O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Konkurenčna prepoved - pogodbena kazen - pavšalna odškodnina

Avtor ni naveden, 14.7.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2011V primeru konkurenčne prepovedi sicer ZDR v drugem odstavku 37. člena res predvideva, da delodajalec lahko zahteva povrnitev škode, ki je nastala z delavčevim ravnanjem, vendar to ne pomeni, da je določba kogentne narave in torej izključuje druge pravice delodajalca, še manj pa, da ta določba velja tudi v primeru dogovora o konkurenčni klavzuli in bi jo bilo treba razlagati tako, da je tudi v primeru nespoštovanja konkurenčne klavzule mogoče od delavca zahtevati le povrnitev škode v obliki (pavšalne) odškodnine. Delavec in delodajalec se v pogodbi o zaposlitvi za primer delavčevega ravnanja v nasprotju s konkurenčno klavzulo po prenehanju delovnega razmerja lahko dogovorita tudi za pogodbeno
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Obrazložitev predloga za podaljšanje pripora

Avtor ni naveden, 14.7.2011

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2011Tožilčevo sklicevanje na pravnomočne odločbe o odreditvi in podaljšanju pripora ter navedba, da se razlogi, ki so bili podani ob odreditvi pripora, niso v ničemer spremenili, ne izpolnjuje vsebinskih pogojev obrazložitve predloga za podaljšanje pripora.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Obdobje mirovanja po noveli ZJN-2C

Dren Mateja, Grešak Boštjan, 14.7.2011

PRORAČUN

Mateja Dren, Boštjan Grešak, Pravna praksa, 27/2011V postopkih oddaje javnih naročil je pomembno, da se neizbranim ponudnikom zagotavlja učinkovito pravno varstvo. Obdobje mirovanja je institut, s katerim se ta učinkovitost zagotovo povečuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Prepoved članstva in dejavnosti

Avtor ni naveden, 14.7.2011

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2011Če lokalna skupnost ne izkaže, da bi izpodbijane določbe zakona posegale v ustavni položaj in pravice samoupravne lokalne skupnosti, Ustavno sodišče zahtevo zavrže. Če s pomočjo pravil o razlagi pravnih norm pridemo do jasne vsebine predpisa, zakonska določba ni nejasna. Določitev prepovedi nepoklicnemu županu in podžupanu, da bi bila član ali bi
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Prisilna izvršitev odločbe

Avtor ni naveden, 14.7.2011

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2011Prisilna izvršitev inšpekcijske odločbe je neločljivi sestavni del državne pristojnosti inšpekcijskega nadzora, saj je neposredno vsebinsko povezana z ugotovljenimi nepravilnostmi in odločitvami v predhodnem delu postopka inšpekcijskega nadzora in odvisna od njih. Zato je ni mogoče šteti za posamezno nalogo iz državne pristojnosti, katere
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Odmori in počitki med delovnim časom

Brigita Rajšter-Vranović, 14.7.2011

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 27/2011Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) na splošno določa, da imajo delavci, ki delajo polni delovni čas (to je po navadi 40 ur na teden), med dnevnim delovnim časom pravico do odmora, ki traja 30 minut, delavci pa ga največkrat izrabijo za malico, svojo ali organizirano. Odmor se všteva v delovni čas. Zaradi boljše organizacije delovnega procesa je lahko čas odmora določen s pogodbo o zaposlitvi ali splošnim aktom, lahko pa si ga določijo delavci sami glede na svoje delovne obveznosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Določitev prepovedi poklicnemu županu

Avtor ni naveden, 14.7.2011

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2011Vsako zakonodajno urejanje načina izvrševanja izvirnih pristojnosti občin še ne pomeni nedopustnega posega v zagotovljeno lokalno samoupravo. Določitev prepovedi poklicnemu županu, da bi bil član ali bi opravljal dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v osebah javnega ali zasebnega prava z namenom preprečevanja korupcije, ne pomeni posega v jedro lokalne samouprave. Ni treba, da zakon posebej ureja postopek imenovanja predstavnikov
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Vsebina PP št.27/2011

Avtor ni naveden, 14.7.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2011stran 3 UVODNIK dr. Janez Kranjc Pravniki kot zgled? stran 6 UPRAVNI POSTOPEK dr. Polonca Kovač Javno naročanje vročevalcev, zastopnikov, izvedencev, tolmačev in izvršiteljev v upravnem postopku? stran 8 J
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 14.7.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2011Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o tujcih - ZTuj-2 (Ur. l. RS, št. 50/11) - veljati začne 28. julija, uporabljati pa se začne 28. oktobra, razen določbe četrtega odstavka 34. člena, ki začne veljati in se uporabljati 27. junija. 2. Direktiva 2011/6
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 14.7.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/20111. julij - predlog sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti Republike Južni Sudan; - zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora s točko dnevnega reda "Sklep o priznanju neodvisnosti in suverenosti Republike Južni Sudan, EPA 2004-V". 8. julij - predlog zakona o spr
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Vlada RS

Avtor ni naveden, 14.7.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 142. seji (30. junij 2011): - predloga zakona o spremembah Zakona o posojilu Helenski republiki; - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov; - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nemater
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 14.7.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 14.7.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2011- glede nepravilnosti in nezakonitosti v številnih sodnih postopkih (Silven Majhenič); - v zvezi z uvedbo nadomestila, ki ga mora poravnati investitor gradnje pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja (Rudolf Petan); - v zvezi z nagradami in sejninami članom uprav in nadzornih svetov podjetij v veči
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Javno naročanje vročevalcev, zastopnikov, izvedencev, tolmačev in izvršiteljev v upravnem postopku?

Polonca Kovač, 14.7.2011

PRORAČUN

dr. Polonca Kovač, Pravna praksa, 27/2011V praksi delovanja institucij, ki izvajajo veljavne predpise na ravni konkretnega oblastnega odločanja, zaradi različnih razlogov večkrat pride do razkoraka med normiranim in realnostjo. V pravni državi morajo biti taki odmiki redki in jih mora sistem obvladovati, na primer prek pravnih sredstev zoper izdane akte teh institucij. A če pride pri implementaciji nekaterih institutov do grobega nerazumevanja, čemu t. i. poslovanje na primer upravnega organa v upravnem postopku v razmerju do drugih udeležencev sploh služi, ne gre več za male napake, kot jih vsakodnevno prinaša dinamika življenja v nasprotju s statiko predpisanega. Tak primer hudega nerazumevanja, čeprav gre morda na videz za droben formalizem, žal večkrat najdemo. Sama sem naletela na enega pri več upravnih organih v zadnjem času na področju imenovanja in delovanja nosilcev posameznih procesnih dejanj, večinoma realnih aktov, kot so vročanje, obvezno zastopanje, podaja izvedenskih mnenj, tolmačenje ali izvršba, ko upravni organi kljub oblastnemu značaju imenovanja izvajalcev teh dejanj te izbirajo po sistemu javnega naročanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Razpisi

Avtor ni naveden, 14.7.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2011Ur. l. RS, št. 40/11 1. Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologiji; za drugo odpiranje je rok do vključno 31. januarja 2012. 2. Štipendije
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Nadomestno materinstvo

Bojana Zadravec, 14.7.2011

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Bojana Zadravec, Pravna praksa, 27/2011Kot uslužbenka upravne enote, ki dela na področju matičnih zadev, in kot matičarka se zavedam, v kakšnih situacijah se lahko znajdejo ljudje, ki želijo spremeniti ali urediti svoj osebni status ali osebni status svojega otroka. V doktorski disertaciji Osebni status posameznika - kritični preudarek naše in evropske pravne ureditve sem oblikovala teze in predloge za pravno ureditev področja osebnega statusa v Sloveniji in Evropi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Nostrifikacije v Sloveniji ni več

Alenka Lisec, 14.7.2011

Uprava

mag. Alenka Lisec, Pravna praksa, 27/2011V Pravni praksi, št. 23, je bil objavljen članek Sabine Kompolšek z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve z naslovom Ali bo res vsakdo, ki se pritoži, upravičen do državne štipendije. V njem je navedeno: "Akreditacija izobraževalnega programa v tujini še ne pomeni, da bo diploma v Sloveniji tudi nostrificirana." Pri tem sta pod opombo citirana Zakon o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval iz leta 1972 in njegov podzakonski predpis.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Prenosljivost premoženjskih terjatev iz delovnega razmerja

Kuzma Dominik, Kaluža Aleš, 14.7.2011

Delovna razmerja

Dominik Kuzma, Aleš Kaluža, Pravna praksa, 27/2011V obdobju svetovne gospodarske krize in posledične slabše likvidnosti delodajalcev vnovič v ospredje sili vprašanje prenosljivosti in podedljivosti premoženjskih terjatev iz delovnega razmerja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Nadzorni mehanizmi in kazenske določbe proti novim drogam

Peter Skerbiš, 14.7.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Peter Skerbiš, Pravna praksa, 27/2011Mineva leto in pol, odkar je bila v Sloveniji na seznam prepovedanih drog dodana nova psihoaktivna snov, 1-benzilpiperazin (ang. 1-benzylpiperazine - BZP). S tem je Slovenija uresničila zakonodajo EU, ki je tak ukrep naložila vsem svojim državam članicam. EU je svojo odločenost boriti se proti pojavu novih sintetičnih drog uresničila sredi devetdesetih let, ko je v okviru Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA) in ob sodelovanju držav članic ustanovila sistem zgodnjega opozarjanja na pojav novih sintetičnih drog. Kot država članica je Slovenija na ravni EU prav v primeru BZP prvič sodelovala v celotnem postopku vzpostavitve nadzornih ukrepov in kazenskih določb. Primer BZP pa ne pomeni novosti samo za Slovenijo, temveč tudi za preostale članice EU, saj gre za prvi primer, ko je EU sklenila, da bo nadzorovala novo psihoaktivno snov na novi pravni podlagi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Tek in pretrganje zastaranja kazenskega pregona

Avtor ni naveden, 14.7.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2011Drugi, tretji in četrti odstavek 91. člena KZ-1 niso v neskladju z Ustavo. Položaj, v katerega pride obdolženec po razveljavitvi pravnomočne sodbe, ni enak položaju obdolženca pred pravnomočno obsodilno sodbo. Določbe o rokih za zastaranje kazenskega pregona in določbe o roku za novo sojenje po razveljavitvi pravnomočne sodbe po zahtevi za varstvo zakonitosti
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Socialno podjetništvo - priložnost in izziv

Vida Kokalj, 14.7.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vida Kokalj, Pravna praksa, 27/2011Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP), ki je začel veljati 2. aprila 2011 in ki je bil na straneh te revije že predstavljen, je "svež veter" v družbenih in ekonomskih razmerjih pri nas, saj omogoča, da se vsaj manjši del tržne ekonomije vzpostavi na drugih, družbeno sprejemljivejših in humanih temeljih. Zakon je predlagala skupina poslancev, podprli pa so ga prav vsi poslanci. Sprejetje zakona je le prvi korak, potrebno bo še kar nekaj naporov, sicer se bo s socialnim podjetništvom v Sloveniji še nadalje ukvarjalo le nekaj "zanesenjaških" organizacij, katerih preživetje bo odvisno predvsem od redkih razpisov za pridobitev javnih sredstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Kaznivo dejanje nasilja v družini

Avtor ni naveden, 14.7.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2011Pri kaznivem dejanju nasilja v družini mora iti praviloma za neko trajnejše ravnanje storilca, ki poruši normalne medosebne odnose v družini tako, da ostanejo določeni družinski člani brez topline doma, brez občutka varnosti, da so prestrašeni ipd., oziroma so prav zaradi obdolženčevega ravnanja spravljeni v podrejen položaj oziroma v položaj, ki je temu pojmu po vsebini primerljiv.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Varnost cestnega prometa

Matjaž Ambrož, 14.7.2011

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 27/2011Varnost cestnega prometa je naslov 640 strani dolge monografije, ki jo je uredil dr. Dragan Petrovec, izdal pa v začetku letošnjega leta Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti. Monografija je plod raziskave Dejavniki varnosti cestnega prometa v Sloveniji, v kateri so poleg vodje (Petrovec) sodelovali še raziskovalci dr. Ljubo Bavcon, Bogomil Brvar, dr. Mitja Muršič, dr. Nina Peršak in Tatjana Polak.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Evropa

Irena Vovk, 14.7.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2011Torek, 5. 7. Makrofinančna pomoč. Predlog okvirne uredbe za makrofinančno pomoč oziroma finančni instrument, s katerim se odobri izjemna finančna pomoč državam v soseščini EU, ki se srečujejo s težavami v plačilni bilanci, ureja osnovna pravila dodeljevanja makrofinančne pomoči v uradnem pr
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Vsi, samo mi ne

Hinko Jenull, 14.7.2011

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 27/2011Iz sodbe VS RS IV Ips 29/2011 z dne 19. aprila 2011 S temi besedami je najvišje sodišče v državi kratko in jasno povedalo, da izdaja plačilnega naloga tudi leto ali več po storitvi cestnoprometnega prekrška ni nezakonita. Uradniška zamuda sama po sebi ne more razbremeniti kršitelja dolžnosti predložitve dokazov, iz katerih izhaja verjetnost, da prekrška ni storil sam.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

< Vsi
2011(44)
> Julij(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČD ĐEFG H IJ K L MNOPQR S ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov