O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Uveljavljanje terjatev na podlagi pogodbe o zaposlitvi

dr. Ivan Žužek, 23.2.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 4/1995Vprašanje: V kakšnem času mora delavec uveljavljati denarne terjatve zaradi razlike pri plači, pri regresu za letni dopust itd.? Ali mora te terjatve oziroma pravice najprej uveljavljati v podjetju in šele nato zahtevati sodno varstvo, ali pa lahko uveljavlja terjatve neposredno na sodišču? Odgovor:...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Prenos pristojnosti iz dosedanjih občin na državo

dr. Janez Šmidovnik, 23.2.1995

Lokalna samouprava

dr. Janez Šmidovnik, Pravna praksa, 4/1995Po 101. členu zakona o upravi prevzame država od občin s 1. januarjem 1995 "vse upravne naloge in pristojnosti na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, ter vse druge z zakonom določene upravne naloge oblastvenega značaja iz pristojnosti občine.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo

Metka Penko-Natlačen, 23.2.1995

Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 4/1995Komisija za razlago Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, oblikovana na podlagi 56. člena Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, je v okviru svojih pristojnosti oblikovala posamezna mnenja in razlage o nekaterih določbah Splošne kolektivne pogodbe (v nadaljevanju SKP). Komisija pri svojem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Spor glede količnikov plač v javnem zavodu

dr. Ivan Žužek, 23.2.1995

Gospodarske javne službe (komunala), Plače v negospodarstvu

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 4/1995V vrtcu je zaposlenih nekaj delavk z višjo izobrazbo, ki opravljajo delo na različnih področjih: investicijsko vzdrževanje, zdravstveno-higiensko delo, pravniško-kadrovsko delo itd. Za vse te delavce je Ministrstvo za šolstvo in šport določilo enak osnovni koeficient v višini 2,65. Ker je ta koefici...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Spor iz odpovedi najemne pogodbe

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Obligacije

, Pravna praksa, 4/1995Za spore iz odpovedi najemne pogodbe za poslovne prostore se stranki lahko sporazumeta, da jih bo reševala arbitraža (469. in 469.a čl. ZPP). Sklep Višjega sodišča v Kopru z dne 2. 6. 1994, opr. št.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji / 89

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 4/1995Po prodaji nepremičnine v stečajnem postopku z javnim zbiranjem ponudb in neposredno pogodbo (149. člen ZPPSL) so izključeni vsi zahtevki, temelječi na močnejši pravici tretjega ali nedobrovernosti kupca.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Zakon o pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 4/1995Oblikovalna tožba je dovoljena, kadar tako določa materialno pravo. Če pa se preoblikovanje po materialnem pravu izvrši že s samo izjavo subjekta pravice, takšnega preoblikovanja ni mogoče zahtevati s tožbo, ker manjka za njeno dovoljenost ena od splošnih procesnih predpostavk - pravovarstveni inter...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Zaposlen pri dveh delodajalcih - pravice iz delovnega razmerja

dr. Ivan Žužek, 23.2.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 4/1995Vprašanje: V podjetju je delavec zaposlen s polovičnim delovnim časom, saj preostali delovni čas do polnega delovnega časa opravlja pri samostojnem podjetniku. Tako je zaposlen pri dveh delodajalcih skupaj s polnim delovnim časom. Ali so mu v podjetju dolžni izplačati jubilejno nagrado za 20 let sku...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Pravica do izrabe letnega dopusta

dr. Ivan Žužek, 23.2.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 4/1995Vprašanje: Delavka je bila na podaljšanem porodniškem dopustu do 5. 4. 1994, nato pa je prišla na delo, vendar je delala samo do 7. 7. 1994, ko je zbolela in se nato v letu 1994 ni več vrnila na delo. Ali ima pravico izrabiti celoten neizrabljen dopust za leto 1994 do 30. 6. 1995? Odgovor: Zakon o d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Sprememba stroke - ponovitev pripravništva

dr. Ivan Žužek, 23.2.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 4/1995Vprašanje: Delavka je po poklicu ekonomski tehnik. Po končani šoli se je zaposlila kot pripravnica in opravila pripravniški izpit. Kasneje se je prekvalificirala in postala frizerka. Ali mora ponovno opravljati pripravništvo in opravljati pripravniški izpit za frizerko, ali pa se šteje, da je pripra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Skilex 1995

dr. Marko Ilešič, 23.2.1995

Ostalo

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 4/1995V strokovni in siceršnji javnosti je skoraj neopazno minil XXII. kongres Skilex 1995. Gre za vsakoletni dogodek, ki ga sestavljata mednarodni kongres pravnikov in smučarsko prvenstvo pravnikov. Čeprav sta smučarsko-tekmovalni in družabni vidik tudi med razlogi za to, da se pravniki vsako leto za ted...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Neizpolnjen pogoj za trgovskega poslovodjo / razporeditev, prenehanje delovnega razmerja

dr. Ivan Žužek, 23.2.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 4/1995Vprašanje: Na delovnem mestu trgovskega poslovodje je zaposlena oseba, ki je prodajalec, morala pa bi si do 24. 4.1995 pridobiti izobrazbo trgovskega poslovodje. To določa zakon o trgovini. Ker si te izobrazbe ne bo pridobila, se postavlja vprašanje, ali ji preneha delovno razmerje po zakonu, saj or...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Izjava o plačilu ženinega dolga

Mitja Radoševič, 23.2.1995

Obligacije

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 4/1995Dolžnica bi morala poravnati dolg na podlagi kazenske sodbe. Njen mož je dal upniku pismeno izjavo, da bo po razvezi zakonske zveze poravnal ženin dolg tako, da se mu bo od plače odtegoval določen znesek. Mož je nato svojo izjavo pismeno preklical. Kakšno težo imata moževa izjava o poplačilu ženineg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Lastninsko preoblikovanje podjetij

Andrej Simonič, 23.2.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 4/1995Sodelovanje notarja Ali mora pri sprejemu statuta in akta o lastninskem preoblikovanju obvezno sodelovati notar? Podjetje, ki se lastninsko preoblikuje, še ni inkorporirano v zakon o gospodarskih družbah (ZGD), zato se vsi sklepi organov sprejemajo po obstoječih aktih (585. člen ZGD) in na podlagi d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Mandatna pogodba

dr. Miha Juhart, 23.2.1995

Obligacije

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 4/1995Kakšne so dolžnosti in pravice podjetja do poverjenika (trgovskega potnika), če ta preneha sodelovati pred iztekom pogodbenega roka? Ali je podjetje dolžno izplačati provizijo za posel, katerega je poverjenik sklenil v času pogodbe, realizira pa se po prenehanju pogodbe? Vsebina razmerja med podjetj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Ustanovljena Notarska zbornica Slovenije

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 4/1995Prvih 30 notarjev, ki jih je ob koncu minulega leta imenoval Državni zbor, je 15. februarja ustanovilo in konstituiralo svoje poklicno združenje - Notarsko zbornico Slovenije. Za prvega predsednika so izvolili Andreja Škrka in za podpredsednika Jožeta Dernovška (oba sta odvetnika v Ljubljani), izbra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Delo za določen čas - letni dopust

Marta Klampfer, 23.2.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Marta Klampfer, Pravna praksa, 4/1995Delavka je sklenila delovno razmerje za določen čas dveh mesecev. V kakšnem obsegu pripada delavki v tem primeru pravica do letnega dopusta, če izpolnjuje pogoje nepretrganega 6-mesečnega dela? Delavec ima pravico izrabiti letni dopust, ko mu preteče čas nepretrganega dela, ki ne sme biti daljši od ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Kupoprodajna pogodba

dr. Miha Juhart, 23.2.1995

Obligacije

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 4/1995Kupec ne izvrši svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku. Ali je prodajalec dolžan vrniti vplačani denar, razen are, ne glede na kupčevo zahtevo, če mu po izteku pogodbenega roka da naknadni rok za izpolnitev, pa kupec nanj ne odgovori? Odgovor na vprašanje je odvisen tudi od tega, ali se...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Direktor

Mato Gostiša, 23.2.1995

Delovna razmerja

Mato Gostiša, Pravna praksa, 4/1995Delavski svet je pooblastil tričlansko komisijo izmed članov delavskega sveta za sklenitev individualne pogodbe z direktorjem. Vsebina pogodbe je bila komisiji posredovana ustno, komisija je tako pogodbo tudi podpisala. Delavski svet z vsebino ni bil seznanjen, razprave ni bilo, prav tako tudi sklep...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Ali spremeniti program lastninskega preoblikovanja po spremenjeni uredbi?

Branka Neffat, 23.2.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Branka Neffat, Pravna praksa, 4/1995V Ur. l. RS, št. 5/95 je bila objavljena UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O METODOLOGIJI ZA IZDELAVO OTVORITVENE BILANCE STANJA (v nadaljevanju uredba), veljati je začela 8.1.1995. Postavlja se vprašanje, kako uveljaviti in kako pristopiti k uveljavitvi uredbe v fazi lastninskega preoblikov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Zakon o obligacijskih razmerjih

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Obligacije

, Pravna praksa, 4/1995Čeprav naročilnice oziroma pogodbe ni podpisala pooblaščena oseba, listini zavezujeta tistega, ki je naveden kot izdajatelj naročilnice oziroma kot pogodbena stranka, če so izpolnjeni pogoji iz 21. splošne uzance za blagovni promet (2. odst. 1107. člena ZOR).
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

K "Trajne delovne skupnosti" in lastninjenje

Stanislav Mauri, 23.2.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Stanislav Mauri, Pravna praksa, 4/1995V pp, št. 3/95 je bil v rubriki Vprašanja - Odgovori objavljen odgovor svetovalca na Agenciji za privatizacijo Andreja Simoniča na vprašanje: Ali se trajne delovne skupnosti svobodnih kulturnih delavcev (TDS SKD) lastninijo po ZLPP in ali veljajo za njih roki iz ZGD? Z odgovorom se ne strinjam.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Pomanjkljiva vloga-ustavitev postopka

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/1995Ustavno sodišče v skladu s 3. odstavkom 28. člena zakona o ustavnem sodišču ustavi postopek za preizkus pobude za oceno ustavnosti zakonske določbe, če pobudnik niti na poseben poziv sodišča ne navede, katero določbo izpodbija.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Zaplemba premoženja nemške narodnosti

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/1995Ustavno sodišče ni pristojno za oceno ustavnosti predpisa, ki je odredil zaplembo premoženja nemške narodnosti, ker je ta prenehal veljati 14. 10. 1946 in zato ni postal del veljavnega prava Republike Slovenije. Sklep US RS, št. U-I-99/94 z dne 17. 11. 1994
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Direktor na dveh delovnih mestih

Mato Gostiša, 23.2.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Mato Gostiša, Pravna praksa, 4/1995Kakšne so pravne osnove, da določena oseba, ki zaseda delovno mesto direktorja, istočasno zaseda še drugo delovno mesto, kot vodja? Veljavna zakonodaja ne vsebuje določil, ki bi izrecno dopuščale možnost, kakršna je omenjena v vprašanju. Istočasno pa zakonodaja v tem smislu tudi ne vsebuje kakršn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
1995(43)
> Februar(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFG HI J K L M N O P QR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov