O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Priprava vzgojnega dela v vrtcih: Obveznost sodelovanja pomočnika vzgojitelja z vzgojiteljem

Mojca Baloh-Urbančič, 23.7.1998

Predšolska vzgoja, Delovna razmerja

Mojca Baloh-Urbančič, Pravna praksa, 14-15/1998... v luči 43. člena ZDR Ali obveznost sodelovanja pomočnika vzgojitelja z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela, določeno v drugem odstavku 41. člena zakona o vrtcih,(*1) lahko razumemo kot možnost, da se delo pomočnika vzgojitelja organizira v skladu z drugim odstav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Poslovnik Ustavnega sodišča

dr. Arne Mavčič, 23.7.1998

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 14-15/1998Slovensko Ustavno sodišče je bilo ustanovljeno na podlagi Ustave Republike Slovenije iz leta 1963 kot ustave federalne enote tedanje Jugoslavije (Ur. list SRS, št. 10/63), v kombinaciji s tedaj veljavnim ustavnim načelom enotnosti oblasti. Tedanji Zakon o Ustavnem sodišču (Ur. list SRS, št. 39/63 in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Zakon o žrtvah vojna nasilja

Stanislava Rozenstein-Žnidar, 23.7.1998

Socialno varstvo in zavarovanje

Stanislava Rozenstein-Žnidar, Pravna praksa, 14-15/1998Status in pravice prizadetih-mnenje o dveh prezrtih kategorijah Že poltretje leto velja zakon o žrtvah vojnega nasilja (v nadaljevanju ZZVN), ki je bil sprejet oktobra 1995, objavljen je bil v Uradnem listu RS 63/95, veljati pa je začel 1. januarja 1996. Do danes je bil že štirikrat dopolnjen ozi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Odškodninska odgovornost delavcev v prodajalnah

Nina Milač, 23.7.1998

Obligacije, Trgovina

Nina Milač, Pravna praksa, 14-15/1998Vprašanje odškodninske odgovornosti delavcev v prodajalnah - in posebej poslovodij - se pojavlja zlasti v času letnih popisov trgovskega blaga - pa tudi sicer gre za zanimivo "temo". Naj jo nekoliko pojasnimo! Odškodninska odgovornost delavcev je po svoji naravi krivdna. ZTPD (Ur. l. SFRJ, št. 60...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Pravna ureditev zasebnopravnih subjektov na trgu dela

Katarina Kresal-Šoltes, 23.7.1998

Zaposlovanje in brezposelnost

Katarina Kresal-Šoltes, Pravna praksa, 14-15/1998Ob sprejemanju novele zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti gre posebna pozornost nekaterim novim institutom, ki so značilni za proces liberalizacije in deregulacije trga dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Zamudne obresti pri odškodninah

Branko Resnik, 23.7.1998

Obligacije

Branko Resnik, Pravna praksa, 14-15/1998Zaostanke povzroča tudi sama praksa sodišč Izkušnje kažejo, da sprememba procesne in materialne zakonodaje ne more pospešiti sodnih postopkov, čeprav si politiki in celo nekateri pravniki vedno znova prizadevajo za spremembo zakonodaje, ko poskušajo pospešiti sodne postopke. Opisani primer kaž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Sodna prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine

Hinko Jenull, 23.7.1998

Lastnina in druge stvarne pravice

Hinko Jenull, Pravna praksa, 14-15/1998Sodna praksa že dalj časa zastopa stališče o omejenem učinku začasne odredbe na prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine. Če je, v nasprotju z začasno sodno odredbo o prepovedi odsvojitve in obremenitve, nepremičnina predmet pravnega posla, takšen pravni posel ni ničen, upnik pa ima pravico iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Pravo gospodarskih družb - uskladitvene zahteve "Evrope"

Miro Prek, 23.7.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miro Prek, Pravna praksa, 14-15/1998Od 27. aprila letos poteka v Bruslju t. i. screening - analitično pregledovanje usklajenosti slovenske zakonodaje s pravno ureditvijo Evropskih skupnosti. Področij, ki jih bo treba pregledati, je 29, predvidoma pa bo pregledovanje končano s pregledom zadnjega področja - finančne in proračunske določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Premijski posli - oblika nelojalne konkurence

dr. Peter Grilc, 23.7.1998

Varstvo konkurence, cene

dr. Peter Grilc, Pravna praksa, 14-15/1998Domala vsak dan ponudniki blaga ali storitev potrošnike "osrečujejo" z nagradno igro, s ponudbo nagrade brez igre ali vabijo k nakupu blaga z obljubo, da bodo od določene prodane količine prispevali v dober ali splošen namen. Dodatek oziroma nagrada je posebna oblika reklame,(*1) ki pa je zasnovana ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Odpravnina zaradi odpoklica s funkcije direktorja

Aleksij Mužina, 23.7.1998

Delovna razmerja

Aleksij Mužina, Pravna praksa, 14-15/1998V klasični(*1) delniški družbi lahko nadzorni svet odpokliče posameznega člana uprave oziroma predsednika, če ugotovi, da huje krši obveznosti oziroma da ni sposoben voditi poslov, oziroma ga razreši, če mu skupščina izreče nezaupnico. Če nadzorni svet odpokliče člana ali predsednika uprave brez ute...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Zavarovalni holding

dr. Marko Pavliha, 23.7.1998

Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 14-15/1998Slovenski zavarovalni trg čakajo številne spremembe, do katerih bo prišlo po lastninskemu preoblikovanju zavarovalnic in pozavarovalnice ter uveljavitvi novega zakona o zavarovalništvu. Spremembe naj bi slovenskemu zavarovalništvu na stežaj odprle duri Evropske unije, o morebitnih "tečnih" vratarjih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Ali sme družbenik enoosebne d.o.o. sklepati pravne posle sam s seboj?

dr. Janez Šinkovec, 23.7.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 14-15/1998Kako se opravlja promet med podjetjem (obrtjo) podjetnika (fizične osebe) in družbo z omejeno odgovornostjo, ki jo organizira isti podjetnik kot enoosebno družbo in ali je tako poslovanje sploh dopustno? Temeljno vprašanje je opredelitev fizične osebe kot podjetnika in enoosebne d. o. o. kot prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Upravljanje Univerze - senat, zastopanost

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Obligacije

, Pravna praksa, 14-15/1998Zakonski kriterij za sestavo univerzitetnega senata je enakopravna zastopanost znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij. Kako bo Univerza zagotovila enakopravno zastopanost znanstvenih disciplin in strokovnih področij v senatu, je stvar njene avtonomne statutarne odločitve. V n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Davčni postopek - nadzor

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 14-15/1998Eno izmed načel pravne države zahteva tudi, da morajo biti v zakonu jasno in nedvoumno vnaprej določene pristojnosti državnih organov in s tem razvidna njihova pooblastila za ravnanje (postopanje) pri odločanju o pravicah in obveznostih pravnih subjektov. Namen zakonodajalca je bil z davčno zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Vpis otroka - mladoletnika v društvo

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 14-15/19981. V drugem odstavku 5. člena Zakona o društvih določba o načinu včlanjevanja mladoletnikov do dopolnjenega 15. Leta starosti ni v skladu z ustavo - besede "ki ga tudi zastopa v organih društva" pa se razveljavijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Sodne takse

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Sodni registri in sodne takse

, Pravna praksa, 14-15/1998V 8. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodbnih taksah (Ur. l. RS, št. 20/98) se razveljavijo tarifne številke 27, 28 in 28a ter nadomestitev zneska "5. 000" z zneskom "20. 000" v 1. točki drugega odstavka tarifne številke 18.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Spor o pristojnosti: stanovanjske zadeve

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Ustavno sodišče, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 14-15/1998Za odločitev o zahtevi stranke, da gre za stanovanje po Stanovanjskem zakonu, je pristojen upravni organ države; kadar leži stanovanje na območju mestne občine, pa je za to odločitev pristojna mestna občinska uprava. O pritožbah zoper njene določitve pa odloča župan mestne občine. Odločba USRS, š...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Denacionalizacija - upravičenci, odvzem vojnega dobička

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 14-15/1998Z vidika izhodišč in načel Zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91, 31/93 - ZDen) se zakon o odvzemu vojnega dobička, pridobljenega v dobi sovražnikove okupacije, bistveno razlikuje od zakonov določenih v 3. členu ZDen.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Članstvo v gospodarski zbornici

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Zbornice

, Pravna praksa, 14-15/1998Zakon o Gospodarski zbornici Slovenije (Ur. l. RS, št. 14/90) je v neskladju z ustavo. Ugotovljeno neskladnosti z ustavo je Državni zbor dolžan odpraviti v roku enega leta od dneva objave te odločbe v Uradnem listu RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Urad Vlade RS za verske skupnosti

Miloš Likar, 23.7.1998

Vlada, Verske skupnosti

Miloš Likar, Pravna praksa, 14-15/1998O dejavnosti Urada govori njegova direktorica Nina Čož: "Urad Vlade RS za verske skupnosti je začel delovati pred petimi leti. Smo strokovna služba Vlade RS in opravljamo številne naloge. Pri svojem delu se natančno držimo ustavnih določil o enakopravnosti verskih skupnosti v naši državi. Ne vodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Glasbeno piratstvo v Sloveniji

Jaka Repanšek, 23.7.1998

Intelektualna lastnina

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 14-15/1998"Neposredni namen avtorske zaščite je zagotavljati pošteno poplačilo za delo ustvarjalca, posredni in končni namen pa je spodbujanje ustvarjalnosti v splošno javno dobro." Na seminarju, ki ga je v Kranjski gori pred mesecem pripravila Mednarodna zveza glasbene industrije - IFPI, so se udeleženci ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Izjemne politične pokojnine so presahnile

dr. Lev Svetek, 23.7.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 14-15/1998Ustavno sodišče Republike Slovenije je moralo ugrizniti v še eno kislo jabolko: v pravice nosilcev Partizanske spomenice 1941 in drugih političnih prominentov izza časa pred osamosvojitvijo Slovenije. Ti so namreč poprej po mnenju posebne komisije pri takratnem Izvršnem svetu lahko prejemali izje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Ocena sklepa upravne enote

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Uprava

, Pravna praksa, 14-15/1998Sklep upravne enote o zavrnitvi zahteve za denacionalizacijo ni predpis, temveč je posamični akt. Ustavno sodišče je pobudo za oceno zakonitosti zavrglo, ker za njegovo oceno ni pristojno. Sklep US RS, št. U-I-221/98 z dne 11. 6. 1998
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

EKČP in 11. Protokol: Spremenjena nadzorni mehanizem in potek postopka

Andrejka Krumpak, 23.7.1998

Človekove pravice

Andrejka Krumpak, Pravna praksa, 14-15/1998Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah (v nadaljevanju: EKČP) je 4. novembra 1950 v Rimu podpisalo 14 držav članic Sveta Evrope (v nadaljevanju: SE). Konvencija je vstopila v veljavo tri leta kasneje. Do leta 1994 je bilo sprejetih še sedem dodatnih protokolov(*1). Zaradi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

BREZPRAVJE - slovensko pravosodje po letu 1945

Urška Prepeluh, 23.7.1998

Sodišča

Urška Prepeluh, Pravna praksa, 14-15/1998Pričetek letošnjega poletja je založba Nova revija pospremila z izdajo posebne pravnozgodovinske knjige iz novejše zbirke "Libra", zbirke za človekove pravice. Knjiga je izšla ob petdeseti obletnici Splošne deklaracije o človekovih pravicah, po naključju (ali pa tudi ne) pa v tem letu mineva petd...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14-15

Leto objave

< Vsi
1998(50)
> Julij(50)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HIJ K L M NOP QR S Š TU V WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov