O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Lastninsko preoblikovanje-izločitev kulturnih spomenikov

Avtor ni naveden, 13.7.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Naravna in kulturna dediščina

, Pravna praksa, 13/1995Člen 2 Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Ur. l. RS, št. 19/94) in 1. člen Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Parlamentarna preiskava-ustavitev postopka

Avtor ni naveden, 13.7.1995

Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 13/1995Novonastala mestna občina na območju dela prejšnjih petih občin in mesta kot posebne družbenopolitične skupnosti je samoupravna lokalna skupnost, katere ustavni položaj je popolnoma drugačen kot položaj prejšnjih družbenopolitičnih skupnosti. Tudi položaj in pristojnosti organov nove občine so druga...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Ugovor vesti vojaške dolžnosti

Avtor ni naveden, 13.7.1995

Obramba

, Pravna praksa, 13/19951. Določba 43. člena zakona o vojaški dolžnosti (Ur. l. RS, št. 18/91 ) je v neskladju z ustavo, kolikor ne omogoča uveljavljanja ugovora vesti tudi po opravljenem naboru, dokler traja dolžnost sodelovanja pri obrambi države. 2.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Prijava modela in vzorca zahtevane sestavine vloge

Avtor ni naveden, 13.7.1995

Intelektualna lastnina

, Pravna praksa, 13/1995Odpravijo se prvi in peti odstavek 17. člena pravilnika o postopku za priznanje modela oziroma vzorca (Ur. l. RS, št. 49/93) v celoti, v drugem odstavku pa besede: "vsebuje" (druga beseda v stavku), "sestavine iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika" in "pa".
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Ustavno sodišče RS je obravnavalo...

Avtor ni naveden, 13.7.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 13/1995Na sejah 30. junija in 3. julija: - 5. člen zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. - Odlok Skupščine občine Piran o začasni uredbi vprašanj v zvezi s sestavo in pristojnostmi zborov ter o volitvah funkcionarjev občinske skupščine in izvršnega sveta (Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Kop...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Ustavna pritožba-pogoji za odločanje

Avtor ni naveden, 13.7.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 13/1995Ustavno sodišče ne sprejme ustavne pritožbe, če v postopku njenega preizkusa ugotovi, da z izpodbijanim aktom človekove pravice in svoboščine očitno niso bile kršene. Ustavno sodišče ni instanca rednemu sodstvu. Sklep US RS, št. Up-17/92 z dne 17. 5. 1995 Ustavno sodišče ne more sprejeti us...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Valorizacija nadomestil za invalidnost

Avtor ni naveden, 13.7.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 13/1995Ugotovi se, da sklep vlade o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi dodatka za tujo nego in pomoč (Ur. l. RS, št. 21/94) ni bil v skladu z zakonom. Ta ugotovitev ima učinek odprave. Sklep vlade o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitev dodatka za tujo nego in pomoč ni v sk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Ustavna pritožba-motenje posesti-začasna odredba

Avtor ni naveden, 13.7.1995

Ustavno sodišče, Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 13/1995Sklep Višjega sodišča v Ljubljani (št. I Cp 409/94 z dne 12. 4. 1994) in sklep Temeljnega sodišča v Ljubljani, enote v Ljubljani (št. II P 1105/93 z dne 26. 1. 1994) se razveljavita in se zadeva vrne pristojnemu sodišču prve stopnje v ponovno odločanje. Ni izključena ustavna pritožba zoper pravno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Vsebina, pomen in čar policijske generalne klavzule

Borut Šinkovec, 13.7.1995

Uprava

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 13/199538. člen Policijski organi morajo v okviru ustave in veljavnih zakonov podvzeti po svoji službeni dolžnosti primerni presoji potrebne ukrepe, da skupnost ali posameznika obvarujejo pred nevarnostmi in ravnanji, ki ogrožajo javno varnost ali javni red ali javni mir. Zagotavljanje javne varnosti, reda...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Ugotavljanje trajno presežnih delavcev

Marta Klampfer, 13.7.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 13/1995Delavec je bil poslan z odločbo na čakanje najdalj 6 mesecev, po 6 mesecih čakanja pa je prišel nazaj na delo, kjer mu je delodajalec sporočil, da je trajni presežek, vendar ni prejel nobene odločbe. Čez 4 mesece po tistem, ko mu je poteklo 6 mesečno čakanje na delo doma, je podjetje šlo v stečaj in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Denacionalizacijski postopek-vrnitev v prejšnje stanje

Bogdana Žigon-Roth, 13.7.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Bogdana Žigon-Roth, Pravna praksa, 13/1995Ali bi glede na določbo 105. člena zakona o splošnem upravnem postopku (prečiščeno besedilo - Ur. l. SFRJ, št. 47/86 - v nadaljevanju: ZUP) pristojni upravni organ moral dovoliti vrnitev v prejšnje stanje v primeru, ko je bil zamujen rok za vložitev zahteve za denacionalizacijo iz razloga, ker je ed...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Varstvo starejših delavcev

Marta Klampfer, 13.7.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Marta Klampfer, Pravna praksa, 13/1995Delavec je star 55 let in ima 34 let skupne zavarovalne dobe. Ima možnost dokupa dveh let služenja vojaškega roka. Ali ga podjetje v primeru, da mu dokupi eno leto zavarovalne dobe, lahko opredeli kot presežnega delavca brez njegovega soglasja in koliko časa bo potem upravičen do denarnega nadomesti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Obračun plačil

dr. Miha Juhart, 13.7.1995

Obligacije

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 13/1995Plačilo med strankama je bilo opravljeno na podlagi kompenzacij, pri čemer je ena stranka pri vsaki pobotni izjavi navedla, kateri račun pokriva in v kakšni višini. Tako je stranka poravnala vse odprte račune, ne pa tudi obresti. Nasprotna stran pa je mnenja, da so bile plačane najprej obresti in da...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Dediči kot denacionalizacijski upravičenci

Avtor ni naveden, 13.7.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Dedovanje

, Pravna praksa, 13/1995Določbe 80., 81. in 83. člen zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91, 31/93) niso v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Spregled pravne osebnosti in stečaj

dr. Konrad Plauštajner, 13.7.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 13/1995Institut spregleda pravne osebnosti(*1) je uvedel Markovičev zakon o podjetjih (Ur. l. 77/88 in novele), vendar je formulacija čl. 140a onemogočala v praksi realizacijo tega instituta, ker je dolozno izkoriščanje pravne osebe za zasebne namene vezala na edinega delničarja, člana družbe ali lastnika ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 13.7.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 13/1995Št. 38 - 30. 6. 1995 Vlada RS je poslala v objavo uredbo, ki odreja začasno uporabo sporazuma med Slovenijo in državami EFTA.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Več enakopravnosti med zavarovanci?

Jože Kuhelj, 13.7.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 13/1995Veljavni sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja omogoča nekaterim vrstam zavarovancev, še zlasti kar zadeva njihove finančne obveznosti, izrazito ugodnejši položaj v primerjavi z drugimi zavarovanci. To so osebe, ki pridobijo lastnost zavarovanca iz pokojninskega in invalidskega zavarovanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Plačilo prometnega davka od dotacij tujih matičnih družb za svoje podružnice v RS

mag. Janko Arah, 13.7.1995

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 13/1995V skladu z zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) je v Sloveniji lahko ustanovljena podružnica, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti, ampak opravlja le storitve za svojo matično družbo in je zato financirana v obliki dotacij matične družbe za pokritje stroškov, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 13.7.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 13/1995Št. 39 - 7. 7. 1995 Predsednik republike je častni znak svobode podelil Francu Baškoviču. Vlada RS je sklenila odpreti generalni konzulat v Splitu, soglaša pa tudi, da Hrvaška odpre generalni konzulat v Mariboru; izdala pa je tudi uredbo o merilih za subvencioniranje prispevkov za socialno var...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Vpis pravnih posledic lastninskega preoblikovanja v sodni register

Joža Nikolič, 13.7.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Sodni registri in sodne takse

Joža Nikolič, Pravna praksa, 13/1995Zakon o lastninskem preoblikovanju (ZLPP) objavljen v Ur. l. RS, št. 55/92, s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. R Slovenije, št. 7 in 31 /93) je določil pravila za izvedbo lastninskega preoblikovanja podjetij z družbenim kapitalom v podjetja z znanimi lastniki (1. čl. ZLPP).
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Naslov in vsebina zakona (o stvarnopravnih razmerjih)

dr. Albin Igličar, 13.7.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 13/1995Slovenska vlada je v maju letošnjega leta oblikovala "Predlog zakona o lastnini in drugih stvarnih pravicah" ter ga poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije. Predlagani zakon naj bi nadomestil jugoslovanski zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih, oziroma zakonsko ure...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

O odpovedi delovnega razmerja

dr. Lev Svetek, 13.7.1995

Delovna razmerja

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 13/1995V slovenskem parlamentu je že bil sprožen predlog za novelizacijo zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. R5, št. 14/90, 5/91 in 71/93) in zakona o družinskih prejemkih (Ur. I. RS, št. 65/93).
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Načelo sorazmernosti v francoskem pravu

dr. Lovro Šturm, 13.7.1995

Pravoznanstvo

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 13/1995Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 13.7.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 13/1995Št. 37 - 30. 6. 1995 Državni zbor objavlja tokrat zopet obsežen snopič novih zakonov in odlokov: povsem nov je zakon o najemu posojil in poroštvu za najeta posojila za odkup pšenice v letu 1995, prav tako zakon o subvencioniranju prispevkov za socialno varnost v letih 1995 in 1996 (spodbude zaposlov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

Wagner: Notariats-ordnung

dr. Marko Ilešič, 13.7.1995

Odvetništvo in notariat

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 13/1995Skoraj natančno obenem z začetkom ponovnega delovanja notariata v Sloveniji je v sosednji Avstriji izšla že četrta izdaja komentarja njihovih notarskih predpisov v znani seriji ugledne založbe Manz z Dunaja. Notar dr. Kurt Wagner (zdaj v pokoju) je leta 1962 zasnoval prvo izdajo knjige, ki je postal...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 13

Leto objave

< Vsi
1995(31)
> Julij(31)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČDĐEFGHI J K LMN OP QR S Š TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov