O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 46)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Predlagalni delikti in ukrepanje policije

dr. Zvonko Fišer, 1.8.1996

Uprava

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 15/1996V 1. odst. 52. čl. ZKP je določeno, da je treba za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja na predlog ali na zasebno tožbo, podati predlog ali vložiti zasebno tožbo v treh mesecih od dneva, ko je upravičenec izvedel za kaznivo dejanje in storilca.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Izvršba na plačo

Mitja Radoševič, 1.8.1996

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 15/1996V zvezi z odgovorom pod naslovom "Izvršba na plačo", ki je bil objavljen v PP, št. 14/96, je bilo postavljeno še dodatno vprašanje: Ali je v primeru, če je preživnina prva po vrstnem redu in dosega eno tretjino plače, možno razliko od ene tretjine do ene polovice plače uporabiti za plačilo ostali...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Odgovornost vlade in ministrov - izkazani pravni interes

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Vlada

, Pravna praksa, 15/19961. Postopek ugotavljanja odgovornosti predsednika Vlade ali ministrov lahko ustavnemu sodišču predlaga le Državni zbor, ne pa posamezni državljan ( 119. člen ustave). 2. Pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanje zakona, ki neposredno ne posega v njegove pravice, pravne interese oziro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Obligacijska razmerja

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Obligacije

, Pravna praksa, 15/1996Pogodba, ki nasprotuje prisilnim predpisom, je praviloma nična. Vendar se ničnost ne more uveljavljati, če gre za kršitev prepovedi manjšega pomena in je pogodba izvršena, ničnostni razlog pa je prenehal. Pri tem se pravni standard prepovedi manjšega pomena ne nanaša samo na vsebino prepovedi, ampak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

SKD - promet s farmacevtskimi izdelki

Joža Nikolič, 1.8.1996

Standardi

Joža Nikolič, Pravna praksa, 15/1996Po standardni klasifikaciji dejavnosti ima podjetje med drugim registrirano dejavnost G/51.4 (Trgovina na debelo z izdelki široke porabe). Ali lahko s tako registracijo dejavnosti trguje s farmacevtskimi izdelki? Ta dejavnost je sicer v klasifikaciji označena z G/5146 (Trgovina na debelo s farmac...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Obligacijska razmerja

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Obligacije

, Pravna praksa, 15/1996Dogovor o predkupni pravici omejuje lastnikovo lastninsko pravico na stvari. Tako omejitev sicer zakon (527. člen Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR) dopušča, vendar jo omejuje tako po obsegu (529. člen ZOR) kot tudi po času trajanja (531. člen ZOR).
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Občinski župan - pobuda za oceno ustavnosti

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 15/1996Občinski župan ne more predlagati zahteve za presojo ustavnosti zakona po 23. členu zakona o ustavnem sodišču, če ne izkaže ustreznega pooblastila za vložitev take zahteve. Sklep US RS, št. U-I-286/95 z dne 18. 4. 1996
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Nepristojnost US za oceno akta, ki ni predpis

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 15/1996Ustavno sodišče je zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti akta (Stališča Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS), za katerega je ugotovilo, da ni predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil. Kršitve postopkov v posamičnih upravnih zadevah lahko izpodbija ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Pravice starejših presežnih delavcev

Lilijana Tratnik, 1.8.1996

Zaposlovanje in brezposelnost

Lilijana Tratnik, Pravna praksa, 15/1996Direktorici zavoda bo konec leta 1996 pretekel mandat. Kolikor ne bo ponovno izbrana, obstaja možnost, da bo ugotovljena kot trajno presežna delavka, ker zanjo v zavodu ni ustreznega delovnega mesta. V naslednjem letu bo delavka izpolnila 62 let in ji bo do polne pokojninske dobe manjkalo manj kot p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Povračilo stroškov za prevoz na delo

mag. Tanja Dobrin, 1.8.1996

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 15/1996Lekarniška delavka se je preselila iz svojega dosedanjega bivališča v kraju zaposlitve v drug kraj, ki je oddaljen od kraja zaposlitve 95 km, tako da porabi za pot dve uri v eno smer. Ali je delodajalec v tem primeru delavki še dolžan plačevati stroške prevoza na delo in z dela in v kakšni višini...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Pravica do regresa za letni dopust

mag. Tanja Dobrin, 1.8.1996

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 15/1996Delavec je sklenil delovno razmerje za določen čas enega leta. Od drugega meseca zaposlitve dalje pa vse do prenehanja delovnega razmerja je bil odsoten zaradi bolezni in ni mogel izrabiti letnega dopusta. Ali ima delavec pravico do regresa za letni dopust? Pravica do regresa za letni dopust j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Voznik motornih vozil - stopnja izobrazbe

mag. Tanja Dobrin, 1.8.1996

Cestni promet

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 15/1996Delavec je obiskoval v šolskem letu 1971/72 šolo za voznike motornih vozil in kot dokaz prejel spričevalo o končani šoli za voznike motornih vozil. Ali ima na podlagi spričevala priznano IV.stopnjo izobrazbe oziroma ali je pridobil poklic voznika in kdo lahko vpiše napredovanja med zaposlitvijo v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Pravica do jubilejne nagrade

Lilijana Tratnik, 1.8.1996

Kolektivne pogodbe

Lilijana Tratnik, Pravna praksa, 15/1996Delavka ima 16 let delovne dobe v domovini in 4 leta delovne dobe v Nemčiji. Ali ji pripada jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe? Odgovor na vprašanje, katera obdobja se upoštevajo v delovno dobo, ko gre za priznanje pravice do jubilejne nagrade, je odvisen od ureditve v konkretni kolektivni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Prekinitev poslovanja investicijskih skladov

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Skladi

, Pravna praksa, 15/1996Sklep o določitvi največjega obsega vrednosti sredstev vzajemnih skladov, ki jih lahko upravlja posamezna družba za upravljanje ( UR. l. RS, št. 17/96) je v neskladju z zakonom, kolikor ne vsebuje določbe o časovni omejenosti predpisanega ukrepa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Ustavni položaj Agencije za plačilni promet... (APPNI)

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Plačilni promet

, Pravna praksa, 15/19961. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje ni v neskladju z ustavo. 2. Odločba začne učinkovati 75. dan po objavi v Uradnem listu. 1. Niso v neskladju z ustavo določbe sprememb in dopolnitev Zakona o Agenciji RS za plačilni promet, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Zavarovanje

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Obligacije, Zavarovalništvo

, Pravna praksa, 15/1996Oškodovancu v prometni nesreči več motornih vozil kot tretji osebi odgovarjajo zavarovalnice, pri katerih so lastniki udeleženih vozil zavarovali avtomobilsko odgovornost, solidarno, vsaka do višine dogovorjene zavarovalne vsote. Če gre za vozila, katerih lastniki so se tako zavarovali pri eni zavar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Sklep o razpisu referenduma za krajevni samoprispevek

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 15/1996Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Stročja vas in sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Stročja vas v naseljih Nunska grapa, Podgradje - Rinčetova grapa, Presika, Pristava in Stročja vas se razveljavita. Razveljavitev začne učinkovati s 1....
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 15/1996Prvi člen Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje ( Ur. l. RS, št. 47/95) je bil, kolikor je učinkoval za nazaj, v neskladju z ustavo. Ta ugotovitev ima učinek odprave. Sklep lokalne skupnosti, ki za čas pred svojo uveljavitvijo d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Zakon o izvršilnem postopku

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 15/1996Zahtevo po 1. odstavka 187. člena ZIP za določitev sodnih penalov za izpolnitev obveznosti, ugotovljeno s pravnomočnim sklepom o motenju posesti, je treba vložiti v roku, določenem v 444. člena ZPP.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Neizkazan pravni interes

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 15/1996Ker pobudnik zahteva ugotovitev, da je predpis v skladu z ustavo, ne izkazuje pravnega interesa za sprožitev postopka za oceno ustavnosti. Sklep US RS, št. U-I-52/94 z dne 11. 4. 1996
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Zakon o kazenskem postopku - obvezen pripor

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 15/19961. Razveljavijo se naslednje določbe Zakona o kazenskem postopku ( Ur. l. RS, št. 63/94): - prvi odstavek 201. člena in prvi odstavek 361. člena, - besedilo drugega odstavka 202. člena, ki se glasi: "kratko obrazložitev, v kateri mora biti razlog za pripor posebej obrazložen". 2.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Štipendiranje - nejasna zakonska določba

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Zaposlovanje in brezposelnost

, Pravna praksa, 15/1996Določbe Pravilnika o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 29/93 in 64/93), ki je bila sprejeta na podlagi nekoliko nejasne zakonske določbe, ni v nasprotju z zakonom, ker je pri razlagi te zakonske določbe treba upoštevati naravo pravice in celotni razvoj njene ureditve.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Določitev upravljalca z vojaškimi nepremičninami

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Obramba, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 15/1996Ustavno sodišče je kot očitno neutemeljeno zavrnilo pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe Vlade RS o upravljanju z vojaškimi nepremičninami ( Ur. l. RS, št. 70/95), v kateri je pobudnik izrazil nestrinjanje z državno lastnino na vojaškem stanovanju, ker je ugotovilo, da ta uredba ne ureja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Ustavitev postopka

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 15/1996Ustavno sodišče ustavi postopek za preizkus pobude, če pobudnik v vlogi in na poseben dopis ustavnega sodišča ne odgovori in ne pojasni, s čim izkazuje svoj pravni interes. Sklep US RS, št. U-I-53/96 z dne 30. 5. 1996 Ustavno sodišče ustavi postopek za preizkus pobude, če pobudnik na dopis, s ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Administrativna upokojitev delavcev ONZ

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 15/1996Ni v neskladju s 14. členom ustave zakona določba, ki enako obravnava administrativno upokojene delavce organov za notranje zadeve v primerjavi z drugimi delavci, katerih dejanski in pravni položaj je enak oziroma podoben njihovemu. Pravice do posebne odpravnine ob upokojitvi nimajo tisti delavci...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
1996(46)
> Avgust(46)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

ABCĆČD ĐEF GHIJK LMN OP QR S Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov