O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Nedovoljen dokaz - priznanje osumljenca v postopku policijskega zbiranja obvestil - pouk osumljenca

Avtor ni naveden, 4.4.2013

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2013ZKP - četrti in šesti odstavek 148. člena, 8. točka prvega odstavka 371. člena Če policija pridobi priznanje osumljenca o storitvi kaznivega dejanja, ne da bi bil ta pred tem poučen skladno s četrtim odstavkom 148. člena ZKP, je treba vpliv tega priznanja na ostale zbrane dokaze presojati z vidika vzročno-posledične odvisnosti med njimi. Upoštevati je treba tako dokaze, ki jih je policija zakonito zbrala že pred tako pridobljenim priznanjem, kot tudi vpliv priznanja na kasneje zbrane dokaze ter realnost pričakovanja, da bi policija te dokaze pridobila ne glede na (nezakonito) pridobljeno priznanje osumljenca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Osebni podatki zasebnikov, ki oddajajo sobe

Irena Vovk, 4.4.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2013Občinski svet je na eni od sej obravnaval poročilo o pobrani turistični taksi na območju Občine Črnomelj in sprejel sklep, da bo do naslednje seje občina pripravila poročilo s številom nočitev po posameznih ponudnikih nočitev (na primer gospodarska družba, samostojni podjetnik, sobodajalec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji). Ali lahko občina občinskemu svetu posreduje podatek o številu nočitev po posameznih ponudnikih? Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Popravljanje podatkov na že oddanih izjavah po 45. členu ZDDV-1

Avtor ni naveden, 4.4.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2013Pojasnilo DURS, št. 4230-732585/2012-2, 27. februar 2013 Davčni zavezanec lahko do datuma transakcije predloži popravek izjave za vse podatke, od datuma transakcije pa popravka ni več mogoče oddati. V tem primeru pristojnemu davčnemu uradu posreduje dokumente oziroma listine, na podlagi k
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Predlog upnika za predložitev seznama premoženja dolžnika - pojem "med izvršilnim postopkom" po 31. členu ZIZ

Avtor ni naveden, 4.4.2013

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2013Predlog upnika, naj sodišče odredi, da mora dolžnik predložiti seznam svojega premoženja, je dan med izvršilnim postopkom, če je vložen pred pravnomočnostjo sklepa o ustavitvi izvršbe na edino (zadnje) sredstvo izvršbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Razpis izpitov za izobraževanje na domu

Staša Račnik, 4.4.2013

Osnovno šolstvo

Staša Račnik, Pravna praksa, 13/2013Družina živi v tujini, otrok, ki je vključen v slovenski izobraževalni sistem, pa se izobražuje na daljavo. S šolo so se dogovorili, da bo izpite opravljal takrat, ko bodo v Sloveniji, pozneje pa je ravnateljica določila, da lahko izpite opravlja le v zadnjem mesecu pred zaključkom šolskega leta. • Ali ni šola na daljavo namenjena tudi otrokom, ki zaradi obveznosti staršev ne morejo redno obiskovati šole? Ali mora šola resnično razpisati te izpite le ob koncu šolskega leta ali pa morda obstaja kak pravilnik, ki šoli omogoča, da se prilagaja glede na dano situacijo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Objava podatkov ob preklicu osebne izkaznice

Irena Vovk, 4.4.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2013Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2013/289, 10. februar 2013 Posameznik je pred leti izgubil osebno izkaznico in jo preklical v Uradnem listu. Pred nekaj meseci pa je - ko je v spletni brskalnik vpisal svoje ime in priimek - v Uradnem listu našel objavo o izgubi osebne izkaznice s podatki o i
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Saga Piratskega zaliva

Nika Skvarča, 4.4.2013

Varstvo človekovih pravic

Nika Skvarča, Pravna praksa, 13/2013Čas, ko se bo zabavna industrija morala sprijazniti s krutim dejstvom tehnološkega napredka, je očitno še daleč. Daleč pa je tudi čas, ko je angleška kraljica podeljevala "the right to copy" in tako množila, a hkrati tudi nadzirala kulturo, ki so je bili deležni Angleži. Danes so stvari podobne, le da imamo novo "prestolonaslednico" - zabavno industrijo. V njeni zgodovini vladanja ji je marsikaj in marsikdo zamajal krono, vendar nihče tako močno kot sistem izmenjave informacij P2P. Pred seboj imate novo "žrtev" te vojne, ki gre po poteh Napsterja, Kaazaja, eDonkeyja in drugih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Policija zahteva podatke iz videonadzornega sistema

Irena Vovk, 4.4.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2013Policijska uprava Ljubljana je na Državni zbor naslovila prošnjo za posredovanje posnetka videonadzorih kamer za dan, ko so na Trgu republike potekali protesti, in sicer za čas med 18.45 in 20.30. V prošnji pa je bilo zgolj navedeno, da Sektor kriminalistične policije preiskuje kazniva dejanja. Ali ni dolžna policija natančneje opredeliti, za katero vrsto kaznivega dejanja gre, in ali se ne s pridobitvijo videoposnetka, na katerem so predvsem konformni posamezniki, nesorazmerno posega v njihovo zasebnost? Policija pa je zaprosila tudi za neposreden prenos videosignala z videonadzornega sistema Državnega zbora na sedež policije med protesti. Ali je posredovanje signala sploh dovoljeno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove

Uroš Hočevar, 4.4.2013

Dedovanje, Obligacije

Uroš Hočevar, Pravna praksa, 13/2013Upniki se v izvršilnem postopku pogosto soočijo z dejstvom, da sodišče njihov predlog za izvršbo zavrže z obrazložitvijo, da je dolžnik umrl že pred vložitvijo predloga. Pravni nasledniki pokojnih pogodbenih strank upniku pogosto ne sporočijo sprememb bistvenih podatkov, ki vplivajo na pogodbeno razmerje, kot je na primer smrt pogodbene stranke, zaradi česar upnik ni seznanjen, da so pogodbene obveznosti že prešle na druge osebe. V nadaljevanju sledi pregled pravnega položaja upnika v postopku izterjave obveznosti dedičev pokojnih dolžnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Odškodninska odgovornost delodajalca

mag. Tanja Pustovrh Pirnat, 4.4.2013

Obligacije, Delovna razmerja

mag. Tanja Pustovrh-Pirnat, Pravna praksa, 13/2013Odškodninsko pravo nam pove, ali je škoda, ki nastane, podlaga za odškodninsko odgovornost. Od odgovora na to vprašanje je odvisno, ali škoda bremeni oškodovanca po načelu casus sentit dominus ali jo mora nositi kdo drug. Bistvo odškodninskega prava je porazdelitev rizika nastale škode. Klasična pravila odškodninskega prava izhajajo iz temeljne misli, da ni primerno in pravično, da bi oškodovanec škodo nosil sam. Ta ideja je konsistentna samo tedaj, če in ko lahko nastanek škode komu pripišemo. Temeljno pravilo glede odškodninske odgovornosti delodajalca je v 184. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) oziroma 179. členu novega zakona. Ta člena v prvem odstavku določata, da je v primeru, če je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom, delodajalec škodo dolžan povrniti po splošnih pravilih civilnega prava. Po vsebini enako določbo, le da gre za škodo, povzročeno javnemu uslužbencu, vsebuje prvi odstavek 140. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Delničarji vs. upniki

Ilić Uroš, Jan Matjaž, Bratina Miha, 4.4.2013

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Uroš Ilić, Matjaž Jan, Miha Bratina, Pravna praksa, 13/2013Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v postopkih zaradi insolventnosti postavlja interese upnikov pred interese delničarjev. Interese delničarjev za nadaljevanje poslovanja insolventne družbe je tako dopustno uresničevati samo v obsegu, pri katerem niso ogroženi interesi upnikov, da prejmejo plačilo svojih terjatev v čim večjem deležu. Upniške interese v skladu z ZFPPIPP zastopa upniški odbor, ki je po 87. členu ZFPPIPP pristojen, da 1. daje mnenje ali soglasje k posameznim dejanjem, 2. obravnava poročila upravitelja in 3. izvaja druge pristojnosti, določene z zakonom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Dohodki iz zaposlitve (drugo pogodbeno razmerje) - splošno pojasnilo velja od 1. 1. 2013 dalje

Avtor ni naveden, 4.4.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2013Opredelitev dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja Za namene izvajanja Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se dohodki iz drugega pogodbenega razmerja uvrščajo med dohodke iz zaposlitve. Ti dohodki so praviloma prejeti za opravljeno delo ali storitev, ustvarjeno
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov

Avtor ni naveden, 4.4.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2013Pojasnilo DURS, št.: 4212-1358/2013-1-(01-640-03), 23. januar 2013 V Uradnem listu RS, št. 94/12 sta bila objavljena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2L) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F). Noveli sta začeli veljati 11. decembr
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Kolektivno kaznivo dejanje

Miha Šošić, 4.4.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Miha Šošić, Pravna praksa, 13/2013Pojem kolektivnega kaznivega dejanja se v slovenskem pravnem prostoru ne uporablja dosledno, saj se mu v kazenskopravni teoriji, sodni praksi in zakonodaji pripisujejo različni pomeni. To lahko vodi do težav tako v teoriji kot tudi v praksi, zato bi bilo treba tako nedoslednost odpraviti ali vsaj omiliti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Varovanje podvodne kulturne dediščine

mag. Magdalena Petrič, 4.4.2013

Varstvo okolja

mag. Magdalena Petrič, Pravna praksa, 13/2013Letos 14. aprila bo preteklo že sto eno leto od potopitve čezoceanske potniške ladje Titanik. Na svoji prvi vožnji je trčila v ledeno goro in se potopila. Francosko-ameriška odprava je septembra 1985 približno 340 morskih milj od kanadske obale in 3800 metrov pod morsko gladino odkrila razbitine ladje. Kmalu po tem se je začelo odstranjevanje posameznih delov in predmetov s potopljenih razbitin ladje in njihovo prodajanje. Razbitine imajo veliko zgodovinsko vrednost in postavlja se vprašanje, ali so kakorkoli varovane kot kulturna dediščina, kar zadeva raziskovanje in odstranjevanje posameznih predmetov. Razbitine Titanika ležijo na morskem dnu v mednarodnih vodah. Tudi slovensko morje je kljub majhnosti bogato s podvodno kulturno dediščino. Na njegovem dnu denimo leži potopljena čezoceanska potniška ladja Rex. Kako je pravno varovana podvodna kulturna dediščina znotraj meja državne jurisdikcije in kako v mednarodnih vodah?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Predlaganje REK-1 obrazcev v skladu z novelo ZUTD-A

Avtor ni naveden, 4.4.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2013Pojasnilo DURS, št. 4251-835/2013-1-01-610-501, 21. marec 2013 V Uradnem listu RS, št. 21/2013 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki v 39. členu določa posebno ureditev plačevanja prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezpose
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Še o prazni steni in pluralizmu

dr. Janez Pogorelec, 4.4.2013

Človekove pravice

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 13/2013Članek dr. Aleša Novaka Simbol česa je prazna stena?, objavljen v PP, št. 12/2013, dobro povzema argumentacijo profesorja Weilerja z njegovega predavanja 20. marca letos na PF Univerze v Ljubljani. Nekateri zaključki v članku dr. Novaka so zelo zanimivi, predvsem pa je res tudi to, da sta bili predavanji profesorja Weilerja nepozabno doživetje, tako po vsebini kot tudi po izvedbi, ki je bila prava mojstrovina.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

globus

Dean Zagorac, 4.4.2013

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 13/2013Indija: strožja merila za podaljšanje patenta za zdravilo 1. 4. - Zgolj izboljšana različica aktivne učinkovine zdravila ne izpolnjuje meril za patentiranje nove učinkovine, je odločilo indijsko vrhovno sodišče v sporu, ki ga je sprožila švicarska multinacionalka Novartis. Organizacija Zdravniki br
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Uvedba zakonskih podlag za načrte črpanja nepremičnega premoženja starostnikov

Bogataj David, Aver Boštjan, 4.4.2013

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. David Bogataj, dr. Boštjan Aver, Pravna praksa, 13/2013Uvedba prodajnega in posojilnega modela črpanja likvidnih sredstev iz nepremičnine na eni strani omogoča dvig socialne varnosti starostnikov ter povečanje njihove kupne moči in s tem kakovosti življenja po upokojitvi. Po drugi strani pa bi se s posledično večjim povpraševanjem upokojene populacije gospodarstvo premaknilo z mrtve točke, ne da bi bili s tem dolgoročno izpostavljeni inflaciji. Vendar v Sloveniji zakonske omejitve onemogočajo za starostnika varno uvedbo teh modelov črpanja. Zato si v nadaljevanju poglejmo potrebne zakonske spremembe za uvedbo modelov črpanja in poudarimo njihovo skladnost z ustavnim pravom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Algoritmi v policiji

dr. Aleš Završnik, 4.4.2013

Ostalo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 13/2013Ko je bil leta 2012 v Mehiki ubit Jaime Zapata, agent ameriške zvezne agencije za domovinsko varnost, so ameriške oblasti najele visokotehnološko podjetje Palantir iz Silicijeve doline. Podjetje je zgradilo platformo za podatkovno analizo in na podlagi indicev s pomočjo algoritma, ki išče skrite vzorce v ozadju velikega števila standardiziranih podatkov, svetovalo organom pregona. Na podlagi njegovih izračunov so po nekaj mesecih aretirali 676 ljudi, zasegli 282 kosov orožja in skoraj 500 kilogramov kokaina in metamfetamina. Podjetje z algoritmi zdaj sodeluje s finančnimi inštitucijami pri odkrivanju goljufij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Nadaljevanje Lukende?

Irena Vovk, 4.4.2013

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2013"Zavedamo se, da ima tudi sodstvo še določene rezerve, ki jih mora izkoristiti, na drugi strani pa pričakujemo tudi ustrezno podporo resornega ministrstva in ministrstva za finance. To ne more biti samo enosmerna cesta, temveč je pri doseganju sinergičnih učinkov - seveda v okviru delovanja in posebnosti obeh vej oblasti - nujno obojestransko sodelovanje," je 29. marca na prvem delovnem sestanku po imenovanju nove vlade dejal predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Vsebina PP št.13/2013

Avtor ni naveden, 4.4.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2013stran 3 UVODNIK Hinko Jenull Za medgeneracijsko pravičnost v sodstvu stran 6 STVARNO PRAVO dr. David Bogataj in dr. Boštjan Aver Uvedba zakonskih podlag za načrte črpanja nepremičnega premoženja starostnikov stran
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 4.4.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji Dopolnitev 25. in 26. člena Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer - MKVVJ-A (Ur. l. RS, št. 26/13 - MP) - veljati začne 12. aprila. 2. Zakon o ratifikacij
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Bančne skrbi

Matej Tomažin, 4.4.2013

Banke, zavodi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 13/2013V zvezi s ciprsko krizo se je na novo pojavilo tudi vprašanje, ali so prihranki v slovenskih bankah varni. Čeprav so politiki takoj zavrnili kakršnekoli dvome o varnosti, je slab občutek pri vlagateljih kljub temu ostal. S tem smo dobili na grbo nove skrbi, ki pa ob tehtnem premisleku niso tako n
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

dogodki - izjave

Irena Vovk, 4.4.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2013od 26. marca do 1. aprila Torek, 26. 3. Guverner. Predsednik republike Borut Pahor je v Državni zbor poslal uradni predlog za imenovanje dr. Boštjana Jazbeca za guvernerja Banke Slovenije. Dr. Jazbec se je že predstavil poslanskim skupinam. Za potrditev pa potrebuje več kot 45 glasov. R
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 13

Leto objave

< Vsi
2013(40)
> April(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG H I J K LMNOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov