O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1993Št. 5 (22. 1. 1993) Objavljen je začasni poslovnik Državnega sveta - ter vrsta aktov republiških organov in zavodov in med njimi: pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izgube pravice do denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči med brezposelnostjo, sklepi o uravnavanju različnih socialnih in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Javni razpis

Alja Kratovac, 4.3.1993

Obligacije

Alja Kratovac, Pravna praksa, 4/1993V praksi se pojavljajo v zadnjem času vse pogostejši primeri pritožb zoper odločitve komisij na podlagi javnih razpisov. Vprašanje je, kakšne so konkretne pravne možnosti pritožbe tistega, ki je na javnem razpisu sodeloval, pa ni bil izbran, vendar meni, da je prišlo do vrste nepravilnosti, zaradi k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1993Št. 4 (16. 1. 1993) Predsednik republike razglaša, da je državni zbor sprejel zakon o vladi Republike Slovenije, zakon o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj ter spremembe zakona o delavcih v državnih organih.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1993Št. 3 (15. 1. 1993) Državni zbor objavlja akte o izvolitvi vlade RS, imenovanju svojih funkcionarjev, o razrešitvi predsednice VS RS in drugih imenovanjih. Iz republiških organov so v objavo poslali pravilnik o spremembah knjiženja davkov. Ustavno sodišče RS pa je odločbama odpravilo odlok ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Varstvo terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij

dr. Konrad Plauštajner, 4.3.1993

Denacionalizacija in lastninjenje, Civilni sodni postopki

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 4/1993Sprejem zakona o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb (Ur. l RS št. 7/93) je marsikateremu upniku vzbudil upe, da bo namesto od dolžnika prejel plačilo vsaj od t.i. "by-pass" podjetij med katere uvrščamo zlasti tista, ki so jih ustanovili dolžniki sami ali njih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Denacionalizacija - Člani komisij za denacionalizacija

Alojz Flack, 4.3.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Alojz Flack, Pravna praksa, 4/1993Kakšen je položaj članov komisije za denacionalizacijo, ki so zaposleni pri upravnem organu, pri katerem je komisija ustanovljena, in kakšen je položaj zunanjih članov? Kako so člani komisije nagrajevani za delo? Ali je izvedenec, ki je član komisije, dolžan oceniti vrednost premoženja kot uradna os...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Denacionalizacija - Plačilo odškodnine, upravičenci, zavezanci

Alojz Flack, 4.3.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Alojz Flack, Pravna praksa, 4/1993Kdo je dolžan plačati odškodnino v primeru, ko se je vrednost nepremičnine zaradi novih investicij bistveno povečala (25. člen zakona o denacionalizaciji)? Ali se odškodnina izplača zavezancu, ali Slovenskemu odškodninskemu skladu, ali pa osebi, ki je v nepremičnino dejansko investirala? Komu se izp...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Dejanska podlaga tožbe v gospodarskem sporu

Miha Šipec, 4.3.1993

Civilni sodni postopki

Miha Šipec, Pravna praksa, 4/1993Zakon o pravdnem postopku (ZPP) je predpis, ki je primarno želel urediti postopek obravnavanja premoženjskih, rodbinskih in osebnih razmerij fizičnih oseb. Šele na zadnjem mestu so v 1. čl. zakona omenjena premoženjska razmerja pravnih oseb; specialnim določbam za gospodarske spore je namenjenih vse...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Denacionalizacija - Odškodnina namesto vrnitve v naravi

Alojz Flack, 4.3.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Alojz Flack, Pravna praksa, 4/1993Ali je možna denacionalizacija v obliki odškodnine, kadar po določbi 31. člena zakona o denacionalizaciji vzpostavitev lastninske pravice v korist upravičenca ni možna? Odškodnina kot oblika denacionalizacije je po zakonu o denacionalizaciji (ZDEN, Uradni list RS, št. 27/91) praviloma predvidena ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Pravni promet med Slovenijo in Hrvaško

Aleš Galič, 4.3.1993

Ostalo

Aleš Galič, Pravna praksa, 4/1993Drugi dan ljubljansko-zagrebškega kolokvija, ki je 11. in 12. februarja potekal na Pravni fakulteti v Ljubljani,* je bil namenjen obravnavanju aktualnih vprašanj pravnega prometa med državama. Prof. dr. Marko Ilešič je v svojem referatu opozoril na nujnost držav, da sodelujejo v procesu medsebojn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Izvršitev sklepa o prenehanju delovnega razmerja

Damjan Mozetič, 4.3.1993

Delovna razmerja

Damjan Mozetič, Pravna praksa, 4/1993Ugovor delavca zoper sklep, s katerim je bilo odločeno o njegovih pravicah, obveznostih in odgovornostih, zadrži izvršitev sklepa do sprejema dokončne odločitve. (Sklep sodišča združenega dela R Slovenije. Sp 1357/92 z dne 5. 11. 1992). Organizacija je skupini delavcev vročila sklep o prenehan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Zakon o denacionalizaciji

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 4/1993Vzpostavitev lastninske pravice na podržavljenem stavbnem zemljišču je mogoča samo v primeru, ko ima na takšnem zemljišču pravico uporabe še vedno prejšnji lastnik (31. člen) (Sodba VS RS, št. U 662/92-5 z dne 7. 1. 1993) V obravnavani zadevi gre za denacionalizacijo zazidalnega stavbnega zeml...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Zakon o izvršilnem postopku

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 4/1993Določbe zakona o izvršilnem postopku o dolžnikovih prejemkih, ki so v celoti (92. člen ZIP) ali delno (93. čl. ZIP) izvzeti iz izvršbe, se nanašajo tudi na tista dolžnikova denarna sredstva, ki so na njegovem bančnem računu in na katera seže upnik z izvršbo po 127. čl. ZIP (izvršba na dolžnikov banč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Premiki

Dušan Skok, 4.3.1993

Kultura in umetnost

Dušan Skok, Pravna praksa, 4/1993Iskanje teme za uvodni zapis navadno ne povzroča zadreg - dogajanja zadnjih tednov pa nekako preprečujejo, da bi se posvetili zgolj enemu, četudi še tako splošno pomembnemu, vprašanju In zato se skoroda vsiljuje "izrabljeni" naslov, za katerega smo se odločili, četudi ne z utvaro, da gre tudi zdaj z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Zakon o izvršilnem postopku

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 4/1993Terjatev, ki se po izvršilnem naslovu glasi na plačilo tolarske protivrednosti določenega denarnega zneska v tuji valuti po tečaju na dan plačila z zamudnimi obrestmi od določenega dne do plačila in ki do trenutka obračuna ni bila še niti delno poravnana, se pri izterjatvi v izvršilnem postopku obra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Zakon o denacionalizaciji

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 4/1993Sodišče odloča o vrnitvi zaplenjenega premoženja na podlagi 145. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS, Ur. l. SRS, št. 17/78-8/90 in Ur. l. RS, 12/92) v nepravdnem postopku. (Problem je sprožilo Temeljno sodišče v Ljubljani) Obrazložitev: Vrnitev zaplenjenega premoženja je ure...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Uvrstitev poti med javne poti

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/1993Ni v skladu s 33. členom (pravica do zasebne lastnine) in 96. členom (razlastitve) ustave točka popisa javnih poti, ki je sestavni del občinskega odloka o gospodarjenju z javnimi potmi, ker uvršča med javne poti pot v zasebni lastnini. Odločba US RS, št. U-I-87/91 z dne 28. 1. 1993, objavljena v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Razpis referenduma o samoprispevku

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 4/1993Razpis referenduma o samoprispevku V neskladju z zakonom je sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka: - ki ne določa skupnega zneska, potrebnega za izvršitev programa, temveč samo višino sredstev, ki bodo predvidoma zbrana s samoprispevkom, in - ki zavezuje k plačevanju samoprispevka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Stečaj

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 4/1993Čim sta izpolnjeni predpostavki iz 1. odstavka 106. člena ZPPSL (Uradni list SFRJ, št. 84/89), pobot ni dovoljen tudi, če je dolžnik stečajnega dolžnika, ki je s pridobitvijo terjatve proti stečajnemu dolžniku postal tudi njegov upnik, podal pobotno izjavo pred začetkom stečajnega postopka (1. odst....
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Odškodninska odgovornost podjetja

Damjan Mozetič, 4.3.1993

Obligacije

Damjan Mozetič, Pravna praksa, 4/1993Čeprav se je delavec poškodoval na službeni vožnji s službenim avtomobilom, podjetje za škodo ni odgovorno, če ni krivo ali če ni objektivno odgovorno. (Odločba Sodišča združenega dela R Slovenije, Sp 1045/92 z dne 1. 10. 1992) Delavec je na službeni vožnji s službenim avtomobilom prehiteval k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Pravica do odpravnine

Damjan Mozetič, 4.3.1993

Delovna razmerja

Damjan Mozetič, Pravna praksa, 4/1993Delavec ni upravičen do odpravnine, če je bil upokojen na podlagi 102.a člena zakona o notranjih zadevah. (Odločba Sodišča združenega dela R Slovenije, Sp 1037/92 z dne 13. 8. 1992) Delavec, ki je bil upokojen na podlagi 102.a člena zakona o notranjih zadevah (Ur. list SRS, št. 28/80, 38/88, 2...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Varstvo potrošnikov v ZDA (III.)

dr. Franc Pernek, 4.3.1993

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 4/1993Varsto potrošnikov v ZDA ni enotno urejeno. Urejeno je v zveznih, mestnih in lokalnih predpisih, kateri pretežno urejajo poslovanje zasebne trgovine in naj bi varovali (končnega) potrošnika. Tradicionalno nezaupanje do birokracije, je v zadnjih desetletjih preprečilo izdelavo enotne zvezne potroš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Odškodninska razmerja

Damjan Mozetič, 4.3.1993

Obligacije

Damjan Mozetič, Pravna praksa, 4/1993Če je samoupravni sporazum o združitvi temeljnih organizacij v delovno organizacijo vseboval tudi določbe o pravicah in obveznostih materialne narave, so podlaga za odločitev o odškodninskem sporu iz tega razmerja določbe 262. do 269. člena zakona o obligacijskih razmerjih.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Zakon o graditvi objektov

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Gradbeništvo

, Pravna praksa, 4/1993Priglasitev del po 46. členu zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86) predpostavlja, da je bila pred tem dana priglasitev in izdana odločba o dovolitvi priglašenih del po 2. odstavku 62. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1993Št. 2 (14. 1. 1993) Državni zbor objavlja zakon o članstvu RS v Mednarodnem denarnem skladu (skupaj s sklepom sklada o deležih aktive in pasive bivših republik SFRJ in statutom sklada). V 1. št. priloge Mednarodne pogodbe pa so objavljene odredbe o ratifikaciji sporazumov RS o navezavi diploma...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
1993(38)
> Marec(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEF G HIJK LM NOP QRS Š TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov