O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Sprejemanje aktov društva

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 15/1991Zakon o društvih ne določa obveznega načina sprejemanja aktov društva, temveč prepušča urejanje teh vprašanj statutu društva oziroma pravilom društva. Ustavno sodišče ni pristojno za oceno medsebojne skladnosti aktov društva, temveč le za oceno skladnosti aktov društva z ustavo in zakonom; spore ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Razlastitev "črne gradnje"

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Ustavno sodišče, Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 15/1991Na stavbi, zgrajeni brez dovoljenja pristojnega organa, če je bilo to v času graditve predpisano, ni mogoče pridobiti lastninske pravice, ker ima takšen objekt začasni značaj do legalizacije ali rušenja, pa zato takšnega objekta ni mogoče razlastiti, niti ni mogoče zanj izplačati pravične odškodnine...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Republiške takse za firmo, uporabo poslovnih prostorov instavbnega zemljišča

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Sodni registri in sodne takse, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 15/1991V neskladju z ustavo in v nasprotju z zakonom je republiški odlok o plačevanju posebnih republiških taks za firmo, uporabo poslovnih prostorov in stavbnega zemljišča, ker pravne osebe in občane z območja Republike Hrvatske in Republike Slovenije postavlja v neenakopraven položaj pri opravljanju deja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Začasna prepoved sečnje v družbenih gozdovih

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Gozdarstvo, Varstvo okolja

, Pravna praksa, 15/1991Zakon o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v družbeni lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami v družbeni lastnini ne posega v bodočo ureditev lastniških razmerij, temveč skuša zgolj zavarovati pravice prejšnjih lastnikov do bodoče pravne ureditve teh odnosov, zato mu ni mogoče očitat...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Zamudne obresti za plačilo odškodnine

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Obligacije

, Pravna praksa, 15/1991Po 1. odst. 277. člena zakona o obligacijskih razmerjih mora dolžnik, ki zamudi izpolnitev denarne obveznosti, plačati tudi obresti po stopnji, ki se plača v kraju izpolnitve za hranilne vloge, ki so nenamensko vezane za več kot eno leto.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Plačilo komunalnih storitev

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 15/1991Določbe v odloku občinske skupščine, po katerih stroški vzdrževalnih del notranjih vodovodnih instalacij, vključno s priključnim ventilom in priključkom, bremenijo uporabnika, niso v neskladju z ustavo in zakonom. Sklep US RS št. U-I-19/91 z dne 29. 5. 1991
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Povratni učinek občinskega odloka

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 15/1991Odlok, ki uveljavlja učinek za nazaj, ni v skladu z ustavo (primer odloka SM Ljubljana o združevanju sredstev stanarin in najemnin na območju ljubljanskih občin - Ur. l. RS, št. 6/9l - 4. člen). Odločba US RS št. U-I-15/91 z dne 13. 6 1991, objavljena v Ur. l. RS, št. 4/91
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Poseg v pravico uporabe zemljišča

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 15/1991Odlok o sprejemu zazidalnega načrta, ki omogoča poseg v pravico uporabe zemljišča, če gre za zgostitev obstoječe zazidave, je v skladu z zakonom. Sklep US RS št. U-I-27/90 z dne 29. 5. 1991
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Omejitev mandata v delavskem svetu

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 15/1991Z izpodbijanim 4. odst. 47. čl. zakona o podjetjih je predpisano, da nihče ne sme biti več kot dvakrat zaporedoma izvoljen v isti delavski svet. Ustavno sodišče Jugoslavije je ugotovilo, da iz same vsebine ne izhaja, da ima izpodbijani 4. odst. 47. čl. zakona o podjetjih učinek za nazaj in da ni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Pristojnost predsednika sodišča

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Sodišča

, Pravna praksa, 15/1991Ni v neskladju z ustavo določba zakona, po kateri predsednik odloča o suspenzu sodnika, ne da bi hkrati določal poprejšnje mnenje določen kolegijski organ. Sklep US RS, št U-I-11/91 z dne 28. 6 1991
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 1.8.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 15/1991Zunanji in notranji sistem V sodni praksi je bilo sprejeto stališče, da so "določbe splošnega in posebnega dela kazenskega zakona celota, čeprav so v različnih zakonih (kazenski zakon SFRJ, kazenski zakoni republik in pokrajin)". V zakonu o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v dolo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Ustanavljanje podjetij v tujini

dr. Bojan Zabel, 1.8.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Bojan Zabel, Pravna praksa, 15/1991Že pred nekaj leti sem opozoril na sicer splošno znano dejstvo, da je ustanavljanje podjetja v tujini zahtevno in skupinsko dejo. Sodelovati morajo pravniki in ekonomisti. Vendar pravnik - čeprav se ukvarja s tujim pravom - ne more poznati vseh podrobnosti v predpisih in praksi tujih držav. Prav ta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Spoliatus ante omnia restituendus

dr. Janez Kranjc, 1.8.1991

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 15/1991Opraviti imamo s pravno maksimo, ki se je pojavila v posestnem varstvu občega prava. Gre pravzaprav za pravilo kanonskega prava (gl. Gracijanov Dekret 2, 3, 1, 1-4), ki pa se je kasneje splošno razširilo. Razvilo se je iz posebnega ugovora zaradi ropa (exceptio spolii), ki so ga sprva smeli uveljavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Priročnik za izdelavo poslovnika kakovosti

Janez Teran, 1.8.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Janez Teran, Pravna praksa, 15/1991Knjiga predstavlja prvi dokument v slovenskem jeziku, ki definira mesto in vlogo direktorja in njegove ekipe v sistemu kakovosti podjetja. Uporabnost priročnika je v njegovi celovitosti, enostavnosti in preglednosti. Vodilnim delavcem v vseh vrstah dejavnosti daje veliko uporabnih napotkov, kako zgr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Novi uradni list Republike Slovenije

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1991Najbrž je docela odveč opozarjati bralce pp na dogodek, ki je vendarle vreden teh nekaj vrstic (za zgodovinski spomin?): V torek, 25. junija 1991 je Uradni list Republike Slovenije izšel s prenovljeno glavo: v levem kotu je grb SRS zamenjal grb Republike Slovenije, z oznakama: številka 1 in leto ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Redefinicija položaja in vloge skupnih (centralnih)registrov v republiki

Slobodan Dujić, 1.8.1991

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Arhivi

Slobodan Dujić, Pravna praksa, 15/1991I. PRAVNE PODLAGE SEDANJEGA FUNKCIONIRANJA SKUPNIH REGISTROV(*1) Pravna podlaga za vodenje in vzdrževanje skupnih registrov, ki v tem trenutku funkcionirajo v Republiki Sloveniji, se razen v zveznem zakonu(*2) in v ustreznem republiškem zakonu,(*3) nahaja tudi v različnih drugih zakonskih in podz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Skupnost šol v občini

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 15/1991Vprašanje: Kako oblikovati skupnost šol v občini, ki jo predvideva 52. člen zakona o zavodih? (Uradni list RS, št. 12/91)? V občini je sedem samostojnih šol, ki naj bi oblikovale skupnost šol, ki ne bi bile pravna oseba.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Neenakomerna razporeditev delovnega časa

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 15/1991Vprašanje: V podjetniško kolektivno pogodbo bi radi vnesli določilo, po katerem bi bil delavec dolžan opravljati nadurno delo tudi takrat, ko bi moral nadomestiti čas, ko bi čakal doma na delo, seveda v okviru koledarskega leta. Ali bi bila taka določba v skladu z zakonom? Odgovor: Kolek...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Hipoteka za kratkoročni kredit

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 15/1991Vprašanje: Kratkoročni kredit, ki je zavarovan s hipoteko, ob zapadlosti ni poplačan. Upnik pa odobri dolžniku nov kredit z novim rokom zapadlosti, s katerim dolžnik poplača prejšnji kredit. Celotna s hipoteko zavarovana terjatev se pri tem ne spremeni. Ali je za zavarovanje novega kredita tre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Pogodba o zaposlitvi - kršitev kolektivne pogodbe

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 15/1991Vprašanje: Družbeno podjetje je ponudilo delavcem v podpis pogodbe o zaposlitvi, ne da bi jih poprej razvrstilo v tarifne razrede po kolektivni pogodbi. Vsi delavci so podpisali pogodbe, čeprav se mnogi z določbo pogodbe o višini osebnega dohodka niso strinjali, bili pa so v strahu za delovno raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Odpoved letovanja - plačilo stroškov

mag. Miha Juhart, 1.8.1991

Obligacije

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 15/1991Vprašanje: Podjetje razpolaga s počitniškimi kapacitetami, v katerih je omogočeno letovanje zaposlenih. Interesenti so bili z možnostmi in pogoji seznanjeni prek oglasne deske. Zaradi razmer na Hrvaškem nekateri zaposleni odpovedujejo letovanje in menijo, da niso dolžni plačati stroškov. Ali j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Ustanovitev javnega podjetja za komunalno dejavnost

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 15/1991Niso v skladu z ustavo in z zakonom določbe odloka o ustanovitvi javnega podjetja za komunalno dejavnost, ki izenačujejo tiste dejavnosti tega podjetja, ki so nenadomestljiv pogoj za življenje in delo, z dejavnostmi, ki jih podjetje opravlja po tržnih načelih, ter določbe tega odloka, ki opredeljuje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Iz sodne statistike 1990

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Sodišča

, Pravna praksa, 15/1991Z nekaj krajšimi poudarki objavljamo v nadaljevanju - na naslednjih straneh zanimivejše podatke, ki jih ponuja sodna statistika za leto 1990, zbrana in analitično obdelana v posebni brošuri, ki jo je maja izdal (tedaj še) Republiški sekretariat za pravosodje in upravo. V uvodnih opombah je med dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Iz sodne statistike 1990

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Sodišča

, Pravna praksa, 15/1991Sodišča združenega dela - pripad zadev, reševanje Pripad zadev se je v letu 1990 v primerjavi z letom 1989 skupno zmanjšal za 13,7%. Število novih zadev se je zmanjšalo pri devetih sodiščih združenega dela, od 0,7% pri Sodišču združenega dela v Kranju do 32,5% pri Sodišču združenega dela v Postoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Posebni prispevek solidarnosti v letu 1991

Avtor ni naveden, 1.8.1991

Varstvo pred naravnimi nesrečami

, Pravna praksa, 15/1991Z zakonom o posebnem prispevku solidarnosti v letu 1991 (Ur. l. RS, št. 26/91) je urejeno oblikovanje dodatnih sredstev za odpravljanje posledic poplav, ki so v prvih dneh novembra 1990 prizadele več območij v Republiki Sloveniji.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
1991(34)
> Avgust(34)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGHIJ K LMNOP QRSŠT UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov