O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Investicijski sklad - izračun vrednosti sredstev

Avtor ni naveden, 27.3.1997

Skladi

, Pravna praksa, 6/1997Določba 1. člena Sklepa o spremembi Metodologije za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada ni v neskladju z ustavo in zakonom. 1. Lastniški certifikati nimajo lastnosti, ki jih za vrednostne papirje določata zakona o vrednostnih pap...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Obramba in zaščita - podržavljenje sredstev občine

Avtor ni naveden, 27.3.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 6/1997Določbi prvega in drugega odstavka 110. člena zakona o obrambi (Ur. l. RS, št. 82/94) nista v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Detektivska dejavnost - pogoji za izdajo licence

Avtor ni naveden, 27.3.1997

Uprava

, Pravna praksa, 6/1997Določbi 4. točke prvega odstavka 8. člena in 29. člena zakona o detektivski dejavnosti nista v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Sindikalni zaupnik - profesionalec

mag. Mato Gostiša, 27.3.1997

Kolektivne pogodbe, Sindikati

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 6/1997Kolektivna pogodba za kemično, nekovinsko in gumarsko industrijo Slovenije določa v 68. členu: "Za čas opravljanja profesionalne funkcije pripada sindikalnemu zaupniku plača..." Kako je v primeru, ko je v družbi več sindikatov? Kaj pomeni "opravljanje profesionalne funkcije"? Ali je "profesionaln...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Omejitev svobodne gospodarske pobude

Avtor ni naveden, 27.3.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 6/1997Pobuda za presojo ustavnosti 2. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o zdravilih (Ur. l. RS, št. 9/96) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Volitve članov svetov krajevnih skupnosti

Avtor ni naveden, 27.3.1997

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 6/1997Drugi odstavek 49. člena in tretja alinea 55. člena Statuta Občine Šoštanj (Ur. l. Občine Šoštanj, št. 6/95) se razveljavita. Določbe občinskega statuta, po katerih krajani člane sveta svoje KS imenujejo - ali njihovo imenovanje samo predlagajo - na zboru občanov krajevne skupnosti, potrdi pa ji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Retroaktivnost predpisa lokalne skupnosti

Avtor ni naveden, 27.3.1997

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 6/1997Določba v 2. členu Odloka o davku od premoženja v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 30/96), ki se glasi: "uporablja pa se od 1. 1. 1996", se odpravi. Odlok lokalne skupnosti, ki za čas pred svojo uveljavitvijo določa povečanje davka od premoženja, je v neskladju s prepovedjo povratne veljavnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Ocena ustavnosti kolektivnih pogodb

Avtor ni naveden, 27.3.1997

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 6/1997Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka točke D Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo se zavrže. Ustavno sodišče ni pristojno za oceno ustavnosti Splošne kolektivne pogodbe, zato je pobudo zavrglo. Sklep US RS, št. U-I-220/94 z dne 6. 2. 1997 Odklo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Regres za letni dopust

Taja Plešnik, 27.3.1997

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 6/1997V mesecu juliju je bil izplačan dodatek k regresu delavcem, ki v mesecu aprilu, maju in juniju niso presegli 110.000 SIT bruto na mesec. Delavkina plača je bila nižja od limita, vendar ji je bilo v mesecu juniju, ko so bili znani podatki za regres, izplačano v okviru rednega dela tudi delo po pogodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Izmensko delo - dodatek k plači

Taja Plešnik, 27.3.1997

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 6/1997Po podjetniški kolektivni pogodbi delavcem, ki delajo v popoldanski izmeni, pripada 15 odstotni dodatek na osnovo za dejansko opravljene ure. Ali ta dodatek pripada tudi delavcem, ki popoldan opravljajo nadure? Običajna razporeditev delovnega časa je dopoldanska izmena. V kolikor pa obstajajo eko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Zakonska in ustavna spornost novih splošnih zavarovalnih pogojev

Andraž Teršek, 27.3.1997

Zavarovalništvo

Andraž Teršek, Pravna praksa, 6/1997Enakost pred zakonom je splošno pravno načelo in pogoj za uresničevanje osebne svobode. Slovenska ustava v svojem 14. členu določa: "V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično in drugo prepričanje, gm...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Pravna narava privolitve v zdravniški poseg

Janez Tekavc, 27.3.1997

Obligacije, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Janez Tekavc, Pravna praksa, 6/1997Pred nedavnim se nam je zdelo nekaj nenavadnega in senzacionalnega, da je bolnik tožil zdravnika ali pa bolnišnico za odškodnino, danes pa ti primeri niso več tako redki. Po vzgledu drugih držav se tudi pri nas uveljavlja običaj, da se da za zdravniški poseg posebna privolitev, s katero bolnik prist...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Izračun odpovednega roka

Taja Plešnik, 27.3.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 6/1997Delavcu je bil izdan sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi nujnih operativnih razlogov. Delavec se ni pritožil, zato je postal sklep dokončen. Po enem mesecu odpovednega roka je bil delavec vpoklican na služenje vojaškega roka, vendar se je po dveh mesecih vrnil na delo, ker je bil zaradi pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Razporeditev invalida na drugo delo

Taja Plešnik, 27.3.1997

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 6/1997Delavka je bila na podlagi mnenja invalidske komisije razvrščena v II. kategorijo invalidnosti s pravico do skrajšanega delovnega časa in opravljanja dela še naprej na delovnem mestu, ki ga je zasedala pred invalidnostjo. Ali lahko podjetje invalidko z njenim soglasjem (oziroma na njeno željo) razpo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Odškodninska sodba neodvisna od kazenske sodbe

Mirko Kostanjevec, 27.3.1997

Obligacije, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 6/1997Po zaslugi javnih medijev (televizije, radia, časopisov) sta v letih 1996 in 1997 postali zelo znani ne samo v Združenih državah Amerike (ZDA), temveč tudi po vsem civiliziranem svetu, dve sodbi, ki zadevata črnskega igralca O. J. Simpsona. Kaj in kako se je torej zgodilo? Kazenski postopek in ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Pristojnost nepravdnega sodišča po ZGD

mag. Jože Požun, 27.3.1997

Sodišča, Gospodarski subjekti in njihova organiziranost

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 6/1997Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) na več mestih govori o pristojnosti sodišča, čeprav iz zakonskih določb ni vedno jasno razvidno, katero sodišče mora v konkretni zadevi odločati in po pravilih katerega postopka odloča. Zakon samo v nekaterih določbah predpisuje, da je treba za razre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Možnosti za ureditev internega trga d.d. po lastninskem preoblikovanju

Marko Cevc, 27.3.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marko Cevc, Pravna praksa, 6/1997Po izvedbi procesa lastninskega preoblikovanja v Sloveniji se je večina podjetij preoblikovala v delniške družbe. Zakon o lastninskem preoblikovanju je omogočil upravičencem, da so v velikem številu postali delničarji družb, v katerih so zaposleni. Med načini lastninskega preoblikovanja podjetij ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Sporazum z Avstrijo o socialni varnosti

Nataša Belopavlovič, 27.3.1997

Socialno varstvo in zavarovanje

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 6/1997V Ljubljani je bil 10. marca podpisan sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo socialni varnosti. S tem je bila odpravljena pravna praznina, ki je nastala 1. 1. 1997, torej dan po tem, ko je zaradi odpovedi z avstrijske strani prenehala veljati konvencija o socialni varnosti, ki sta jo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Iz predpisov

Avtor ni naveden, 27.3.1997

Ostalo

, Pravna praksa, 6/1997* Dohodnina za leto 1996 - valorizirana lestvica glej odredbo v Ur. l. RS, št. 10/97 * Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja - 156,02 SIT od 22.2.1997 glej odredbo v Ur. l. RS, št. 10/97 * Sodni register - dostop prek računalniške povezave glej pravilnik v Ur. l. RS, št. 10/97 * Izvol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Veljavnost prometa z delnicami iz notranjega odkupa

dr. Rado Bohinc, 27.3.1997

Obligacije, Gospodarski subjekti in njihova organiziranost

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 6/1997Po zakonu o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju: ZOR) mora biti pogodbena obveznost mogoča, dopustna in določena oz. določljiva (46. člen ZOR). Pogodba je nična zaradi predmeta, če je predmet obveznosti nemogoč, nedopusten, nedoločen ali nedoločljiv.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Mednarodni institucionalni nadzor varstva človekovih pravic

Matjaž Dovžan, 27.3.1997

Človekove pravice, Mednarodni večstranski akti

Matjaž Dovžan, Pravna praksa, 6/1997Po izvedbi procesa lastninskega preoblikovanja v Sloveniji se je večina podjetij preoblikovala v delniške družbe. Zakon o lastninskem preoblikovanju je omogočil upravičencem, da so v velikem številu postali delničarji družb, v katerih so zaposleni. Med načini lastninskega preoblikovanja podjetij ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Varovanje družinskega življenja imigrantov

Tadeja Žlebir, 27.3.1997

Tujci, Zakonska zveza in družinska razmerja

Tadeja Žlebir, Pravna praksa, 6/1997O problematiki bom spregovorila na primeru sodne odločbe, ki jo je leta 1988 izdalo Evropsko sodišče za človekove pravice na podlagi 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah.(*1) Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah(*2) v 8. členu govori o spoštovanju druži...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Naknadna vplačila v d.o.o.

Saša Prelič, 27.3.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 6/1997Zakon o gospodarskih družbah v 426. členu določa možnost naknadnih vplačil. V zvezi s tem se porajajo naslednja vprašanja: * ali so naknadna vplačila mogoča le v denarju? * ali je naknadna vplačila potrebno uvrstiti med rezerve? * ali obstaja možnost vlaganja dodatnih sredstev (npr. strojev al...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Vsebina pogodbe, če stranki uporabita nasprotujoče si splošne pogoje poslovanja

dr. Vesna Kranjc, 27.3.1997

Obligacije, Trgovina

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 6/1997Uporaba splošnih pogojev poslovanja je učinkovita tehnika pri sklepanju pogodb. Kar 95 odstotkov pogodb je sklenjenih na podlagi splošnih pogojev poslovanja. Njihove prednosti so številne. Z njimi stranke popolneje uredijo določena tipična vprašanja, še posebej je to pomembno za zakonsko neurejene p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Vidiki obdavčitve z davkom na dodano vrednost v Sloveniji

Avtor ni naveden, 27.3.1997

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 6/1997Na Pravni fakulteti v Mariboru je 11. junija 1996 mag. Bojan Škof uspešno zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom "Vidiki obdavčitve z davkom na dodano vrednost v Sloveniji", in sicer pred komisijo, ki so jo sestavljali dr. Jože Rovan (profesor PF v Ljubljani), dr. Olivera Lončarić Horvat ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

< Vsi
1997(29)
> Marec(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG HIJK L MN OP QRS ŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov