O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Sodelovanje zaposlenih pri upravljanju zavodov

mag. Mato Gostiša, 19.9.1996

Zavodi

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 17-18/1996Vlada RS je predlagala zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju zavodov (Poročevalec Državnega zbora št. 2/96, EPA 1331) v sprejem po skrajšanem postopku. Menimo pa, da so številne rešitve v predlogu tega zakona vsebinsko še vse premalo domišljene.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Zavezanec za plačilo jubilejne nagrade

Lilijana Tratnik, 19.9.1996

Kolektivne pogodbe

Lilijana Tratnik, Pravna praksa, 17-18/1996Delavka je izpolnila 20 let delovne dobe pri zasebnem delodajalcu, pri katerem je bila zaposlena tri mesece, vendar ji ta pripadajoče jubilejne nagrade ni izplačal. Ali lahko nov delodajalec naknadno izplača delavki jubilejno nagrado? Upoštevaje splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo ter kole...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 19.9.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 17-18/1996Načelno pravno mnenje - občna seja VS RS 18. in 19. 6. 1996 Če je obdolženec v priporu, zunajobravnavni senat pa ob ugovoru spozna, da je potrebna boljša razjasnitev stvari, da bi se mogla preizkusiti utemeljenost obtožnice in vrne obtožnico tožilcu, da zahteva preiskavo ali njeno dopolnitev (2. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Varstvo presežnih delavcev

Avtor ni naveden, 19.9.1996

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 17-18/1996Kateri delavci so varovane kategorije pred odpovedjo v postopku razreševanja presežnih delavcev in v katerih primerih jim ne more prenehati delovno razmerje brez njihovega pisnega soglasja, ter kakšne so posledice danega soglasja v zvezi s pravicami iz zavarovanja za primer brezposelnosti? Zakon ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih

Avtor ni naveden, 19.9.1996

Sodišča

, Pravna praksa, 17-18/1996Načelno pravno mnenje - občna seja VS RS 18. in 19. 6. 1996 Revizija delodajalca je dovoljena, če je sodišče disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja, ki so ga izrekli disciplinski organi, nadomestilo z disciplinskim ukrepom javnega opomina ali denarno kaznijo. (Problem je ugotovilo Vr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Zakon o varstvu okolja in odškodninska odgovornost

Gregor Strehovec, 19.9.1996

Obligacije, Varstvo okolja

Gregor Strehovec, Pravna praksa, 17-18/1996Kot eno temeljnih načel je v prvem odstavku 9. člena Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO, Ur. l. RS, 32/93) opredeljena odgovornost povzročitelja obremenitve okolja. Povzročitelj čezmerne obremenitve je kazensko in odškodninsko odgovoren. ZVO ne opredeljuje vseh elementov odškodninske in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Stečajni postopek

Avtor ni naveden, 19.9.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 17-18/1996Načelno pravno mnenje - občna seja VS RS 18. in 19. 6. 1996 V stečajnem postopku proda dolžnikovo premoženje stečajni upravitelj po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (1. odstavka 154. člena ZPPSL) po pravnomočnosti sklepa, s katerim je stečajni senat odredil prodajo ter d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Stečajni postopek

Avtor ni naveden, 19.9.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 17-18/1996Načelno pravno mnenje - občna seja VS RS 18. in 19. 6. 1996 Zoper sklep predsednika sodišča, s katerim je bila zavrnjena zahteva za izločitev predsednika ali sodnikov stečajnega senata (1. odstavka 74. člena ZPP), je dovoljena posebna pritožba (1. odstavka 13. člena ZPPSL).
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Zakon o industrijski lastnini

Avtor ni naveden, 19.9.1996

Intelektualna lastnina

, Pravna praksa, 17-18/1996Načelno pravno mnenje - občna seja VS RS 18. in 19. 6. 1996 Prijave, s katero se zahteva priznanje blagovne znamke v več razredih, ni mogoče zavreči v tistem delu oziroma za tiste razrede, za katere v predhodnem postopku niso bile ugotovljene nikakršne pomanjkljivosti (53., 54., 2. odstavek 55., ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Kazenski zakonik

Avtor ni naveden, 19.9.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 17-18/1996Načelno pravno mnenje - občna seja VS RS 18. in 19. 6. 1996 Z izrazom "v zvezi s kazenskim postopkom" v 86. členu ter 3. odstavku 105. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije je mišljen tudi predkazenski postopek, ki se vodi zoper mladoletnika oziroma prej obsojeno osebo. (Problem je spr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor

Avtor ni naveden, 19.9.1996

Urejanje prostora

, Pravna praksa, 17-18/1996Načelno pravno mnenje - občna seja VS RS 18. in 19. 6. 1996 Prepovedi iz 1. odstavka 76. c člena zakona, ki so obvezna sestavina odločbe na odstranitev objekta, morajo biti v izreku konkretno navedene, saj vrsta posega lahko vpliva na vrsto prepovedi in samo izrek odločbe postane izvršljiv (208. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Dogovor o nadomestilu za plačane denarne kazni za prekrške

Renato Vrenčur, 19.9.1996

Obligacije, Prekrški

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 17-18/1996Ali je dopusten dogovor, s katerim se član poslovodstva, ki je odgovoren za določeno področje dela, dogovori o nadomestilu za plačane denarne kazni za prekrške, ki jih je dolžan plačati kot odgovorna oseba pravne osebe? Sprejet je namreč predpis, na podlagi katerega mora družba izpolnjevati dodat...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Zgodba o obrazcih

dr. Zvonko Fišer, 19.9.1996

Kultura in umetnost

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 17-18/1996Preden so leta 1989 v Italiji začeli uporabljati novi ZKP, je njihovo ministrstvo za pravosodje v dveh debelih knjigah (Documenti Giustizia št. 8/1989, I+II, skupaj 1168 strani) predpisalo obrazce za uporabo zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Sklic skupščine d. d.

mag. Janko Arah, 19.9.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 17-18/1996V zvezi s sklicem skupščine se pojavljajo naslednja vprašanja: 1. Ali je potrebno sklic skupščine d. d. obvezno objaviti v Uradnem listu RS? Vpraševalec meni, da določb ZGD ni smotrno strogo "gramatikalno" razlagati, tako razume tudi nekatere pravne teoretike (Kocbek, Ivanjko...).
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Priznavanje delovne dobe samostojnemu podjetniku

Lilijana Tratnik, 19.9.1996

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Lilijana Tratnik, Pravna praksa, 17-18/1996Kako je s priznanjem delovne dobe samostojnemu podjetniku posamezniku, ki preneha opravljati svojo dejavnost in ni redno plačeval prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje? V zvezi z gornjim vprašanjem je potrebno najprej omeniti 17. člen pravilnika o delovni knjižici, skladno s katerim...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Jamstvo družbenikov d.o.o. po 31. 12. 1994

Saša Prelič, 19.9.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 17-18/19961. Na katere obveznosti se nanaša določba 6. odstavka 580. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94 ter 82/94 - ZGD), po kateri se pri kapitalskih družbah v zasebni lastnini, ki se ne uskladijo s prehodnim režimom ZGD, v odgovornost za obveznosti družbe vključujejo tudi njiho...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Plačilo najemnine za denacionalizirani poslovni prostor

Bogdana Žigon-Roth, 19.9.1996

Denacionalizacija in lastninjenje, Obligacije

Bogdana Žigon-Roth, Pravna praksa, 17-18/1996Podjetje je kot zavezanec v postopku denacionalizacije vrnilo januarja 1996 poslovne prostore dedičem po pokojnem upravičencu v last in posest šele po pravnomočnem sklepu o dedovanju. Za čas od pravnomočnosti sklepa o dedovanju in do izročitve nepremičnine v last in posest je tudi plačalo najemnino....
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Jamstveni sklad RS

Nataša Belopavlovič, 19.9.1996

Skladi

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 17-18/1996Varstvo in pravice delavcev, ki jim brez njihove volje ali krivde preneha delovno razmerje, so v naši delovno pravni zakonodaji dokaj dobro urejene, kadar gre za tako imenovane presežne delavce oziroma, kot pravi zakon, ko gre za prenehanje potreb po delavcih zaradi nujnih operativnih razlogov v org...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Sodno varstvo volilne pravice

Jadranka Sovdat, 19.9.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 17-18/1996Volilna pravica: splošnost, enakost - Sodno varstvo v fazi kandidiranja, zoper nepravilnosti pri izvedbi volilnih operacij, v fazi potrditve poslanskih mandatov - Svobodna volilna pravica in tajnost glasovanja 1. Uvod Temelj vsake demokratične(*1) države so svobodne volitve. Z njimi ljudstvo s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Odlog kazenskega pregona po 162. členu ZKP - ugodne izkušnje

Vlasta Nussdorfer, 19.9.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 17-18/1996Ni rečeno, da je novo vedno tudi dobro, in to se je v marsikaterem primeru potrdilo 1. 1. 1995, ko je začela veljati nova kazenska zakonodaja z zakonom o kazenskem postopku in kazenskim zakonikom Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Najem izterjevalca - napeljevanje h kaznivemu dejanju?

Janez Tekavc, 19.9.1996

Civilni sodni postopki, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Janez Tekavc, Pravna praksa, 17-18/1996V zadnjih letih se je razmahnil pojav "izterjevalcev". Izterjevalci za določeno provizijo izterjajo dolg, ob tem pa dolžniku bolj ali manj grozijo in včasih tudi povzročijo razne telesne poškodbe. Kaznovanje samih izterjevalcev niti ni problematično, problematično pa je kaznovanje upnikov, ki so za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Odločanje občnega zbora kmetijske zadruge

Miran Žilavec, 19.9.1996

Zadruge

Miran Žilavec, Pravna praksa, 17-18/1996K temu pisanju me je spodbudilo prebiranje članka dr. Emila Čeferina z naslovom Izključitev iz zadruge, objavljenega v rubriki Svetovalec v Gospodarskem vestniku, št. 23/96. Ugleden avtor in nesporen strokovnjak za zadružno pravo je v njem, sicer v drugem kontekstu, zapisal: "Vsaka zadruga sama a...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Dnevi slovenskih pravnikov 1996

Avtor ni naveden, 19.9.1996

Ostalo

, Pravna praksa, 17-18/199617. oktobra 8.00 - 9.30 SPREJEM UDELEŽENCEV 9.30 OTVORITEV-AVDITORIJ UVODNI REFERATI VODIJ SEKCIJ 15.00 - 19.00, AVDITORIJ PRVA SEKCIJA - K SODOBNEMU OBLIGACIJSKEMU PRAVU Zgodovinsko ozadje načel novega obligacijskega zakonika, dr. Janez Kranjc Uporaba avtonomnih pravil obligacijskega...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Dedovanje poslovnega deleža v prezadolženi d.o.o.

Saša Prelič, 19.9.1996

Dedovanje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 17-18/1996Zakonca sta bila družbenika družbe z omejeno odgovornostjo, v kateri ni bilo zaposlenih delavcev. Pokojni soprog je bil direktor družbe. Zapuščinska obravnava za pokojnikom še ni bila opravljena. Vdova in otroci (dediči) nimajo interesa po nadaljnjem poslovanju družbe, pri kateri so podani razlogi z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Nekateri vidiki obveznosti v čekovnopravnem razmerju

Sonja Zver, 19.9.1996

Menica in ček

Sonja Zver, Pravna praksa, 17-18/1996V tem sestavku želim osvetliti zelo pereč in v sodni praksi nedodelan problem odgovornosti (poslovne in neposlovne) iz čeka ter glede določenih nerešenih vprašanj predstaviti svoje poglede in rešitve, katerih aplikacija v praksi bi lahko prispevala k stabilnejšemu oz. predvidljivejšemu položaju udel...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 17-18

Leto objave

< Vsi
1996(37)
> September(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G HI JK L M N OP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov