O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Odgovornost za pravne napake - prodaja nepremičnine v izvršilnem postopku

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Če ni drugače dogovorjeno, stvar, ki je predmet prodaje, ne sme biti predmet drugih pravic oziroma pravnih dejstev, ki omejujejo uresničevanje lastninske pravice na stvari. Vzrok za pravno napako izvira iz prodajalčeve sfere, če pravica oziroma pravno dejstvo, ki pomeni pravno napako, že obstaja v trenutku, ko začne učinkovati prodajalčev razpolagalni pravni posel, ali če ta pravica oziroma pravno dejstvo nastane po tem trenutku, če je vzrok zanjo nastal pred tem trenutkom. Za presojo ni pomembno, ali je vzrok za napako prodajalčevo ravnanje ali pa je vzrok za to napako odločba državnega organa, ki učinkuje proti prodajalcu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - obvestilo delavca o razlogih za odsotnost z dela

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Argumenta sodišča druge stopnje, da naj bi tožena stranka tolerirala neredno obveščanje tožnice o razlogih za odsotnost z dela, ni mogoče upoštevati, saj ta ne temelji na dokaznem zaključku sodišča prve stopnje; pa tudi če bi, toleriranje nepravilnih ravnanj delavca ne pomeni, da delodajalec tega ne sme prekiniti - zlasti, če ravnanje delavca količinsko ali kakovostno preseže meje tolerance ali je imelo dosedanje toleriranje celo negativne posledice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - opravljanje pridobitne dejavnosti v času odsotnosti zaradi nege otoka - možnost nadaljevanja delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Sodišči nižje stopnje sta razlog za izredno odpoved po 8. alineji 111. člena ZDR razlagali preozko in v nasprotju z namenom in cilji zakona. Nelogično bi bilo, da bi ZDR zaradi vsebinsko enake kršitve delavca sankcioniral le zlorabe, storjene v času odsotnosti in povezane s poškodbo ali boleznijo delavca, zlorabe zadržanosti z dela zaradi nege otroka pa ne; torej da bi bile prav te zlorabe povsem izvzete.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Prepoved samopostrežnih avtomatov s hrano in pijačo

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Odločba št. U-I-189/10, 15. marec 2012 (Ur. l. RS, št. 27/12) Šesti odstavek 4. člena Zakona o šolski prehrani ni v neskladju z Ustavo. Prvi stavek drugega odstavka 74. člena Ustave pooblašča zakonodajalca, da opredeli pogoje za ustanavljanje gospodarskih
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Merila za določitev presežnih delavcev

mag. Nataša Belopavlovič, 19.4.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 15/2012V podjetju je sistemiziranih več delovnih mest z enakim opisom delovnega mesta, ki pa se opravljajo v več organizacijskih enotah. Te nimajo statusa družbe, so le del enovitega podjetja. Proizvodni program ene od enot se ukinja, proizvodnja bo prenehala in s tem bo nastal presežek večjega števila delavcev. Treba bo izdelati program reševanja presežnih delavcev, ki vsebuje tudi merila za njihovo določitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Hramba dokumentacije s področja varnosti in zdravja pri delu

mag. Nataša Belopavlovič, 19.4.2012

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 15/2012Koliko časa je treba hraniti teste oziroma dokazila o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja ter zdravniška spričevala za zaposlene delavce?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Od Titanika do Coste Concordie

dr. Marko Pavliha, 19.4.2012

Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 15/2012Ameriški pisatelj in samooklicani izumitelj periskopa Morgan Andrew Robertson je leta 1898 preroško zasnoval kratek roman Futility or the wreck of the Titan o pravljični, megalomanski čezoceanski ladji. Nanjo je vkrcal bogate in zadovoljne ljudi, nato pa jih je pustil, da so se neke mrzle aprilske noči v severnem Atlantiku raztreščili ob ledeni gori, s čimer je hotel pokazati na brezpomembnost, jalovost, ničevost slehernega početja. Štirinajst let pozneje je angleški ladjar White Star Line splovil parnik Titanik, ki je bil neverjetno podoben izmišljenemu in je - zares srhljivo - doživel domala enako usodo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic (1. del)

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Pojasnilo DURS, št. 42153-569/2011-2, 14. december 2011 Objavljamo splošno pojasnilo v zvezi z davčnimi posledicami trgovanja z vrednostnimi papirji - kuponskimi obveznicami (1. del) in z delnicami (2. del) - katerih izdajatelji so domače in tuje osebe in ki se ponujajo javnosti oziroma uvrščajo v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Težave pri urejanju zdravstvenega zavarovanja mladoletni osebi

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Na Varuha se je obrnil center za socialno delo (CSD) in ga zaprosil za pomoč pri urejanju zdravstvenega zavarovanja za mladoletno osebo. Po navedbah CSD je imela mati mladoletne osebe dovoljenje za začasno bivanje v Republiki Sloveniji. Mladoletna oseba je bila zavarovana po očetu, ki je slovenski državljan in je imel samostojno dejavnost, vendar je zaradi hude nesreče in s tem povezanih zdravstvenih težav moral prenehati opravljati dejavnost. Ker oče ni bil več sposoben plačevati zdravstvenega zavarovanja, je tudi mladoletna oseba, ki se je sicer redno šolala, ostala brez zavarovanja. CSD ni vedel, kako ravnati, zato se je po pomoč obrnil na Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Uredba o pristojnosti in pravu v preživninskih zadevah

Irena Vovk, 19.4.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2012Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-251/2011/2, 5. december 2011 Svet Evropske unije je zaradi lažjega in hitrejšega reševanja čezmejnih sporov v zvezi s preživninskimi zahtevki sprejel Uredbo Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izv
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Ali je treba razveljaviti vizum, pridobljen na goljufiv način, pred izdajo (obsodilne) sodbe?

Katarina Vatovec, 19.4.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 15/2012Vizumski zakonik nalaga pristojnim organom držav članic, da razveljavijo izdane vizume, če so bili ti pridobljeni goljufivo. Kdaj pa mora priti do razveljavitve tako pridobljenih vizumov? Ali nacionalno sodišče lahko izda sodbo, s katero izreče zaporno kazen osebi, obsojeni zaradi nudenja pomoči pri nezakonitem priseljevanju, čeprav (še) ni prišlo do razveljavitve spornih vizumov? Luksemburško sodišče je po nujnem postopku obravnavalo zadevo Minh Khoa Vo in podalo razlago Vizumskega zakonika: za izdajo obsodilne sodbe ni treba predhodno razveljaviti na goljufiv način pridobljenega vizuma.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Pridobitev vzorca tkiva umrlega za test očetovstva

Irena Vovk, 19.4.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2012V zapuščinskem postopku se je k dedovanju priglasila oseba, ki zatrjuje, da je zapustnikova hči. Očetovstvo dokazuje z izvedeniškim mnenjem (analizo DNK), ki ga je naročila pri Medicinski fakulteti v Ljubljani. Slednja je za potrebe analize od Splošne bolnišnice Celje pridobila biološki material zapustnika (pridobili so parafinska bloka, ki pripadata zapustniku). Posredovanje biološkega materiala je bilo opravljeno brez sodne odredbe ali odredbe drugega pristojnega organa. Ali gre v tem primeru za kršitev predpisov s področja varstva osebnih podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Prevzem zdravih jeder

Ilić Uroš, Jan Matjaž, Štefančič Klemen, 19.4.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Uroš Ilić, Matjaž Jan, Klemen Štefančič, Pravna praksa, 15/2012V gospodarski praksi se praviloma prevzemajo solventne gospodarske družbe z visoko likvidnostjo, neizrabljenimi možnostmi zadolževanja ter ugodnim razmerjem med denarnimi tokovi in tržno ceno delnic. V času gospodarske krize pa prevzemniki pogosteje proučujejo tudi možnosti prevzema insolventnih tarč, ki so zanje lahko zanimive zaradi sinergij v povezovanju poslovnih aktivnosti podjetij, pridobitve distribucijskih kanalov, tržnih deležev in proizvodnih procesov insolventnih družb. Vsi ti dejavniki predstavljajo posebno vrednost, ki je v primeru prenehanja delovanja podjetja ni mogoče vedno ustrezno izrabiti. Insolventne družbe so lahko prevzete tudi tedaj, ko se nad njimi že vodi sodni postopek zaradi insolventnosti. Insolventni dolžnik je v postopku prisilne poravnave lahko prevzet na podlagi sklepa upniškega odbora v okviru instituta spremembe osnovnega kapitala, s katerim lahko upnik pridobi delnice dolžnika in tako tudi nadzor nad družbo. V stečajnem postopku do pridobitve delnic dolžnika ne more priti, saj se razveljavijo, lahko pa se prevzame dolžnikov podjem - tj. premoženje, ki tvori poslovno celoto, in tako prav tako doseže podobne ekonomske učinke kot s prevzemom. Do prevzemov pa lahko pride tudi v primerih nakupa večinskega oziroma pomembnega deleža delnic (hčerinskih ali drugih delniških družb), katerih imetnik je insolventni dolžnik, kadar so predmet prodaje v stečajnem postopku. Take transakcije so za upnike stečajnega dolžnika najugodnejše, saj je v teh primerih cena delnic zaradi prevzemne premije lahko bistveno višja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 19.4.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Zloraba odsotnosti z dela zaradi nege otroka je lahko razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi

Tanja Bohl, 19.4.2012

Delovna razmerja

Tanja Bohl, Ana Čeh, Pravna praksa, 15/2012Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v določbi 8. alineje prvega odstavka 111. člena določa, da lahko delodajalec delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika oziroma zdravniške komisije ali če v tem času opravlja pridobitno delo ali brez odobritve pristojnega zdravnika oziroma zdravniške komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja. V praksi so se pojavila vprašanja, kakšne možnosti sankcioniranja ima delodajalec v primerih, ko ugotovi, da je delavec v času odsotnosti z dela zaradi nege in varstva otroka opravljal pridobitno delo. V zvezi s tem se je v preteklosti oblikovala sodna praksa, da v takih primerih delodajalec delavcu ne more zakonito izredno odpovedati pogodbe o zaposlitvi, saj zdravstveni predpisi odsotnosti z dela zaradi nege otroka ne izenačujejo z odsotnostjo z dela zaradi bolezni ali poškodbe. Tako sodno prakso je Vrhovno sodišče s sklepom v zadevi opr. št. VIII Ips 19/2010 z dne 24. januarja 2012 spremenilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Kazenski zakonik z novelama KZ-1A in KZ-1B

dr. Liljana Selinšek, 19.4.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Lilijana Selinšek, Pravna praksa, 15/2012Pri GV Založbi (Ljubljana 2012) je pred kratkim izšel Kazenski zakonik z novelama KZ-1A in KZ-1B, in sicer v dveh različicah. Prva različica (324 strani) vsebuje zakonsko besedilo z vidnimi spremembami, ki so bile v KZ-1 vnesene z novelama A in B, ter obširnim stvarnim kazalom, ki ga je pripravil mag. Ciril Keršmanc. V drugi različici (538 strani) pa so dodana še razširjena uvodna pojasnila obeh novel KZ-1, ki sta jih pripravila dr. Matjaž Ambrož in Hinko Jenull.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Vzporedni bančni sistem - so temelji za novo finančno krizo že postavljeni?

Peter Merc, 19.4.2012

Banke, zavodi

Peter Merc, Pravna praksa, 15/2012Vsakič znova se potrjuje nenapisano pravilo, da se kapital pretaka z dobro reguliranih trgov na trge s pomanjkljivim nadzorom in regulacijo. Regulatorna arbitraža je posledica dejstva, da so banke in druge finančne institucije z razvitih trgov vedno korak pred regulatorji, to pa kapitalu omogoča uspešen beg izpod njihovega nadzora. Nič kaj drugače ni na finančnih trgih danes. Vsa pozornost regulatorjev se usmerja v reforme bančnega sektorja, predvsem v krepitev kapitala bank in zagotavljanje njihove likvidnosti, kreditna dejavnost pa se vse bolj širi zunaj bančnega sistema ter se tako izogiba nadzoru in regulaciji, ki veljata za tradicionalni bančni sistem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Ali je za izračun bruto ali neto prikrajšanja res potreben strokovnjak ali izvedenec

dr. Jernej Podlipnik, 19.4.2012

Delovna razmerja

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 15/2012V PP, št. 14/2012, je Srečko Lavrenčič objavil zanimiv članek o oblikovanju tožbenih zahtevkov oziroma sodbenih izrekov pri plačah. Z njegovimi ugotovitvami, da se morajo taki zahtevki oziroma izreki oblikovati na način, kot sta se glede plače delavec in delodajalec dogovorila v pogodbi o zaposlitvi, se je mogoče v celoti strinjati. Enako velja za oblikovanje zahtevka oziroma izreka za plačilo zamudnih obresti od prikrajšanja. Presenetil pa me je zadnji stavek njegovega prispevka: "Za izračun bruto ali neto prikrajšanja pa bo verjetno treba pritegniti ustreznega strokovnjaka ali izvedenca."
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Težave pri uporabi konvencij Uncitrala s področja mednarodne prodaje blaga

Peter Rižnik, 19.4.2012

Obligacije

Peter Rižnik, Pravna praksa, 15/2012Konvencija o pogodbah o mednarodni prodaji blaga iz leta 1980 (CISG) in Konvencija o zastaranju terjatev na področju mednarodnega nakupa in prodaje blaga (Konvencija) iz leta 1974 sta kot ratificirani mednarodni pogodbi na podlagi 8. člena Ustave del veljavnega prava v Sloveniji že več let. Vendar pa uporaba teh dveh konvencij Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (Uncitral) v praksi še vedno povzroča nemalo težav. Stranke pogosto ne vedo, da se uporabljata za presojo njihovih razmerij iz prodajne pogodbe, hkrati pa tudi sodišča spore, ki izvirajo iz mednarodne prodajne pogodbe, pogosto presojajo po pravu, namenjenem "domačim" pogodbam, kar je kot napačna uporaba materialnega prava lahko pritožbeni razlog po 341. členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Na planincah, auf der Alm ali sur les alpages - koga dejansko zavajamo in koga ščitimo?

dr. Janja Hojnik, 19.4.2012

TRGOVINA

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 15/2012Prispevek komentira nedavni spor glede oglaševalske kampanje jogurtov Na planincah, ki jo izvaja družba Danone, v luči pravil EU o prostem pretoku blaga. V tem okviru presojam, ali gre za (s pravom prepovedano) škodovanje potrošnikom ali le za dobro marketinško potezo francoskega podjetja s podružnico v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

VlADA RS

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 10. seji (12. april 2012): - predlog zakona za uravnoteženje javnih financ; - Nacionalni reformni program 2012-2013; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu; - o usmeritvah glede ravnanja resornih ministrov in
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

ne preslišite

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Rsl 1, 20. april 2012, 17.05 Varčevanje in varstvo okolja Različni varčevalni ukrepi so prizadeli tudi področje varstva okolja. Ministrstvo za okolje se je združilo s kmetijskim, krčijo ali celo ukinjajo se dejavnosti različnih okoljskih služb in agencij. Kako v takih razmerah delujejo nevl
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Razpisi

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2012Ur. l. RS, št. 21/12 1. Volitve treh članov Sodnega sveta, ki jih izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo, in volitve treh članov Sodnega sveta, ki jih na predlog predsednika republike izvoli Državni zbor, bodo 14. junija 2012 - za dan razpisa volitev, s katerim
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 19.4.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/201216. april - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu; - predlog Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2012-2017. 13. april - Poročilo Državne volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu o Družinskem zakoniku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Kaj je narobe z "zlatim pravilom"?

dr. Jože Mencinger, 19.4.2012

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 15/2012Z "zlatim pravilom" naj bi uresničili "zgodovinsko" Pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji. Pogodba je pravi biser baročno-birokratskega leporečja, a to še ne pomeni, da ni škodljiva. Proti vgrajevanju govorijo ekonomska teorija, nastanek javnega dolga, zdajšnje razmere in posledice njegove dejanske uveljavitve.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
2012(43)
> April(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG H I J K LM NOP QR S Š TUV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov