O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Lastninska pravica na nepremičnini v pričakovanju

dr. Matjaž Tratnik, 17.1.2013

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 2/2013Stališče Ustavnega sodišča je, da pravica do zasebne lastnine oziroma njeno varstvo ne obsega le obstoječe lastnine, ampak tudi zahtevke v povezavi s t. i. pričakova(l)nimi pravicami. To pomeni, da se lahko uspešno sklicuje na pravico do zasebne lastnine tudi tisti, ki izkaže, da obstaja njegov konkretni, na veljavnem pravu temelječi zahtevek za pridobitev določene lastnine. Ta zahtevek mora biti na pravu ali ustaljeni sodni praksi temelječe pričakovanje pridobitve lastninske pravice, in ne samo upanje na njeno pridobitev. To je Ustavno sodišče nazadnje zapisalo v odločbi št. Up-591/10 z dne 2. decembra 2010. Tako se pogosto dogaja, da se nevpisani kupci nepremičnin v postopkih proti prodajalcem ali tretjim sklicujejo na varstvo svoje pričakovane lastninske pravice. Vrhovno sodišče je leta 2012 izdalo več odločb, ki se nanašajo na pravni položaj osebe, ki je pridobila nepremičnino na podlagi veljavnega zavezovalnega in razpolagalnega posla (torej zemljiškoknjižnega dovolila z overjenim podpisom prenosnika), ni pa se (še) kot lastnica vpisala v zemljiško knjigo. V nadaljevanju si bomo najprej ogledali prej omenjeno odločbo Ustavnega sodišča iz leta 2010, zatem pa še več odločb Vrhovnega sodišča, da bi v sklepnem delu lahko ugotovili, pod kakšnimi pogoji je pričakovana lastninska pravica na nepremičnini varovana in proti komu. Prav tako bo obravnavana novejša odločba Vrhovnega sodišča, ki se nanaša na navzkrižje interesov osebe, ki pridobi lastninsko pravico na nepremičnini s priposestvovanjem, in upnika zemljiškoknjižnega lastnika nepremičnine, ki hoče na to nepremičnino poseči z izvršbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Odškodninska odgovornost zavoda - začetek teka zastaralnega roka

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Tudi za odškodnino iz drugega odstavka 276. člena ZPIZ-1 velja splošna določba OZ o začetku teka zastaranja (prvi odstavek 336. člena OZ). Iz četrtega odstavka 276. člena ZPIZ-1 pa jasno izhaja, da ima upravičenec (tožnik) pravico terjati plačilo sporne odškodninske terjatve po izteku 60 dni, odkar je tožena stranka plačala denarne dajatve. Gre za specifično ureditev zapadlosti tovrstnega odškodninskega zahtevka. Od tega dne tako teče tudi zastaralni rok, in sicer tako subjektivni kot tudi objektivni iz drugega odstavka 352. člena OZ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Podatki o službenih telefonih za občinski svet

Irena Vovk, 17.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2013Na seji občinskega sveta je svetnica zaprosila za seznam oseb, ki imajo službeni telefon, in izpis klicev tistih uporabnikov službenih telefonov, katerih znesek je v posameznem mesecu presegal 30 evrov. Ali je svetnica do teh podatkov upravičena?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Maksimalna hipoteka

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Zakon o zemljiški knjigi Kraljevine Jugoslavije (1930) - paragraf 14 Z maksimalno hipoteko se lahko zavaruje posamezna terjatev ali terjatve, ki izvirajo iz določenega pravnega razmerja, katerih višina v trenutku ustanovitve hipoteke še ni določena. Za ustanovitev maksimalne hipoteke zadoščajo že navedba zastavnega upnika (tožene banke oziroma posojilodajalke), zastavnega dolžnika (tožečega podjetja oziroma posojilojemalca) in (vsaj) vrstna določitev (bodočega) pravnega temelja (posojilne pogodbe, ki bodo šele sklenjene).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Kršitev materialnih določb ZP-1 - odločba o sankciji - opomin

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Za izrek opomina po prvem odstavku 21. člena ZP-1 mora biti prekršek storjen v olajševalnih okoliščinah, ki jim je mogoče pripisati posebno težo. Zgolj odmaknjenost dogodka in nekaznovanost pravne osebe v konkretnem primeru ne utemeljujeta izreka opomina po prvem odstavku 21. člena ZP-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Pridobivanje fotografij s Facebooka in mnenje sosedov

Irena Vovk, 17.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2013Center za socialno delo je v postopku uveljavljanja pravice staršev do znižanja plačila za programe vrtcev in pravice pridobitve otroškega dodatka od vlagateljice, ki je navedla, da živi sama z otrokoma, zahteval, da to potrdita dve priči. Nato pa jo je še enkrat pozval, da se oglasi pri njih, in ji pokazal slike z njenega lastnega profila na Facebooku, s katerih je razvidno, da živi s partnerjem. Ali lahko center za socialno delo obdeluje podatke s profila na Facebooku vlagatelja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 17.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Rok za vložitev odškodninske tožbe in izgubljena prtljaga

Katarina Vatovec, 17.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Obligacije

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 2/2013Tretji senat luksemburškega Sodišča je 22. novembra 2012 razglasil dve sodbi, s katerima je podal razlago Uredbe št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov glede roka za vložitev odškodninske tožbe zaradi odpovedi leta ter razlago določbe Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (v nadaljevanju Montrealska konvencija) v zvezi z izgubo prtljage.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje - od 1. januarja 2013 dalje

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Pravna podlaga: - Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), - Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV). Pojasnila: Na podlagi Zakona o pokojninskem in in
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Smrt v zaporu

Zoran Skubic, 17.1.2013

Varstvo človekovih pravic

Zoran Skubic, Pravna praksa, 2/2013Vsaka nenaravna smrt posameznika je tragedija, najbolj seveda za njegove najbližje. Vprašanje pa postane še zlasti občutljivo, če se taka smrt zgodi v okolju, v katerem naj bi bil posameznik načeloma še posebno skrbno varovan tako pred drugimi kot tudi pred sabo - v zaporu. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v nedavni sodbi proti Sloveniji odločilo, da ta ni odgovorna za smrt obsojenca za zaporskimi zidovi. Odločitev Sodišča je glede na njegovo nedavno (pavšalno) prakso glede Slovenije malenkost presenetljiva, kaže pa, da je dosedanja praksa slovenskih zaporskih oblasti glede obravnavanja zapornikov v pretežnem obsegu v skladu s standardi Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi - pravočasnost tožbe

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Tožba je bila pristojnemu sodišču odstopljena po poteku prekluzivnega roka iz tretjega odstavka 204. člena ZDR, zato je prepozna. Dejstvo, da velja v delovnih sporih izbirna pristojnost in da je bila morda tožba vložena celo na pristojno sodišče, odločitve ne spremeni. Sklep o nepristojnosti je namreč pravnomočen, zato vprašanja pristojnosti ni več mogoče odpirati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Starši v sestavi sveta javnega zavoda

Avtor ni naveden, 17.1.2013

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2013Člen 46 Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ureja sestavo javnega zavoda, v katerega so voljeni tudi starši. • Ali so v svet javne šole lahko izvoljeni le starši otrok, ki obiskujejo to šolo, ali pa je lahko izvoljen kdorkoli?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

In memoriam akademski etiki?

dr. Aleš Novak, 17.1.2013

Ostalo

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 2/2013Tokrat se v tej zadevi oglašam zadnjič. Razprava o etiki je možna le takrat, ko vsaj v izhodišču delimo enake vrednote. Ko prebiram odziv Marka Novaka in vrhovnega arbitra akademske etike Univerze na Primorskem, njene Službe za stike z javnostmi, mi postaja jasno, kako resne težave imamo kot skupnost. Pravila navajanja so povsem jasna, prav tako kot so jasna pravila akademske etike. Prisvajanje tujega je nedopustno. A očitno je naša družba še vedno v tisti razvojni fazi, ko je pripadnost "grešnika" skupini ali instituciji pomembnejša od spoštovanja etičnega pravila, ki ga je kršil. Vzporednice z aktualnim političnim trenutkom se vsiljujejo same po sebi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Nova ureditev dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih

Miha Bratina, 17.1.2013

TRGOVINA

Miha Bratina, Pravna praksa, 2/2013Skrb za zdravo prehrano postaja del vsakdana, saj ji namenjamo vse več pozornosti. Temu sledijo tudi trgovci, ki živila označujejo in reklamirajo z raznimi trditvami o njihovih pozitivnih zdravstvenih učinkih, da bi tako privabili čim več potrošnikov. S tem se še intenzivneje soočajo uporabniki športne prehrane. A poplave raznih trditev o blagodejnih zdravstvenih učinkih živil je konec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Ustavne omejitve referenduma

Igor Vuksanović, 17.1.2013

Pravoznanstvo

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 2/2013Strokovna skupina ustavne komisije Državnega zbora za zakonodajni referendum je opravila svoje delo in podala nekatera stališča v zvezi s spremembo 90. člena Ustave, ki ureja zakonodajni referendum. Strokovna skupina (ki vsekakor lahko predlaga tudi spremembe zakonodaje ali to, da se tisto, kar je bilo prej urejeno zgolj v zakonu, zdaj uredi v Ustavi) predlaga uvedbo zavrnitvenega modela zakonodajnega referenduma (ljudski veto), po katerem je za zavrnitev zakona potrebno, da mu nasprotuje določeno število volivcev. Po predlogu strokovne skupine naj bi to bila večina volivcev, ki so veljavno glasovali, vendar najmanj četrtina vseh volivcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Cesarjeva nova oblačila

mag. Robert Smrekar, 17.1.2013

Ostalo

mag. Robert Smrekar, Pravna praksa, 2/2013Če je kdaj od nastanka naše države obstajal trenutek, ko bi se pravniki morali vprašati, ali smo sploh še na pravi poti k uresničitvi družbe po podobi naše Ustave, potem je to danes. V prejšnji številki Pravne prakse je dr. Rok Čeferin svoj pomenljivi prispevek zaključil s citatom Giorgia Agambena, s katerim je okrcal molk pravnikov ob aktualnih pomembnih družbenih premikih. Pa je res tako?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

"Ugrabljena sodba" - ali ugrabljena odškodnina?

mag. Matevž Krivic, 17.1.2013

Človekove pravice

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 2/2013Očitno imam premalo domišljijskih in podobnih sposobnosti, da bi znal uganiti, na kaj je mislila mag. Nina Betetto z naslovom svojega članka Ugrabljena sodba, ki je njen odziv na mojo kritiko sodbe Vrhovnega sodišča, v kateri je bila poročevalka. Da bi s kritiko, naj bo še tako neutemeljena, kdo lahko sodnikom (ali javnosti?) "ugrabil" sodbo, si težko predstavljam - lažje si predstavljam, da so sodniki s svojim skrajno formalističnim in nemoralnemu ravnanju države nadvse naklonjenim razumevanjem pravil o zastaranju tožnikom "ugrabili" njihovo pravico do odškodnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Izraba letnega dopusta v primeru menjave delodajalca

mag. Nataša Belopavlovič, 17.1.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 2/2013Delavcu na delovnem mestu kuharja je bilo v prejšnji službi v vrtcu odmerjenih 29 dni dopusta. S 1. septembrom se je zaposlil v osnovni šoli, prav tako na delovnem mestu kuharja. Novi delodajalec mu je pojasnil, da delavcem na tem mestu pripada 23 dni dopusta. Delavec je v prejšnji službi izrabil 24 dni dopusta. • Ali se delavcu pet dni dopusta, kolikor mu jih je še ostalo, prenese v novo službo? • Koliko dni dopusta lahko delavec sicer izrabi po svoji želji zunaj predpisanega kolektivnega dopusta? V pogodbi o zaposlitvi je namreč zapisano, da mora kolektivni dopust izrabiti med počitnicami, ne piše pa, med katerimi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Poroštvo v davčni izvršbi - pregled zakonskih možnosti

Katja Meško, 17.1.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Katja Meško, Pravna praksa, 2/2013Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) kot organ v sestavi Ministrstva za finance opravlja pomembne naloge za polnjenje državne, pokojninske in zdravstvene blagajne. Poglavitne naloge DURS so tako pobiranje davkov, prispevkov ter drugih dajatev, skrb za obračunavanje in odmero, vračilo, nadzor in izvršbo. Čeprav precejšnji del odmerjenega zavezanci za davek poravnajo prostovoljno, mora DURS voditi postopke davčne izvršbe. Finančni učinki postopkov davčne izvršbe pa so odvisni od prihodkov in premoženja zavezancev za davek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Virtualni svet ni vse

mag. Sandi Kodrič, 17.1.2013

Ostalo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 2/2013Pred leti smo imeli obdobje, ko so najsposobnejši mladi ljudje želeli postati borzniki in finančniki. Poleg dinamičnega dela jih je privlačil tudi denar, ki se je vrtel v teh krogih. Naslednja generacija je doživela internetni bum in mnogi so hoteli postati internetni podjetniki, razvijalci računalniških iger in mobilnih aplikacij. Ali pa so želeli delati nekaj v zvezi s socialnimi omrežji, ki so preplavila splet. Ali je perspektiva res samo v neoprijemljivih razvedrilnih storitvah za socialna omrežja in pametne telefone? Če malo karikiram, ali naj se mladi podjetniki posvečajo zgolj novim "jeznim ptičem" (Angry birds) in "govorečim mačkom" (Talking Tom)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Pravni napovednik

Irena Vovk, 17.1.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Evropsko leto državljanov

Irena Vovk, 17.1.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2013(http://europa.eu/citizens-2013) Jezik: angleščina, nemščina in francoščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: lahko jim sledite na Facebooku, Twitterju, video, e-publikacije, aplikacije za mobilne telefone Povezava z uporabniki:
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Evropa

Irena Vovk, 17.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2013Torek, 8. 1. Nepričakovano izboljšanje. Gospodarsko razpoloženje v evrskem območju se je decembra lani drugi mesec zapored izboljšalo - vrednost kazalnika gospodarskega razpoloženja (ESI) se je zvišala za 1,3 točke na 87 točk. Razpoloženje se je izboljšalo tudi v Sloveniji - vrednost kazalca
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

dogodki - izjave

Irena Vovk, 17.1.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2013od 8. do 14. januarja Torek, 8. 1. Nadzor nad premoženjskim stanjem. Komisija RS za preprečevanje korupcije je pri nadzoru premoženja predsednikov strank ugotovila, da sta predsednik SDS Janez Janša in predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković kršila Zakon o integriteti in preprečevanju
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

globus

Dean Zagorac, 17.1.2013

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 2/2013Avstrija: zapor za spletne neonaciste 10. 1. - Zaradi postavitve spletnih strani Alpen-Donau, ki je promovirala nacizem, je avstrijsko sodišče tri neonaciste obsodilo na visoke zaporne kazni. Vodji skupine Gottfriedu Küsslu je sodišče izreklo devetletno zaporno kazen, njegovima sodelavcema Felixu B
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
2013(43)
> Januar(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG H IJ K LM N OP QRS ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov