O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Tehtanje med javnim interesom in varstvom posameznikovih pravic

Patricij Maček, 19.1.2017

Varstvo človekovih pravic

Patricij Maček, Pravna praksa, 2/2017V tej zadevi je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) ponovilo, da mora biti poseg v pravice posameznika, ki mu jih zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), ne samo zakonit, temveč mora biti vzpostavljeno tudi pravično ravnotežje med javnim interesom in varstvom posameznikovih temeljnih pravic, ter odločilo, da to ni vzpostavljeno, ko je dobrovernemu kupcu odvzeto stanovanje, s katerim prodajalec ni bil upravičen razpolagati, in mu ni zagotovljeno nadomestno stanovanje ali dejanska odškodnina.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Vlada RS

Avtor ni naveden, 19.1.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2017 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 117. redni seji (12. januar 2017): - Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih; - Uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključ
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 19.1.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2017 21. januar 1908 - Prepoved kajenja v javnosti V New Yorku je bil sprejet zakon, po katerem je bilo ženskam prepovedano kaditi v javnosti. 22. januar 1972 - Širitev Evropske skupnosti Evropski skupnosti so se pridružile Danska, Velika Br
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 19.1.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) (Ur. l. RS, št. 85/16) - veljati začne 27. januarja. 2. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-F) (Ur. l. RS, št. 88/16) - velja
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Izvršba (davčne) terjatve in insolvenčni postopek zoper dolžnika v drugi državi članici

Alenka Antloga, 19.1.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Alenka Antloga, Pravna praksa, 2/2017Sodišče Evropske unije (SEU) je na zahtevo civilnega senata okrožnega sodišča v Romuniji (predložitveno sodišče) odločalo o predhodnem vprašanju, ali določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti (Uredba št. 1346/2000) nasprotujejo zakonodaji države članice, ki določa nezmožnost uveljavljanja terjatve, ki ni bila prijavljena v insolvenčni postopek, ali prekinitve izvršbe in ali na to morebiti vpliva davčna narava terjatve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Smernice za varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Toni Tovornik, 19.1.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 2/2017Informacijski pooblaščenec je decembra lani izdal Smernice za varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih, saj beleži na tem področju veliko število tako prijav zaradi kršitev varstva osebnih podatkov kot tudi zaprosil za mnenja. Nove smernice, ki so javno dostopne in dopolnjujejo obstoječo zbirko 340 mnenj, so namenjene predvsem vodilnim kadrom ter pravnim, kadrovskim in IT-službam delodajalcev pri zagotavljanju zakonite obdelave osebnih podatkov, delavcem in sindikalnim združenjem pa so v pomoč pri uresničevanju njihovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Akt o sistemizaciji

Miha Šercer, 19.1.2017

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 2/2017Spreminjamo pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in nas zanima, ali lahko znižamo zahtevnost delovnih mest, da bodo vsi obstoječi zaposleni izpolnjevali pogoje za opravljanje dela. Ob pregledu obstoječega stanja smo namreč ugotovili, da kar nekaj zaposlenih, čeprav smo z njihovim delom zadovoljni, ne izpolnjuje formalnih pogojev, ki so določeni v trenutni sistemizaciji, in ne bi bili radi zaradi tega v prekršku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

V register vpisane vse nerazglašene sodne oporoke

Toni Tovornik, 19.1.2017

Sodišča

Toni Tovornik, Pravna praksa, 2/2017Notarska zbornica Slovenije je v skladu z dogovorom z Vrhovnim sodiščem RS in Ministrstvom za pravosodje RS v Centralni register oporok vpisala skupno 12.882 oporok.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Obvezne šolske dejavnosti in pravica do veroizpovedi

Lena Šutanovac, 19.1.2017

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 2/2017Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v nedavni sodbi Osmano?lu in Kobacaş proti Švici ugotovilo, da v zadevi ni nastopila kršitev pravice do svobode vesti in veroizpovedi, ki jo vsebuje 9. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Deklici, ki jima starša zaradi muslimanske veroizpovedi nista dovolila udeleževanja obveznih plavalnih vaj, pri katerih so dečki združeni z deklicami, sta se po mnenju ESČP teh vseeno dolžni udeležiti, saj ne predstavljajo kršitve svobode do veroizpovedi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Predlogi in njihove glasovne različice

dr. Nataša Hribar, 19.1.2017

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 2/2017Najbrž ni treba spraševati, ali ste že kdaj naleteli na televizijski oglas za zdravila, v katerem vas na koncu posvarijo: O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Današnji kotiček namenjam glasovnim različicam predlogov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Odmerjanje finančnih popravkov evropskih sredstev

Mužina Aleksij, Pohar Klemen, Rejc Žiga, 19.1.2017

PRORAČUN

dr. Aleksij Mužina, dr. Klemen Pohar, Žiga Rejc, Pravna praksa, 2/2017Evropska unija si prizadeva zmanjšati neskladje med stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalost regij z najbolj omejenimi možnostmi, pri čemer posebno pozornost namenja tudi podeželju, na kar se v tem prispevku posebej osredotočamo. Uredba (EU) št. 1305/2013 določa splošna pravila, ki urejajo podporo EU za razvoj podeželja, financirano iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Uredba (EU) št. 1303/2013 pa med drugim ureja finančne popravke, ki predstavljajo temeljno pravno podlago za sankcioniranje prejemnikov sredstev oziroma držav članic v primeru ugotovljenih nepravilnosti. Na nacionalni ravni je sankcioniranje nepravilnosti pri izvedbi projektov, sofinanciranih iz EKSRP, primarno urejeno v Zakonu o kmetijstvu (ZKme-1), ki v četrtem odstavku 56. člena določa, da organ z odločbo zavrne zahtevek stranke za izplačilo sredstev, ki je v nasprotju z zahtevami iz predpisov, javnega razpisa ali odločbe o pravici do sredstev. V praksi se je za sporno izkazala predvsem nacionalna ureditev, da so upravičeni stroški naložbe, ki se financirajo iz EKSRP, samo stroški, nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev. Na podlagi takšne ureditve je lahko organ ob upoštevanju četrtega odstavka 56. člena ZKme-1 upravičencu zavrnil celoten zahtevek za izplačilo sredstev, četudi je pred izdajo odločbe o pravici do sredstev nastal zgolj majhen del stroškov. V luči novejše prakse Sodišča EU je postalo očitno, da je razlaga nacionalne ureditve, ki se je v dosedanji praksi oblikovala tako, da se zahtevku v celoti ugodi ali pa se ga v celoti zavrne, neskladna z načelom sorazmernosti. Temu razmisleku je namenjen ta prispevek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Enkratno plačilo obnove fasade s strani etažnega lastnika

dr. Anita Napotnik, 19.1.2017

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Anita Napotnik, Pravna praksa, 2/2017V večstanovanjski hiši želijo etažni lastniki pristopiti k sanaciji fasade. Vsi etažni lastniki se strinjajo z najemom kredita z zastavo sredstev rezervnega sklada, razen enega etažnega lastnika, ki želi investicijo poplačati v gotovini v enkratnem znesku. V tem primeru bi skladno s Pravilnikom o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad še naprej plačeval osnovni mesečni prispevek v rezervni sklad.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Naklep in namen pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti

dr. Matjaž Ambrož, 19.1.2017

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 2/2017V slovenskem pravnem prostoru imamo nekaj zmede glede razmerja med pojmom naklepa in namena. Namen se tradicionalno enači s pojmom "obarvanega naklepa", poleg tega se pogosto izpeljuje sklep, da je kazniva dejanja, katerih zakonski opisi omenjajo posebne namene storilca, mogoče izvršiti le z direktnim naklepom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Vsebina PP št.2/2017

Avtor ni naveden, 19.1.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/20173 UVODNIK dr. Andraž Teršek Kar na poligraf z "zlikovci"?! 6-8 KAZENSKO MATERIALNO PRAVO dr. Matjaž Ambrož Naklep in namen pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti 8-10 MEDNARODNE ORGANIZACIJE Boštjan Zrnec Orl
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Nedotakljivost arhivov Evropske centralne banke - vedno in povsod?

Boštjan Zrnec Orlič, 19.1.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Zrnec-Orlič, Pravna praksa, 2/2017Privilegiji in imunitete mednarodnih organizacij so kot temeljno zagotovilo njihovega učinkovitega delovanja v teoriji in sodni praksi temeljito obravnavan pojem. Ob odmevnih zasegih računalniških strežnikov v hišni preiskavi prostorov Banke Slovenije (BS) julija letos in takojšnem pozivu Evropske centralne banke (ECB), naj se iz tega elektronskega gradiva izločijo datoteke, ki imajo značaj njenega arhiva, se zastavljajo zanimiva vprašanja o učinkovanju procesne imunitete v razmerjih med neodvisno institucijo EU, takisto neodvisno BS in pravosodjem države članice na področju izključne pristojnosti Unije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Fikcija vročitve sodnega pisanja - dejansko prebivališče stranke - pravica do izjave v postopku

Avtor ni naveden, 19.1.2017

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2017Naslovniku sodnega pisanja je treba omogočiti, da dokaže, da vročitev po fikciji v skladu 141. in 142. členom ZPP ni bila pravilna, ker je stanovanje, kjer je bila vročitev opravljena, opustil. Za opustitev je glede na okoliščine posamičnega primera mogoče šteti tudi daljšo odsotnost iz stanovanja, čeprav se naslovnik po določenem času namerava vrniti v prvotno stanovanje. Pri presoji je treba upoštevati predvsem namen določb o nadomestnem vročanju (140. člen ZPP) in vročanju z obvestilom o sodnem pisanju v poštnem predalčniku (141. člen ZPP), ta pa je v tem, da zagotavljajo razumno pričakovanje, da se bo naslovnik lahko pravočasno seznanil z vročenim pisanjem. Izjemna dopustitev fikcije vročitve namreč temelji na izhodišču, da naslovnik pisanja ni dvignil po svoji krivdi, ko mu torej lahko očitamo nedobroverno ali nevestno ravnanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 19.1.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2017Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2017
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 19.1.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 2/2017 Sodbe Sodišča 21. december Vstavi izbrisano tabelo Vir: http://curia.europa.eu in http://eur-lex.europa.eu
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Helikopterski denar in univerzalni temeljni dohodek

dr. Jože Mencinger, 19.1.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi, SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 2/2017Dve novi čudni pogruntavščini? Morda, morda pa ne. Učbeniška rešitev, s katero centralna banka uravnava količino denarja v obtoku, ne deluje, kar pa je razumljiva ali celo samoumevna posledica "varčevanja" in hkratnega povečevanja zahtevane kapitalske ustreznosti bank. Zato 80 milijard ali približno 300 evrov na prebivalca evroobmočja, ki jih vsak mesec "natiska" ECB, čemur pravimo kvantitativno sproščanje, ostaja v bankah ali pa se seli na kapitalske trge. Tam napihuje "vrednost" finančnega premoženja in ustvarja bodočo finančno krizo. Kolikšne so razsežnosti tega, pove podatek, da je slovenski letni BDP 37 milijard evrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Evropa

Patricij Maček, 19.1.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 2/2017 Sreda, 11. 1. Kolegij komisarjev na Malti. Kolegij evropskih komisarjev se je v Valletti na Malti ob začetku malteškega predsedovanja Svetu Evropske unije (EU) tradicionalno sestal z malteško vlado. Lažji dostop do trga. Evropska komisija je predlagala odpravo z
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Aequo animo audienda sunt inperitorum convicia

Janez Kranjc, 19.1.2017

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 2/2017Misel je vzeta iz Senekovega pisma Luciliju (Ep. 76, 4). Slovensko bi se glasila: Sramotitve neukih je treba poslušati ravnodušno. Seneka jo navaja v zvezi s svojim šolanjem v, kot bi rekli danes, tretjem življenjskem obdobju. Piše, da hodi na predavanja iz filozofije, saj se je, kot pravi, treba učiti, dokler je v nas neznanje. Sploh bi se morali po njegovem do konca življenja učiti, kako živeti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 19.1.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2017 10. januar - predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih. 11. januar - predlog zakona pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah. - predlog za razpis posvetovalnega referenduma o omejitvi priseljevanja in za
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Od 10. do 16. januarja

Patricij Maček, 19.1.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 2/2017 Torek, 10. 1. Srečanje varuhinje in ministra. Na srečanju varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer in ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca je slednji povedal, da so človekove pravice temelj zunanje politike Slovenije, kar je še posebej opredeljeno v Deklaraciji
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

O načelu pravičnosti

Patricij Maček, 19.1.2017

Človekove pravice

Patricij Maček, Pravna praksa, 2/2017"Pravičnost je treba bolj spoštovati kot pravo, ker je bolj častno početi to, kar je pravično, kot to, kar je zakonito." S temi besedami Thomasa Wolfa je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer odprla okroglo mizo 'Kako razumemo načelo pravičnosti in dobrega upravljanja?' Pogovor je potekal 8. decembra na PF Univerze v Ljubljani ob svetovnem dnevu človekovih pravic, ki ga obeležujemo 10. decembra.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Volilna propaganda in svoboda izražanja

dr. Jurij Toplak, 19.1.2017

Človekove pravice

dr. Jurij Toplak, Pravna praksa, 2/2017Četrt stoletja je mejo med svobodnim izražanjem in prepovedano volilno propagando na dan glasovanja postavljal inšpektorat. Okrajna sodišča so mu ob pomanjkanju občutka za ustavno skladno razlago predpisa sledila. Vrhovno sodišče je z nedavno sodbo to mejo postavilo na pravo mesto. V članku bom predstavil zgodovino volilnega molka ter prakso slovenskih in tujih sodišč. V nadaljevanju bom analiziral sodbo Vrhovnega sodišča in izpostavil pet elementov prekrška javne volilne propagande.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
2017(33)
> Januar(33)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČDĐEFGH IJ K LM N O P QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov