O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Dnevi slovenskih pravnikov '97

Avtor ni naveden, 24.7.1997

Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 14-15/1997Portorož - 23. do 25. oktobra P r o g r a m Prva sekcija - Pravo in finance (vodja dr. Marko Ilešič) Referati: dr. Marko Ilešič: Pravo kot regulator finančnega sistema dr. Franjo Štiblar: Pravni vidiki bančnega sistema dr. France Arhar: Monetarna politika in pravo dr. Marko Pavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Vrstni redi neporavnanih obveznosti - stečaji

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, 24.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 14-15/1997Ob koncu leta (31. 12. 1997) bo nehal veljati 36. člen Zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 27/96, 18/96 in 78/96), na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Spremenjeni način določanja pokojninske osnove

Jože Kuhelj, 24.7.1997

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 14-15/1997Ob razveljavitveni odločbi ustavnega sodišča Med spremembami in dopolnitvami zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 7/96), ki so bile uveljavljene lani februarja, je bila v javnosti nedvomno deležna največjih negativnih odmevov (poleg novosti, nanašajočih se na uskl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Odločanje o dobičku delniške družbe

Vladimir Višner, 24.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vladimir Višner, Pravna praksa, 14-15/1997Sprejem in potrditev letnega poročila Izdelava oziroma sestava letnega poročila je v skladu z 52. in 56. členom ZGD korporacijska dolžnost poslovodstva oziroma uprave delniške družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Varovanje javnega interesa pri prodaji zemljišč ter stavbišč v lasti občin

Petra Pozderec, 24.7.1997

Lokalna samouprava, Lastnina in druge stvarne pravice

Petra Pozderec, Pravna praksa, 14-15/1997Občine se pri prodaji svojih nepremičnin srečujejo z večjim številom postopkov, ki jih morajo upoštevati, da državno pravobranilstvo potrdi pogodbe in je potem tudi možen vpis v zemljiško knjigo. Če v samem postopku manjka določena sestavina, ni mogoča potrditev pogodbe s strani državnega pravobrani...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Varstvo članov sveta delavcev

dr. Drago Mežnar, 24.7.1997

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 14-15/1997Ob primeru rešitve kolektivnega spora pred arbitražo Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS št. 42/93 - ZSDU) v 3. poglavju o načinu dela sveta delavcev v 67. členu določa, da "člana sveta delavcev ni mogoče v času opravljanja njegove funkcije, če ravna v skladu z veljavnimi zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Delniška knjiga

Saša Prelič, 24.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 14-15/1997V vsakodnevni poslovni praksi je pogosto govor o delniški knjigi, o njeni vlogi in pomenu. Praksa terja odgovore seveda na bolj praktično obarvana vprašanja, zlasti glede razmerja med prenosom delnice z odsvojitelja (prejšnjega delničarja, ki je vpisan v delniško knjigo) na pridobitelja (novega deln...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Iz predpisov

Avtor ni naveden, 24.7.1997

Ostalo

, Pravna praksa, 14-15/1997- Ustavni zakon o spremembi 68. člena ustave RS glej zakon v Ur. l. RS, št. 42/97 - Javno naročilo - vsebina in oblika obrazcev za objavo namere o oddaji javnega naročila glej navodilo v Ur. l. RS, št. 41/97 - Začasno zatočišče - za državljane Republike BiH glej uredbo v Ur. l. RS. št. 41/97 - St...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Kratek prikaz odgovornosti za škodo, ki jo povzroči domača žival

Renato Vrenčur, 24.7.1997

Obligacije

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 14-15/1997V zvezi z odgovornostjo za škodo, katere povzročitelj je žival, je treba v prvi vrsti opredeliti pravni pojem živali nasploh, kajti od tega je odvisna vrsta odškodninske odgovornosti. Tako je francoska pravna znanost opredelila žival kot stvar, ki živi (chose anime).(*1) Žival je torej po svojem pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Statutarno omejevanje višine glasovalnih pravic

Vladimir Višner, 24.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vladimir Višner, Pravna praksa, 14-15/1997Glasovalna pravica je ena izmed upravljalskih pravic, ki izhaja iz delnice kot korporacijskega vrednostnega papirja, s katero delničar uresničuje svojo pasivno volilno pravico in sodeluje pri upravljanju delniške družbe v skladu z načelom kapitalskega upravljanja. Glasovalna pravica se uresničuje gl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Prenos dejavnosti v d. o. o. - nov svet delavcev

dr. Drago Mežnar, 24.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 14-15/1997Pritrditi gre avtorjevemu odgovoru (glej pp, št. 13/97), da v novi d. o. o. svet delavcev, izvoljen v d. d., lahko nadaljuje z delom do poteka mandata, za katerega je bil izvoljen, kolikor je šlo za preoblikovanje d. d. v d. o. o. (539. do 541. člen ZGD).
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Pogodbena klavzula o ustanovitvi ločitvene pravice

Renato Vrenčur, 24.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 14-15/1997Družba XY, d. d. pri komercialnem poslovanju sklepa kupoprodajne, posojilne in druge pogodbe, predvsem s področja obligacijskih razmerij. V eni izmed posojilnih pogodb je navedena naslednja klavzula: "Pogodbeni stranki sta sporazumni, da ima posojilodajalec v primeru uvedbe stečajnega postopka zo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Ob prvi spremembi ustave RS

mag. Miro Cerar, 24.7.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Miro Cerar, Pravna praksa, 14-15/1997Državni zbor je 14. julija 1997 spremenil 68. člen ustave Republike Slovenije. Ta prva sprememba nove slovenske ustave je specifična in kar nekoliko paradoksalna. Specifična je zato, ker do nje ni prišlo zaradi notranjih razmerij, pač pa so jo narekovali zunanjepolitični razlogi. Paradoksalna pa je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Da, gospod minister. Tako!

Marjan Pogačnik, 24.7.1997

Civilni sodni postopki

Marjan Pogačnik, Pravna praksa, 14-15/1997V pp št. 12/97 je bil objavljen prispevek odvetnika g. Hinka Jenulla, ki predstavlja odziv in kritiko nastopa ministra za pravosodje Republike Slovenije na Dnevu slovenskih odvetnikov v Moravcih v zvezi z nastajanjem novega zakona o pravdnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Kaj delajo: Cvetka Merc, dipl. pravnica, vodja spl. sektorja v Javnem zavodu Zdravstveni dom Ptuj

Miloš Likar, 24.7.1997

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 14-15/1997Cvetka Merc, dipl. pravnica, vodja splošnega sektorja v Javnem zavodu Zdravstveni dom Ptuj: "Kot pravnica v zdravstvu se ukvarjam z zadevami z skoraj vseh pravnih področij, med katerimi pa prevladujeta delovno in civilno pravo. Kljub raznolikosti zadev, sem se morala pri svojem delu ožje usmeriti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Evropska konferenca o vladavini prava

dr. Zvonko Fišer, 24.7.1997

Pravoznanstvo

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 14-15/1997Nizozemska, ki je v prvi polovici letošnjega leta predsedovala Evropski uniji, natančneje njeno ministrstvo za pravosodje, je 23.-24. junija v severnomorskem letovišču Noordwijk aan Zee, v sodelovanju s Svetom Evrope, pripravila konferenco o vladavini prava(*1). Nanjo je povabila vseh petnajst člani...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Prekrški - odškodnina za neutemeljen odvzem prostosti

Avtor ni naveden, 24.7.1997

Prekrški

, Pravna praksa, 14-15/1997Veljavna zakonska ureditev uveljavljanja pravic zaradi neutemeljenega odvzema prostosti v postopku o prekršku ni v neskladju z ustavo. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 22. člena Zakona o popravi krivic (Ur. l. RS, št. 59/96) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Pravna fakulteta v Mariboru: Magistrski študij davčnega prava

Avtor ni naveden, 24.7.1997

Višje in visoko šolstvo

, Pravna praksa, 14-15/1997Pomemben cilj Slovenije je vključevanje v svetovne in še posebno v evropske gospodarske tokove. Predpogoj, ki omogoča gospodarsko sodelovanje, je prilagoditev in izvajanje predpisov na številnih področjih. Eno teh področij je tudi davčno, kjer se izvaja temeljita preobrazba. Davčno pravo dobiva nove...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Pravna vprašanja novega zemljiškoknjižnega prava

Borut Holcman, 24.7.1997

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Borut Holcman, Pravna praksa, 14-15/1997Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Inštitut za gospodarsko pravo sta 3. junija pripravila že drugo posvetovanje o aktualnih pravnih vprašanjih novega zemljiškoknjižnega prava. Posvetovanje je bilo razdeljeno na naslednje temats...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Tudi poravnalni sveti bi razbremenili naša sodišča

Mirko Kostanjevec, 24.7.1997

Sodišča

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 14-15/1997Ali je bilo nujno in koristno ukiniti poravnalne svete? Preden bi lahko odgovorili na postavljeno vprašanje, želim predočiti nekaj najvažnejših določb o bivših poravnalnih svetih in procesnih načelih. Po ustavi SRS iz leta 1974 in Zakona o samoupravnih sodiščih - skrajšano ZSS (Uradni list SRS...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Predpis o ribiških območjih in okoliših

Avtor ni naveden, 24.7.1997

Lovstvo in ribištvo

, Pravna praksa, 14-15/1997V I. delu Odredbe o določitvi ribiških rajonov in ribiških okolišev (Ur. l. LRS, št. 17/59) se v razdelku č) besedilo 2. točke, ki se glasi: "blejski ribiški okoliš: Sava Bohinjka od izvira (Savica) do Cajhnovega jezu v Radovljici, Blejsko, Bohinjsko in Triglavska jezera", razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Pokojninsko zavarovanje - neenakost med zavarovanci

Avtor ni naveden, 24.7.1997

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 14-15/1997Drugi odstavek 9. člena Zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 7/96) se razveljavi. Izpodbijana sprememba zakona samo za skupino zavarovancev, ki si sama izbira zavarovalne osnove, poveča odvisnost višine njihove pokojnine od višine vplač...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Računalniška kriminaliteta

Dejan Markovič, 24.7.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dejan Markovič, Pravna praksa, 14-15/1997V času od 9. do 13. junija je hrvaško Ministrstvo za notranje zadeve v Dubrovniku organiziralo 2. seminar na temo računališke kriminalitete (computer crime). Od številnih povabljenih tujih gostov smo se omenjenega seminarja udeležili le predstavniki Slovenije in Ukrajine medtem, ko so bili preostali...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Iz sodnih arhivov: Primer Mice Cekunjačeve

Milan Petek, 24.7.1997

Sodišča, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Milan Petek, Pravna praksa, 14-15/1997Zgodba iz porumenelih sodnih spisov pripoveduje, da se je morala Mica Cekunjačeva, vdova po pokojnem Leopoldu Cekunjaču in dninarka z Malega brega, zagovarjati pred sodiščem zaradi tatvine kokoši. Po obtožbi, ki jo je spisal in na sodišču zastopal državni pravdnik, spoštovani doktor jusa Karlo Žabič...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Karantanski razsodnik

Vasilij Polič, 24.7.1997

Sodišča, Pravoznanstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 14-15/1997Štiri slike o zgodovinski usodi slovenskega sodnika I. slika Meglice so bile še nad Blejskim jezerom, ko se je zbudil. Spomnil se je včerajšnjega dneva. Kako sta čudovito uživala z Bogomilo. Razpletla je kite, da so njeni dolgi lasje prekrili njena ramena in je stala pred njim vsa lepa in priv...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14-15

Leto objave

< Vsi
1997(38)
> Julij(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEF G H IJK L M NOP QR SŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov