O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 46)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Pravice starejših presežnih delavcev

Lilijana Tratnik, 1.8.1996

Zaposlovanje in brezposelnost

Lilijana Tratnik, Pravna praksa, 15/1996Direktorici zavoda bo konec leta 1996 pretekel mandat. Kolikor ne bo ponovno izbrana, obstaja možnost, da bo ugotovljena kot trajno presežna delavka, ker zanjo v zavodu ni ustreznega delovnega mesta. V naslednjem letu bo delavka izpolnila 62 let in ji bo do polne pokojninske dobe manjkalo manj kot p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Obligacijska razmerja

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Obligacije

, Pravna praksa, 15/1996Pogodba, ki nasprotuje prisilnim predpisom, je praviloma nična. Vendar se ničnost ne more uveljavljati, če gre za kršitev prepovedi manjšega pomena in je pogodba izvršena, ničnostni razlog pa je prenehal. Pri tem se pravni standard prepovedi manjšega pomena ne nanaša samo na vsebino prepovedi, ampak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

SKD - promet s farmacevtskimi izdelki

Joža Nikolič, 1.8.1996

Standardi

Joža Nikolič, Pravna praksa, 15/1996Po standardni klasifikaciji dejavnosti ima podjetje med drugim registrirano dejavnost G/51.4 (Trgovina na debelo z izdelki široke porabe). Ali lahko s tako registracijo dejavnosti trguje s farmacevtskimi izdelki? Ta dejavnost je sicer v klasifikaciji označena z G/5146 (Trgovina na debelo s farmac...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Izvršba na plačo

Mitja Radoševič, 1.8.1996

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 15/1996V zvezi z odgovorom pod naslovom "Izvršba na plačo", ki je bil objavljen v PP, št. 14/96, je bilo postavljeno še dodatno vprašanje: Ali je v primeru, če je preživnina prva po vrstnem redu in dosega eno tretjino plače, možno razliko od ene tretjine do ene polovice plače uporabiti za plačilo ostali...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Obligacijska razmerja

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Obligacije

, Pravna praksa, 15/1996Dogovor o predkupni pravici omejuje lastnikovo lastninsko pravico na stvari. Tako omejitev sicer zakon (527. člen Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR) dopušča, vendar jo omejuje tako po obsegu (529. člen ZOR) kot tudi po času trajanja (531. člen ZOR).
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Pravica do jubilejne nagrade

Lilijana Tratnik, 1.8.1996

Kolektivne pogodbe

Lilijana Tratnik, Pravna praksa, 15/1996Delavka ima 16 let delovne dobe v domovini in 4 leta delovne dobe v Nemčiji. Ali ji pripada jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe? Odgovor na vprašanje, katera obdobja se upoštevajo v delovno dobo, ko gre za priznanje pravice do jubilejne nagrade, je odvisen od ureditve v konkretni kolektivni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Voznik motornih vozil - stopnja izobrazbe

mag. Tanja Dobrin, 1.8.1996

Cestni promet

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 15/1996Delavec je obiskoval v šolskem letu 1971/72 šolo za voznike motornih vozil in kot dokaz prejel spričevalo o končani šoli za voznike motornih vozil. Ali ima na podlagi spričevala priznano IV.stopnjo izobrazbe oziroma ali je pridobil poklic voznika in kdo lahko vpiše napredovanja med zaposlitvijo v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Nesreča na poti z dela

mag. Tanja Dobrin, 1.8.1996

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 15/1996Z delodajalčevim dovoljenjem je delavec odšel predčasno z dela. Na poti z dela se je poškodoval. Ali gre za nesrečo pri delu in ali je delodajalec odgovoren za nesrečo oziroma, kako se lahko pred nesrečo ustrezno zavaruje? Podrobnejšo opredelitev, kaj šteje za poškodbo pri delu, vsebujeta dolo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Odpoved konvencije o socialni varnosti

dr. Lev Svetek, 1.8.1996

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 15/1996Pred kratkim se je razvedelo, da namerava Avstrija odpovedati konvencije o socialni varnosti, ki trenutno veljajo za vse bivše republike Jugoslavije, pa tudi tisto povsem novo s samostojno Slovenijo iz leta 1992(*1) Konvencija s Slovenijo je sicer v glavnem posnela določila bivše konvencije z Jugosl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Pravica do regresa za letni dopust

mag. Tanja Dobrin, 1.8.1996

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 15/1996Delavec je sklenil delovno razmerje za določen čas enega leta. Od drugega meseca zaposlitve dalje pa vse do prenehanja delovnega razmerja je bil odsoten zaradi bolezni in ni mogel izrabiti letnega dopusta. Ali ima delavec pravico do regresa za letni dopust? Pravica do regresa za letni dopust j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Povračilo stroškov za prevoz na delo

mag. Tanja Dobrin, 1.8.1996

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 15/1996Lekarniška delavka se je preselila iz svojega dosedanjega bivališča v kraju zaposlitve v drug kraj, ki je oddaljen od kraja zaposlitve 95 km, tako da porabi za pot dve uri v eno smer. Ali je delodajalec v tem primeru delavki še dolžan plačevati stroške prevoza na delo in z dela in v kakšni višini...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Zakon o kazenskem postopku - obvezen pripor

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 15/19961. Razveljavijo se naslednje določbe Zakona o kazenskem postopku ( Ur. l. RS, št. 63/94): - prvi odstavek 201. člena in prvi odstavek 361. člena, - besedilo drugega odstavka 202. člena, ki se glasi: "kratko obrazložitev, v kateri mora biti razlog za pripor posebej obrazložen". 2.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Kraj izdaje čeka

Sonja Zver, 1.8.1996

Menica in ček

Sonja Zver, Pravna praksa, 15/1996Ali šteje bančni ček za pravilno izpolnjenega, oziroma ali je zadovoljeno 5. točki 1. člena zakona o čeku, če na čeku kraj izdaje čeka ni izpisan v celoti, temveč sta kot kraj izpolnitve navedeni samo prvi črki kraja (npr.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Kako (p)ostati sodnik?

Aleksander Karakaš, 1.8.1996

Sodišča

Aleksander Karakaš, Pravna praksa, 15/1996Ob nedavnih, neljubih zapletih v zvezi z (ponovno) izvolitvijo mag. Mitje Deisingerja za sodnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije so, ob drugem, znova oživele razprave o ustreznosti ureditve izbora in izvolitev kandidatov v sodniško funkcijo, kot ju najprej uveljavlja slovenska ustava, nato pa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Distributivna pravičnost in načelo enakosti

Drago Čepar ml., 1.8.1996

Človekove pravice

Drago Čepar ml., Pravna praksa, 15/1996Članek je izsek iz diplomske naloge, ki jo je avtor zagovarjal na Pravni fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Igorja Kaučiča. Za diplomsko nalogo je avtor prejel priznanje Pravne fakultete za nadpovprečno diplomsko nalogo. Splošno načelo enakosti pred zakonom, ki ga srečamo skoraj v vs...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

K "Cestni promet za lastne potrebe"

Joža Nikolič, 1.8.1996

Cestni promet

Joža Nikolič, Pravna praksa, 15/1996Opozorilo na določbo 3. odstavka 4. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list Republike Slovenije štev. 72/94), ki ga je podal bralec PP v št. 14/96, je vsekakor na mestu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Lastnoročni podpis

Marjan Šnajder, 1.8.1996

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Marjan Šnajder, Pravna praksa, 15/1996Na "Dodatno pojasnilo" mag. Janeza Topliška, objavljenega v PP, št. 13/96 dajem sledeče pripombe: Mislim, da sem bil v svojem prispevku dovolj jasen, precizen in korekten. Omenil pa bi, da sem ob delu naletel na omenjeni problem (skenirani lastnoročni podpis in žig), o čemer sem s dopisom obve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Predlagalni delikti in ukrepanje policije

dr. Zvonko Fišer, 1.8.1996

Uprava

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 15/1996V 1. odst. 52. čl. ZKP je določeno, da je treba za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja na predlog ali na zasebno tožbo, podati predlog ali vložiti zasebno tožbo v treh mesecih od dneva, ko je upravičenec izvedel za kaznivo dejanje in storilca.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Izključitev odškodninske odgovornosti z objavami

Vesna Kotlušek, 1.8.1996

Obligacije

Vesna Kotlušek, Pravna praksa, 15/1996Vsebina članka: OBJAVA IN NJENI UČINKI: * pojem ZNAČILNOSTI OBJAVE: * enostranskost, javnost, skladnost s predpisi in moralo, razumljivost in jasnost PRAVNI TEMELJ OBJAVE: * objava kot dolžnostno ravnanje, objava kot izključna volja objavitelja, objava z učinkom izključitve temelja odgovorn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Ustavni položaj Agencije za plačilni promet... (APPNI)

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Plačilni promet

, Pravna praksa, 15/19961. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje ni v neskladju z ustavo. 2. Odločba začne učinkovati 75. dan po objavi v Uradnem listu. 1. Niso v neskladju z ustavo določbe sprememb in dopolnitev Zakona o Agenciji RS za plačilni promet, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Ustavno varstvo osebne svobode in kazenskopravni posegi policije

Bećir Kečanović, 1.8.1996

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

Bećir Kečanović, Pravna praksa, 15/1996Ustavno sodišče Republike Slovenije s presojo in odločitvami v konkretnih primerih potrjuje, da je tudi dejansko najvišji organ ustavnega varstva temeljnih človekovih pravic in svoboščin v državi. V tej svoji vlogi zapolnjuje tiste pravne praznine abstraktnih norm, ki jih zakonodajalec težko predvid...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Sklep o razpisu referenduma za krajevni samoprispevek

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 15/1996Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Stročja vas in sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Stročja vas v naseljih Nunska grapa, Podgradje - Rinčetova grapa, Presika, Pristava in Stročja vas se razveljavita. Razveljavitev začne učinkovati s 1....
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Objektivni pogoj kaznivosti

Damjan Korošec, 1.8.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Damjan Korošec, Pravna praksa, 15/1996Na pravni fakulteti v Ljubljani je 8. julija 1996 mag. Zvonko Fišer uspešno obranil svojo doktorsko disertacijo z naslovom "Objektivni pogoj kaznivosti". V njej obravnava vsestransko zanimiv institut, ki v splošnem delu slovenske kazenske zakonodaje sploh ni opredeljen, hkrati pa v posebnem delu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Reprezentativni sindikat - priznanje legitimacije

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Sindikati

, Pravna praksa, 15/1996Predpis, ki bi zaradi morebitnega povečanja javnih izdatkov lahko imel za posledico povečanje davčnih obveznosti delavcev in drugih pravnih subjektov, ne ogroža delavčevih pravic v smislu zadnje alinee prvega odstavka 23. člena zakona o Ustavnem sodišču, zato reprezentativni sindikat za njegovo izpo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Ustavnosodna presoja načela enakosti v Sloveniji

dr. Lovro Šturm, 1.8.1996

Ustavno sodišče

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 15/1996Avtor s tem prispevkom (za zdaj) zaključuje serijo zapisov o načelu enakosti, ki jo je začel (gledano seveda zgolj s strani našega časopisa) v št. 1/96 in sklenil v št. 10/96, potem ko je po uvodnem zapisu pregledal uveljavljanje tega načela v ustavnosodni presoji v ZDA (v treh nadaljevanjih), nato ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
1996(46)
> Avgust(46)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

ABCĆČD ĐEF GHIJK LMN OP QR S Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov