O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Postulacijska sposobnost - začasni skrbnik - delni odvzem poslovne sposobnosti

Avtor ni naveden, 15.3.2012

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2012Odločitev sodišča, da se posamezniku delno odvzame poslovna sposobnost, brez vsaj načelne, okvirne opredelitve poslov oziroma področij, na katerih je njegova poslovna sposobnost omejena, pomeni prevelik, prekomeren poseg v njegove pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Razsojeno

Toni Tovornik, 15.3.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Toni Tovornik, Pravna praksa, 10/2012Imenovanje upniškega odbora in izključitveni razlogi Prvostopenjsko sodišče je s sklepom oblikovalo upniški odbor stečajnega dolžnika, v katerega je za člana imenovalo tudi upnika, ki je po mnenju pritožnika v položaju povezane družbe s stečajnim dolžnikom.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Pridobivanje podatkov za zdravstvene preglede s svetovanjem po Zakonu o voznikih

Irena Vovk, 15.3.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2012V skladu z novo zakonodajo na področju cestnega prometa so se občani začeli prijavljati na zdravstvene preglede s svetovanjem po 76. členu Zakona o voznikih (ZVoz). Po četrtem odstavku 77. člena ZVoz lahko pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti pridobivajo podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so bile napotene na ta pregled. Ali se ta določba nanaša le na osebe, ki so bile napotene na kontrolni zdravstveni pregled, ali je določbo četrtega odstavka 77. člena ZVoz mogoče smiselno upoštevati tudi v primerih, ko se oseba prostovoljno odloči za zdravstveni pregled s svetovanjem po 76. členu ZVoz? Izbrani osebni zdravnik namreč lahko zaprosi za kopijo zapisnika o alkoholiziranosti za voznika, ki se je prostovoljno odločil za zdravstveni pregled s svetovanjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Zakaj je Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije nevarna za uporabo

Miha Šercer, 15.3.2012

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 10/2012Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (KPDT), katere veljavnost je bila s sklepom ministrice razširjena na vse delodajalce v dejavnosti G - Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe, velja za več kot 100.000 zaposlenih. Gre torej za eno pomembnejših kolektivnih pogodb v našem prostoru, vendar je treba ugotoviti, da je na več mestih v nasprotju z zakonom in kot taka, lahko rečemo, nevarna za uporabo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Veljavnost konkurenčne klavzule - enaka vrednost vzajemnih dajatev - višina pogodbene kazni

Avtor ni naveden, 15.3.2012

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2012Pri pogodbenem določilu o plačilu pogodbene kazni (zaveza delavca) in o plačilu nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule (zaveza delodajalca) ne gre za vzajemno (sinalagmatsko) obveznost, ki domneva obojestransko izpolnitev. Od uveljavitve ZDR dalje je za presojo veljavnosti konkurenčne klavzule odločilno predvsem vprašanje njene skladnosti z ureditvijo v ZDR, ob smiselni uporabi pravil civilnega prava glede vprašanj, ki jih veljavna delovnopravna zakonodaja ne ureja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Obstoj prekrška - garancija za brezhibno delovanje stvari - pojem potrošnika

Avtor ni naveden, 15.3.2012

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2012ZP-1 - 136. člen, 1. točka prvega odstavka 136. člena, 156. člen in prvi odstavek 156. člena ZVPot - 16. in 21. člen, 7. točka prvega odstavka in drugi odstavek 77. člena Zakonski znaki prekrška po 7. točki prvega odstavka 77. člena ZVPot oziroma po drugem odstavku 77. člena v zvezi s prvim odstavkom 16. člena ZVPot, so podani tudi, če je prekršek storjen proti pravni osebi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Uradne osebe odslej tudi nadzorniki in uprave podjetij v državni lasti

mag. Mojca Kunšek, 15.3.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Uprava

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 10/2012Z novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-B), ki velja od sredine minulega leta, so člani organov vodenja in nadzora v družbah, ki so v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti, pridobili status uradne osebe. Zakon o integr
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Koledar tekem nogometnega prvenstva kot avtorsko delo?

mag. Jure Levovnik, 15.3.2012

Intelektualna lastnina

mag. Jure Levovnik, Pravna praksa, 10/2012Nekatere športne zveze (zlasti nogometne) z odplačnim licenciranjem uporabe podatkov s koledarjev tekem prvenstev organizatorjem športnih stav in drugim ustvarjajo nezanemarljiv vir svojih prihodkov. Sodišče EU jim je leta 2004 možnosti takega licenciranja močno omejilo, saj je z ozko razlago Direktive 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 o pravnem varstvu baz podatkov koledarje tekem nogometnih prvenstev načeloma izvzelo iz varstva s pravico sui generis na podatkovnih bazah. Le še vprašanje časa je zato bilo, kdaj bodo izdelovalci takih koledarjev poskusili svoje komercialne interese zaščititi še s pomočjo avtorske pravice. Sodišče EU, ki je v obravnavani zadevi presojalo merila za priznanje avtorske pravice na koledarju tekem kot bazi podatkov, jih je s svojo odločitvijo vnovič razočaralo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Pravna vprašanja vračanja denarne socialne pomoči - socialna pomoč ali socialno posojilo?

dr. Grega Strban, 15.3.2012

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 10/2012V zadnjem času se pojavlja kar nekaj negotovosti in različnih argumentov v razpravi, ki jo povzroča z začetkom leta uveljavljeni Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre). Težave z (ne)delovanjem informacijskega sistema ob prehodu v novi režim so predvsem
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Aktualno iz zakonodaje

Jasmina Cigrovski, 15.3.2012

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 10/2012Pregled slovenske zakonodaje Zeleno javno naročanje Dne 13. marca je začela veljati Uredba o zelenem javnem naročanju, ki ureja javno naročanje blaga, storitev ali gradenj, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in gradnjami v celotni življe
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Dodatni dnevi dopusta javnih uslužbencev zaradi otrok

Mateja Kosirnik, 15.3.2012

Delovna razmerja

Mateja Kosirnik, Pravna praksa, 10/2012Ker se približuje 31. marec, ko moramo biti zaposleni pisno obveščeni o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto, bom pojasnila eno od težav, s katero se v teh dneh srečujejo kadrovske službe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Odziv na odzivno poročilo o odpravi kršitev v postopku javnega naročanja

mag. Maja Bilbija, 15.3.2012

PRORAČUN, Uprava

mag. Maja Bilbija, Pravna praksa, 10/2012Z novim Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), ki je začel veljati 3. julija 2011, je zakonodajalec povečal pomen institutu odzivnega poročila. Odzivno poročilo je v skladu s prvim odstavkom 41. člena obvezno za vse tiste naročnike, ki jim je v postopku zagotavljanja pravnega varstva Državna revizijska komisija z izdano odločitvijo delno ali v celoti razveljavila postopek oddaje javnega naročila ali naložila odpravo kršitve, in gre za oddajo javnega naročila, ki mora biti objavljeno v Uradnem listu Evropske unije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Še o etiki v zaporu

Jože Podržaj, 15.3.2012

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Jože Podržaj, Pravna praksa, 10/2012Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja, in ne ustanove, v kateri je zaposlen. Priznam, da mi je odleglo, ko sem prebral odziv dr. Petrovca na moj tekst o "rumeni penologiji". Napredek je namreč očiten: nič več očitkov o manipulacijah in zlorabah, samopašnosti ipd., "samo" še o domne
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Izpolnitev pogoja za pravico do jubilejne nagrade

mag. Nataša Belopavlovič, 15.3.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 10/2012• Ali sodi obdobje skrbi za starševstvo (delavka ima v delovni knjižici vpisanih 11 mesecev in 22 dni - podlaga Centra za socialno delo) v delovno dobo? Informacijo potrebujemo za ugotovitev izpolnitve pogoja za pravico do izplačila jubilejne nagrade. Smo podjetje, ki opravlja komunalno dejavnos
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, 15.3.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 10/2012Z delavcem imamo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas za delovno mesto, za katero se po opisu delovnega mesta in sistemizaciji zahteva alternativno V. ali VI. stopnja izobrazbe tehnične smeri, pridobljena izobrazba delavca pa je VI. stopnja. Delovno mesto je sicer razvrščeno v VI. tarifni razred. • Glede na to, da nameravamo zaradi spremenjene organizacije delavcu pogodbo o zaposlitvi odpovedati iz poslovnega razloga in mu ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, se nam postavlja vprašanje, ali bi ponujena nova zaposlitev, za katero se zahteva V. stopnja izobrazbe iste smeri, štela za ponudbo ustrezne zaposlitve po tretjem odstavku 90. člena ZDR (ob predpostavki, da so ostala merila iz tretjega odstavka 90. člena ZDR izpolnjena), pri čemer bi bilo novo delovno mesto razvrščeno v V. tarifni razred.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Jamstvo družbenikov ob izbrisu družb v Sloveniji in svoboščine EU

dr. Franz Serajnik, 15.3.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Franz Serajnik, Pravna praksa, 10/2012Zgodba gre v trinajsto leto - od Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod) iz leta 1999 mimo neuspelih poskusov, da se ga popravi z zakoni z dne 27. marca in 27. decembra 2007 (ZFPPod-B in Zakon o finančnem poslovanju,
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Prvi odzivi prakse na elektronsko poslovanje v postopkih izvršbe

mag. Špela Cirer, 15.3.2012

Civilni sodni postopki

mag. Špela Cirer, Pravna praksa, 10/2012S 1. januarjem 2008 je bilo možno vlagati predloge za izvršbo v elektronski obliki na portalu Centralnega oddelka za verodostojno listino (COVL) na predpisanem obrazcu. Možnost elektronskega vlaganja predlogov za izvršbo je bila omejena le na izterjavo denarne terjatve na podlagi verodostojne listine. Portal e-Sodstvo omogoča elektronsko vlaganje vlog v izvršilnih, zemljiškoknjižnih in insolvenčnih postopkih. Portal COVL se je s 27. februarjem 2012 ukinil in je preusmerjen na portal e-Sodstvo, podportal e-Izvršba. Z uveljavitvijo portala e-Sodstvo pa se je razširila možnost vlaganja tudi na druge vloge v izvršilnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Vlada RS

Avtor ni naveden, 15.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 5. seji (8. marec 2012): - predlog za začetek postopka za spremembo 148. člena Ustave RS z osnutkom Ustavnega zakona o spremembi 148. člena Ustave RS; - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

ne preslišite

Avtor ni naveden, 15.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2012Rsl 1, četrtek, 15. marec 2012, 17.05 Zlato pravilo Osvetlili bodo spremembo 148. člena, s katerim v ustavo uvajamo zlato pravilo. Rsl 1, torek, 20. marec 2012, 17.05 Ugled politike in politikov pri nas Odgovor na to, kakšen bi politik moral biti, je preprost, vendar praksa kaže,
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Razpisi

Avtor ni naveden, 15.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2012Ur. l. RS, št. 12/12 1. Sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene - Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije; rok je 16. marec. Ur. l. RS, št. 14/12 2. Vodja Posebnega oddelka (na podlagi prvega odstavka 221. člena Zakona o d
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 15.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2012- v zvezi z izvršbami na nepremičnine (Dejan Židan); - v zvezi z zagotavljanjem nadaljnje stabilnosti in politične neodvisnosti področij knjige in filma (Samo Bevk Potrata).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 15.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/20128. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije. 12. marec - predlog zakona o spremembi Zakona o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb; - predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zako
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Natečaj za ustavne spremembe?

dr. Franc Grad, 15.3.2012

Pravoznanstvo

dr. Franc Grad, Pravna praksa, 10/2012Pred kakimi desetimi leti je potekal obsežen postopek sprememb ustave, ki ga je sprožil vladni predlog, ki se mu je pridružilo še precej predlogov drugih predlagateljev. Na koncu je bilo sprejetih nekaj sprememb, ki so bile nujne, nekaj takih, ki niso bile nujne, pa tudi nekaj takih, ki niso bile niti potrebne, kaj šele nujne. Ni pa bilo sprejetih več sprememb, ki so bile nujne (in so še vedno). Ob tej priložnosti sem v Pravni praksi objavil uvodnik Naskok na ustavo. Ko sem ga zdaj vnovič prebral, se mi je zazdelo, da so misli v njem še vedno nenavadno aktualne in nemara še resničnejše, kot so bile takrat, ko so bile zapisane, kar zlasti velja za odnos politike do ustave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Pravni napovednik

Irena Vovk, 15.3.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 15.3.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 10/201216. marec 1848 - Marčna revolucija tudi v Ljubljani Marčna revolucija se je hitro širila po vsej habsburški monarhiji in 16. marca so tudi v Ljubljani prebivalci mesta in okolice, del drobne buržoazije in študentje, pripravili revolucionarne manifestacije. Napadli ter uničili so mitnice, ču
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

< Vsi
2012(44)
> Marec(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFG H IJK L MNOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov