpopol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Preoblikovanje VVZ

mag. Drago Mežnar, 14.1.1993

Zavodi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 1/1993Vzgojnoizobraževalni zavod je bil do uveljavitve zakona o zavodih delovna organizacija z devetimi temeljnimi organizacijami, ki pa niso imele vpisanih nobenih pooblastil v pravnem prometu. Brez pooblastil so bili tudi ravnatelji teh temeljnih organizacij.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Prof. dr. Alojzij Finžgar - devetdesetletnik

dr. Marko Ilešič, 14.1.1993

Ostalo

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 1/1993Devetdesetletnica življenja se zdi za nas mlade ali vsaj "mlade" (beri "mlajše") izjemen jubilej in razlog za velike besede v čast akademika in univerzitetnega profesorja na Pravni fakulteti v Ljubljani. In te so profesorju Finžgarju ob devetdesetem rojstnem dnevu, ki ga je čil in zdrav praznoval 30...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Denacionalizacija

Alojz Flack, 14.1.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Alojz Flack, Pravna praksa, 1/1993V kakšnem obsegu se vzpostavi lastninska pravica na stavbnem zemljišču, na katerem je bil upravičenec ob podržavljenju solastnik stavbe do 1/2, ob vložitvi zahteve za denacionalizacijo pa je upravičenec solastnik stavbe do 1/6? Denacionalizacijo stavbnih zemljišč urejata 31. in 32. člen zakona o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Denacionalizacija - Vstopna pravica po zakonu o dedovanju

Alojz Flack, 14.1.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Alojz Flack, Pravna praksa, 1/1993Ali se lahko v primeru, ko so zakonec in dediči iz prvega dednega reda umrli, za določitev upravičenca po 12. členu ZDEN uporabi pravilo vstopne pravice iz zakona o dedovanju? Zakon o denacionalizaciji (ZDEN, Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Ocenjevanje ustavnosti neveljavne zakonske odločbe

Avtor ni naveden, 14.1.1993

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1/1993Ker je po ustavi zakon možno le razveljaviti, sporna določba zakona pa je po sprejemu pobude prenehala veljati, ocenjevanje ustavnosti te določbe ne bi bilo smiselno, saj je ni mogoče odpraviti z učinkom za nazaj. Ocenjevanje ustavnosti zakona, ki je prenehal veljati, je smiselno le še v primeru, če...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Povečanje denarnih nadomestil za brezposelnost

Avtor ni naveden, 14.1.1993

Zaposlovanje in brezposelnost

, Pravna praksa, 1/1993V neskladju z zakonom so sklepi o povečanju denarnih nadomestil za primer brezposelnosti, s katerimi so se ta nadomestila usklajevala z gibanjem osebnih dohodkov v drugačnih časovnih obdobjih in tudi ne v povsem ustreznih višinah.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Posestno varstvo

Avtor ni naveden, 14.1.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 1/1993Če je direktor družbe z omejeno odgovornostjo moten pri uporabi pisarniškega prostora te družbe, katere družbenik je, nima posestnega varstva (71. člen ZTLR). (Sklep Višjega sodišča v Ljubljani z dne 18. 12. 1991, opr. št. II Cp 1825/91 v zvezi s sklepom Temeljnega sodišča v Ljubljani, enote v Lj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Temelj odgovornosti letalskega prevoznika za potnika

Irena Grm, 14.1.1993

Obligacije, Zračni promet

Irena Grm, Pravna praksa, 1/1993Letalski prevoz potnikov predstavlja hitro in udobno premagovanje velikih razdalj in s tem prenehanje številnih pravnih redov, zato se je mednarodna kodifikacija na tem področju začela tako rekoč vzporedno z razvojem letalskega prevozništva. Iz istih razlogov ima še danes mednarodna kodifikacija, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Odlok o lokacijskem načrtu

Avtor ni naveden, 14.1.1993

Lokalna samouprava, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 1/1993Občinski odlok o lokacijskem načrtu, sprejet na podlagi neobjavljenega dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine, ni v skladu z zakonom. Sklep US RS, št. U-I-1/90 z dne 19. 11. 1992
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

< Vsi
1993(22)
> Januar(22)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEF G HI JK LM NOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov