O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 46)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Občinski župan - pobuda za oceno ustavnosti

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 15/1996Občinski župan ne more predlagati zahteve za presojo ustavnosti zakona po 23. členu zakona o ustavnem sodišču, če ne izkaže ustreznega pooblastila za vložitev take zahteve. Sklep US RS, št. U-I-286/95 z dne 18. 4. 1996
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Odgovornost vlade in ministrov - izkazani pravni interes

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Vlada

, Pravna praksa, 15/19961. Postopek ugotavljanja odgovornosti predsednika Vlade ali ministrov lahko ustavnemu sodišču predlaga le Državni zbor, ne pa posamezni državljan ( 119. člen ustave). 2. Pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanje zakona, ki neposredno ne posega v njegove pravice, pravne interese oziro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Prekinitev poslovanja investicijskih skladov

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Skladi

, Pravna praksa, 15/1996Sklep o določitvi največjega obsega vrednosti sredstev vzajemnih skladov, ki jih lahko upravlja posamezna družba za upravljanje ( UR. l. RS, št. 17/96) je v neskladju z zakonom, kolikor ne vsebuje določbe o časovni omejenosti predpisanega ukrepa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Priznanje statusa vlagatelja pred US

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 15/1996Pobudo za oceno ustavnosti, v kateri je kot pobudnica navedena pravna oseba, ki pa tudi na izrecni poziv sodišča svojega obstoja ne dokumentira, ustavno sodišče zavrže zaradi neizpolnjevanja procesnega pogoja iz 24. člena zakona o ustavnem sodišču.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Nepristojnost US za oceno akta, ki ni predpis

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 15/1996Ustavno sodišče je zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti akta (Stališča Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS), za katerega je ugotovilo, da ni predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil. Kršitve postopkov v posamičnih upravnih zadevah lahko izpodbija ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Določitev upravljalca z vojaškimi nepremičninami

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Obramba, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 15/1996Ustavno sodišče je kot očitno neutemeljeno zavrnilo pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe Vlade RS o upravljanju z vojaškimi nepremičninami ( Ur. l. RS, št. 70/95), v kateri je pobudnik izrazil nestrinjanje z državno lastnino na vojaškem stanovanju, ker je ugotovilo, da ta uredba ne ureja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Ustavitev postopka

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 15/1996Ustavno sodišče ustavi postopek za preizkus pobude, če pobudnik v vlogi in na poseben dopis ustavnega sodišča ne odgovori in ne pojasni, s čim izkazuje svoj pravni interes. Sklep US RS, št. U-I-53/96 z dne 30. 5. 1996 Ustavno sodišče ustavi postopek za preizkus pobude, če pobudnik na dopis, s ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Neizkazan pravni interes

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 15/1996Ker pobudnik zahteva ugotovitev, da je predpis v skladu z ustavo, ne izkazuje pravnega interesa za sprožitev postopka za oceno ustavnosti. Sklep US RS, št. U-I-52/94 z dne 11. 4. 1996
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Štipendiranje - nejasna zakonska določba

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Zaposlovanje in brezposelnost

, Pravna praksa, 15/1996Določbe Pravilnika o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 29/93 in 64/93), ki je bila sprejeta na podlagi nekoliko nejasne zakonske določbe, ni v nasprotju z zakonom, ker je pri razlagi te zakonske določbe treba upoštevati naravo pravice in celotni razvoj njene ureditve.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

K "Cestni promet za lastne potrebe"

Joža Nikolič, 1.8.1996

Cestni promet

Joža Nikolič, Pravna praksa, 15/1996Opozorilo na določbo 3. odstavka 4. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list Republike Slovenije štev. 72/94), ki ga je podal bralec PP v št. 14/96, je vsekakor na mestu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Kraj izdaje čeka

Sonja Zver, 1.8.1996

Menica in ček

Sonja Zver, Pravna praksa, 15/1996Ali šteje bančni ček za pravilno izpolnjenega, oziroma ali je zadovoljeno 5. točki 1. člena zakona o čeku, če na čeku kraj izdaje čeka ni izpisan v celoti, temveč sta kot kraj izpolnitve navedeni samo prvi črki kraja (npr.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Kako (p)ostati sodnik?

Aleksander Karakaš, 1.8.1996

Sodišča

Aleksander Karakaš, Pravna praksa, 15/1996Ob nedavnih, neljubih zapletih v zvezi z (ponovno) izvolitvijo mag. Mitje Deisingerja za sodnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije so, ob drugem, znova oživele razprave o ustreznosti ureditve izbora in izvolitev kandidatov v sodniško funkcijo, kot ju najprej uveljavlja slovenska ustava, nato pa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Distributivna pravičnost in načelo enakosti

Drago Čepar ml., 1.8.1996

Človekove pravice

Drago Čepar ml., Pravna praksa, 15/1996Članek je izsek iz diplomske naloge, ki jo je avtor zagovarjal na Pravni fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Igorja Kaučiča. Za diplomsko nalogo je avtor prejel priznanje Pravne fakultete za nadpovprečno diplomsko nalogo. Splošno načelo enakosti pred zakonom, ki ga srečamo skoraj v vs...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Predlagalni delikti in ukrepanje policije

dr. Zvonko Fišer, 1.8.1996

Uprava

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 15/1996V 1. odst. 52. čl. ZKP je določeno, da je treba za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja na predlog ali na zasebno tožbo, podati predlog ali vložiti zasebno tožbo v treh mesecih od dneva, ko je upravičenec izvedel za kaznivo dejanje in storilca.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Reprezentativni sindikat - priznanje legitimacije

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Sindikati

, Pravna praksa, 15/1996Predpis, ki bi zaradi morebitnega povečanja javnih izdatkov lahko imel za posledico povečanje davčnih obveznosti delavcev in drugih pravnih subjektov, ne ogroža delavčevih pravic v smislu zadnje alinee prvega odstavka 23. člena zakona o Ustavnem sodišču, zato reprezentativni sindikat za njegovo izpo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Lastnoročni podpis

Marjan Šnajder, 1.8.1996

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Marjan Šnajder, Pravna praksa, 15/1996Na "Dodatno pojasnilo" mag. Janeza Topliška, objavljenega v PP, št. 13/96 dajem sledeče pripombe: Mislim, da sem bil v svojem prispevku dovolj jasen, precizen in korekten. Omenil pa bi, da sem ob delu naletel na omenjeni problem (skenirani lastnoročni podpis in žig), o čemer sem s dopisom obve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Objektivni pogoj kaznivosti

Damjan Korošec, 1.8.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Damjan Korošec, Pravna praksa, 15/1996Na pravni fakulteti v Ljubljani je 8. julija 1996 mag. Zvonko Fišer uspešno obranil svojo doktorsko disertacijo z naslovom "Objektivni pogoj kaznivosti". V njej obravnava vsestransko zanimiv institut, ki v splošnem delu slovenske kazenske zakonodaje sploh ni opredeljen, hkrati pa v posebnem delu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Ustavnosodna presoja načela enakosti v Sloveniji

dr. Lovro Šturm, 1.8.1996

Ustavno sodišče

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 15/1996Avtor s tem prispevkom (za zdaj) zaključuje serijo zapisov o načelu enakosti, ki jo je začel (gledano seveda zgolj s strani našega časopisa) v št. 1/96 in sklenil v št. 10/96, potem ko je po uvodnem zapisu pregledal uveljavljanje tega načela v ustavnosodni presoji v ZDA (v treh nadaljevanjih), nato ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Intelektualna lastnina - novi publikaciji

Andrej Piano, 1.8.1996

Intelektualna lastnina

Andrej Piano, Pravna praksa, 15/1996V zadnjem času zelo plodni izdajateljski aktivnosti na področju prava intelektualne lastnine (komentar Zakona o industrijski lastnini, izdaja predpisov s področja avtorskega prava ter knjiga dr. Mihe Trampuža "Avtorsko pravo in likovna umetnost") se je pridružil tudi Urad RS za intelektualno lastnin...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Ustavno varstvo osebne svobode in kazenskopravni posegi policije

Bećir Kečanović, 1.8.1996

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

Bećir Kečanović, Pravna praksa, 15/1996Ustavno sodišče Republike Slovenije s presojo in odločitvami v konkretnih primerih potrjuje, da je tudi dejansko najvišji organ ustavnega varstva temeljnih človekovih pravic in svoboščin v državi. V tej svoji vlogi zapolnjuje tiste pravne praznine abstraktnih norm, ki jih zakonodajalec težko predvid...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Izvršba na plačo

Mitja Radoševič, 1.8.1996

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 15/1996V zvezi z odgovorom pod naslovom "Izvršba na plačo", ki je bil objavljen v PP, št. 14/96, je bilo postavljeno še dodatno vprašanje: Ali je v primeru, če je preživnina prva po vrstnem redu in dosega eno tretjino plače, možno razliko od ene tretjine do ene polovice plače uporabiti za plačilo ostali...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Obligacijska razmerja

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Obligacije

, Pravna praksa, 15/1996Dogovor o predkupni pravici omejuje lastnikovo lastninsko pravico na stvari. Tako omejitev sicer zakon (527. člen Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR) dopušča, vendar jo omejuje tako po obsegu (529. člen ZOR) kot tudi po času trajanja (531. člen ZOR).
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

SKD - promet s farmacevtskimi izdelki

Joža Nikolič, 1.8.1996

Standardi

Joža Nikolič, Pravna praksa, 15/1996Po standardni klasifikaciji dejavnosti ima podjetje med drugim registrirano dejavnost G/51.4 (Trgovina na debelo z izdelki široke porabe). Ali lahko s tako registracijo dejavnosti trguje s farmacevtskimi izdelki? Ta dejavnost je sicer v klasifikaciji označena z G/5146 (Trgovina na debelo s farmac...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Obligacijska razmerja

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Obligacije

, Pravna praksa, 15/1996Pogodba, ki nasprotuje prisilnim predpisom, je praviloma nična. Vendar se ničnost ne more uveljavljati, če gre za kršitev prepovedi manjšega pomena in je pogodba izvršena, ničnostni razlog pa je prenehal. Pri tem se pravni standard prepovedi manjšega pomena ne nanaša samo na vsebino prepovedi, ampak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Odškodninsko pravo

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Obligacije

, Pravna praksa, 15/1996Duševne bolečine zaradi skaženosti so posebna vrsta škode, ki izhaja iz sprememb na oškodovančevem telesu ali iz drugih sprememb, ki so zvezane z oškodovančevo zunanjostjo. Če pa skaženost povzroči, da oškodovanec opravlja določene aktivnosti s povečanimi napori ali v omejenem obsegu (omejitve igral...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
1996(46)
> Avgust(46)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

ABCĆČD ĐEF GHIJK LMN OP QR S Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov