O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Prošnja za pojasnilo glede uporabe 39. člena ZUTD-A

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2013• Delodajalec je z delavcem, ki je že imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas (sklenjeno pred uveljavitvijo Zakona o urejanju trga dela - ZUTD), sredi meseca sklenil novo pogodbo za določen čas. Ali je treba obračunati prispevek za primer brezposelnosti v petkratnem znesku že od plače za mesec, v katerem je sklenjena nova pogodba? Ali se tak obračun uporabi za plačo, ki se nanaša na celoten mesec ali le za del plače, ki se nanaša na obdobje po sklenitvi nove pogodbe? Kako je treba obračunati prispevke delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu 39. členom novele ZUTD-A, in sicer v primeru sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi sredi meseca?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Elan pred Splošnim sodiščem Evropske unije: končana je prva etapa postopkov

Saša Sever, 29.8.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Saša Sever, Pravna praksa, 33/2013Splošno sodišče Evropske unije v Luksemburgu (v nadaljevanju: Splošno sodišče) pogosto obravnava ničnostne tožbe, s katerimi države članice in podjetja uveljavljajo ničnost sklepov Evropske komisije (v nadaljevanju: Komisija) glede državnih pomoči, ki jih morajo podjetja vrniti državi. Med zaključenimi zadevami za zdaj ni še nobene slovenske. To bi se pa lahko kmalu spremenilo, saj sta v postopku odločanja pred Splošnim sodiščem ničnostni tožbi, vloženi zoper sklep Komisije, s katerim je ta ukrep dokapitalizacije v višini deset milijonov evrov, ki je bil leta 2008 sprejet v korist podjetja Elan, na podlagi tretjega odstavka 108. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) opredelila kot državno pomoč, ki ni združljiva z notranjim trgom (v nadaljevanju: sklep Komisije).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Obvestilo o spremembi Pravilnika o izvajanju ZDDPO-2 ob vstopu Hrvaške v EU

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/201329. 8. 2013 Pojasnilo DURS, št. 4217-7985/2013-1 01-650-05, 9. julij 2013 Ob pristopu Hrvaške v Evropsko unijo se spreminja davčna obravnava plačil dividend in obresti ter licenčnin, ki se plačujejo na Hrvaško, in davčna obravnava čezmejnih transakcij prenosa premoženja, zamenjave kapitalsk
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

(Ne)upravičenost povrnitve stroškov detektivskih storitev v primeru uporabe sledilnega sistema GPS

mag. Judita Dolžan, 29.8.2013

Civilni sodni postopki

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 33/2013V pravdnem postopku je treba kdaj za ugotovitev dejstva oziroma utemeljitev pravdnega zahtevka uporabiti detektivske storitve. Pri tem se postavlja vprašanje, ali stroški teh storitev predstavljajo potrebne pravdne stroške, katerih povrnitev zahteva stranka, ki v postopku s svojim zahtevkom uspe. Načeloma stroški detektivskih storitev predstavljajo del pravdnih stroškov, pod pogojem, da se lahko tako pridobljeni dokazi uporabijo v postopku. Vprašanje dovoljenosti uporabe se postavlja v primeru, ko se za ugotovitev nekega pravno pomembnega dejstva uporabi sledilni sistem GPS, ki omogoča oblikovanje profila gibanja konkretne osebe, saj so bili dokazi pridobljeni s posegom v osebnostno pravico.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Pojasnilo v zvezi s pojmom "splošnokoristni nameni" iz 59. člena ZDDPO-2 in 66. člena ZDoh-2

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2013Pojasnilo DURS, št. 007-154/2013-2 01-640-02, 17. julij 2013 Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini ZDoh-2L)
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Obračun in plačilo prispevka za posebne primere zavarovanja od dohodkov iz premoženjskih pravic

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2013Pojasnilo DURS, št. 4200-372/2013-4, 3. julij 2013 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v drugi alineji prvega odstavka 20. člena določa, da so osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo, pri opravl
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Nepriznanje odškodnine ne posega v domnevo nedolžnosti

dr. Andreja Tratnik, 29.8.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 33/2013Vprašanje upravičenosti do odškodnine v civilnem postopku zaradi vodenja kazenskega postopka (in različnih omejevalnih ukrepov, sprejetih v njem) zoper osebo, proti kateri je pozneje postopek ustavljen ali pa je spoznana za nedolžno, je težavno. Samodejno priznanje odškodnine bi ohromilo delovanje organov kazenskega pravosodja. V primeru zavrnitve pravice do odškodnine pa se postavi vprašanje skladnosti te odločitve z domnevo nedolžnosti. Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) ima pri tem nemalo težav: sodna praksa je tako nejasna, da je prvostopenjski senat svojo pristojnost za odločanje o tem, ali so angleška sodišča z odločitvijo, da pritožnici kljub oprostilni sodbi v kazenskem postopku pravica do odškodnine ne pripada, posegla v njeno domnevo nedolžnosti iz drugega odstavka 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), prenesel na veliki senat.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Je lahko uporaba internetnih domen in metaoznak po pravu EU (tudi) zavajajoče oglaševanje?

Zoran Skubic, 29.8.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 33/2013Svetovni splet in pravo sta v razmerju inherentne napetosti. Če se prvi promovira kot svetovni forum (praviloma) svobodne izmenjave idej skozi prizmo "organiziranega kaosa", pa pravo po svoji naravi gravitira k urejenosti in vnaprejšnji predvidljivosti. Konflikt med njima je tako neizbežen, še zlasti če k temu prištejemo skokovit razvoj modernih tehnologij. In nič drugače ni na področju oglaševanja. Da je splet lahko ključen - če ne celo vodilen - medij trženja, je pred kratkim potrdilo tudi Sodišče EU, ki je pod taktirko našega nacionalnega sodnika v luči Direktive o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju obravnavalo vprašanje, kdaj je mogoče registracijo in uporabo imena spletne domene ter uporabo metaoznak v metapodatkih spletnega mesta šteti za nedovoljeno obliko oglaševanja po pravu EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Kršitev človekovih pravic zaradi prodaje stanovanjske hiše na javni dražbi

Aleš Velkaverh, 29.8.2013

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 33/2013Pred dobrim letom je v slovenskih medijih odmevala novica o tem, kako so Zoranu Vaskrsiću na javni dražbi prodali hišo za poplačilo bagatelnega dolga. Minister za pravosodje je zaradi tega primera napovedal tudi nove zakonodajne omejitve izvršbe na nepremičnine. Nedavno pa je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v zadevi Rousk proti Švedski obravnavalo podoben primer in iz povzetka sodbe na prvi pogled izhaja, da je obsodilo ravnanje švedskega izvršilnega organa, ki je stanovanjsko hišo Jima Rouska na javni dražbi prodal za poplačilo 800 evrov zapadlega dolga. Vendar podrobnejša analiza sodbe pokaže, da ni tako. ESČP je namreč temeljito preverilo delovanje državnih organov med postopkom in toženo državo obsodilo zaradi mnogih nepravilnosti, zaradi česar je presodilo, da so državni organi pri zasledovanju sicer legitimnega cilja ravnali premalo skrbno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Odločanje o predlogu za zavarovanje po ZIZ in uporaba pravil pravdnega postopka

Dida Volk, 29.8.2013

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 33/2013Pravdna sodišča pogosto odločajo o predlogu za zavarovanje z začasno odredbo ali predlogu za zavarovanje s predhodno odredbo. O predlogu za zavarovanje z začasno odredbo odloča pravdno sodišče v primeru, ko je uveden pravdni postopek. Prav tako odloča pravdno sodišče (natančneje gospodarski oddelek okrožnega sodišča) o predlogu za zavarovanje z začasno odredbo, kadar je ta vložen pred začetkom spora, o katerem bo sodišče odločalo po pravilih v gospodarskih sporih oziroma zadevah, v katerih je dogovorjena arbitražna pristojnost, ter o predlogih za izdajo začasnih odredb v zadevah v zvezi z intelektualno lastnino. Z zadnjo spremembo ZIZ je bila spremenjena tudi (krajevna in stvarna) pristojnost sodišča za odločanje o predlogu za zavarovanje s predhodno odredbo, in sicer zgolj za tiste predloge, ki so vloženi po pravnomočnosti sklepa, s katerim izvršilno sodišče po vloženem obrazloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine (na podlagi drugega odstavka 62. člena ZIZ) razveljavi sklep o izvršbi, predlog za izvršbo pa se obravnava kot tožba v pravdnem postopku. Pristojno je (tisto) pravdno sodišče, pred katerim je uveden pravdni postopek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Odpravnina ob upokojitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 29.8.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 33/2013Delavka je na podlagi odločbe invalidske komisije razvrščena v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni in ji je priznana pravica do dela na delovnem mestu, na katerega je razporejena s krajšim delovnim časom štiri ure dnevno. Delavka se bo letos upokojila. • Kakšna odpravnina delavki pripada glede na 132. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa, da je delodajalec delavcu dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje? • Ali delavki pripada odpravnina v višini njene plače za štiri ure dela in tako tudi polovica dveh povprečnih plač v RS, če je to zanjo ugodneje, ali pa je upravičena do odpravnine v višini dveh svojih povprečnih plač za pretekle tri mesece, za polni delovni čas osem ur in tako tudi do dveh povprečnih plač v RS, če je zanjo to ugodneje? Iz tega verjetno tudi sledi višina odpravnine po tretjem odstavku 179. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki znaša tri povprečne plače zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma zadnje tri plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje, če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Evropski Stop! za slabo banko

Šanca Hana, Merc Peter, 29.8.2013

Banke, zavodi

Hana Šanca, mag. Peter Merc, Pravna praksa, 33/2013Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) in uredba Vlade, ki dopolnjuje zakon, sta bila sprejeta oktobra 2012 oziroma marca 2013. S tem je bil vzpostavljen pravni okvir za implementacijo ukrepa slabe banke v slovenski pravni sistem. Z vpisom v register družb je bila marca 2013 ustanovljena Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) - slovenska državna slaba banka. Po več mesecih od njene ustanovitve DUTB še vedno ni operativna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Posebnosti ustavnopravnega varstva bančnih terjatev

Igor Vuksanović, 29.8.2013

Banke, zavodi

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 33/2013V ne tako dolgo nazaj objavljenem članku sem pozdravil prizadevanja, da bi se sprejel predpis o sistemski razdolžitvi gospodarstva. Zavzel sem nekoliko provokativno stališče, da je interese dolžnikov in nacionalnega gospodarstva zaželeno in ustavno dopustno zavarovati tudi z radikalnimi ukrepi, kot so državno predpisani prisilni odpisi terjatev, delni odpisi, konverzije v kapital, odlogi dospelosti ter znižanja obrestnih mer (šlo bi za ukrepe, ki niso namenjeni izjemnemu posamičnemu primeru, ampak bi bili pavšalizirani in posplošeni, saj bi veljali za natančno zakonsko določene kategorije upnikov in dolžnikov). Upniki za svojo izgubo ne bi prejeli posebnega nadomestila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Novela ZPVPJN ali kako vsaka nova vlada spremeni takse za vložitev revizijskega zahtevka

mag. Maja Potočnik, 29.8.2013

PRORAČUN

mag. Maja Potočnik, Pravna praksa, 33/2013Ko je med pogovorom s kolegom razprava nanesla na prvo spremembo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), ki je bila v Uradnem listu RS objavljena 26. julija 2013, mi je ta mimogrede omenil, da je bila sprememba pričakovana in logična, saj vsaka leva vlada revizijske takse močno poviša, vsaka desna vlada pa jih ponovno zniža. To se v Sloveniji očitno nikomur ne zdi nič neobičajnega, enako, kot ni nič neobičajnega, da je zmožnost pravnega varstva v pravu javnih naročil pogojena s tem, koliko ima posamezni gospodarski subjekt pod palcem. Brez vrednostnih sodb do dela politikov bi rada izrazila željo, da bi moja generacija mladih pravnikov svojo poklicno kariero razvijala v državi, v kateri naše delo ne bi bilo odvisno od hipnih muhastih odločitev vladajoče elite.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Osebni podatki priče v kazenskem postopku

Irena Vovk, 29.8.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2013Delavec centra za socialno delo je občasno kot priča vabljen na obravnave na okrožnem ali okrajnem sodišču. Moti ga, ker ga sodniki pri preverjanju identitete pogosto vprašajo tudi po njegovem naslovu. Ali lahko odgovor odkloni?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Dostop do lastnih lokacijskih podatkov pri operaterju

Irena Vovk, 29.8.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2013Posameznik je od enega od mobilnih operaterjev za potrebe dokazovanja lokacije posameznikov, ki naj bi storili prekršek po Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), zahteval posredovanje lokacijskih podatkov in podatke o prometu mobilnih telefonov, katerih lastniki imajo sklenjeno naročniško razmerje in ki so pisani na te lastnike. Iz tega bi bilo namreč mogoče sklepati (kot denimo pri karticah za evidentiranje delovnega časa), kje se je oseba nahajala v času storitve očitanega prekrška. Prvi odstavek 8. člena ZPrCP namreč določa, da se v primeru, če je prekršek zoper varnost cestnega prometa storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, za prekršek kaznuje lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da tega prekrška ni storil. Ali morajo mobilni operaterji posamezniku posredovati take podatke?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Vsebina PP št.33/2013

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2013stran 3 UVODNIK Nataša Pirc Pusar Kam je odšlo načelo sorazmernosti? stran 6 MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO dr. Dragica Wedam Lukić Mednarodna pristojnost sodišča države izvora, doktrina o forum non conveniens in javni red
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2013Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2013 Ime akta Rok za sprejem na vladi Uredba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija 31. 8. 2013 Uredba o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov 1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/201327. avgust - predlog zakona o ratifikaciji Protokola h Konvenciji o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga; - Poročila o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2013 v obdobju januar-junij 2013 s Poročilom Davčne uprave Republike Slovenije in Poročilom Carinske uprave Republike
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa - ZPrCP-B (Ur. l. RS, št. 62/13) - velja od 10. avgusta, uporabljati se začne 1. septembra. 2. Zakon o ratifikaciji Sporazuma m
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Vlada RS

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 20. seji (22. avgust 2013): - predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz tretjega okvirnega kredita, ki ga najame Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje okoljskih projektov;
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

razpisi

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2013Ur. l. RS, št. 54/13 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Računskega sodišča, in sicer za drugega namestnika predsednika Računskega sodišča - Predsednik RS; rok je 16. september. Ur. l. RS, št. 67/13 2. Okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Krškem - Ministrstvo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Pravni napovednik

Irena Vovk, 29.8.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Mednarodna pristojnost sodišča države izvora, doktrina o forum non conveniens in javni red

dr. Dragica Wedam Lukić, 29.8.2013

Civilno pravo

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 33/2013Običajno ne komentiram odločitev Vrhovnega sodišča, tudi če se z njimi ne strinjam, vendar sem se tokrat odločila drugače. V tem primeru gre za tako očitno napačno razlago Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP), da nanjo moram reagirati. Poleg tega se moram odzvati na trditev podpredsednice Vrhovnega sodišča, ki je svoje nestrinjanje z mojimi stališči podprla s trditvijo, da nisem imela na voljo sodb izraelskega sodišča, o priznanju katerih je tekel postopek. Nekoliko nenavadno se mi zdi, da podpredsednica Vrhovnega sodišča dodatno utemeljuje pravilnost konkretne sodne odločbe, saj je splošno sprejeto načelo, da sodne odločbe govorijo same zase in so kot take podvržene strokovni kritiki. Ker ne želim, da bi bili moji pomisleki razumljeni kot del "predimenzionirane medijske kampanje", jih bom bolj poglobljeno pojasnila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Kam je odšlo načelo sorazmernosti?

Nataša Pirc Musar, 29.8.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Nataša Pirc-Pusar, Pravna praksa, 33/2013Ko sem bila imenovana v posebno skupino, ki bo za evropsko komisarko za pravosodje in človekove pravice Viviane Reding pripravila poročilo o vohunjenju za državljani EU, sem pred prvim sestankom julija v Bruslju želela izvedeti, kakšno je stališče naše vlade do afere Snowden in množičnega zbiranja osebnih podatkov o naših komunikacijah prek telefona in interneta s strani ameriške varnostno-obveščevalne agencije (NSA). Sodelavka predsednice vlade je gospe Bratušek prenesla mojo željo, da bi se z njo slišala, a žal do razgovora do danes ni prišlo. Razumem, da je premierka zelo zaposlena, a se bojim, da me na kratek razgovor ni povabila zato, ker Slovenija stališča sploh nima. In to me skrbi, skrbi predvsem zato, ker so velike države tiho, zato ker same množično počno isto, male, kot je naša, pa nimajo poguma, da bi sploh kaj rekle, in si morda želijo početi isto.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 33

Leto objave

< Vsi
2013(40)
> Avgust(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG H IJK L M NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov