O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 52)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Ustavitev postopka - prenehanje veljavnosti izpodbijanega akta

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 15/1995Ustavno sodišče je postopek za preizkus pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti ustavilo, ker je izpodbijana Odredba o začasni statusni ureditvi Mestne občine Velenje prenehala veljati in ne gre za primer iz 47. člena zakona o ustavnem sodišču.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Prometni davek - urejanje s podzakonskim aktom

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 15/1995Prvi odstavek 39. člena Pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku (Ur. l. RS, št. 6/92, 8/92, 29/92 in 39/93) se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Lastninjenje stavbnih zemljišč

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 15/1995Zakonodajalec bi sicer lahko v zakonu o denacionalizaciji posebej uredil lastninjenje stavbnih zemljišč, na katerih je bivši lastnik po podržavljenju pravico uporabe, ki jo je na tem zemljišču obdržal, prenesel s pogodbo med živimi ali z dedovanjem na tretje osebe.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Izkazani pravni interes pobudnika (politične stranke) - občinski odlok

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Politične stranke

, Pravna praksa, 15/1995Pobudnik ne izkazuje pravnega interesa v zadevi, če izpodbijani občinski odlok v ničemer ne posega v pravice, pravne interese ali pravni položaj politične stranke kot pravne osebe. Sklep US RS, št. U-I-83/95 z dne 1. 6. 1995.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Obdolženčeva pravica do izvajanja dokazov

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 15/1995Sodba Višjega sodišča v Mariboru in sodba temeljnega sodišča v Murski Soboti, Enote v Lendavi, se razveljavita. Sodba Vrhovnega sodišča je s tem postala brezpredmetna. Zadeva se vrne Okrožnemu sodišču v Murski Soboti v novo odločanje. Sodišče je dolžno postaviti izvedenca psihiatrične stroke, če obd...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Izkazani pravni interes pobudnika - politika plač v gospodarstvu

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Plače v gospodarstvu

, Pravna praksa, 15/1995Poklicno strokovno združenje - Združenje Manager kot pobudnik ne izkazuje lastnega interesa za vložitev pobude z navedbami, da izpodbijane določbe zakona (o izvajanju Dogovora o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu... - Ur. l. RS, št. 29/95) posegajo v pravice, pravne interese...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Ustavna pritožba - pravica do povračila škode

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 15/1995Prvenstveni namen rednih in izrednih pravnih sredstev je odpravljanje dejanskih in pravnih pomanjkljivosti odločb nižjih sodišč. Šele po njihovem izčrpanju, če seveda obstojijo tudi druge predpostavke, je mogoče uveljavljati odškodnino. Sklep US RS, št. Up-29/93 z dne 17. 5. 1995.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Ustavno načelo sorazmernosti v Kanadi

dr. Lovro Šturm, 7.9.1995

Pravoznanstvo

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 15/1995Kanadska pravna teorija podpira uporabo načela sorazmernosti na vseh ravneh, tudi pri ustavnosodni presoji. Podobno kot v ameriškem pravnem sistemu je zanj najprej uporabljala izraze kot so "alternativna sredstva", "razumna zveza" in "tehtanje" ("balancing"). Novejša dela že govorijo o načelih soraz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Ustavna pritožba - rok za vložitev

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 15/1995Rok za vložitev ustavne pritožbe je 60 dni od dneva vročitve akta, zoper katerega je ustavna pritožba mogoča. Na tek tega roka pobuda državnemu tožilcu v smislu 401. člena zakona o pravdnem postopku ne more vplivati.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Bogata dejavnost v prvem polletju 1995

Sašo Bovcon, 7.9.1995

Študenti

Sašo Bovcon, Pravna praksa, 15/1995Poleg tridnevnega seminarja na temo Evropska Unija - Pro et Contra na PF v Ljubljani, seminarja Pravo in okolje v Bovcu, ter udeležbe mariborske ekipe na tekmovanju Jessup International Moot Court Cornpetition v ZDA, o katerih so člani ELSA že povedali v PP, bomo predstavili nekaj pomembnih dogodkov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Varstvo okolja - pravica rabe ali izkoriščanja javnih dobrin

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Varstvo okolja

, Pravna praksa, 15/19951. Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93) je v neskladju z ustavo, kolikor ne ureja pravnega položaja subjektov, ki imajo na podlagi veljavne zakonodaje pravice rabe ali izkoriščanja na naravnih dobrinah, ki so v lasti Republike Slovenije. 2. Zakon o varstvu okolja je v neskladju z ustavo, ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Ustavna pritožba - izčrpana pravna sredstva

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 15/1995Ustavna pritožba se lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva, v nasprotnem primeru ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrže. Sklep US RS, št. Up-65/95 z dne 14. 6. 1995. Niso podane procesne predpostavke za obravnavo ustavne pritožbe, če v konkretnem primeru pritožnik ni izčrpal vseh p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Detaširani delavci - pokojninska osnova

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 15/1995Ker zakonska ureditev, po kateri se detaširanim delavcem v pokojninsko osnovo ne vštevajo dejansko izplačane plače v tujini, ampak le plače, od katerih so bili plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji, ni v neskladju s 50. členom ustave, niti ni v neskladju z ustavnimi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Zakon o javnih naročilih

Alenka Mordej, 7.9.1995

Proračun

Alenka Mordej, Pravna praksa, 15/1995V 33. številki Poročevalca Državnega zbora RS je bil objavljen Predlog zakona o javnih naročilih (druga obravnava). Sam predlog zakona vsebuje 68 členov, razdeljenih v 10 poglavij, istočasno pa je predlaganih še 48 amandmajev, ki zaradi novot širijo predloženo zakonsko besedilo v več poglavij. Števi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Pripor zaradi ponovitvene nevarnosti

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 15/19951.Sklep Višjega sodišča v Ljubljani in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani se razveljavita. 2.Zadeva se vrne v ponovno odločanje Okrožnemu sodišču v Ljubljani, ki mora odločiti v 48 urah. Pripor je eden najhujših posegov v ustavno varovano človekovo osebno svobodo, zato je sodišče dolžno ne le ob od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Veliko novosti družbe IUS SOFTWARE

Anton Tomažič, 7.9.1995

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 15/1995Slovenski pravniki se pač ne morejo (več) pritoževati, da nimajo dovolj pravnih informacij v elektronski obliki in potrebne podpore za uporabo računalnikov pri njihovem delu. Morda je celo obratno - in si (v obilici svojega običajnega dela) niti ne vzamejo dovolj časa, da bi si ogledali številne bog...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1995Št. 45 - 4. 8. 1995 Državni zbor je sprejel in zdaj objavlja: spremembe in dopolnitve zakona o sodiščih (pogoji za opravljanje izvedenskega dela, odločanje o dopustitvi kontrole telefona, vodenje registra ladij, odločanje vrhovnega sodišča v senatu treh oziroma petih sodnikov), nadalje zakon glede p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1995Št. 47 - 11. 8. 1995 Vlada RS je pripravila spremembe v tarifnem sistemu za prodajo električne energije, dala pa tudi soglasje k novim tarifnim postavkam, ki začnejo veljati dan po objavi (torej 12. avgusta). Ministrstva objavljajo: odredbo o ceni raziskovalne ure v letu 1995; pravilnik o metodologi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1995Št. 46 - 9. 8. 1995 Vlada RS je poslala v objavo tri uredbe: s prvo spreminja uredbo o začasni uporabi sporazuma med Slovenijo in državami EFTA; v drugi določa, da so najvišje cene premij za obvezno avtomobilsko zavarovanje tiste, ki so se na trgu uporabljale 14. 8. 1995; v tretji določa najvišje ce...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1995Št. 48 - 18. 8. 1995 Minister za okolje z novo odredbo določa, da znaša od 19. 8. vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja 139,51 SIT.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1995Št. 49 - 25. 8. 1995 Državni zbor določa za september znesek drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev in delavcev služb DZ. Predsednik republike je odlikoval s častnim znakom svobode RS Alberta Benkerja. Odločil je tudi, da se 23 dni pred potekom polnega vojaškega roka odpuste s služenja vojak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1995Št. 43 - 26. 7.1995 Ustavno sodišče RS objavlja obširno odločbo v zvezi s prvim in drugim odstavkom 5. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ter drugimi vprašanji, ki jih ureja ta zakon.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Delnice in delniška družba

Bojan Pečenko, 7.9.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Bojan Pečenko, Pravna praksa, 15/1995Knjiga, o kateri poročamo v tem zapisu, je menda doživela prodajni uspeh že pred svojim izidom, kar kaže na izjemen interes strokovne javnosti za boljše poznavanje delniškega prava. K temu sta nedvomno pripomogla tudi strokovni ugled in avtoriteta samega avtorja, dr. Marijana Kocbeka profesorja gosp...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Srečanje Evropskega združenja sodnikov v San Sebastianu

mag. Vlado Petrič-Filipov, 7.9.1995

Sodišča

mag. Vlado Petrič-Filipov, Pravna praksa, 15/1995Letošnjega 29. aprila je bilo v San Sebastianu v Španiji zasedanje Evropskega združenja sodnikov EAJ (European Association of Judges - Regional group of the International Association of Judges). V združenje so vključeni sodniki 24 evropskih držav. Slovenija je bila v združenje sprejeta oktobra 1994 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 15/1995Št. 44 - 28. 7. 1995 Državni zbor objavlja spremembe v sestavi njegovih delovnih teles in odloke o izvolitvah v sodniško funkcijo oziroma imenovanjih na sodniško mesto vrhovnega sodnika (Janez Metelko, Jernej Potočar, Marija Šeruga-Trplan, Jože Zbačnik), višjega, okrožnega in okrajnega sodnika, pa t...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
1995(52)
> September(52)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČDĐEF G HI J K LM NOP QR S Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov