O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 46)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Z novelo ZGD-1H do manjših zaostankov pri registraciji podjetnikov

mag. Mojca Kunšek, 18.10.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 40-41/2013Novela ZGD-1H rahlja pogoje za ustanovitev podjetja, saj odpravlja nekatere omejitve pri ustanavljanju podjetij po dosedanjih zakonskih določbah ter določa normative za ureditev obstoječega stanja. Dosedanja praksa je namreč določala vrsto preverjanj različnih pod
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Teritorialne meje ustavne zahteve po sodni odločbi: dva primera

Šugman Stubbs Katja, Gorkič Primož, 18.10.2013

Človekove pravice

dr. Katja Šugman-Stubbs, dr. Primož Gorkič, Pravna praksa, 40-41/2013V Ustavi Republike Slovenije se kot pogoj dovoljenosti določenih posegov v človekove pravice pogosto pojavlja izdaja sodne odločbe. Tak primer so določbe o priporu (20. člen Ustave RS) in varstvu zasebnosti (35.-37. člen Ustave RS). Kadar gre za zadeve, ki se nanašajo izključno na območje Republike Slovenije, je tak pogoj v presoji Ustavnega sodišča RS dovolj jasen, izdelan in predvidljiv. Kadar pa presoja določenega pravnega primera vsebuje tudi "tuj" element, pa se Ustavno sodišče pri razlagi tega pojma zapleta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Pomilostitev kot (ne)izogibna revizija sodne odločbe?

dr. Dragan Petrovec, 18.10.2013

Sodišča

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 40-41/2013Pravzaprav je razmeroma malo razmišljanj o pomilostitvi kot posebnem pravnem institutu. V zadnjih desetih letih je nabor slovenskih strokovnih besedil zelo skromen. Mislim pa, da ni s tem prav nič narobe. Očitno se niti pravnim teoretikom niti praktikom ne zdi, da bi bilo pri pomilostitvi že izvorno kaj posebej spornega in bi bilo treba razmišljati o spremembah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Uporaba izvršnice v praksi

Tacol Tilen, Jan Matjaž, 18.10.2013

Civilni sodni postopki

Tilen Tacol, Matjaž Jan, Pravna praksa, 40-41/2013Izvršnica je pravni instrument sui generis, ki je bil v slovenski pravni red vpeljan z namenom učinkovitejšega zavarovanja plačil obveznosti iz poslov, sklenjenih med gospodarskimi subjekti, in katerega sočasni učinek naj bi bil zagotovitev kar najhitrejše izpolnitve obveznosti iz pogodb, ki jih taki subjekti sklepajo med seboj. Gre za nov pravnotehnični instrument, ki bistveno odstopa od do zdaj znanih in uveljavljenih instrumentov zavarovanja plačil tako pri nas kot tudi v primerljivih pravnih sistemih. Posledica tega je, da pravne značilnosti izvršnice v pravni teoriji in sodni praksi doslej niso bile predmet širše obravnave. Sodne prakse višjih in Vrhovnega sodišča RS (še) ni, v strokovnih publikacijah pa so bili o vprašanjih, ki jih sproža izvršnica, objavljeni vsega trije relevantni strokovni članki. Praktični domet izvršnice je zatorej bolj kot ne neznanka, kar potreb poslovne prakse, zainteresirane za poznavanje njenih pozitivnih in negativnih lastnosti, ne zadovoljuje. Tako stanje želiva z objavo tega članka preseči, zato v njem poleg splošnih značilnosti izvršnice obravnavava tudi nekatere povsem konkretne vidike njene praktične uporabnosti in s tem povezana pravna vprašanja, s katerimi se ali bi se lahko srečevali gospodarski subjekti pri poslovanju z njo. Morda uspeva z objavo k dodatni razpravi o izvršnici pritegniti še koga iz strokovnih krogov, kar bi nedvomno pripomoglo k nadaljnjemu razjasnjevanju lastnosti in praktičnih učinkov tega novinca med zavarovalnimi instrumenti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

razpisi

Avtor ni naveden, 18.10.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2013Ur. l. RS, št. 81/13 1. Direktor - Center za socialno delo Slovenj Gradec; rok je 21. oktober. 2. Direktor - Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica; rok je 21. oktober. 3. Višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani - Ministrstvo za pravosodje; rok je 21. okto
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili

Neža Pogorelčnik, 18.10.2013

Kultura in umetnost

Neža Pogorelčnik, Pravna praksa, 40-41/2013Zadnji deli s tega področja, Obligacijski zakonik s komentarjem v štirih knjigah in Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili dr. Marka Ilešiča, nosita letnico 2003. Dolgo obdobje do danes je (na srečo) mogoče pripisati predvsem nespremenljivosti Obligacijskega zakonika (OZ). Ta je bil namreč od 1. januarja 2002, ko je začel veljati, predmet spremembe le v enem členu (OZ-A), Ustavno sodišče pa je vanj (delno) poseglo zgolj enkrat. Kljub stabilnosti njegove vsebine pa se širše področje obligacijskega prava spreminja. Uvodna pojasnila dr. Damjana Možine (GV Založba, Ljubljana, 2013, 466 strani), ki poleg strukture OZ orisujejo še razvoj panoge v nekaterih posebnih zakonih in vpliv evropskega prava nanjo, so zato več kot dobrodošla.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Kaduciteta - odgovornost države za zapustnikove dolgove

Avtor ni naveden, 18.10.2013

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2013Sklep II Ips 115/2011, 29. avgust 2013 ZD - 143. člen ZFPPIPP - 417.a do 417.d člen Ker je položaj države ob prehodu zapuščine nanjo bistveno podoben položaju dediča, je tudi odgovornost države za dolgove zapustnika enaka, kot je odgovornost dediča - država odgovarja pro viribus hereditatis; tor
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

dogodki - izjave

dr. Nana Weber, 18.10.2013

Ostalo

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 40-41/2013od 8. do 14. oktobra Torek, 8. 10. Proračun 1. Predsednica Vlade Alenka Bratušek in minister za finance Uroš Čufer sta na plenarni seji Državnega zbora predstavila predlog proračuna za prihodnji dve leti. Po besedah Bratuškove je proračun tak, da bo popeljal nazaj na pot razvoja in napredka
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Priznanja in nagrade za leto 2013

Avtor ni naveden, 18.10.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2013Izvršni odbor Zveze društev pravnikov Slovenije je (na podlagi pravilnika o priznanjih in nagradah ZDPS, sprejetega in objavljenega v letu 2000) 18. aprila 2013 v Pravni praksi, št. 15, objavil razpis za predlaganje kandidatov, med katerimi naj bi izbrali letošnje dobitnike priznanj zveze: za življe
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 18.10.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/201314. oktober - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških; - predlog zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. 10. oktober - Letno poročilo upravljavca neposrednih kapitalskih naložb RS 2012; - predlog zakona o zdravilih; - predlog zakona o sprememba
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Razsojeno

Toni Tovornik, 18.10.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 40-41/2013Sporazumno prenehanje delovnega razmerja in odpravnina Tožnik je zaradi prenehanja delovnega razmerja vložil tožbeni zahtevek, s katerim je zahteval plačilo odpravnine, regresa in stroškov postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Odreditev testa DNK za ugotovitev očetovstva v sporu za dodelitev stikov, začetem na zahtevo biološkega očeta

mag. Judita Dolžan, 18.10.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 40-41/2013S 13. julijem 2013 je v ZRN začela veljati nova ureditev na področju družinskega prava, katere namen je krepitev pravic biološkega očeta. Nova ureditev namreč biološkemu očetu oziroma tistemu, ki misli, da je oče otroka, proti materini volji pod določenimi pogoji omogoča uveljavljanje zahtevkov za stike z otrokom oziroma zahtevkov za informacije o otrokovih življenjskih razmerah. Če obstaja domneva očetovstva otroka in če biološki oče izkaže resen interes za otroka, ima lahko pravico do stikov z njim oziroma pravico do informacij o otrokovem življenju, če za to obstaja upravičen interes in to ne nasprotuje koristi otroka. Tako ni več potrebno, da ima biološki oče z otrokom že vzpostavljeno socialno-družinsko vez, ampak ob pogoju, da je to otroku v korist, zadošča že, da izkaže resen interes in sam ni odgovoren za to, da z otrokom stika ni navezal že prej. Če biološko očetovstvo še ni zanesljivo ugotovljeno, se v okviru postopka za zahtevo do stikov oziroma informacij na zahtevo tistega, ki meni, da je oče otroka, ugotavlja tudi očetovstvo otroka. Pri tem so se, pod pogojem da je to potrebno, izvedenskemu dokazu dolžne podvreči vse osebe (primarno mati in otrok). Taka ureditev naj bi preprečila, da bi otrokova mati ali druge osebe onemogočile ugotavljanje biološkega očetovstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Dopustna (ne)sprememba priimka

dr. Andreja Tratnik, 18.10.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 40-41/2013Ljudje si spreminjajo imena in priimke iz različnih razlogov - umetniških, numeroloških, zaradi slabe karme zaporedja črk ali pa dejanskih slabih spominov, ki jih priimek vzbuja. Pa tudi iz povsem praktičnih - na primer zato, da otroka nosita priimka obeh staršev, in ne več samo očetovega. Tak je bil primer pritožnikov - francosko-belgijske družine. V času, ko sta se hčerki rodili, sta lahko prevzeli samo en priimek in starša sta se odločila za očetovega. Pozneje pa je Francija s spremembo zakonodaje dovolila spremembo priimka, vendar samo osebam, rojenim po določenem datumu. Hčerki nista padli v to skupino. Bi lahko trdili, da je šlo v tem primeru zaradi različnega obravnavanja že za prepovedano diskriminacijo in torej kršitev 14. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Prejemniki štipendij za študij v tujini nezaposljivi v Sloveniji

Avtor ni naveden, 18.10.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2013Varuh je tudi v letu 2013 prejel v obravnavo pobude s problematiko zaposlovanja štipendistov, ki so po končanih univerzitetnih programih izobraževanja nadaljevali študij v tujini. To jim je omogočil Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (JSRKŠ) z dodelitvijo precej visokih zneskov štipendij. Kandidati so z JSRKŠ ter s Službo Vlade RS za razvoj in evropske zadeve (SVREZ) podpisali pogodbe o štipendiranju (pogodbe) in s tem sprejeli poleg pravic tudi obveznosti iz 4. člena pogodbe. Vendar pa ima v skladu s tem členom obveznost do štipendista tudi SVREZ, saj mora v treh mesecih po prejemu potrdila o uspešno končanem izobraževanju določiti državni organ, v katerem se štipendist mora zaposliti. Če SVREZ v tem roku štipendistu ne ponudi zaposlitve, mora slednjo štipendist najti sam, saj se je dolžan za tri leta zaposliti v Republiki Sloveniji ali pa se za enako obdobje samozaposliti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Urejanje prostora 2

Avtor ni naveden, 18.10.2013

Urejanje prostora

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2013Odločba št. U-I-56/12, 2. oktober 2013 Člen 4 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert, kolikor kategorizira javno pot "Bistrica 37" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 862/2, k. o. Bistrica, se razveljavi. Ker Občina Šentrupert s p
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Vrstni red in hitrost postopanja

Avtor ni naveden, 18.10.2013

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2013Odločba št. U-I-169/10, 12. september 2013 (Ur. l. RS, št. 83/13) Tretji odstavek 11. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju ni v neskladju z Ustavo. Norma, katere vsebina se da ugotoviti z ustaljenimi metodami razlage pravnih norm, ni nejasna in zato ni v
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Kraljestvo forenzičnih pacientov izza tančice

Nerat Barbara, Pustoslemšek Miran, 18.10.2013

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Barbara Nerat, mag. Miran Pustoslemšek, Pravna praksa, 40-41/2013Enota za forenzično psihiatrijo, locirana v drugem nadstropju Oddelka za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (EFP UKC Maribor), je splošno nevarnim storilcem kaznivih dejanj svoja vrata odprla 1. junija 2012, ko je uradno začela delovati in sprejemati prve paciente, torej osebe, ki jim je bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, pa tudi pripornike in obdolžene, ki jim je odrejeno opazovanje zaradi izdelave psihiatričnega izvida in mnenja glede ugotavljanja stopnje (ne)prištevnosti in/ali sposobnosti za udeležbo v kazenskem postopku. Težave v zvezi z namestitvijo in korektno izvedbo medicinske terapevtske obravnave forenzičnih pacientov za zidovi edinstvenih enot F1 in F2 manj kot leto in pol po odprtju razkrivava v naslednjem prispevku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 18.10.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 40-41/2013Pregled slovenske zakonodaje Obdavčitev pravnih oseb Dne 5. oktobra je začela veljati novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J), ki je med drugim s črtanjem 28. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO)ii
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Vračilo pripravniških plač in PDI

Avtor ni naveden, 18.10.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2013Pravnik je bil dve leti kot pripravnik v delovnem razmerju na sodišču. Zaradi osebnih okoliščin je bil po pripravništvu primoran najti redno zaposlitev in ni (ne bo) pristopil k opravljanju pravniškega državnega izpita (PDI). • Kakšne so posledice, tj. ali si lahko obeta tožbo za povrnitev v času pripravništva izplačanih plač?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Pablo Picasso: Ciencia y caridad

Tomaž Pavčnik, 18.10.2013

Ostalo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 40-41/2013 Potem si rečeš: Bolje ne bo nikoli. In še: Kako je mogoče, da me gospodarsko stanje te države tako zelo gane. Skoraj do solz. Se sprašuješ in gledaš skozi okno. Po tem, ko si po nekaj minutah neha
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Jeziček tehtnice zopet v smer svobode izražanja

Matej Cerar, 18.10.2013

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 40-41/2013V praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je presojanje v zadevah, v katerih sta si enakovredni pravici do zasebnosti in do obveščenosti v navzkrižju, že stalnica. Sprva se je - verjetno še z živim spominom na totalitarizem - tehtnica večkrat nagnila v korist svobode izražanja in posamezniki (še zlasti novinarji) so postajali vse bolj iznajdljivi pri iskanju sočnih informacij o javnih osebah, s katerimi so "bombardirali" javnost. Nasilnost tabloidnega tiska pa je šla predaleč in junija 2004 je z zadevo Von Hannover proti Nemčiji prišlo do preobrata, ko je ESČP začelo pot v (strogo) zasebnost javnih oseb zapirati. Morda je temu sledil premik jezička tehtnice v drugo smer in mnogokrat so tudi posamezniki, ki so želeli le povedati mnenje o "svojih izbrancih", bili podvrženi preveč strogemu obravnavanju. Najnovejši primer vzpostavlja novo ravnotežje na tej tehtnici, in sicer spet nekoliko na stran varovanja svobode izražanja. Tako se posameznikom, ki jim ni vseeno za dogajanje v javnih organih države, vrača moč besede.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 18.10.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o gradbenih proizvodih - ZGPro-1 (Ur. l. RS, št. 82/13) - veljati začne 23. oktobra. 2. Zakon o ratifikaciji Protokola h Konvenciji o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR) - MPMCPB (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Delavkina odpoved v času porodniškega dopusta

dr. Nana Weber, 18.10.2013

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 40-41/2013Trenutno sem na porodniškem dopustu, vendar bi rada zamenjala delodajalca. • Kdaj lahko dam odpoved - ali lahko že med porodniškim dopustom ali moram počakati, da se vrnem na delo? • Ali je kakšna ovira, da takoj sklenem pogodbo o zaposlitvi z novim delodajalcem in v njej navedem trenutni datum ali se mora datum začetka delovnega razmerja ujemati s koncem porodniškega dopusta?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Za spremembo proračuna

dr. Nana Weber, 18.10.2013

Sodišča

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 40-41/2013Po preučitvi vladnega predloga proračunov za naslednji dve leti se je že pojavilo nekaj predlogov za njuno spremembo. Po prepričanju Vrhovnega sodišča RS bo pomanjkanje sredstev resno ogrozilo doseganje jasno opredeljenih prednostnih nalog in ciljev, zato je podalo alternativni predlog, ki zahteva 7,5 milijona evrov več za leto 2014 in dva milijona evrov več za leto 2015.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 18.10.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 40-41/201324. oktober 1945 - Organizacija združenih narodov Z ustanovno listino, ki jo je ratificiralo pet stalnih članic Varnostnega sveta (Francija, Kitajska, Sovjetska zveza, Velika Britanija in ZDA) ter večina preostalih 46 podpisnic je bila uradno ustanovljena Organizacija združenih narodov.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 40-41

Leto objave

< Vsi
2013(46)
> Oktober(46)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H IJ K LMN OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov