O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Vrstni redi neporavnanih obveznosti - stečaji

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, 24.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 14-15/1997Ob koncu leta (31. 12. 1997) bo nehal veljati 36. člen Zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 27/96, 18/96 in 78/96), na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Pravnikov pojem prava

dr. Marijan Pavčnik, 24.7.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 14-15/1997Kriza pravosodja ima več obrazov in vzrokov. V kontekstu današnjega razpravljanja me daleč najbolj zanima tisti zorni kot, ki je povezan z razumevanjem prava. Če si na hitro osvežimo spomin, razberemo, da posamezne pozitivnopravne vede pogosto opredeljujejo pravo kot skupek pravil ali celo le kot sk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Izvrševanje kazenskih sankcij - odškodnine

Avtor ni naveden, 24.7.1997

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

, Pravna praksa, 14-15/1997Drugi odstavek 145. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ni v neskladju z ustavo, če se razlaga tako, da je po ustanovitvi občin kot samoupravnih lokalnih skupnosti zavezanec za te določbe le Republika Slovenija.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Pravica do starostne pokojnine

Jože Kuhelj, 24.7.1997

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 14-15/1997Delavka, rojena 30. avgusta 1947, bo 30. avgusta letos dopolnila 50 let starosti. Ima 35 let pokojninske dobe, od tega eno leto in dva meseca beneficirane dobe. Zanima jo, če se lahko že letos upokoji in če ne, kdaj bo to mogoče. Po petem odstavku 39. člena zakona o pokojninskem in invalidskem za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Odklonitev začasne razporeditve v drugo podjetje

Taja Plešnik, 24.7.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 14-15/1997Podjetje A je sklenilo s podjetjem B pogodbo o izmenjavi kadrov. Na osnovi te pogodbe je bil sklenjen aneks, po katerem so začasno razporejeni delavci sklenili delovno razmerje v podjetju B in sicer za čas dokončanja del. Po sprejemu ustreznega sklepa je eden od začasno razporejenih delavcev podal i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Dnevnice in nadure

Taja Plešnik, 24.7.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 14-15/1997Delavec je službeno odsoten zaradi udeležbe na seminarju, ki traja več kot 8 ur. Ali je delavec upravičen do izplačila tako dnevnic kot nadur? Za povračilo stroškov, ki jih je imel delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju, se šteje dnevnica (povračilo stroškov za preh...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Odpravnina presežnemu delavcu

Taja Plešnik, 24.7.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 14-15/1997Kako se upošteva delovna doba pri izračunavanju odpravnine presežnemu delavcu? Ali se upošteva vsa delovna doba pri delodajalcu, če je delavec vmes prekinil delovno razmerje, se zaposlil pri drugem delodajalcu in se nato zopet vrnil k prvemu delodajalcu, ki mu je kot trajno presežnemu delavcu dolžan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Vročanje - priloge - potrdilo o vročitvi (v disciplinskem postopku)

dr. Andrej Berden, 24.7.1997

Delovna razmerja

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 14-15/1997V disciplinskem postopku je bila po trditvah delodajalca oziroma direktorja, ki je disciplinski postopek vodil, vabilu na disciplinsko obravnavo priložena tudi obligatorna zahteva za uvedbo disciplinskega postopka in sicer v predpisani pisni obliki kot priloga vabilu. Sodišče je nasprotno trditvam d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Nacionalizacija zasebnih podjetij - denacionalizacija

Avtor ni naveden, 24.7.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 14-15/1997Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 7. a člena Zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (Ur. l. FLRJ, št. 98/46 in 35/48) se zavrže. Določba 8. točke prvega odstavka 3. člena Zakona o denacionaliziciji v delu, ki se nanaša na izključitev 7. a člena zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Pokojninsko zavarovanje - neenakost med zavarovanci

Avtor ni naveden, 24.7.1997

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 14-15/1997Drugi odstavek 9. člena Zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 7/96) se razveljavi. Izpodbijana sprememba zakona samo za skupino zavarovancev, ki si sama izbira zavarovalne osnove, poveča odvisnost višine njihove pokojnine od višine vplač...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Volontersko pripravništvo

Taja Plešnik, 24.7.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 14-15/1997V družbi omogočajo pripravnikom s srednješolsko izobrazbo (ekonomske in stroje smeri) 7-mesečno volontersko pripravništvo. Ali je izvajanje pripravništva v taki obliki zakonito? Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) v 19. členu določa, da je pripravnik vsak, ki prv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Pogodbena klavzula o ustanovitvi ločitvene pravice

Renato Vrenčur, 24.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 14-15/1997Družba XY, d. d. pri komercialnem poslovanju sklepa kupoprodajne, posojilne in druge pogodbe, predvsem s področja obligacijskih razmerij. V eni izmed posojilnih pogodb je navedena naslednja klavzula: "Pogodbeni stranki sta sporazumni, da ima posojilodajalec v primeru uvedbe stečajnega postopka zo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Ob prvi spremembi ustave RS

mag. Miro Cerar, 24.7.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Miro Cerar, Pravna praksa, 14-15/1997Državni zbor je 14. julija 1997 spremenil 68. člen ustave Republike Slovenije. Ta prva sprememba nove slovenske ustave je specifična in kar nekoliko paradoksalna. Specifična je zato, ker do nje ni prišlo zaradi notranjih razmerij, pač pa so jo narekovali zunanjepolitični razlogi. Paradoksalna pa je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Da, gospod minister. Tako!

Marjan Pogačnik, 24.7.1997

Civilni sodni postopki

Marjan Pogačnik, Pravna praksa, 14-15/1997V pp št. 12/97 je bil objavljen prispevek odvetnika g. Hinka Jenulla, ki predstavlja odziv in kritiko nastopa ministra za pravosodje Republike Slovenije na Dnevu slovenskih odvetnikov v Moravcih v zvezi z nastajanjem novega zakona o pravdnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Kratek prikaz odgovornosti za škodo, ki jo povzroči domača žival

Renato Vrenčur, 24.7.1997

Obligacije

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 14-15/1997V zvezi z odgovornostjo za škodo, katere povzročitelj je žival, je treba v prvi vrsti opredeliti pravni pojem živali nasploh, kajti od tega je odvisna vrsta odškodninske odgovornosti. Tako je francoska pravna znanost opredelila žival kot stvar, ki živi (chose anime).(*1) Žival je torej po svojem pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Statutarno omejevanje višine glasovalnih pravic

Vladimir Višner, 24.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vladimir Višner, Pravna praksa, 14-15/1997Glasovalna pravica je ena izmed upravljalskih pravic, ki izhaja iz delnice kot korporacijskega vrednostnega papirja, s katero delničar uresničuje svojo pasivno volilno pravico in sodeluje pri upravljanju delniške družbe v skladu z načelom kapitalskega upravljanja. Glasovalna pravica se uresničuje gl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Prenos dejavnosti v d. o. o. - nov svet delavcev

dr. Drago Mežnar, 24.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 14-15/1997Pritrditi gre avtorjevemu odgovoru (glej pp, št. 13/97), da v novi d. o. o. svet delavcev, izvoljen v d. d., lahko nadaljuje z delom do poteka mandata, za katerega je bil izvoljen, kolikor je šlo za preoblikovanje d. d. v d. o. o. (539. do 541. člen ZGD).
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Evropski sporazum o pridružitvi Republike Slovenije

Avtor ni naveden, 24.7.1997

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 14-15/1997Mnenje k Evropskemu sporazumu o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani - pritrdilna in odklonilna ločena mnenja sodnikov Ustavno sodišče je na predlog Vlade obravnavalo naved...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Spremenjeni način določanja pokojninske osnove

Jože Kuhelj, 24.7.1997

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 14-15/1997Ob razveljavitveni odločbi ustavnega sodišča Med spremembami in dopolnitvami zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 7/96), ki so bile uveljavljene lani februarja, je bila v javnosti nedvomno deležna največjih negativnih odmevov (poleg novosti, nanašajočih se na uskl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Karantanski razsodnik

Vasilij Polič, 24.7.1997

Sodišča, Pravoznanstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 14-15/1997Štiri slike o zgodovinski usodi slovenskega sodnika I. slika Meglice so bile še nad Blejskim jezerom, ko se je zbudil. Spomnil se je včerajšnjega dneva. Kako sta čudovito uživala z Bogomilo. Razpletla je kite, da so njeni dolgi lasje prekrili njena ramena in je stala pred njim vsa lepa in priv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Odločanje o dobičku delniške družbe

Vladimir Višner, 24.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vladimir Višner, Pravna praksa, 14-15/1997Sprejem in potrditev letnega poročila Izdelava oziroma sestava letnega poročila je v skladu z 52. in 56. členom ZGD korporacijska dolžnost poslovodstva oziroma uprave delniške družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Dnevi slovenskih pravnikov '97

Avtor ni naveden, 24.7.1997

Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 14-15/1997Portorož - 23. do 25. oktobra P r o g r a m Prva sekcija - Pravo in finance (vodja dr. Marko Ilešič) Referati: dr. Marko Ilešič: Pravo kot regulator finančnega sistema dr. Franjo Štiblar: Pravni vidiki bančnega sistema dr. France Arhar: Monetarna politika in pravo dr. Marko Pavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

dr. Majda Strobl

dr. Franc Grad, 24.7.1997

Znanost in raziskovalna dejavnost

dr. Franc Grad, Pravna praksa, 14-15/1997Zapustila nas je zaslužna profesorica dr. Majda Strobl, ki je bila desetletja starosta ustavnih pravnikov v Sloveniji. Profesorica Stroblova se je rodila 20. maja 1920 in je leta 1938 opravila maturo na mestni ženski realni gimnaziji. Julija leta 1943 je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Kaj delajo: Cvetka Merc, dipl. pravnica, vodja spl. sektorja v Javnem zavodu Zdravstveni dom Ptuj

Miloš Likar, 24.7.1997

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 14-15/1997Cvetka Merc, dipl. pravnica, vodja splošnega sektorja v Javnem zavodu Zdravstveni dom Ptuj: "Kot pravnica v zdravstvu se ukvarjam z zadevami z skoraj vseh pravnih področij, med katerimi pa prevladujeta delovno in civilno pravo. Kljub raznolikosti zadev, sem se morala pri svojem delu ožje usmeriti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Poletna šola evropskega prava

Jaka Repanšek, 24.7.1997

Višje in visoko šolstvo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 14-15/1997Na Pravni fakulteti v Ljubljani se je od 26. junija do 4. julija odvijala poletna šola evropskega prava. Seminar, podprt s strani projekta Tempus, je obiskalo prek 60 slušateljev, med katerimi ni manjkalo študentov prava. Seminar je potekal vsak dan, vključno s soboto in je bil intenzivno naravna...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14-15

Leto objave

< Vsi
1997(38)
> Julij(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEF G H IJK L M NOP QR SŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov