O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Odgovornost podjetij za preprečevanje korupcije

dr. Andrej Friedl, 20.6.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Andrej Friedl, Pravna praksa, 24-25/2013S korupcijo se spopadajo povsod v svetu. Slovenija pa je v odmevni raziskavi družbe Ernest & Young glede na odgovore 96 odstotkov vprašanih slovenskih menedžerjev pristala na prvem mestu v Evropi po oceni, da je korupcija v naši poslovni praksi nekaj običajnega.1 To stanje je gotovo tudi odraz poslovanja v primežu sistemske korupcije.2 Hiter in učinkovit pregon gospodarskega kriminala in korupcije je visoko uvrščen v Agendi 46+ s predlogi ukrepov Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za izhod iz gospodarske krize. Vendar pa za preprečevanje korupcije niso odgovorni le državni organi, ampak z etičnim korporativnim upravljanjem tudi podjetja sama. Ne gre tudi le za preprečevanje korupcije v razmerjih zasebnega in javnega sektorja, ampak tudi znotraj zasebnega sektorja. Domače in mednarodne pravne okvire in pobude za boj proti korupciji3 dopolnjujejo etični kodeksi odgovornih podjetij in združenj.4 Pomembno samoregulatorno orodje podjetij so tudi Pravila Mednarodne trgovinske zbornice za boj proti korupciji (ICC Rules on Combating Corruption 2011) in njena vzorčna protikorupcijska klavzula (ICC Anti-corruption Clause 2012), ki jih bom na kratko predstavil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Sposobnost biti stranka v postopku - smrt tožene stranke pred vložitvijo tožbe - univerzalno pravno nasledstvo

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013V primeru, ko se kot pravdno stranko (naknadno) navede univerzalnega pravnega naslednika osebe, ki je bila prvotno označena kot stranka, umrla pa je pred vložitvijo tožbe, gre s stališča pravne identitete za drugo (pravno) osebo in ne zgolj za drugačno (pravilno ali popolno) označbo osebe, ki je že ves čas stranka postopka. Univerzalno pravno nasledstvo tako ne more nadomestiti pomanjkanja pravne subjektivitete kot stranke označene osebe v času vložitve zahteve za sodno varstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Vsebina PP št.25/2013

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013stran 3 Uvodnik Tomaž Vesel Bdimo nad potmi javnega denarja stran 6 Gospodarsko pravo dr. Andrej Friedl Odgovornost podjetij za preprečevanje korupcije stran 8 PRAVO VARSTVA POTROŠNIKOV Mark Poh
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Dvig DDV in veljavnost naročniške pogodbe

Mark Pohar, 20.6.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Mark Pohar, Pravna praksa, 24-25/2013Dne 30. maja 2013 je začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), ki poleg drugih ukrepov za konsolidacijo javnih financ dviguje tudi obe stopnji davka na dodano vrednost (DDV). Ukrep je v javnosti dvignil veliko prahu. Verjetno tukaj ni treba posebej pojasnjevati, da se v praksi vsak dvig davkov praviloma prevali na potrošnika v obliki dviga maloprodajnih cen. Na področju elektronskih komunikacij pa tak dvig poraja še dodatne dileme: ali je morda naročnik v takem primeru upravičen odstopiti od naročniške pogodbe?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Vlada RS

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 13. seji (13. junij 2013): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka; - Poročilu o izvajanju aktivnosti na področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir za obdobje od oktobra 2012 do maj
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva 2013/14/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spremembi Direktive 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakono
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Bdimo nad potmi javnega denarja

Tomaž Vesel, 20.6.2013

PRORAČUN

Tomaž Vesel, Pravna praksa, 24-25/2013Računsko sodišče je po slovenski ustavi najvišji organ kontrole celotne javne porabe. Za poslanstvo si je zastavilo pravočasno in objektivno obveščanje javnosti o pomembnih odkritjih revizij poslovanja uporabnikov javnih sredstev, z razkrivanjem nepravilnosti in nesmotrnosti pri javnem poslovanju op
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) v 27.a členu opredeljuje začasno ali občasno delo. Določbe ZUTD-A, ki urejajo začasno ali občasno delo upokojencev, se v skladu z 41. členom ZUTD-A začnejo uporabljati 1. julija 2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Preostale novosti novele ZFPPIPP-E

dr. Nina Plavšak, 20.6.2013

Civilni sodni postopki

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 24-25/2013Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), ki je začel veljati 15. junija 2013, je v ureditev postopkov zaradi insolventnosti uvedel štiri sklope sprememb in dopolnitev. V prvi sklop spada uvedba postopka poenostavljene prisilne poravnave za mikro družbe in samostojne podjetnike (novi členi 221.a do 221.g ZFPPIPP). Značilnosti tega, novega postopka sem obravnavala v prispevku, objavljenem v PP, št. 23/2013. Drugi sklop so dodatne možnosti upnikov in upniškega odbora v postopku prisilne poravnave, med katere spadajo omejitev pristojnosti organov nadzora in skupščine insolventnega dolžnika (novi 151.a člen ZFPPIPP), možnost upniškega odbora sprejeti sklep o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve upnikov do insolventnega dolžnika (novi 199.b člen ZFPPIPP), in s tem povezani novi količniki za glasovanje o prisilni poravnavi (dopolnjeni 201. člen ZFPPIPP) ter možnost prenosa pooblastil za vodenje poslov insolventnega dolžnika na vplačnika novih delnic v postopku povečanja osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja (novi 199.c člen ZFPPIPP). Pomen in vsebino teh dopolnitev sem obširneje razložila v prispevku, objavljenem v PP, št. 22/2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Povečanje stopenj DDV po ZIPRS1314-A

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/201320. 6. 2013 Pojasnilo DURS, št. 4230-360780/2013-2 01-620-05, 5. junij 2013 Z 10. členom Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), s katerim je v ZIPRS13142
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Interpretacija davčne zakonodaje in določb Zakona o dohodnini 2

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Kako se za priznavanje posebne osebne olajšava dijakom in študentom upošteva pogoj vpisa na študij do dopolnjenega 26. leta starosti? Kateri dan se šteje kot dan vpisa na študij?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Piškotki - privolitev

Irena Vovk, 20.6.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2013Ali na primer analitični piškotki, piškotki MOSS ali piškotki storitve Piano spadajo med izjeme po Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Regres za letni dopust za leto 2012 za javne uslužbence - 62.c člen ZIPRS1314

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013V nadaljevanju je pojasnjena davčna obravnava regresa za leto 2012 za javne uslužbence, ki je določena v 62.c členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 - ZIPRS1314.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce

Avtor ni naveden, 20.6.2013

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Pojasnilo DURS, št. 4250-2370/2013-2 01-610-501, 12. junij 2013 Člen 156 člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)(Opomba_stevilka)(/Opomba_stevilka) določa delno oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce. Zavezanc
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Davčna obravnava odpravnine po 79. členu ZDR-1

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Delovna razmerja, Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 79. členu na novo določa pravico do odpravnine, kadar delavcu preneha delovno razmerje za določen čas. Kakšna je davčna obravnava te odpravnine?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Pogodba o zaposlitvi za določen čas - sodna razveza pogodbe o zaposlitvi

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013V sporu o nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja, ker delodajalec ni upošteval, da je delavčeva pogodba o zaposlitvi za določen čas na podlagi 54. člena ZDR prešla v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, se v zvezi z vrnitvijo delavca na delo odpirajo enaka vprašanja kot v sporu o nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki jih sodišče mora rešiti ob upoštevanju določb prvega in drugega odstavka 118. člena ZDR. Zato ni razloga, da sodišče tudi v primeru ugotovljene nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja zaradi transformacije pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas ob izpolnjenih pogojih ne bi uporabilo navedenih zakonskih določb o sodni razvezi pogodbe o zaposlitvi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Kaj je na kocki v Karlsruheju?

Igor Vuksanović, 20.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 24-25/2013V navedenem nemškem mestecu deluje nemško ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht - BVerfG). Do konca tega leta bo verjetno odločilo o tem, ali je z nemško ustavo skladen program odkupovanja državnih obveznic, ki ga je na formalni ravni 2. avgusta 2012 vzpostavila Evropska centralna banka (ECB). Gre za program OMT (Outright Monetary Transactions). Ustna obravnava je bila opravljena 11. in 12. junija 2013. V tem članku me ne zanima razlaga nemške ustave (Grundgesetz - GG), ki bo pripeljala do take ali drugačne odločitve nemškega ustavnega sodišča, ampak vprašanji, kaj pomeni OMT za Evropsko unijo kot celoto in kakšne posledice bi lahko imelo njegovo morebitno omejevanje kot posredna (politična) posledica odločitve sodišča. Posredna in politična zato, ker nemško ustavno sodišče formalno ne more odločati o skladnosti delovanja ECB z nemško ustavo ali primarnim evropskim pravom. Po drugi strani pa si je težko zamisliti, da bi lahko OMT obstal v sedanji obliki, če bo ustavno sodišče ekonomsko najmočnejše evropske države ugotovilo, da je v neskladju z njeno ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Trgovinska vojna med EU in Kitajsko ali kdo je bolj odvisen od koga?

dr. Janja Hojnik, 20.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 24-25/2013Zunanjetrgovinska politika EU se je v zadnjem času znašla v zelo viharnem vremenu. Na eni strani so se začela pogajanja o liberalizaciji trgovine med EU in ZDA, od česar EU pričakuje velik pospešek za razvoj svojega gospodarstva. Po drugi strani pa se EU zapleta v vse bolj negotovo trgovinsko vojno s Kitajsko. Poglejmo si ozadje in razsežnosti slednje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Vloga in funkcija nadzornega odbora društva

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Društva, javni shodi, prireditve

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Ali ima nadzorni odbor društva pravico do vpogleda v celotno dokumentacijo, račune in bančne izpiske tudi za čas pred nastopom svojega mandata ali je ta pravica omejena le na pregled tekočih zadev, ki so vezane na čas opravljanja mandata? • Ali je za tak ukrep dovolj že zahteva enega člana ali je potrebna večinska volja članov nadzornega odbora?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Starostna pokojnina tujca - izbira med dvema pokojninama

Avtor ni naveden, 20.6.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Tožnik se ni mogel odreči pravici do pokojnine v BiH, dokler mu ta za nazaj ni bila priznana pri toženi stranki in to tedaj, ko je že stopil v veljavo sporazum z BiH. V spornem obdobju način odpovedi pokojnini v primeru izbire pokojnine pri nosilcu zavarovanja v drugi državi, med Republiko Slovenijo in BiH ni bil urejen, in tega za nazaj tudi sporazum z BiH ne ureja. To pa ni mogla biti ovira za izbiro ugodnejše pokojnine ob izpolnjenih pogojih pri toženi stranki na podlagi drugega odstavka 177. člena ZPIZ-1 in ob izhodiščih, ki jih je v odločbi Up-770/06 z dne 27. maja 2009 sprejelo Ustavno sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Volilna pravica kot privilegij starejših?

mag. Nejc Brezovar, 20.6.2013

Pravoznanstvo

mag. Nejc Brezovar, Pravna praksa, 24-25/2013Več mladinskih organizacij si že dlje časa bolj ali manj uspešno prizadeva za znižanje volilne starosti v njihovih državah, kar bi omogočilo mlajši generaciji aktivnejšo participacijo v družbi in moč soodločanja pri ključnih vprašanjih. Morda je nastopil čas, da tudi njihovim pobudam namenimo kakšno misel.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Društvo za delovno pravo in socialno varnost o novem ZDR-1 in spremenjenem ZUTD

dr. Barbara Kresal, 20.6.2013

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 24-25/2013Društvo za delovno pravo in socialno varnost je 13. maja 2013 organiziralo strokovno srečanje na temo "Zaposlovanje po novem ZDR-1 in spremenjenem ZUTD". Uvod v razpravo sem podala avtorica tega prispevka. Člani društva so razpravljali o nekaterih temeljnih dilemah ureditve zaposlovanja pri nas, posebna pozornost pa je bila usmerjena v posamezna pravna vprašanja zaposlovanja delavcev, ki jih odpira nova ureditev delovnih razmerij in trga dela v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Volilni spor

mag. Matija Žgur, 20.6.2013

Kultura in umetnost

mag. Matija Žgur, Pravna praksa, 24-25/2013Nedavno je pri GV Založbi izšla znanstvena monografija Volilni spor, ki jo je napisala ustavna sodnica dr. Jadranka Sovdat. Delo temelji na doktorski disertaciji, ki jo je na PF Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjala lanskega aprila, v njem pa avtorica obravnava problematiko sodnega varstva volilne pravice, pri čemer se osredotoča na obravnavo instituta volilnega spora. Gre za prvenstveno obravnavo tega instituta pri nas. S tem avtorica zapolnjuje pomembno vrzel na področju ustavnopravne znanosti. Hkrati je delo pomemben pripomoček vsem, ki se praktično ukvarjajo z volilnopravno problematiko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Nedomišljene sodne reforme

Irena Vovk, 20.6.2013

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2013"Zdi se, da je splošno mnenje o stanju v pravosodju - in s tem seveda v sodstvu - v sedanjem trenutku doseglo najnižjo točko in da je pretežno poenoteno ne le v javnosti, temveč tudi znotraj preostalih vej oblasti in vrha Evropske unije," je 13. junija na novinarski konferenci dejal predsednik Sodnega sveta Janez Vlaj. Dosedanje odzive izvršilne in zakonodajne oblasti na stanje v sodstvu je tako po njegovih besedah mogoče strniti na skupni imenovalec v obliki zahteve po nadzoru nad sodno vejo oblasti, kar je sicer povsem legitimna zahteva pod pogojem doslednega spoštovanja t. i. načela zavor in ravnovesij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Stvarne služnosti za boljše sosedske odnose

mag. Nana Weber, 20.6.2013

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 24-25/2013"Stvarnopravni zakonik (SPZ) je še dodatno omejil originalne načine pridobitve lastninske pravice na nepremičninah in poudaril načelo povezanosti zemljišča in objekta. Zato za skupne gradnje po uveljavitvi SPZ ni več mogoče najti pravne podlage za originalen način pridobitve lastninske pravice," je v okviru 5. Dnevov stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, ki so potekali v organizaciji GV Založbe 13. in 14. junija v Kranjski Gori, poudaril profesor na PF Univerze v Ljubljani dr. Miha Juhart.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24-25

Leto objave

< Vsi
2013(47)
> Junij(47)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF G H IJK LM NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov