O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 52)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Pridobitev pravice do stalnega prebivališča

Katarina Vatovec, 15.10.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 40-41/2010Vzemimo povsem življenjski primer - slovenski državljan, ki zakonito v petletnem nepretrganem obdobju od maja 2006 do maja 2011 prebiva denimo v Združenem kraljestvu, pridobi pravico do stalnega prebivališča v tej državi članici EU. Kaj pa, če bi v tej državi prebival že od našega pristopa k EU, torej maja 2004, do maja 2009, ob upoštevanju, da se je rok za prenos upoštevne direktive, tj. direktiva, ki ureja pravico državljanov EU do prebivanja na ozemlju držav članic, v nacionalno zakonodajo iztekel (šele) 30. aprila 2006? Ali bi se mu v petletno obdobje nepretrganega prebivanja, ki je pogoj za pridobitev stalnega prebivališča, vštel tudi čas prebivanja v tej državi pred iztekom roka za prenos direktive v nacionalno zakonodajo? S takim vprašanjem se je srečalo Sodišče v obravnavani zadevi francoske državljanke, ki je morala dokazati, da ima pravico do stalnega prebivališča v Združenem kraljestvu, da bi bila upravičena do socialne pomoči.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Obračun DDV od storitev zbiranja odpadne embalaže

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010 Glavna dejavnost družbe za ravnanje z odpadno embalažo je zagotavljanje predpisanega ravnanja z odpadno embalažo za zavezance iz Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (v nadaljevanju: uredba -
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Odbitek DDV od nočitev in stroškov prehrane

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010Ali sme davčni zavezanec odbiti DDV od stroškov nočitev in prehrane, ki jih zagotavlja svojim delavcem? Gradi namreč nepremičnino in v okviru opravljanja dejavnosti prejema tudi račune za prehrano in nočitev, od katerih plačuje DDV. Ali lahko torej od teh nabav odbije DDV, glede na to, da bo zgrajeno nepremičnino dobavil z obračunanim DDV?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Pojem proizvodnje mamil po KZ - hišna preiskava - pravica do sodnega varstva

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010Za proizvodnjo droge se štejejo vsi postopki, v katerih se pridobivajo snovi, ki imajo psihotropne učinke, vključno z gojenjem takih rastlin.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Zahtevek zapustnikovega potomca do izločitve dela zapustnikovega premoženja - pravnomočnost sklepa o dedovanju

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Dedovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010Zahtevek na podlagi 32. člena ZD, ki ga dedič, ki je sodeloval v zapuščinskem postopku, v tem postopku ni postavil, v pravdi pa ga ne utemeljuje z okoliščinami, ki so narekovale obnovo postopka, ni utemeljen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Vpogled v zdravstveno dokumentacijo - kljub izrecni prepovedi pacienta

Irena Vovk, 15.10.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2010Zdravniška zbornica Slovenije na podlagi Zakona o zdravniški službi (ZZdrS) kot javno pooblastilo izvaja tudi strokovni nadzor s svetovanjem nad delom zdravnikov. Kako ravnati v primeru, ko sicer obstaja zakonska podlaga Zbornice za vpogled v zdravstveno dokumentacijo konkretnega pacienta, pri katerem je bil opravljen domnevno sporen poseg, vendar pa je pacient Zbornici podal izrecno pisno prepoved vpogleda v njegove osebne podatke? Ali je Zbornica upravičena vztrajati pri izvedbi strokovnega nadzora ali pa je dolžna spoštovati pacientovo voljo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Objektivna odgovornost zaradi opravljanja nevarne dejavnosti

Aljoša Dežman, 15.10.2010

Obligacije

dr. Aljoša Dežman, Pravna praksa, 40-41/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Spolno nadlegovanje otroka - med varstvom pravic žrtve in obrambe

Andreja Tratnik, 15.10.2010

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 40-41/2010Pregon kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost je kočljiva zadeva, saj gre za napad na posameznikovo telo, ki lahko na žrtvi pusti tudi težke duševne posledice. Taka kazniva dejanja so še toliko bolj zavržna, če je žrtev otrok. V takih primerih je krivdo težko dokazati (pričanje spolno zlorabljene žrtve namreč ni nujno zanesljivo, v primeru, ko je žrtev otrok, je celo nezaželeno (zaradi t. i. sekundarne viktimizacije), neposrednih dokazov je navadno malo), dokazovanje nedolžnosti pa je še toliko težje (obdolženi se mora pred silami javnosti in državnih organov braniti sam). Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) se je v skladu s sodno prakso tudi v zadevi A. S. proti Finski izkazalo za nepristranskega in razumnega razsodnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Zavarovanje odgovornosti odvetnikov

Jernej Veberič, 15.10.2010

Odvetništvo in notariat

Jernej Veberič, Pravna praksa, 40-41/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Posredovanje osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov DURS

Irena Vovk, 15.10.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2010Ali je z vidika določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) dopustno posredovanje osebnih podatkov o fizičnih osebah, s katerimi razpolaga Davčna uprava Republike Slovenije (DURS), prosilcem za podatke iz zasebnega sektorja (zavezancu za davek) v primerih, ko prosilec že razpolaga z osebnimi podatki, vendar ugotovi, da ti niso točni? Podatke, ki jih zavezanec želi dostaviti davčnemu organu, namreč pri sprejemu glede identifikacije zavezancev za davek preverijo v evidencah DURS. V primeru napake v črkovanju imena oziroma priimka ali morebitnega neskladja med imenom, priimkom oziroma davčno številko pa DURS podatkov ne sprejme.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Oprostitev plačila DDV za opravljanje storitev carinskega zastopanja v postopku vnosa blaga v carinsko skladišče

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010• Ali je storitev zastopanja (vlaganja carinske deklaracije) v carinskem postopku z ekonomskim učinkom - CP 7100 v celoti oproščena plačila DDV, ne glede na to, da je del blaga kasneje sproščen v prost promet na ozemlju Slovenije in ni ponovno izvožen iz Skupnosti? Ali lahko - ne glede na določbo o oprostitvi - davčni zavezanec za storitev zastopanja obračuna DDV, prejemnik takega računa pa ta DDV odbija?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Ob drugi obsodbi Slovenije pred luksemburškim Sodiščem

Katarina Vatovec, 15.10.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 40-41/2010Sodišče je 7. oktobra 2010 obsodilo Slovenijo zaradi neizpolnjevanja obveznosti po pravu EU. Takole je razsodilo: "Republika Slovenija s tem, da v predpisanem roku ni sprejela vseh potrebnih ukrepov na področju izdajanja dovoljenj za industrijske obrate v skladu s členom 5(1) Direktive 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, ni izpolnila obveznosti iz te direktive." Ne gre za prvo obsodbo Slovenije pred tem Sodiščem. Verjetno tudi zato ni bila deležna (večjega) odziva. Odmevnejša, predvsem zato, ker je bila prva, je bila obsodba Slovenije 12. marca 2009.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Prevozne storitve in obračunavanje DDV

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010Slovenski dav
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Nedopusten poseg v lastninsko pravo

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Šmarješke Toplice, kolikor ureja lokalno cesto Obrh-Žaloviče, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 1079/6, 1120/24 in 1120/5, k. o. Žaloviče, je v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Priznanje pravice do delne invalidske pokojnine - delo s krajšim delovnim časom

Avtor ni naveden, 15.10.2010

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010ZPIZ-1 - prva alineja drugega odstavka 93. člena, prvi odstavek 159. člena Začetek dela s krajšim delovnim časom ni pogoj za priznanje pravice do delne invalidske pokojnine, ampak le pogoj za začetek izplačevanja delne invalidske pokojnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Obdavčitev nadomestil članom občinske volilne komisije

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010 • Davčni zavezanec sprašuje glede davčne obravnave enkratnih nadomestil, ki pripadajo članom volilnih komisij na podlagi 45. a člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV). Davčna obravnava enkratnih
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Glasbene kvote

Jurij Žurej, 15.10.2010

Intelektualna lastnina

dr. Jurij Žurej, Pravna praksa, 40-41/2010Glasbene kvote v zadnjem času sprožajo mnoge vroče razprave za kvote ali proti njim. Skupna značilnost teh razprav je izrazito pomanjkanje navajanja relevantnih dejstev in popolno ignoriranje državljanov, v imenu katerih naj bi se zakonske rešitve sprejemale. Zato želim v nadaljevanju prikazati objektivnejši pogled na to vprašanje, predvsem pa odpreti številne dileme, ki jih različne predlagane rešitve prinašajo. Zaradi korektnosti bom navedel tudi tisti del zgodbe, ki pomaga pri razumevanju, zakaj so posamezniki za take ali drugačne rešitve zainteresirani in kakšne so merljive koristi, ki si jih lahko od njih obetajo. Najprej naj jasno in glasno zapišem, da sam poslušam večinoma radijsko postajo, ki predvaja zelo veliko slovenske glasbe, da pa kljub temu "praviloma" nisem privrženec kvot. Verjamem predvsem v svobodno odločitev posameznika, kaj in kdaj bo poslušal, in menim, da je vsakršna kvota sama po sebi kontradiktorna prisila in pomeni cenzuro izbire. Kljub vsemu temu se v tem trenutku zavzemam za glasbene kvote, vendar iz povsem drugačnih nagibov kot večina oseb, ki si zdaj podaja mikrofone, v drugačnem odstotku, kot so predlagane, in čeprav menim, da bi bile drugačne rešitve dolgoročno precej primernejše za doseganje ciljev, ki bi jih morale doseči kvote.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Lokalne volitve 2010

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010Na podlagi pojasnila DURS, št. 4210-132/2010-2 z dne 24. september 2010, občine sklepajo, da nadomestilo v višini treh dnevnic po 15 evrov za vsak dan glasovanja ni obdavčeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Zaznamba razlastitvenega postopka

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010Prvi in tretji odstavek 112. člena Zakona o zemljiški knjigi ter drugi odstavek 100. člena Zakona o urejanju prostora niso v neskladju z Ustavo. Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 100. člena Zakona o urejanju prostora se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Arbitraža v delovnem sporu

Nataša Belopavlovič, 15.10.2010

Civilni sodni postopki

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 40-41/2010S podjetniško kolektivno pogodbo imamo za reševanje delovnih sporov določeno arbitražo. V kolektivni pogodbi sta določena tudi sestava in postopek za delo arbitraže. • Ali se morata v primeru konkretnega spora, do katerega je prišlo, delavec in delodajalec podvreči arbitražnemu odločanju ali lahko gre delavec s svojo tožbo neposredno na sodišče?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Pravni kanibalizem

Primož Gorkič, 15.10.2010

Kazenski postopek

dr. Primož Gorkič, Pravna praksa, 40-41/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Prepisovanje oziroma transkribiranje zvočnih posnetkov sodnih obravnav

Mira Krajnc-Ivič, 15.10.2010

Civilni sodni postopki

dr. Mira Krajnc-Ivič, Pravna praksa, 40-41/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Vlada RS

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru; - predlog avtentične razlage prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 41.b člena Zakona o zdravniški službi; - poročilo o položaju ro
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

globus

Dean Zagorac, 15.10.2010

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 40-41/2010Nov mednarodni trgovinski sporazum 6. 10. - Države, ki pripravljajo mednarodni trgovinski sporazum proti ponarejanju (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA), so objavile njegov osnutek. Po treh letih in desetih krogih pogajanj so Avstralija, EU, Japonska, Južna Koreja, Kanada, Mehika in ZDA, m
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

GURS - spreminjanje in dopolnjevanje podatkov

Irena Vovk, 15.10.2010

Stavbe in stavbna zemljišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2010http://e-prostor.gov.si https://ovn.gu.gov.si/Obvescanje-Dom/faces/Uvod.jspx slovenščinadel spletišča Geodetske uprave RS dobra zemljevid Slovenije splošni e-naslov, kontaktni podatki pr
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 40-41

Leto objave

< Vsi
2010(52)
> Oktober(52)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H I JK L M NOPQRS ŠT U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov